• Nazorat savollari
 • K om pleks tex n ik vositaiar bilan
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet16/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
  3.3. K om pleks tex n ik vositaiar bilan 
  yiriklashtirish (integratsiya)
  A R M D SP ning axborot m onitoriga haqiqiy vaqt 
  m asshtabida ishlovchi v a quyi p o g ‘onada q o ‘llanuvchi tem ir 
  y o i avtom atika v a telem exanika tizim laridan, stansiyadagi 
  avtom atlashtirilgan boshqam v tizim idan, poyezdlar haraka- 
  ti ijro jadvalidan, stansiyadagi m anevr ishlar haqida, tepa- 
  likdagi avtom atik lokom otiv signallashtirish tizim idan va 
  boshqalardan axborot chiqariladi.
  Stansiyani boshqa texnik vositalar bilan jihozlaganda
  bular, harakat tarkibini taqqoslashni avtom atik tizim i, sa- 
  noat televideniyasi, texnik harakat tarkibini avtom atik hisob 
  (ro ‘yxat)dan chiqarish, o ‘qlam i hisoblash, sputnik orqali 
  navigatsiya qilish (boshqarish), gabarit-nazorat darvozasi, 
  axborot tizim lari m onitorga chiqargan axborotni shubhasiz 
  aniqlik darajasini oshirish va tizim ning funksional im koni- 
  yatlarini kengaytirib, ular bilan integratsiya qilinishi kerak.
  Poyezdlar harakat xavfsizligiga bevosita ta ’sir k o ‘rsa- 
  tuvchi tizim lar, (pereezddagi signallashtirish va D ISK -B, 
  harakat tarkiblarini q o ‘riqlash v a m ustahkam lash v a boshqa- 
  lar), m ikroprotsessorlik va releli-protsessorli m arkazlashti- 
  rish boshqam v tizim lari bilan integratsiya qilingan b o ‘lishi 
  kerak.
  42
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  M PTs-I bazasida A R M D SP ni yaratishda tex n ik vositalar 
  v a axborot texnologiya kom pleksi bilan integratsiya qilish 
  nafaqat tashish jaray o n in i boshqarish, balki texnik vositalar 
  h olatini funksional diagnostika qiluvchi noyob asbob olish 
  im koniyatini yaratadi.
  Nazorat savollari:
  1. A PM IIIH jihozlarining tarkibini sanab o‘ting.
  2. APM IHH tizimining asosiy vazifalari nimadan iborat?
  3. APM ^ C n stansiya bo‘yicha avtomatlashtirilgan navbat- 
  chining ishchi joyi haqida asosiy tushunchalami bering.
  4. APM flC n dagi informatsion monitorlariga qanday ma’lu- 
  mot chiqariladi?
  5. 
  CIJB qurilmalarini boshqaruvchi monitorlar nima maqsadda 
  o‘matiladi?
  6. MPS negizida mavjud bo‘lgan APM flC n qanday imkoni-
  yatga ega?

  Download 2,34 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish