tizimlardan biri «IlpoMe3JieKTpoHHKa» ilmiy ishlab chiqarish
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/24
Sana20.02.2024
Hajmi2,34 Mb.
#159299
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Bog'liq
Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
tizimlardan biri «IlpoMe3JieKTpoHHKa» ilmiy ishlab chiqarish 
markazida tayyorlangan va ishlab chiqarilgan o ‘qlami his- 
oblash elektron (qisqarilgan holda ESSO deb belgilangan) 
tizimidir.
1.2. E SSO tizim ini m o‘ljallash va q o ‘llash sohasi
«npoMe3JieicrpoHHKa» ilmiy ishlab chiqarish markazida 
tayyorlangan va o ‘qlami hisoblash usuli ESSO tizimi ish- 
lab chiqilmoqda. B u - yangi avlod mikroprotsessor tizimi 
bo‘lib, rels zanjirlariga nisbatan keng funksional imkoniyat- 
larga, yuqori texnik tavsifiga ega va rels zanjirlarini ishlatib 
bo‘lmaydigan yoki maqsadga muvofiq bo‘lmagan sharoit- 
larda ishlashi mumkin.
Ayrim hollarda ESSO rels zanjirlari bilan birgalikda 
q o ‘llanishi m um kin (m asalan, rels zanjirlari zaxirasi sifati- 
da). ESSO har qanday k o ‘rinishdagi m urakkab stansiya va 
peregon, y o ‘l qism larining b o ‘sh lig ‘ini (bandligini) nazorat 
qilish uchun m o ‘ljallangan.
B u tizim da har qanday ballast qarshiligi nolga yaqin. Shu 
bilan birgalikda y o ‘l qism ida m etall shpal v a b o g ‘lagich 
b o ‘lganda 
butkul m etall k o ‘priklarda ishlaydi. ESSO
peregon, pereezdga yaqinlashish uchastkasi, avtoblokirov- 
ka blok-uchastkasi, sterkali seksiya v a tepalik avtom atik 
m arkazlashtirish tizim idagi qabul-jo‘natish y o ‘llarining 
b o ‘sh lig ‘ini nazorat qiladi.
Tizim am aldagi ham m a tem ir y o ‘l avtom atika tizim lari 
bilan bogTanishni 
ta ’m inlaydi: elektr m arkazlashtirish
pereezddagi avtom atik signallashtirish, avtom atik blokirov- 
ka, yarim avtom atik blokirovka, m arshrutli-nazorat qurilm a- 
si, dispetcherlik m arkazlashtirishning har qanday turi, tepa- 
likda avtom atik m arkazlashtirish v a h.k.
ESSO ning m avjud turlari qizigan buksalam i aniqlov- 
chi tizim larda o ‘qlam i o ‘tishini baholash, vazn oTchagich
6
www.ziyouz.com kutubxonasi


punktlarida vagon o ‘qlarining pozitsiyasini aniqlashda - 
ishtirok etadi.
T izim ning q o ‘llanilishida ta ’kidlab o ‘tilgan variant turla- 
rid a b ir xil universal bazali tugunlar ishlatiladi:
- relsli reversiv datchik (qisqarilgan holda R D deb bel- 
gilangan);
- relsli datchikni m ahkam lash kom pleksi;
- y o ‘l elektron m oduli (qisqarilgan holda H 3 M deb bel- 
gilangan);
- qabul bloki, post qurilm alari uchun 10 ta K -10 kasseta- 
lari yoki post qurilm alari uchun 2 ta K-2 kassetalari, post 
p lata qurihnalari (qisqarilgan holda PPU deb belgilangan) 
v a ta ’m inot m anbai (qisqarilgan holda IP deb belgilangan) 
platalari bilan axborot y e g ‘ish (to ‘plash) tizim i;
- qurilm alam i tonal chastotali kanallar bilan bogTovchi 
(qisqarilgan holda U SIT deb belgilangan);
- sohta bandlikni tashlash pulti (qisqarilgan holda PSLZ 
deb belgilangan).
ESSO avtonom tortqichli, ham da elektr tortqichning har 
qanday tok turida qoTlaniladi. ESSO faqatgina harakat xavf- 
sizligini ta ’m inlab qolm asdan, balki peregon o ‘tkazuvchan- 
ligini m inim al harajat bilan salm oqli oshiradi.
Tizim ni tadbiq etish qim m atbaho rels zanjiri apparatura- 
sini: drossel-transform atorlar, tortqich bogTagichlari, izol- 
yatsiyalovchi tutashgichlar v a shunga o ‘xshash qurilm alar
shuningdek energiya iste’m oli, xizm at k o ‘rsatish va eksplu- 
atatsion x arajatlam i kam aytiradi.

Download 2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifatizimlardan biri «IlpoMe3JieKTpoHHKa» ilmiy ishlab chiqarish

Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish