308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace
Download 0.85 Mb.
bet8/9
Sana24.03.2017
Hajmi0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Studijní materiály:

Ivo Bláha , "Zvuková dramaturgie AV díla" - AMU Praha 2004

Ivan Stadtrucker , "Zvukové majstrovstvo"

Ivan Stadtrucker , "Krása tmy"308SZ8- Seminář zvukové tvorby 8

Způsob zakončení: KZ

Rozsah: 2/T

Semestr: L

Kredity: 2

Poznámka:

Anotace:

Společný tvůrčí seminář obou ročníků magisterského stupně studia má za úkol dále rozvíjet schopnost posluchačů objektivizovat doposud získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.Sylabus:

Projekce hraných, dokumentárních i animovaných filmů světové i české kinematografie, televizních pořadů, vlastních školních i mimoškolních projektů, doprovodné rozbory a následné diskuse - to je základna pro získání většího přehledu a rozhledu v dané oblasti. To jim ve svých důsledcích má pomoci při vytváření vlastního pevného tvůrčího postoje. Výběr promítaných filmů vychází např. z odlišnosti přístupů jednotlivých tvůrců ke zvukové dramaturgii, odlišnosti národních kinematografií, jsou zohledněny žánrové zvyklosti a konvence (veselohra, válečný film, společenské drama, akční film, sci-fi atd.). Program je možno operativně měnit. Promítají se také práce posluchačů FAMU.

V rámci semináře jsou v případě potřeby diskutovány současné tvůrčí problémy jednotlivých posluchačů.

Na konci semestru odevzdají posluchači seminární práci - rozbor daného AV díla se zaměřením na zvukovou dramaturgii.Studijní materiály:

Ivo Bláha , "Zvuková dramaturgie AV díla" - AMU Praha 2004

Ivan Stadtrucker , "Zvukové majstrovstvo"

Ivan Stadtrucker , "Krása tmy"


308SZ9- Seminář zvukové tvorby 9

Způsob zakončení: Z

Rozsah: 2/T

Semestr: Z

Kredity: 2

Poznámka:

Anotace:

Společný tvůrčí seminář obou ročníků magisterského stupně studia má za úkol dále rozvíjet schopnost posluchačů objektivizovat doposud získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.Sylabus:

Projekce hraných, dokumentárních i animovaných filmů světové i české kinematografie, televizních pořadů, vlastních školních i mimoškolních projektů, doprovodné rozbory a následné diskuse - to je základna pro získání většího přehledu a rozhledu v dané oblasti. To jim ve svých důsledcích má pomoci při vytváření vlastního pevného tvůrčího postoje. Výběr promítaných filmů vychází např. z odlišnosti přístupů jednotlivých tvůrců ke zvukové dramaturgii, odlišnosti národních kinematografií, jsou zohledněny žánrové zvyklosti a konvence (veselohra, válečný film, společenské drama, akční film, sci-fi atd.). Program je možno operativně měnit. Promítají se také práce posluchačů FAMU.

V rámci semináře jsou v případě potřeby diskutovány současné tvůrčí problémy jednotlivých posluchačů.

Na konci semestru odevzdají posluchači seminární práci - rozbor daného AV díla se zaměřením na zvukovou dramaturgii.Studijní materiály:

Ivo Bláha , "Zvuková dramaturgie AV díla" - AMU Praha 2004

Ivan Stadtrucker , "Zvukové majstrovstvo"

Ivan Stadtrucker , "Krása tmy"


308SZD- Seminář zvukové dramaturgie

Způsob zakončení: KZ

Rozsah: 2/T

Semestr: Z

Kredity: 1

Poznámka:

Anotace:

Předmět má povahu specializované tvůrčí dílny. Začínající studenti se orientují v základní problematice oboru, pomocí kritického rozboru vybraných praktických příkladů pronikají do teoretických problémů s praxí souvisejících. Výuka má podporovat schopnost samostatného myšlení, vytváření a formulování vlastního zasvěceného názoru na odborné otázky.Sylabus:

Povinný referát přednesený na semináři.

Je možné zpracovat některý z navržených bodů či téma vlastní:

1. Kritické zhodnocení slovníkového hesla "Zvuk" z Malé čsl. encyklopedie

2. Česká ortoepie. S vlastními zvuk. ukázkami chyb ve výslovnosti

3. Výrazová rozmanitost mluveného slova (různé varianty významu téhož textu)

4. Porovnání více verzí ozvučení AV díla

Témata probíraná při rozborech ukázek:

Definice - logika stavby definice

Prostředky dramatické tvorby v souvislosti s psychologií vnímání:

Stavebné principy

Děj - základ. složka epiky a dramatu, řetěz událostí spjatých časovou a příčinnou následností a jednotou smyslu.

Aristotelovské principy jednoty v dramatu: jednota děje, místa, času.

Antické drama:

expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa

Katarze: očistný účinek tragédie, povznášející pocit z prožitku uměleckého díla.

Dramatický oblouk - delší část vzestupná, kratší sestupná, vrchol v místě zlatého řezu.

Gradace /klimax/ - stupňování - postupný nárůst účinu. Opadávání /antiklimax/.

Princip triády - stupňování ve třech podobných variantách modelu s překvapující změnou ve 3. části.

Tektonické členění díla - změna charakteru zvuk. plochy, zv. interpunkce, zv. můstek.

Rytmus zvukových ploch - proporce ploch, záměrná disproporce. Střídání obsažnějších a odlehčenějších partií, střídání odlišných výrazových prostředků.

Princip jednoty a kontrastu - vzájemná protichůdnost, vhodný poměr. Dostředivé a odstředivé síly.

Opakování a návrat - repetice, repríza, reminiscence, leitmotiv (příznačný motiv).

Úvod (introdukce) - vstupní část díla - připravuje, soustřeďuje pozornost.

Oproti tomu: vstup přímo do věci - IN MEDIAS RES.

Závěr - předznamenává konec.

Pointa = vtipné vyvrcholení s účinem významového akcentu. FINIS CORONAT OPUS.

Princip přiřazování - různé myšlenky kladené za sebou: a - b - c

Princip podřazování - obměňování jediné myšlenky - např.variační princip: a - a1- a2- a3...

Princip aditivní: a - ab - abc - abcd ...

Princip ronda: a - b - a - c - a

Studijní materiály:

Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, FAMU 1995, 2004308TDP- Teze diplomové práce KZT

Způsob zakončení: Z

Rozsah:

Semestr: Z,L

Kredity: 2

Poznámka: Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Anotace:

Předmět Diplomní seminář se zakončuje ve 4. semestru magisterského studia odevzdáním Tezí teoretické diplomové práce (podrobnější popis zadaného tématu v rozsahu 3-4 normostrany, přehled použité literatury, plán dokončení vlastní diplomové práce včetně optimálního termínu konání státní závěrečné magisterské zkoušky). Zápočet uděluje vedoucí katedry na návrh vedoucího diplomové práce.Sylabus:

Studijní materiály:

308TZZS- Teorie zpracování zvukového signálu

Způsob zakončení: ZK

Rozsah: 2/T

Semestr: L

Kredity: 1

Poznámka:

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi zvukového signálu, s jeho druhy a se vztahem mezi objektivními parametry a jejich subjektivním odrazem, s problematikou přenosu a záznamu zvukového signálu z hlediska jeho deformace, se základními prvky elektroakustických zařízení pro zpracování zvukového signálu a s nároky, kladenými na jejich funkci.Sylabus:

1. Technologický řetězec pro příjem, zpracování a záznam a reprodukci zvuku. Základní popis jeho prvků z hlediska jich funkce v systému a problémy vznikající s jejich nedokonalostí.

2. Zvukový signál, jeho rozdělení, jeho základní vlastnosti.

3. Analýza zvukového signálu.

4. Pohled na zvukový signál v jeho časové a kmitočtové doméně. Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů nazírání.

5. Druhy zkreslení zvukového signálu. Příčiny jeho vzniku. Metody jeho měření.

6. Šum, jeho druhy, příčiny vzniku.

7. Základní prvky režírovacího zařízení. Nároky kladené na jejich funkci.

8. Měření úrovně zvukového signálu. Jeho problematika.

9. Analogový záznam zvukového signálu. Jeho obecná problematika.

10. Historický vývoj zvukového záznamu.

11. Magnetický záznam. Jeho charakteristické vlastnosti.

12. Optický záznam. Jeho charakteristické vlastnosti.

13. Základy systému DOLBY STEREO.Studijní materiály:

C. Smetana : Praktická elektroakustika - SNTL 1981

J. Svatoš: Elektronika nízkofrekvenčních zařízení

I. Bašta: Záznam signálu308UOZ- Úvod do oboru zvuková tvorba

Způsob zakončení: Z

Rozsah: 6/S

Semestr: Z

Kredity: 1

Poznámka:

Anotace:

Tři úvodní přednášky, které představí obor "Zvuková tvorba" především studentům jiných oborů FAMU.

Cílem předmětu je seznámit posluchače všech oborů FAMU se základními poznatky o zvuku, uvést je do problematiky tvorby zvukové složky audiovizuálního díla a seznámit je se základními pojmy z oblasti zvukové technologie a dramaturgie.

Sylabus:

1) Historie filmového zvuku. Základní poznatky o zvuku a jeho vnímání. Sluchový orgán a vjem zvukového signálu, binaurální slyšení, stereofonie, dozvuk, ozvěna.

2) Technologie zpracování zvuku ve filmu a TV. Zvukové postupy (kontakt, postsynchron, playback, ruchy, úpravy zvuku, hudba, HD recording).

3) Postupy při tvorbě zvukové složky u filmového díla. Profese mistra zvuku - sound designera a jeho spolupráce s ostatními členy štábu, rozpočet nákladů na zvukovou složku, přehled nových vícekanálových zvukových systémů.

4) Základní pojmy zvukové dramaturgie AV díla: druhy zvuku, formy mluveného slova, filmové hudby, ruchů, zvuková atmosféra, filmové ticho, funkčnost zvukových prostředků, typy postavení zvuku k obrazu.

Studijní materiály:

C. Smetana - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

M. Hůrka - Estetika zvuku ve filmu (ČsFÚ 1965)

Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

I. Stadtrucker - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

I. Bláha - Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (AMU 2004)

J. Borwick - Sound Recording Practice 4th edit (Oxford University Press)
308VAP1- Vícekanálová AV postprodukce 1

Způsob zakončení: KZ

Rozsah:

Semestr: L

Kredity: 4

Poznámka:

Anotace:

Cvičení na přípravu a realizaci automatizované mixáže cvičného materiálu v prostředí PRO TOOLS. Studenti pracují individuálně pod pedagogickým vedením.Sylabus:

Cvičný audiovizuální projekt studenti doplní dalším zvukovým materiálem dle vlastní úvahy, připraví míchací stopy a automatizaci a provedou postupný automatizovaný vícekanálový mix.Studijní materiály:

308VAP2- Vícekanálová AV postprodukce 2

Způsob zakončení: KZ

Rozsah:

Semestr: L

Kredity: 4

Poznámka:

Anotace:

Pokračování stejnojmenného cvičení 1.ročníku magisterského studia na přípravu a realizaci automatizované mixáže v prostředí PRO TOOLS. Další rozvíjení teoretických poznatků, praktických zkušeností a pracovních návyků při vícekanálové postprodukci AV díla.Sylabus:

Složitější cvičný AV projekt studenti obdobně jako doplní zvukovým materiálem dle vlastní úvahy, připraví míchací stopy a provedou automatizovanou vícekanálovou mixáž.Studijní materiály:

308VAVV- Vztah auditivního a vizuálního vjemu

Způsob zakončení: KZ

Rozsah: 2/T

Semestr: Z

Kredity: 2

Poznámka:

Anotace:

Smyslem předmětu je poukázat na schopnost zvuku ovlivňovat význam nebo emocionální vyznění obrazové informace, která je divákovi v rámci audiovizuálního díla předkládána. Posluchač je seznámen s druhy informací, které je zvuk schopen přenášet, a jakými mechanismy mohou tyto informace emocionálně působit.Sylabus:

1. Sluchový a zrakový vjem - analogie a rozdílnosti.

2. Výrazové prostředky a druhová specifičnost.

3. Struktura filmového díla.

4. Zvuk jako nositel informace.

5. Působení významem zvukové informace.

6. Působení formou zvukové informace.

7. Přímé emocionální působení některých prvků zvukové informace.

8. Hierarchie výrazových prostředků ve filmu.

9. Audio - vizuální rozpor.

10. Filmové ticho.

11. Zvuk a vnímání času.

12. Zvuková stylizace.

13. Zvuk a pohyb.Studijní materiály:

Při první hodině budou dodány textové materiály obsahující též citáty z doporučené literatury.308VMZ1- Vícekanálová mixáž hudby 1Způsob zakončení: KZ

Rozsah:

Semestr: L

Kredity: 4

Poznámka:

Anotace:

Cvičná mixáž připravených hudebních nahrávek s ohledem na jejich využití ve vícekanálových audiovizuálních formátech.Sylabus:

Jednotlivé stopy cvičné hudební nahrávky studenti upraví a smíchají ve vícekanálový hudební tvar tak, aby byl použitelný v AV díle. Zvláště si mají uvědomit rozdíly v mixáži hudby pro autonomní užití a pro užití v AV díle. Pracují pod pedagogickým vedením v seminární pracovně KZT.Studijní materiály:

308VMZ2- Vícekanálová mixáž hudby 2

Způsob zakončení: KZ

Rozsah:

Semestr: L

Kredity: 4

Poznámka:

Anotace:

Pokračování cvičení 1.ročníku magisterského studia. Mixáž náročnějších hudebních nahrávek s důrazem na jejich využití ve vícekanálových audiovizuálních formátech.Sylabus:

Jednotlivé stopy cvičné hudební nahrávky studenti upraví a smíchají ve vícekanálový hudební tvar tak, aby byl použitelný v AV díle. Rozšiřují své praktické návyky a získávají další profesní zkušenosti. Pracují pod pedagogickým vedením v seminární pracovně KZT.Studijní materiály:

308ZAE- Základy akustiky a elektroakustiky

Způsob zakončení: ZK

Rozsah: 2/T

Semestr: L

Kredity: 1

Poznámka:

Anotace:

Úkolem je se seznámit se základy elektrotechniky v rozsahu nutném pro pochopení elektroakustiky a moderních , zejména digitálních technologií používaných v oboru zvuku.Sylabus:

1. Základní elektrické jevy, elektrické pole, potenciál, náboj a kapacita.

2. Stejnosměrný a střídavý proud. Jednotky napětí, proudu a odporu, Ohmův zákon, Kirchhofovy zákony. Efektivní hodnota střídavých veličin. Odpor jako základní vlastnost a jeho měření. Zdánlivý odpor kondensátoru.

3. Efektivní , špičková a střední hodnota přirozených signálů.

4. Magnetické účinky elektrického proudu a jejich užití.Vlastnost označovaná indukčnost, Transformátor, relé, Deprezský měřící přístroj, elektromotor. Praktické užití.

5. Základy řešení elektrických obvodů, Thevenin., Norton., Milmanův teorem.

6. Řazení pasivních prvků a jejich výsledné vlastnosti.

7. Chemické zdroje ss proudu a napětí. Praktické užití, vlastnosti a ošetřování chemických zdrojů primárních i sekundárních.

8. Obvody popsané čtyřpólovými maticemi, přenos a přenosová funkce, řazení čtyřpólů a jeho maticové vyjádření.

9. Praktický význam maticového popisu pro řazení prvků.

10. Vliv vlastností použitých vodičů na přenos signálů.¨

11. Výpočet frekvenčních ztrát při použití konkrétního typu vodiče.

12. Rušivá napětí, jejich příčiny i metody potlačení.

13. Základní tvary obrazových a digitálních signálů.Studijní materiály:

C. Smetana: Praktická eletroakustika, SNTL 1981

Herbert Frisch : Základy elektroniky a elektrických obvodů - SNTL 1987

308ZEL- Základy elektroniky

Způsob zakončení: ZK

Rozsah: 2/T

Semestr: Z

Kredity: 2

Poznámka:

Anotace:

Seznamení se základy oboru potřebnými pro pochopení funkcí elektronických obvodů a používaných přístrojů včetně výpočetní techniky.Sylabus:

1. Aktivní prvek , jeho definice vlastnosti.

2. Žárovka a aktivní vakuové prvky. Dioda a elektronky s více elektrodami. Obrazovka a vakuové fotoelektrické prvky.

3. Polovodičový efekt. Usměrňovací vlastnosti polovodičového přechodu. Polovodičové součástky světlo - citlivé a světlo emitující. Praktické použití a vlastnosti.

4. Použití diod, zapojení jednocestné, dvoucestné a můstkové - Graetzovo.

Diod (du... va (elektr)od) - ikki elektrodli elektron lampa. Bir tomonlama oʻtkazuvchanlik xususiyatiga ega. Vakuum va yarimoʻtkazgich D.lar boʻladi. Vakuum D. anod va katoddan iborat. Tok berilib, katod qizdirilsa, elektronlar oqimi anodga qarab yoʻnaladi va anod toki hosil boʻladi.
Násobič napětí. Praktické použití.

5. Součástky s více přechody,vlastnosti NPN a PNP přechodu, základ funkce tranzistoru.Vlastnosti tranzistoru. Zesílení napěťové a výkonové. Tyristor a více přechodové prvky.

6. Základní zapojení tranzistoru, vstupní a výstupní odpor, zesílení a fáze.Zapojení tranzistoru do obvodu, náhradní schéma pro ss a stř. proud.

7. Praktické zapojení, tepelný odpor, a tepelná ztráta u polovodičových prvků.

8. Lineární obvody , zkreslení signálu.Zesilovač a oscilátor. Třídy zesilovačů.

9. Integrované linearní obvody. Operační zesilovač a specialisované obvody pro nf techniku.

10. Logické obvody.Obvody TTL, CMOS. Logické automaty.

11. Obvody s velkou integrací. Mikroprocesory a jejich sestavy. Jednočipové procesory. Praktické použití.

12. Procesory Intel a Motorola, základní vlastnosti a použití.

13. Příklady aplikací , operační systémy.Studijní materiály:

C. Smetana a kol. - Praktická elektroakustika, SNTL 1981

M.Ballou - Handbook for Sound Engineers - Focal Press 2002

308ZH- Základy hudby

Způsob zakončení: ZK

Rozsah: 2/T

Semestr: L

Kredity: 1

Poznámka:

Anotace:

Předmět je zaměřen na přípravu studentů bez dostatečné předchozí teoretické či praktické hudební zkušenosti k jejich budoucí tvůrčí práci v různých profesních specializacích. Studenti se seznámí se základními hudebními pojmy, učí se vnímat jednotlivé složky hudby a poznávat jejich konkrétní účin na celkový výraz hudební skladby. Výklad je doplňován názornými ukázkami.Sylabus:

1. Základní hudební pojmy

Zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, tón, hluk, ruch, šum. Vlastnosti tónu.

Komponenty hudby a jejich vliv na výraz hudby (melodie, tónový systém, harmonie, rytmus, metrum, tempo, dynamika, témbr, výšková poloha, faktura skladby, artikulace a způsob hry, tektonika, prostorově akustický účin).

2. Notace a tónové systémy

Notová osnova, klíče, noty, pomlky.

Diatonika, chromatika, tónina (x stupnice) dur a moll, církevní mody, pentatonika, dodekafonie. Mikrointervalové systémy.

Frekvenční normál 440 Hz ("komorní A"), ladička. Absolutní a relativní sluch.

3. Složka harmonická

Interval, harmonie, souzvuk, akord. Kvintakord. Cluster. Konsonance a disonance.

Druhy intervalů (prima až oktáva).

4. Časová struktura hudby

Rytmus, metrum. Těžká a lehká doba, takty jednoduché a složené. Metrum pravidelné, střídavé ("mateníky"), nepravidelné. Hudba ametrická = notace bez taktů - s časovou osou. Aleatorika.

5. Dirigent

Taktovací schémata, dvou-, tří- a čtyřdobého taktu, přípravné gesto. Funkce dirigenta. Taktování s reakcí na slyšenou hudbu.

6. Tempo

Slovní označení tempa - příklady. Metronom a metronomický údaj.

Ritardando, accelerando. Agogika.

7. Parametr síly v hudbě

Intenzita, hlasitost, dynamika, amplituda. Rezonance.

Hranice slyšení (práh slyšení, hmatový práh, práh bolesti).

Hudební značení dynamických stupňů. Crescendo, decrescendo, akcent.

8. Barva tónu (témbr)

Systematika hudebních nástrojů - skupiny: dřeva, žestě, bicí, klávesové, strunné, smyčcové, elektroakustické. Princip píšťaly hranové a jazýčkové.

9. Výrazové prostředky interpreta

Způsoby hry a artikulace: vibrato, glissando, legato, staccato, trylek, tremolo, arco, pizzicato, flažolety, sordino.

10. Hudební soubory, symfonický orchestr. Základní orientace v partituře.

11. Tektonika hudební skladby

Faktura monofonní, homofonní, polyfonní, heterofonní. Kontrapunkt.

Mikrostruktura: motiv, téma, drobná věta.

Základní stavebné principy: periodický a neperiodický.

Principy rozvíjení hudební ploStudijní materiály:

Zenkl, L.: ABC hudební nauky - Supraphon 1986

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie AV díla - FAMU 1995 (kapitola Důležité pojmy)

Kolafa, J. : Hudební nauka pro nehudebníky - AMU 2003308ZHDA- Zvuková a hudební dramaturgie AV díla

Způsob zakončení: ZK

Rozsah: 2/T

Semestr: L

Kredity: 1

Poznámka:

Anotace:

Předmět je kombinací výkladu a projekcí filmových či video ukázek, které posluchačům přibližují problematiku zvukové složky AV díla tak, aby se seznámili se zvukovou dramaturgií i technologií tvorby zvuku a pochopili význam a účin zvuk. prostředků a tvůrčích postupů. Posluchači by měli získat hlubší poznatky nezbytné k profesionálnímu vybavení.Sylabus:

1. DRUHY ZVUKU V AUDIOVIZUÁLNÍM DÍLE (zvukové kategorie)

a) Druhy mluveného slova

b) Druhy filmové hudby

c) Druhy ruchů

2. POSTAVENÍ ZVUKU VŮČI OBRAZU

Koncepce zvukové skladby AV díla

3. FORMOTVORNÁ ÚLOHA ZVUKU, ZVUKOVÁ ATMOSFÉRA, FILMOVÉ TICHO

4. UKÁZKY - HRANÝ FILM A TV SERIÁL

5. UKÁZKY - DOKUMENTÁRNÍ TV FILM, CVIČENÍ FAMU, TV SERIÁL, HRANÝ FILM

6. PŘÍKLADY CHYBNÝCH POSTUPŮ VE ZVUKOVÉ DRAMATURGII A V REALIZACI FILMU

7. UKÁZKY - HRANÉ CELOVEČERNÍ FILMY - PŘÍKLADY FUNKČNÍHO UPLATNĚNÍ ZVUKU V KONKRÉTNÍCH SITUACÍCH

8. Hraný film bez dialogů. Charakterizace prostředí dialogovou složkou filmu.

Zvukové přechody hudba - ruchy a vzájemné kombinace.

Výstavba vzrůstajícího napětí. Ruchové detaily a jejich důležitost. Použití ruchu ke spojení a vysvětlení velmi vzdálených časových pasáží filmového příběhu.

Použití hudebních ploch namísto reálných atmosfér prostředí.

9. Koncipování zvukové složky jako dějotvorné součásti filmového příběhu.

Ruchové leitmotivy, zvukové symboly.

Zakódování emocionálního účinku filmového díla v jeho zvukové složce.

Jednota stylizace obrazu a zvuku.

10. HIERARCHIE VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ V AV DÍLE

11. Poměry obsahu složek AV díla. Vnímání přímé a zprostředkované. Hierarchie prostředků - zvukové plány.

12. HUDEBNÍ DRAMATURGIE

13. Vazba obrazu a hudby

14. Filmová hudba původní, práce s archivní hudbou

Hudba a mluvené slovo

12. RUCHOVÁ DRAMATURGIE

Funkční uplatnění ruchů

Tvorba postsynchronních ruchů, archivní ruchy, kombinace ruchu a hudby.

MÍRA STYLIZACE, ZVUKOVÉ PŘECHODY, Zvukový můstek

13. Zadání a projekce filmu ke zvukovému rozboru.

Hodnocení: Zkouška. Diskuse o odevzdaném rozboru filmového díla (50%), kontrola znalosti látky ze zadané povinné literatury (50%).
Download 0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 0.85 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace

Download 0.85 Mb.