E lem entlarning joylanishi va ishlash m antiqi
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/24
Sana20.02.2024
Hajmi2,34 Mb.
#159299
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Bog'liq
Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
E lem entlarning joylanishi va ishlash m antiqi. M arkaz-
lashtirishning ham m a m arkaziy, m antiqiy b o g ‘lanishlar- 
ini ikkita UKTs am alga oshiradi. U lar parallel ishlovchi 
dasturlam ing ichki diagnostik vositalar bilan jih o zlan g an
operatsion tizim i, real vaqt asosida buym q ijrosini «1» sxe- 
m asi bilan tekshiradi. B unday holat UKTs elem entlarining 
ishdan chiqishi yoki dasturdagi adashishlam i aniqlaydi ham -
32
www.ziyouz.com kutubxonasi


da diskret chiqishlam i v a u lar yordam ida boshqariluvchi 
y o ‘l qurilm alarini xavfsiz holatga keltiradi.
O byektlam i 
boshqarish, 
m oslashtirish 
qurilm alari 
yordam ida, obyektlari bilan ketm a-ket ulangan ikkita 
kontrollyom ing b ir qism li chiqishlari orqali bajariladi.
K ontrollyorlam ing 
ochiq 
strukturasi 
M PTs-I 
ni 
vaziyat tu g ‘ilganda, kegaytirish va m odem izatsiya qilish 
im koniyatini 
beradi.
Strelka, svetoforlam i bevosita boshqarish v a strelkalar 
holatini nazorat qilish, ishonchliligi birinchi sin f relelari 
asosida qurilgan standart releli sxem alar yordam ida 
am alga oshiriladi. R eleli sxem alar m antiqiy funksiyalam i 
bajarm aydi. U lar faqat berilgan xavfsizlik darajasida 
tizim ni arzonlashtiruvchi kom m utatsiya elem entlari sifatida 
q o T la n ila d i.
M PTs-I zahiraviy boshqam v tizim i, klaviatura v a 
m onitorli kom pyuter bazasida k o ‘z bilan k o ‘rish im koniyatini 
bem vchi qurilm alar stansiya hajm iga qarab (yoki proyeksion 
qurilm a,) toTdiriladi.
Svetofor lam pa piligining butunligini tekshirish relesi 
(yonish relesi) sifatida, kelajakda, svetofor lam pasini asosiy 
v a rezerv piliklam i alm ashlab ulash funksiyasini bajam vchi 
datchiklar qoTlanishi m um kin.
B ogT anishlar jad v ali b o ‘yicha sxem alar yechim i: nazorat- 
li-m arshm tli; nazoratli-seksiyali; signalli; m arshm tlam i 
tutashtirish va uzish.
UKTs m antiqiy dastum i ishlab chiqish va uni UKTs ga 
kiritish, M E K 1131 standart dasturiy m ahsulotini am alga 
oshirish bilan ta ’m inlanadi.
Rels zanjirlam ing postdagi apparaturasi relelar xonasida, 
UKTs, strelkali-yo‘1 bloklari v a xolis (m ontaj) relelari, 
shkaflarda yoki standart releli stativlarda (SRK M -75, SU R
va boshqalar) y ig ‘iladi (m ontaj qilinadi).
D SP ning ish jo y id a M PTs-I ning nazorat qilish va 
boshqarish tizim lari (kom pyuter va m onitor) o ‘m atiladi. 220
33
www.ziyouz.com kutubxonasi


V rezervlangan o ‘zgaruvchan to k UKTs elektr ta ’m inoti, 
uzluksiz tok m anbayidan am alga oshiriladi.
Stantsiya 
o ic h a m la ri 
kengayishi 
bilan 
stansiya 
b o ‘g ‘izlarida q o ‘shim cha, arxitekturasi v a ishlash m antiqi 
b o ‘y ich a m arkaziy UKTs ga o ‘xshagan 
kontrollyorlar 
o ‘m atilishi 
m um kin.
M PTs-I ning m ikroelektron qurilm alarini ham da strelka 
va svetoforlar elektr ta ’m inoti uchun SG P-M S turdagi 
kafolatlangan ta'm in o t tizim i q o ‘llanishi m um kin.
M PTs-I da boshqarishning zaxira tizim i, UKTs yoki A R M - 
D SP lam ing nosozligida, strelkali seksiyalam i b o ‘sh lig ‘ini 
nazorat qilish bilan strelkalam i individual boshqarish, ta k lif 
signallarini boshqarish, A PS ham da qabul-j o ‘ natish y o ‘ llarini 
va strelkasiz y o ‘1 qism larining b o ‘shlig‘ini nazorat qilish 
uchun ishlatilgan. Z axira boshqarish tartibi, to ‘g ‘ri sim lik 
boshqaruv pultidan, A R M -D SP boshqaruvini blokirovka 
qiluvchi m axsus kalitni burgandan so‘ng am alga oshiriladi.

Download 2,34 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaE lem entlarning joylanishi va ishlash m antiqi

Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish