Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish
bet23/24
Sana20.02.2024
Hajmi2,34 Mb.
#159299
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Bog'liq
Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
Nazorat savollari:
1. ESSO tizimni elektr ta'm inoti bo‘yicha himoyalash uchun 
qanday choralar ko‘riladi?
2. ESSO priyomnikdagi bloklar elektr ta’minotiga qanday ta- 
lablar qo‘yiladi?
3. ESSOni uzluksiz elektr ta’minlovchi qurilmalari qanday ta- 
lablarga javob berishi lozim?
4. ESSO elektr qurilmalar bilan ishlashda elektr xavfsizlik qoi- 
dalari nimalardan iborat boTadi?
5. 
H 3M dan ITy ga maTumot uzatishning turli variantlami 
sanab o‘ting.
60
www.ziyouz.com kutubxonasi


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. YcTpoHCTBa KOHTpojia 
cbo
6
oahocth
nyTeBbix ynacTKOB 
MeTOAOM cneTa ocen c HcnojiB30BaHHeM annapaiypBi 
3CCO. 
MeTOflHHecKHe yKa3aHHfl no npoeKTHpoBaHHio ycTpoHCTB 
aBTOMaTHKH, TCJieMexaHHKH H CBA3H Ha JK.-£. Tp-TC. 
H - 291-03. 
- C n6: TTCC, 2003.
2.
THJibK 
H.r. 
HoBbie ycTpoiiCTBa aBTOMaTHKH 
h
TCJieMexaHHKH 
5Kejie3HOHopo»CHoro TpaHcnopTa. - EKaTepHH6ypr. YprynC, 
2010
.
3.
MHKponpoHeccopHafl ajieicrpHHecKafl ueHTpajiH3aHHfl 
Ebi- 
lock 
950. 
PyKOBOHCTBO no 3KcnjiyaraHHH. 
ETP3-050414. 2005.
61
www.ziyouz.com kutubxonasi


M UNDARIJA
KIRISH...........................................................................................3
I BOB. 0 ‘QLARNI HISOBLASH 
ELEKTRON TIZIMI
1.1 0 ’qlam i elektron hisoblash tizim larini
q o ‘llanish d o lz arb lig i.................................................................. 5
1.2. ESSO tizim ini m o ‘ljallash va qoTlash so h asi.............6
1.3. Tizim m ohiyati (x u su siy ati).............................................. 7
1.4. A sosiy x u su siy a tla ri............................................................ 8
1.5. Tizim tarkibi v a ishlash p rin sip i....................................... 8
1.6 Tizim b o ‘yicha ish riv o ji...................................................18
1.7 X av fsizlik .............................................................................. 19
1.8 Iqtisodiy sam a ra .................................................................. 20
II BOB. MARKAZLASHTIRISHNING 
MIKROPROTSESSOR TIZIMI
2.1. M ikroprotsessorlik m arkazlashtirish............................. 22
2.2. M arkazlashtirishning m ikroprotsessor tizim ini
ishonchliligi va xavfsizligini ta ’m in lash ............................... 23
2.3. M PTs-I s tru k tu ra si.............................................................24
2.4. Strelka va signallam ing
m ikroprotsessorlik m a rk a z la s h tiris h .................................... 26
2.5 M PTs-I ning asosiy texnik x arak teristik alari.............. 28
III BOB. AVTOMATLASHTIRILGANISH JOYI
3.1. Elektrom exanikning avtom atlashtirilgan i s h j o y i ......36
3.2. Stansiya navbatchisining
avtom atlashtirilgan ish jo y i......................................................38
3.3. K om pleks texnik vositalar bilan
yiriklashtirish (in teg ratsiy a)................................................... 42
www.ziyouz.com kutubxonasi


IV BOB. OBYEKT KONTROLLERLAR TIZIMI
4.1 O byekt kontrollerlar tizim ining x u su siy atlari............. 43
4.2. O byekt kontrollerlari tasnifi (klassifikatsiyasi)..........4 8
V BOB. ESSO TIZIMINING 
ELEKTR TA’MINOTI
5.1 ESSO apparaturasining elektr ta ’m in o ti..................... 54
5.2. E lektr xavfsizlik ch o ralari...............................................56
E lektrostatik xavfsizlik c h o ra lari.......................................... 56
5.3 ESSO tizim i b ilan jih o zlan g an
stansiya kabel r e ja s i................................................................. 58
F O YD AL ANILGAN ADABIYOTLAR
61
www.ziyouz.com kutubxonasi


Asadulla Azizov 
Botir Fayzullaev

Download 2,34 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari

Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish