• 2.6. Qisqa tutashish toidarini cheidash usullari va texnm vositalari
 • Ftmksiyasining qiymatlari, 6-jadval
  Download 425,72 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/8
  Sana06.06.2024
  Hajmi425,72 Kb.
  #260803
    1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  qisqa tutashuv toklarini cheklash  Issiqlik hodisalari va rejimlarini hisoblash texnik adabi— 
  yotlarda yoritilgan. Elektr apparatlari elementlari harorat- 
  larini amaliy-tajriba yo‘li bilan aniqlashda bayon etilgan.
  S
  ftmksiyasining qiymatlari
  ,_________________ _______ 2.6-jadval
  0 ‘tkazgicb
  S
  fiinksiyasi
  qiymati A*S1/2
  mm2
  Shinalar: aluminiy,
  91 167
  mis
  К a b e 1:
  Kuchlanishning 
  nominal qiymati, 
  kV
  6
  10
  aluminli to'liq jilali va qog‘oz izolatsiyali
  92
  94
  aluminli ko‘p sim jilali va qog‘oz izolatsiyali
  98
  100
  misli to‘liq jilali va qog'oz izolatsiyali
  140
  143
  misli ko‘p sim jilali va qog'oz izolatsiyali
  147
  150
  alumin jilali va polivinil xlorid izolatsiyali
  75
  78
  mis jilali va polivinil-xlorid izolatsiyali
  114
  118
  alumin jilali va polietilen izolatsiyali
  62
  65
  mis jilali va polietilen izolatsiyali
  94
  98
  2.6. Qisqa tutashish toidarini cheidash usullari
  va texnm vositalari
  Hozirgi zamon energiya tizimlaridagi elektr manbalari 
  quwatlarining uzluksiz oshishi va ular asnosida kuchli ener­
  giya birlashmalarini tashkil etilishi QT toklarining ko‘pay- 
  ishiga qlib keladi. Bu esa katta quwatli tez o‘chirish qobi- 
  liyatiga ega bo‘lgan kommutatsiya apparatlarini va yuqori 
  termik va elektrodinamik bardoshlikka ega bo'lgan o'tkazgich 
  va ap|aratlami qo‘llashni taqozo etdi. Bu hoi tabiiy, elektr 
  ta’minot tizimini qimmatlashuviga olib keladi. Bunday
  82


  sharoitlarda QT tokini cheklovchi maxsus choralar ko‘rish 
  kerak boiib qoladi. Bu choralar kapital xarajatlami ko‘payi- 
  shiga va energiya isroflari balansining (kommutatsiyali 
  xarajatlarning) o‘zgarishiga sababchi bo‘ladi. QT tokini chek- 
  lashga sarflanadigan qo‘shimcha xarajatlar faqat arzon va 
  yengil apparatlar hamda kichik ko‘ndalang kesim yuzali 
  kabellaming ishlatilishi natijasida qoplanishi yoki kamayishi 
  mumkin.
  Elektr ta’minoti tizimi qiymatini oshishini oldini olish 
  maqsadida QT tokining yoki quwatining maksimal ruxsat 
  etiladigan qiymati beriladi. Masalan, past kuchlanish tarafida 
  tokining davriy tashkil etuvchisi qiymati 50 A deb 10 kV 
  gacha bo‘lgan tarmoqlarda maksimal ruxsat etilgan QT quv- 
  vati qabul qilinadi. Bu esa QT toki davriy tashkil etuv- 
  chisining dastlabki qiymati orqali aniqlanadi (masalan, 
  400 kVA).
  Kuchlanish 35 kV va undan yuqori bo‘lgan tarmoqlarda 
  Q T
  tokini cheklash uchun ulab-uzgichlar, transformatorlar va 
  boshqa 
  elektr jihozlari 
  parametrlaridan 
  foydalaniladi. 
  Energiya tizimi turg‘unligini oshirish va ta’minlash, generator 
  kuchlanishi, xususiy ehtiyoj tarmoqlari va taqsimlovchi 3—10 
  kV li tarmoqlarda esa bu maqsadda elektr apparatlari, tok 
  o‘tkazgichlar, kabellar termik bardoshligi, motor yuklamalari 
  turg'unligini oshirish orqali amalga oshiriladi.
  QT toklarini cheklash maqsadida bir qancha tadbirlar 
  ishlab chiqilgan. Ular yordamida QT tokini rostlash, elektr 
  qurilmalar rivojida cheklash imkoniyati paydo bo‘ladi. Biroq 
  bu tadbirlami qo'llash maxsus texnik iqtisodiy qiyoslar orqali 
  amalga oshirilishi zarur.
  Hozirgi vaqtda qo‘llaniladigan Q 
  T
  tokini cheklash usul- 
  larini shartli ravishda, texnik vositalami qo‘llashlikka qarab, 
  passiv (rejimli) va aktiv usullarga bo‘lish mumkin. Quyida 
  keng qo‘llaniladigan 
  Q T
  tokini cheklagichlari rejim usullarini 
  ko‘rib o‘tamiz.
  Eng samarali tadbirlardan bin elektr qurilmani. sek- 
  siyalarga ajratish usulidir. Bunda Q 
  T
  tok darajasi real elektr 
  tarmoqlarida 1,5-2 marotaba kamayadi. Usulning asosiy
  83


  quyidagidan iborat (

  Download 425,72 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 425,72 Kb.
  Pdf ko'rish