• E lektrostatik xavfsizlik choralari
 • E lektr xavfsizlik choralari
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet21/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
  5.2. E lektr xavfsizlik choralari
  M PTs-I ga xizm at k o ‘rsatishda, elektr uskunalarda ishla- 
  ganda, elektr xavfsizlik qoidalariga tayanm oq kerak, ham da:
  - ham m a kabellam ing joylashishi, tasodifan buzilishlarga 
  olib kelm asligiga ishonch hosil qilish kerak;
  - platani o ‘m atilg an jo y d an chiqarishdan a w a l, plata 
  kirishidan yuqori kuchlanishni, O K ini o ‘chirish zam r;
  - plataning oldingi panelini chiqarishdan a w a l, doim
  ajratgichini uzish lozim ;
  - qisqichlarda (qism alarda) ishlashdan oldin, tegishli kon- 
  troller ta ’m inot m anbayidan uzilishi lozim , chunki kabellar- 
  da yuqori kuchlanish b o ‘ladi;
  - jih o zlam i yerga ulanishi, loyiha hujjatlariga m osligini 
  kuzatib borm oq lozim ;
  - yerga ulanish qarshiligi 5 O m dan oshm asligi kerak;
  - ta ’m inotni o ‘chirib ishlaganda, elektron sxem alam ing 
  buzulishining oldini olish uchun ta ’m inotni o ‘chirish va 
  ulash tartibini saqlash zam r.
  E lektrostatik xavfsizlik choralari
  H am m a tashkil etuvchilar (kom ponentlar) v a qurilm a- 
  lar elektrstatik zaryadsizlantirishga (ESR ) sezgir deb qabul
  56
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  qilinadi. E lektrstatik zaryadsizlantirish ishonchlikni pasay- 
  tiradi va (yom on hollarda) tizim ning tashkil etuvchilam i 
  ishdan chiqaradi. E lektrstatik zaryadlar b a’zi bir m ateriallar 
  orasidagi ishqalanishdan sodir b o ‘ladi. M asalan, plastm as- 
  salar, ju n , ipak va oyna m ateriallarda. E lektrostatik zar- 
  yadsizlantirishdan him oya, zaryadlar hosil b o ‘lishining ol- 
  dini olish va ulam i elektron tashkil etuvchilarga o ‘tkazm ay 
  turib qurilm a tanasiga o ‘tkazib yuborishdan iboratdir.
  M PTs-I ga xizm at k o ‘rsatuvchi elektrom exanik, elektrsta- 
  tik zaryadsizlantirishdan him oyalash, xavfsizlik choralarini 
  bajarishga m a s’uldir.
  H ar b ir ta sh rif buyum vchi elektrostatik zaryadsizlantirish 
  xavfi haqida xabardor b o ‘lm og‘i darkor. A g ar xodim lar po- 
  yafzalining tagligi tagcharm dan yoki o ‘tkazuvchanligi shun- 
  ga teng keladigan ashyodan qilingan b o ‘lsa, elektrostatik 
  zaryadsizlantirish xavfi paydo b o ‘lishi kam ayadi.
  Elektron qurilm alam i o ‘m atiladigan jo y lard a, pollar elek- 
  trostatik zaryadsizlantirishdan him oya etuvchi qoplam a bi- 
  lan qoplash m aqsadga m uvofiq b o ‘ladi. B unday pollam ing 
  qarshiligi 50 kO m dan 10 M O m gacha bo ‘lishi kerak. E lektr 
  tokini o ‘tkazuvchi pollam i polirovka qilm oq yoki biron bir 
  boshqa usullar bilan izolyatsiyalash m um kin emas.
  C hiqarish, alm ashtirish yoki platalam i jo y id an k o ‘ch- 
  irilishi bilan b o g ‘liq boMgan ham m a ishlar jaray o n id a elek- 
  tron tarkibiy qism larga (kom ponentlarga) tegib ketish xavfi 
  b o ‘lsa, xizm atchi bilagiga yerga ulangan bilakuzuk taqib 
  olishi shart. B u tarkibiy qism lam i tanada y ig ‘ilib qolgan 
  zaryadlardan buzilishining oldini oladi. B ilakuzuk qurilm a 
  tanasi bilan ulangan b o ‘lishi kerak.
  H am m a qurilm alar yerga ishonchli ulangan b o ‘lishi shart. 
  Tashish vaqtida ham m a tarkibiy qism lar antistatik m aterial- 
  ga o ‘ralgan b o ‘lishi kerak.
  57
  www.ziyouz.com kutubxonasi  Download 2,34 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish