• Stansiya bo‘g ’izining qisqargan kabelli rejasi.
 • E SSO tizim i bilan jihozlangan
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)

  5.3 E SSO tizim i bilan jihozlangan 
  stansiya kabel rejasi
  M a’lum ot uzatish kanallarini birlashtirish prinsipi, elektr 
  m arkazlashtirish stansiyasidagi ESSO H 3 M lar soni katta 
  b o ig a n d a , kabel aloqalarining sonini kam aytirish im koniya- 
  tini yaratadi. ESSO qurilm alarini loyihalashda, nam unaviy 
  texnik yechim lardan foydalangan holda, har b ir H 3 M dan 
  post qurilm alarigacha, alohida ikki sim lik kabel juftligini 
  o ‘tkazish nazarda tutilgan. 10- rasm da stansiya b o ‘g ‘izida 
  soddalashtirilgan kabel rejasi m isol qilib keltirilgan.
  10- rasm. Stantsiya bo‘g‘izida soddalashtirilgan kabel rejasi.
  11- rasm. Stansiya bo‘g ’izining qisqargan kabelli rejasi.
  H 3 M va PU lam i o ‘zaro b o g ‘lashda, ham m a stansiya 
  uchun yagona o ‘zgaruvchan kuchlanish v a texnik nam una
  58
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  yechim i q o ‘llaniladi. B unda, ham m a H 3 M lardan PU ga bitta 
  ikki sim lik zanjim i qo ‘llab, elektr ta ’m inot v a m a’lum otlar- 
  ni uzatish im koniyati yaratiladi. Stansiyadagi (yoki stansi- 
  ya b o ‘g ‘ozidagi) ham m a H 3 M lar parallel ulanib, m uvofiq 
  relsli datchiklar nazorat qiluvchi, seksiya yoki y o ‘l qism i- 
  dan o ‘qlar soni haqidagi m a ’lum ot, sinxronlashgan tarm oq- 
  da o ‘zgaruvchan kuchlanish chastotasi bilan elektr m arkaz- 
  lashtirish postiga m a ’lum otlam i interval orasida vaqtli taq- 
  sim lash usuli bilan uzatish am alga oshiriladi. Shunday qi- 
  linganda stansiya b o ‘g ‘ozidagi kabel rejasini k o ‘rinishi 11 - 
  rasm da k o ‘rsatilgandek b o ‘ladi. R asm dan k o ‘rinib turibdiki 
  stantsiya kabel m ahsuloti hajm i jid d iy ravishda kam ayadi.
  K abel m ahsulotlari hajm idan kelib chiqib, H 3 M ni 11- 
  rasm da keltirilgandek qilib o ‘tkazish iqtisodiy tom ondan 
  m aqsadga m uvofiq b o ‘ladi. R asm da yaxlit chiziqlar bilan 
  kabel rejasining H 3 M bilan elektr m arkazlashtirish posti 
  m agistral ulanishi k o ‘rsatilgan.
  ESSO ning stansiya qurilm alari ishlash ishnochliligini 
  oshirish uchun H 3 M ni halqalab, 11 - rasm da rejani punk- 
  tir chiziq bilan k o ‘rsatilgandek ulanishi m um kin. B unday 
  ulanish ESSO ishida H 3 M kabel tarm o g ‘idagi bitta uzilish 
  b o ‘lganda ham, ishchi holatni ta ’m inlaydi.
  ESSO ning stansiya qurilm alarida kabel tarm o g ‘ini 
  yuqorida ta ’kidlangandek am alga oshirilishida H 3 M dan 
  PU ga m a’lumot uzatishning ikki varianti b o ‘lishi m um kin.
  B irinchi variant, kirish kuchlanish davri uzluksiz his- 
  oblash prinsipiga, H 3 M v a ETs postida ham , shu asnoda 
  talab etilgan vaqt oralig ‘ini ishlab chiqib (intervalda), m os 
  H 3 M ni postidagi m os PU ga ulashda asoslangan boTishi 
  m u m k in .
  Ikkinchi variant, ETs postidan ham m a H 3 M larga 
  q o ‘shim cha aloqa kanalini kiritish bilan am alga oshirilishi 
  m um kin. B u kanal tegishli ravishda kodlashtirilib, u yoki bu 
  H 3 M ni PU ga, ishlab chiqqan vaqt oralig‘ida, o ‘qlam i hi- 
  soblash haqidagi m aTum otni uzatadi.
  59
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  T aklif etilgan m a’lum otlam i H 3 M dan PU ga uzatish prin- 
  tsiplarining am aldagi ijrosi, kuchlanish chastotasini oshi- 
  rishni va H 3 M ga q o ‘shim cha xotira v a o ‘zgartirish m os- 
  lam alarini kiritishni talab etadi.
  B uning sababi shundaki, H 3 M lar soni k o ‘p boTganda, 
  ta ’m inot kuchlanishining past chastotasi 50 H z, stantsiya- 
  da harakatlanayotgan poyezdlam ing o ‘qlar soni haqidagi 
  m aT um otlar hajm ini uzatib bera olm aydi.
  C hastotaning k o ‘payishi, kabel jilalari orasida reaktiv 
  sig ‘im li qarshilikni kam aytiradi. B unday ho lat kabelning 
  m um kin boT gan m aksim al uzunligini qisqarishiga olib kela- 
  di. B u esa H 3 M dan PU ga uzatiladigan m aT um otlar ishon- 
  chliligini ta ’m inlaydi.
  Shunday qilib, E S SO da qoT laniladigan axborot uzatish 
  kanallarining bir birini qoplash (kanallam i birlashtirish), PU
  ham da H 3 M elektr ta ’m inoti prinsipi, m aT um ot alm ashish 
  va stansiyadagi kabel tarm ogT ning turli variant strukturasini 
  qoTlash im koniyatini beradi.
  SMB qurilm alarini ESSO dan foydalanib ishlab chiqish- 
  da biror variantni tanlash, am aliy texnik iqtisodiy talablarga 
  qarab am alga oshiradi.

  Download 2,34 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish