• 1.6D Pozorování, experimentování a měření
 • 1.7 Mechanika tekutin
 • 1.7B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 1.7C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 1.7D Pozorování, experimentování a měření
 • 2 Molekulová fyzika a termika
 • C Aplikace poznatků a řešení problémů
  Download 0.55 Mb.
  bet6/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  1.6C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - popsat posuvný a otáčivý pohyb fyzikálními veličinami a užít při řešení problémů

  - využít momentové věty pro řešení problémů z běžného života a z techniky

  - řešit úlohy na jednoduché stroje užitím momentové věty a určením práce sil

  - zjistit výslednici dvou a více sil působících na tuhé tělesa výpočtem, geometrickou konstrukcí, případně užitím nomogramu; použí při praktických výpočtech (konzoly, nosníky a podobně)

  - najít složky při rozkladu sil působících na tuhé tělesa

  - řešit problémy stability těles

  - určit těžiště tuhého tělesa výpočtem i geometrickou konstrukcí na úrovni úloh v učebnici

  - využít pojmu kinetická energie tělesa při jeho otáčivém pohyb na řešení problémů

  - umět popsat pohyb válce po nakloněné rovině a výsledky zobecnit

  1.6D Pozorování, experimentování a měření


  - popsat reálný pohyb tělesa na základě pozorování

  - ověřit experimentálně ověřit podmínku pro rovnovážnou polohu páky a kladek

  - ověřit pokusem momentovou větu

  - stanovit pokusem polohu těžiště rovinných desek

  - ověřit experimentálně pravidla pro skládání různoběžných sil

  - konstruovat trajektorii bodu na valícím se tělese


  1.6E Komunikace


  - znázornit síly a momenty sil jako vektorové veličiny

  - vyjádřit valivý pohyb tuhého tělesa jako souhrn poznatků o posuvném a otáčivém pohybu tělesa

  - užít k popisu tuhého tělesa síly, momenty sil nebo energie

  - postupovat cestou modelování při řešení problémů: reálnou situaci zobrazit zjednodušeným situačním náčrtkem, pak schematickým náčrtkem s vyznačením sil, eventuálně momentů sil a nakonec užít matematického popisu

  - pojednat o historii používání jednoduchých strojů v souvislosti s technikou starověkých civilizací

  1.7 Mechanika tekutin

  1.7A Znalosti


  - definovat ideální tekutinu

  - definovat tlak, tlakovou sílu , jednotku tlaku

  - vyslovit Pascalův zákon

  - vyslovitt princip spojených nádob

  - definovat slovně a matematicky hydrostatický tlak

  - uvést projevy atmosférického tlaku

  -vyjádřit hydrostatickou tlakovou sílu na vodorovné dno a svislou stěnu nádoby

  - vypočítat hydrostatickou vztlakovou sílu, jíž tekutina působí na ponořenou část tělesa

  -vyslovit Archimedův zákon

  - uvést podmínky plování těles

  - definovat proudnice ke grafickému znázornění proudění

  - rozlišit podmínky pro laminární a turbulentní proudění

  - vymezit ustálené proudění

  - definovat veličiny objemový průtok, rychlost proudění, hmotnostní tok

  - vyslovit a matematicky zapsat rovnici kontinuity

  - uvést změny tlaku v proudící kapalině

  - napsat Bernoulliovu rovnici pro vodorovnou trubici

  - slovně popsat turbulentní proudění

  - stanovit podmínky pro vznik odporové síly

  1.7B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit rozdíl mezi ideální a reálnou tekutinou a nutnost idealizace tekutin

  - vysvětlit vztah mezi tlakovou sílou a tlakem

  - objasnit vztah pro hydrostatický tlak

  - rozlišit pojmy aerostatický tlak a atmosférický tlak a použití těchto pojmů v praxi (vodní stavby, doprava)

  - objasnit přenos síly v tekutinách ve spojení s Pascalovým zákonem

  - interpretovat svými slovy Archimedův zákon

  - vysvětlit podmínky plování těles

  - vysvětlit proudění ideální a reálné tekutiny a důsledky pro změny veličin, které proudění popisují

  - pochopit modelování proudění proudnicemi, rozdíly mezi prouděním laminárním a turbulentním

  - vysvětlit, kterou fyzikální veličinu měří vodoměry a plynoměry

  - interpretovat rovnici kontinuity jako případ zákona zachování hmotnosti

  - interpretovat Bernoulliovu rovnici jako případ zákona zachování energie

  - odvodit vztah pro výpočet rychlosti kapaliny vytékající otvorem ve stěně nádoby

  - vysvětlit, jak vnitřní tření v kapalině ovlivňuje proudění kapaliny v potrubí nebo pohyb tělesa v kapalině

  - vysvětlit, na jakých veličinách závisí odporová síla, jíž proudící vzduch působí na těleso

  - vysvětlit podmínky létání

  - vysvětlit Newtonův vztah pro velikost odporové síly

  1.7C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - využívat vztah pro výpočet tlaku a tlakové síly při řešení úloh

  - využívat principu spojených nádob v praxi

  - aplikovat Pascalův zákon v technických situacích; hydraulické mechanizmy

  - využít Archimédova zákona na řešení problémů o plování těles

  - řešit problémy spojené s využitím rovnice kontinuity a rovnice Bernoulliovy

  - řešit problémy a vysvětlovat děje spojené s odporem prostřed

  - stanovit mezní rychlost při pohybu tělesa s odporem prostředí

  - seřadit tvary obtékaných těles podle součinitele odporu

  - vypočítat odporovou sílu

  - uvést příklady využití práce proudící tekutiny


  1.7D Pozorování, experimentování a měření


  - používat různé typy manometrů

  - změřit atmosférický tlak a z něho určit pomocí tabulek nadmořskou výšku daného místa

  - odhadnout z pozorování změn atmosférického tlaku změny meteorologické situace

  - změřit hustotu kapaliny na základě ponorného tělíska

  - stanovit hustotu látky tělesa ponořeného do kapaliny

  - změřit rychlost proudícího vzduchu na základě změn tlaku


  1.7E Komunikace


  - využít grafického vyjadřování ke znázornění pohybu tekutiny

  - vysvětlovat děje v tekutinách na základě grafického záznamu

  - pracovat s modelem dokonalé tekutiny a výsledky konfrontovat s reálnými ději

  - ukázat, jak fyzika připravuje teoretický základ pro technické jevy


  2 Molekulová fyzika a termika

  2.1 Základní poznatky z molekulové fyziky a termiky

  2.1A Znalosti


  - uvést poznatky kinetické teorie látek

  - znázornit graficky závislost výsledné síly působící mezi dvěma částicemi na jejich vzdálenosti

  - definovat termodynamickou soustavu, rovnovážný stav této soustavy, rovnovážný děj

  - vyjmenovat stavové veličiny a jejich jednotky

  - definovat izolovanou soustavu

  - zavést celsiovu a termodynamickou teplotní stupnici, Celsiovu a termodynamickou teplotu

  - definovat relativní atomovou a molekulovou hmotnost, látkové množství, molární hmotnost a molární objem

  - definovat jednotky Celsiův stupeň, kelvin, mol

  - definovat atomovou hmotnostní konstantu a její řádovou hodnotu

  - uvést hodnotu a význam Avogadrovy konstanty

  - uvést definiční vztah mezi Celsiovou a termodynamickou teplotou  Download 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  C Aplikace poznatků a řešení problémů

  Download 0.55 Mb.