• BpeMeHH” -f o v d a la n u v c h ig a
 • BHflbi” - k o ‘ r in is h la r n i
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet7/58
  Sana14.05.2023
  Hajmi5.42 Mb.
  #59579
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58
  Bog'liq
  Kompyuter grafikasi
  3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.)
  BHflbi” - k o ‘ r in is h la r n i 
  alm ash tirish
  b u y r u g 'in in g  
  tugmasi, m asalan, ustidan 
  k o 'r in is h n i 
  izometriyaga;
  2 0 - “ 3D Qp6MTa” -fazoda 3 D ob'yektini burish buyrug'ining tugmasi;
  2 1 - “ П а н о р а м а р е а л н о г о
  BpeMeHH” -f o v d a la n u v c h ig a
  m odel fazosini- 
  c h izm an i qulay jo yga siljitish buyrug'ining tugmasi;
  2 2 - “ М а с ш т а б р е а л н о г о в р е м е н и ” - а у т v a q t d a k o 'r i n i s h l a r n i
  kattalashtirish yoki kichiklashtirish b u y ru g 'in in g tugmasi;
  2 3 -“ О кно и зм ерен и я масш таба (открьш ает сп и со к к о м ан д )”-
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  kattalashtirish yoki kichiklashtirishning turli usuldagi asboblarini tanlash 
  buyruglining tugmasi. Masalan, chizmaning kichik birboMagini ekran b o ‘ylab 
  kattalasht i rad i;
  24-“ П
  рсдьшуший
  Macuna6” -dastlabki Maciura6iga qaytarish buyrug‘ining 
  tugmasi.
  “Свойства объекта”- “О Ь ‘уек<шпе 
  xususiyati” paneli 
  yordamida ekranda 
  qatlamlaryaratiladi va chiziqlarni rangi, turi h am d a yo'g'onliklari o'zgartiladi 
  (8-rasm ).  4
  5^ ^ | 3
  d'O 0 
  j ] P | □ Blljyfi 
  T] | ------- Bylayn 

  Вуйў*< 
  [
  8-rasm
  1-ekranda q atlam yaratish buyrugMning tugmasi;
  2-tasvirdagi chiziqlarga rang berish buyrug'ining tugmasi;
  3-tasvirdagi chiziqlarga tu r berish buyrug‘ining tugmasi;
  4-tasvirdagi chiziqlarga y o ‘g‘onlik berish b uyrug‘ining tugmasi.
  C h iz m a chizish, ularni tah rir qilish, ularni o ‘zaro bog'lash va ularga
  o 'lc h a m q o ‘yish buyruqlarining shartli belgili tugmalari e k ran n in g c h a p va 
  o ‘ng to m o n la rid a u stu n lar k o ‘rinishida joylashtirilgan b o ‘ladi va ularga 
  quyidagilar kiradi:
  “ Р и с о в а н и я ” - 1'Chizish” paneli buyruqlari, “ И з м е н и т ь ” - “0 ‘zgartirish” 
  p anelining buyruqlari, “ Pa3Mepbi” - “ Q ‘lc h a m la r” panelining buyruqlari va 
  “ П р и в я з к а o6beKTa” - “ O b ‘vektni bogMash” panelining buyruqlari.
  “ Р и с о в а н и я ” - “

  Download 5.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  BHflbi” - k o ‘ r in is h la r n i

  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish