• Izslēgšanas noteikuma (Nolikuma 4.2.1. un 4.2.2. punkta) pārbaude
 • Ambulatorā ārstēšana
 • Daugavpils novada domes iepirkuma „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”
  Download 154.49 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi154.49 Kb.


  Apstiprināts:

  ar Daugavpils novada domes iepirkumu komisijas 23.04.2013.

  protokolu Nr.1


  .
  Daugavpils novada domes
  iepirkuma
  Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām
  iepirkuma identifikācijas Nr. DND Nr.2013/11
  NOLIKUMS

  Daugavpils novads

  2013
  Vispārīgā informācija


   1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un iepirkuma procedūras veids: iepirkums „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/11 (turpmāk – iepirkums) saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81. pantu. Paredzamā līgumcenas robeža ir no 3 000 LVL līdz 19 999 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.

   2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti.

  Daugavpils novada dome (turpmāk- Dome)

  Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils novads, LV-5401

  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009117568

  Interneta adrese: www.dnd.lv, sadaļa- IEPIRKUMI   1. Pasūtītāja kontaktpersona:

  Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja – Vita Rūtiņa.

  E-pasts: vita.rutina@dnd.lv, fakss: 65476810, tālr.65476831


  Informācija par iepirkuma priekšmetu

  1. Iepirkuma priekšmets

    1. Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.2).

    2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

   1. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un apjoms.

    1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā 1 (vienu) gadu.

   2. Līguma izpildes vieta- Daugavpils novads.

   3. CPV klasifikators

  66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.

   1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

   2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 08.05.2013. plkst.10:00.

   3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dome, Rīgas iela 2, Daugavpils novads, LV-5401, Pasūtītāja darba laikā: pirmdien laikā no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 18:00, otrdien – ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30, piektdien laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plks.12:30 līdz 15:30 , vai nosūtot to uz šajā punktā minēto adresi pa pastu ierakstītā sūtījumā. Pretendentiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde šajā punktā norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

   4. Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā Nolikuma 2.6. punktā noteiktajā termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.

   5. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski var grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu.

   6. Ja Pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz pēc iespējas īsākā laika periodā. Informācijas pieprasīšanas savlaicīgums nozīmē paredzēt Pasūtītājam laiku atbildes sagatavošanai un Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai. Visi papildus jautājumi par iepirkumu, rakstveidā adresējami šī Nolikuma 1.3. minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

   7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, apzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras norāda:

   Daugavpils novada domes

   iepirkumu komisijai

   Rīgas iela 2, Daugavpils

   LV-5401
   Pretendenta nosaukums

   Pretendenta adrese
   Iepirkumam

   „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”,

   iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/11

   Neatvērt līdz 2013. gada 8.maija plkst.10:00!   1. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāsaliek ievērojot Nolikuma 3.4. punktā noteikto piedāvājuma daļu secību. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

    1. Iepirkumam „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/11;

    2. Uz katras iepirkuma daļas titullapas jābūt konkrētās daļas nosaukumam;

    3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, e–pasta adrese.

   2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

   3. Piedāvājums sastāv no četrām daļām, kurās ietver Nolikumā noteiktos Pretendenta iesniedzamos dokumentus:

    1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (atbilstoši Nolikuma 5.1. punktam un pielikumam Nr.1);

    2. Pretendentu atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 5.2. punktam);

    3. Pretendenta tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 5.3. punktam un atbilstoši Tehniskai specifikācijai – Pielikums Nr. 2);

    4. Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 5.4. punktam un pielikumam Nr.3).

   4. Katrai piedāvājuma daļai jābūt atdalītai ar iesniedzamo dokumentu attiecīgās daļas virsrakstu (Nolikuma 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.p.).

   5. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretējā gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais Pretendenta atlases dokuments nav iesniegts.

   6. Pretendents var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.

   7. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru.

   8. Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

   9. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

   10. Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

   11. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, pastāv šādi nosacījumi:

    1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

    2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

   12. Pretendentam, jāapliecina, ka uz viņu neattiecas 4.2.1. un 4.2.2. minētie nosacījumi (Nolikuma pielikums Nr.1).

   13. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir jābūt izsniegtai licencei par tiesībām nodarboties ar veselības apdrošināšanu.

   14. Pretendentam jābūt vismaz viena gada pieredzei veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.

   15. Iesniedzamie dokumenti

  2. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.
   1. Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā), tā pilnvarotās personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru) vai personu grupas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt Nolikumā noteiktās prasības saskaņā ar Pieteikuma formu (Nolikuma pielikums Nr.1).


    1. Pretendentu atlases dokumenti:
   2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija saskaņā ar Nolikuma 4.4. punktu.


    1. Licences kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar veselības apdrošināšanu.
   1. Pretendenta tehniskais piedāvājums.

    1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 2. pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai.

   2. Finanšu piedāvājums.

    1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (Nolikuma pielikums Nr.3).

    2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).


  Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

   1. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām.

   2. Iepirkuma komisija vērtēs vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti ir saskaņā ar Nolikuma 5.punktu „Iesniedzamie Dokumenti”.

   3. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.

   4. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

   5. Iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu Pretendentam, kurš atbildīs visām Nolikumā noteiktajām prasībām un kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

   6. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma, t.sk. tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.

  1. Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

   1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

   2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un par tām paziņo Pretendentam.

   3. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā Nolikuma sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

   4. Ja iepirkuma komisija pēc savas kompetences un zināšanām konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

   5. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.
   6. Izslēgšanas noteikuma (Nolikuma 4.2.1. un 4.2.2. punkta) pārbaude


   7. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nepastāv Nolikuma 4.2.1. un 4.2.2.punktā minētie nosacījumi:

    1. Iepirkuma komisija, publiski pieejamā maksātnespējas datu bāzē www.ur.gov.lv, pārbauda, vai izvirzītajam pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākts tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai ticis konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

    2. Iepirkuma komisija, publiski pieejamā VID administrētā nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR pārbauda, vai izvirzītajam pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    3. Ja pasūtītājs pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tas saskaņā ar Likuma 8.1 panta 5.2 daļā noteikto par to informē pretendentu un nosaka termiņu, kas nav īsāks par 5 darba dienām, lai iesniegtu pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu (piemēram, izdrukas no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas), kas apstiprinātu, ka pretendentam nav nodokļu parāda (parāds var tikt nomaksāts pēc pasūtītāja informācijas saņemšanas). Pasūtītājs pieņems un atzīs tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

  8.2. Pēc Nolikuma 8.1.1. 8.1.2. un 8.1.3. punktā minēto dokumentu pārbaudes un saņemšanas, iepirkuma komisija tos izvērtē un pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju iepirkumā vai noraidīšanu.

  Nolikuma pielikumi

   1. Pieteikuma forma par piedalīšanos iepirkumā – Pielikums Nr.1.

   2. Tehniskā specifikācija– Pielikums Nr.2.

  Finanšu piedāvājums- Pielikums Nr.3. Pielikums Nr.1

  iepirkumam „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu

  nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”,

  identifikācijas numurs DND Nr.2013/11, nolikumam  Pieteikums

  iepirkumam Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām, identifikācijas numurs DND Nr.2013/11

  1. Iesniedza:

  Pretendenta nosaukums

  Rekvizīti

  (juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

  turpmāk – Pretendents.

  1. Kontaktpersona:

  Vārds, uzvārds
  Adrese
  Tālr. / Fakss
  E - pasta adrese  Pretendents, _____________________________piedāvā veikt pakalpojumus saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, kā arī iepirkuma „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”, identifikācijas numurs DND Nr.2013/11, nolikuma (t.sk., tehniskās specifikācijas) prasībām.


  Pretendents apliecina, ka:

  • pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā, nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā (t.sk., tehniskajā specifikācijā) norādītās prasības;

  • pretendents neatbilst „Publisko iepirkumu likuma” 81. panta piektās daļas noteikumiem.

  • pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju;

  • pretendents apņemas iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus līguma nosacījumus.

  1Datums:

  Paraksts: _______________________

  Vārds, uzvārds: _______________________

  Amats: _______________________

  z.v.


  Pielikums Nr.2

  iepirkumam „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu

  nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”,

  identifikācijas numurs DND Nr.2013/11 nolikumam


  Tehniskā specifikācija
  Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības ir obligātas un saistošas visiem Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu cenu aptaujai. Pasūtītāja prasību neiekļaušana piedāvājumā vai to izpildes negarantēšana būs par pamatu Pretendenta izslēgšanai no dalības cenu aptaujā.


  1. Veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas laiks – 1 (viens) gads.

  2. Kopējais apdrošināmo darbinieku skaits ~ 120

  Apdrošināšanas periodā paredzēt papildu darbinieku apdrošināšanu un darba attiecību izbeigušo darbinieku apdrošināšanas polišu anulēšanu.  3. Nepieciešamie pakalpojumi (apdrošināšanas programma):
  I. Ambulatorā un stacionārā ārstēšana (apdrošināto skaits ~110 cilvēki)
  Gada apdrošinājuma summa 1 personai - ne mazāka kā 1000,00 LVL, nesadalot

  apdrošināšanas summu starp ambulatoro un stacionāro palīdzību:


  Ambulatorā ārstēšana


  Ambulatorā diagnostika un ārstēšana valsts noteiktās pacienta iemaksas apmērā.

  Ambulatorie maksas pakalpojumi, atbilstoši apdrošinātāja programmai bez apmeklējumu reižu skaita ierobežojumu mēnesī un/vai apdrošināšanas periodā:  • ģimenes ārstu un terapeitu mājas vizītes ne mazāk kā LVL 10 par katru vizīti;

  • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem ne mazāk kā LVL 20;

  • ārstu- speciālistu, t.sk. dermatologu, profesoru, docentu konsultācijas, ne mazāk kā LVL 10 par katru konsultāciju;

  • ar grūtniecības aprūpi saistītie pakalpojumi kopējā apdrošināšanas limita ietvaros;

  • ārstnieciskās manipulācijas, t.sk., injekcijas, infūzijas, blokādes, pārsēji u.c. manipulācijas;

  • laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta nozīmējumu: pilna asins aina; urīna analīzes; asins un urīna bioķīmiskie rādītāji t.sk. aknu testi un fermenti, slāpekļa vielmaiņa, olbaltumvielas, iekaisuma marķieri un reimotesti, glikoze, elektrolīti, lipīdi; asins grupas un rēzus piederības noteikšana; iztriepes un onkocitoloģiskās uztriepes izmeklēšana; vairogdziedzera hormoni; prostatas eksprimāta izmeklēšana; elektrokardiogramma; fluorogramma; rentgenizmeklēšana bez kontrastvielas; mammogrāfija; ultrasonogrāfija iekšējiem orgāniem un locītavām; magnētiskā rezonanse; asinsvadu doplerogrāfiskie, dupleksskenēšanas izmeklējumi; datortomogrāfijas izmeklējums;

  • ambulatorā rehabilitācija - pakalpojumu grozs: fizikālās terapijas procedūras, masāžas, manuālās terapijas kurss, ūdens procedūras, fizioterapeita vai rehabilitologa nodarbības, ārstnieciskās vingrošanas kurss, atbilstoši diagnozei un ārsta nozīmējumam 100% apmērā, apdrošinājuma summa ne mazāk kā LVL 30 (trīsdesmit lati) bez limita ierobežojuma pakalpojumu kursu, reižu skaitam un vienas procedūras limitam;

  • profilaktiskā vakcinācija pret ērču encefalītu 100% apmērā;

  • medicīniskās apskates un izziņas ar limitu ne mazāk kā LVL 20 (divdesmit lati) par katru izziņu:

  - autovadītājiem,

  neatliekamā palīdzība- valsts un maksas medicīniskā palīdzība.


  Stacionārā ārstēšana

  • Stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija valsts noteiktās pacienta iemaksas apmērā, ietverot līdzmaksājuma LVL 30 apmaksu ķirurģiskas operācijas gadījumā;

  Pakalpojumiem jābūt brīvi pieejamiem bez saskaņošanas ar Apdrošinātāju.

  Stacionārie maksas pakalpojumi ar limitu ne mazāk kā LVL 300 (trīs simts lati) apdrošināšanas periodā, neparedzot ierobežojumus stacionēšanās gadījumu skaitam:

  Maksas pakalpojumi diennakts stacionārā:


  • par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu,

  • par ārstnieciskajām manipulācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem

  • diennakts stacionārā,

  • par maksas operācijām diennakts stacionārā,

  • ārstu speciālistu, tajā skaitā augsti kvalificētu docentu un profesoru konsultācijas,

  • par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā diennakts stacionārā.

  Maksas pakalpojumi dienas stacionārā:

     • par katru dienas stacionārā pavadīto dienu,

     • par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem dienas

     • stacionārā,

     • par maksas operācijām dienas stacionārā,

     • ārstu speciālistu, tajā skaitā augsti kvalificētu docentu un profesoru konsultācijas,

     • par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā dienas stacionārā.

  Par katru diennakts un dienas stacionārā pavadīto dienu, t.sk. par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem, maksas operācijām, par paaugstināta servisa palātu stacionārā, ja ārstniecības iestāde tādu piedāvā. Pakalpojumiem jābūt brīvi pieejamiem bez saskaņošanas ar Apdrošinātāju.  II. Ambulatorā un stacionārā ārstēšana (apdrošināto darbinieku skaits ~ 10 cilvēki)
  Gada apdrošinājuma summa 1 personai - ne mazāka kā 1700,00 LVL, nesadalot

  apdrošināšanas summu starp ambulatoro un stacionāro palīdzību:


  Ambulatorā ārstēšana


  Ambulatorā diagnostika un ārstēšana valsts noteiktās pacienta iemaksas apmērā.

  Ambulatorie maksas pakalpojumi, atbilstoši apdrošinātāja programmai bez apmeklējumu reižu skaita ierobežojumu mēnesī un/vai apdrošināšanas periodā:  • ģimenes ārstu un terapeitu mājas vizītes ne mazāk kā LVL 15 par katru vizīti;

  • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem ne mazāk kā LVL 45;

  • ārstu- speciālistu, t.sk. dermatologu, profesoru, docentu konsultācijas, maksas ģimenes ārstu konsultācijas ne mazāk kā LVL 15 par katru konsultāciju;

  • ar grūtniecības aprūpi saistītie pakalpojumi kopējā apdrošināšanas limita ietvaros;

  • ārstnieciskās manipulācijas, t.sk., injekcijas, infūzijas, blokādes u.c. manipulācijas;

  • laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta nozīmējumu: pilna asins aina; urīna analīzes; asins un urīna bioķīmiskie rādītāji t.sk., aknu testi un fermenti, slāpekļa vielmaiņa, olbaltumvielas, iekaisuma marķieri un reimotesti, glikoze, elektrolīti, lipīdi; fēču izmeklējumi; krēpu analīze; asins grupas un rēzus piederības noteikšana; iztriepes un onkocitoloģiskās uztriepes izmeklēšana; prostatas eksprimāta izmeklējumi; vairogdziedzera hormoni; hepatīta B noteikšana; ērču encefalīta antivielu noteikšana; histoloģija; rentgenizmeklējumi ar vai bez kontrastēšanas, t. sk., mammogrāfija, EKG, ultrasonogrāfijas izmeklējumi; asinsvadu doplerogrāfiskā izmeklēšana, kolposkopija, audiogrāfija, ehokardiogrāfija, veloergometrija, Holtera monitorēšana, elektroencefalogrāfija, elektromiogrāfija, cistoskopija, bronhoskopija, osteodensitometrija;

  • dārgo tehnoloģiju izmeklējumi ar ārsta norīkojumu t.sk., magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, scintigrāfija un citi dārgo tehnoloģiju izmeklējumi ar limitu ne mazāk kā LVL 100 apdrošināšanas periodā;

  • ambulatorā rehabilitācija - pakalpojumu grozs: fizikālās terapijas procedūras, masāžas, manuālās terapijas kurss, ūdens procedūras, fizioterapeita vai rehabilitologa nodarbības, ārstnieciskās vingrošanas kurss, atbilstoši diagnozei un ārsta nozīmējumam 100% apmērā, apdrošinājuma summa ne mazāk kā LVL 60 (sešdesmit lati) bez limita ierobežojuma pakalpojumu kursu, reižu skaitam un vienas procedūras limitam;

  • profilaktiskā vakcinācija pret ērču encefalītu 100% apmērā;

  • medicīniskās apskates un izziņas ar limitu ne mazāk kā LVL 20 (divdesmit lati) par katru izziņu:

  - autovadītājiem,

  - ieroču iegādes atļaujas saņemšanai;  • neatliekamā palīdzība- valsts un maksas medicīniskā palīdzība.


  Stacionārā ārstēšana

  • Stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija valsts noteiktās pacienta iemaksas apmērā, ietverot līdzmaksājuma LVL 30 apmaksu ķirurģiskas operācijas gadījumā;

  Pakalpojumiem jābūt brīvi pieejamiem bez saskaņošanas ar Apdrošinātāju.

  Stacionārie maksas pakalpojumi ar limitu ne mazāk kā LVL 400 (četri simts lati) apdrošināšanas periodā, neparedzot ierobežojumus stacionēšanās gadījumu skaitam:

  Maksas pakalpojumi diennakts stacionārā:  • par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu,

  • par ārstnieciskajām manipulācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem

  • diennakts stacionārā,

  • par maksas operācijām diennakts stacionārā,

  • ārstu speciālistu, tajā skaitā augsti kvalificētu docentu un profesoru konsultācijas,

  • par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā diennakts stacionārā.

  Maksas pakalpojumi dienas stacionārā:

     • par katru dienas stacionārā pavadīto dienu,

     • par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem dienas

     • stacionārā,

     • par maksas operācijām dienas stacionārā,

     • ārstu speciālistu, tajā skaitā augsti kvalificētu docentu un profesoru konsultācijas,

     • par uzturēšanos paaugstināta servisa palātā dienas stacionārā.

  Par katru diennakts un dienas stacionārā pavadīto dienu, t.sk. par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem, maksas operācijām, par paaugstināta servisa palātu stacionārā, ja ārstniecības iestāde tādu piedāvā. Pakalpojumiem jābūt brīvi pieejamiem bez saskaņošanas ar Apdrošinātāju.
  4. Veselības apdrošināšanas polisei jābūt izmantojamai visā Latvijas teritorijā, nodrošinot darbību 24 stundas diennaktī un jāietver plaša līguma organizāciju izvēles iespēja, kā arī jānodrošina iespēja iesniegt apdrošinātā apmaksātos rēķinus un čekus, kas tiek atmaksāti atbilstoši polises nosacījumiem.

  5. Pretendentam jānodrošina iespēju norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem veselības iestādēs ar Veselības apdrošināšanas kartēm un iespēju pieteikt atlīdzību Pretendenta filiālē un internetā.

  6. Pretendentam jānodrošina filiāles darbība Daugavpils novadā piecas darba dienas kalendārās nedēļas ietvaros ar iespēju iesniegt apdrošinātā apmaksātos čekus un iespēju saņemt jebkura veida informāciju, kā arī veikt darbības, kas saistītas ar darbinieku veselības apdrošināšanu.

  7. Ja apdrošināšanas programmā paredzētos pakalpojumus apdrošinātās personas saņēmušas ārstniecības iestādēs, kas nav apdrošinātāja līguma organizācijas, apdrošinātājam jānodrošina maksājuma dokumentu apmaksa ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību uz norādīto apdrošinātās personas bankas kontu.
  8. Čekus par saņemtajiem pakalpojumiem ārpus līguma organizācijām apdrošinātājs pieņem visu polises darbības laiku, neatkarīgi no pakalpojuma saņemšanas brīža, un vēl 30 dienas pēc polises darbības beigām.
  9. Visiem pakalpojumiem, atbilstoši apdrošināšanas programmai, jābūt pieejamiem, sākot ar polises pirmo darbības dienu un visā polises darbības laikā.
  10. Pakalpojumiem, kas iekļauti apdrošināšanas programmā un saņemti Pretendenta līguma organizācijās , jābūt segtiem 100 procentu apmērā, izņemot pakalpojumus, kas limitēti saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
  11. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināto personu sarakstā visā apdrošināšanas perioda laikā, izslēdzot no tā personas un pievienojot jaunas personas, Pasūtītājam par to rakstiski informējot Apdrošinātāju.
  12. Pretendentam jānodrošina iespēju, iekļaujot jaunas apdrošināmās personas, kā arī izslēdzot personas no apdrošināmo saraksta, veikt prēmijas aprēķinu proporcionāli atlikušajam periodam par pilniem mēnešiem (tas nozīmē, ka viena mēneša apdrošināšanas prēmija tiek noteikta kā 1/12 daļa no gada apdrošināšanas prēmijas), neņemot vērā polises darbības laikā veiktās izmaksas.
  13. Pretendentam jānodrošina iespēja apdrošinātai personai saņemt veselības kartes dublikātu gadījumā, ja tā tiek nozaudēta, nozagta vai sakarā ar uzvārda, vārda maiņu, bez papildus samaksas.
  14. Pretendentam jānodrošina bezmaksas VID izziņu sagatavošana un izsniegšana apdrošinātām personām par iesniegtajiem čekiem, kuri saskaņā ar veselības apdrošināšanas programmu netiek apmaksāti 100% apmērā.
  15. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku ģimenes locekļiem (vīrs, sieva, bērni) iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem Tehniskajā specifikācijā minētos veselības apdrošināšanas pakalpojumus, uz tādiem pašiem nosacījumiem kā Pasūtītāja darbiniekiem. Polišu saņemšanai Pasūtītāja darbinieku ģimenes locekļi var pieteikties 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja kolektīvās veselības apdrošināšanas polises noslēgšanas brīža. Ja tiek apdrošināts ģimenes loceklis, kas vecāks par 70 gadiem, pretendents ir tiesīgs izvērtēt risku un piemērot tā polisei uzcenojumu.

  Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj sekojoša informācija un jāpievieno šādi dokumenti:

  1. Piedāvātajai apdrošināšanas programmai atbilstošie un spēkā esošie veselības apdrošināšanas noteikumi;

  2. Līguma organizāciju saraksts;

  3. Veselības apdrošināšanas programma ar skaidri atšifrētiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, limitiem, atlaižu apmēriem, ierobežojumiem un izņēmumiem attiecīgajiem pakalpojumiem, t.sk. apdrošinātāja pakalpojumu cenrādi (kādas summas tiks atmaksātas par pakalpojumiem, kas tiek saņemti līguma organizācijās un ārpus Pretendenta līguma organizācijām);

  4. Norēķinu kārtības apraksts par pakalpojumiem, kas saņemti ārpus Pretendenta līguma organizācijām.  Pielikums Nr.3

  iepirkumam „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu

  nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”,

  identifikācijas numurs DND Nr.2013/11, nolikumam  Finanšu piedāvājums
  Pretendents, nosaukums, tā amats, vārds uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz statūtiem/pilnvaras, piedāvā sniegt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”, identifikācijas numurs DND Nr.2013/11, Nolikuma (t.sk., tehniskās specifikācijas) prasībām.

  Pretendenta finanšu piedāvājums ir šāds:  Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam

  I programma

  Summa Ls (cipariem, vārdiem)  Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam

  II programma

  Summa Ls (cipariem, vārdiem)  2Datums:

  Paraksts: __________________________

  Vārds, uzvārds: __________________________

  Amats: __________________________

  z.v.

  1 Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

  23Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

  „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām” (DND Nr.2013/07)  Download 154.49 Kb.
  Download 154.49 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Daugavpils novada domes iepirkuma „Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām”

  Download 154.49 Kb.