• 3.1. E lektrom exanikning avtom atlashtirilgan ish jo y i
 • MBT ning umumlashtirilgan fnnksional sxema
 • Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet14/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
  Nazorat savollari:
  1. Stansiyaning kompyuterlashtirish afzalligi nimadan iborat?
  2. MPS tizim uchun ishonchliligi va xavfsizligiga bo‘lgan ta- 
  lablarini sanab bering.
  3. MPS tizimi nechta pog‘onadan iborat, ulami sanab bering.
  4. Mikroprossesorli elektr markazlashtirish tizimda qanday 
  qo‘shimcha funksiyalar paydo bo‘ladi?
  5. MPS tizimining xavfsizligi konsepsiyalari nimalardan ibo- 
  rat?
  6. MPS tizimi yechadigan asosiy masalalar nimalardan iborat?
  35
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  III BOB. AVTOMATLASHTIRILGAN ISH JO Y I
  3.1. E lektrom exanikning avtom atlashtirilgan ish jo y i
  E lektrom exanikning avtom atlashtirigan ish jo y i boshqa- 
  ruv kom pyuteriga ulanadi va elektrom exanikni boshqaruv 
  tizim bilan b o g ia n is h in i ta ’m inlaydi.
  A R M ShN ekranga ilova qilingan tarm oq b o g ia n ish la ri- 
  dan foydalanib, shaxsiy kom pyuterda ishlovchi qurilm adir.
  5- rasm. MBT ning umumlashtirilgan fnnksional sxema-
  si:l-Y o‘nalishni o ‘zgartirish; 2-Tok datchigi (olovli rele); 3-O‘qlar hi- 
  soblash tizimi (rels zanjiri); 4-Tashxis qiluvchi datchiklar; 5-Strelkani 
  boshqarish sxemasi; 6-Strelkani pnevmo tozlagich; 7-Signal relesi; 
  8-Zaxiraviy boshqaruv pultini bildiradi
  A pparatli v a dasturiy talablar:
  -P e n tiu m 133 M Hz, 32 M b RA M , 1 G b hotira, C D -R O M
  36
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  v a yoki Z IP turdagi to ‘plagich;
  - operatsion tizim o ‘zaro b o g ‘lanishlam i q o ‘llashi va 
  m arkaziy protsessor bilan aloqa qilish uchun standart 
  dasturga ega b o iis h i kerak;
  - operatsion tizim tom onidan q o ila n g a n stardart tarm oq 
  kartasi A R M bilan tizim orasidagi b o g ia n is h uchun zarur.
  K oaksial kabel, o ‘zaro elektr ta ’sir kuchiga kam ta ’sirchan 
  b o ia d i v a 6- rasm da k o ‘rsatilgandek, A R M ShN ulash uchun 
  q o ila n is h i m um kin.
  Zaglushkali 
  T-razyom 
  Zaglushkali
  T-razyom 
  T-razyom
  6- rasm. ARM ShN ni koaksial kabel bilan ulanishi.
  A R M ShN ulanishida 7 - rasm da k o ‘rsatilgandek, term inal 
  servem i q o ila g a n holda ulash im koniyati m avjud.
  IPU 950
  ARM SHN
  o—
  modem
  7- 
  rasm. ARM ShN m odem lar orqali ulanishi.
  37
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  A R M ShN asosan ju m a lla m i olib borish va uzilish 
  ham da nosozliklar haqidagi signallam i yozib borish 
  uchun q o ila n ila d i. B undan tashqari, A R M ShN quyidagi 
  im koniyatlarga 
  ega:
  - xato axborotlam ing indikatsiyasi. To‘xtab qolish 
  nosozliklar v a xatolar haqidagi axborotlar ju m a l oynasida 
  k o ‘rsatiladi. Jum alning ikki turi q o ila n ila d i - tizim va 
  xavfsizlik jum allari. Ju m allam i k o ‘rib chiqish (oson) 
  qulay b o iis h i uchun k o ‘rib chiqish vaqt o ra lig in i tanlash 
  im koniyati m avjud;
  - y o i obyektlari nazorati. Ju m al oynasiga tanlangan 
  obyekt holati chiqariladi. O byektlam ing saralash im koniyati 
  bor;
  - ulangan tizim lar holatining nazorati, y a ’ni A R M D SP 
  va O K lari (qisqarilgan holda O K deb belgilangan );
  - to ‘xtab qolish nosozliklam i nashr etish (bosm adan 
  chiqarish). A R M ShN tanlangan axborotning istalganini 
  nashr etishi m um kin;
  - ju m a ln i tahlil etish.

  Download 2,34 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari

  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish