Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya” fənninin test sualları 050611- metallurgiya Mühəndisliyi qrup 1126aö Tərtib etdi: dosent N.İ.Əmiraslanova
Download 3.28 Mb.
bet1/45
Sana30.12.2019
Hajmi3.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya” fənninin test sualları

050611- Metallurgiya Mühəndisliyi qrup 1126aö

Tərtib etdi: dosent N.İ.Əmiraslanova

Düz cavab: A 1. Atom nədir?

 1. nüvəsi müsbət yüklü protonlardan, neytronlardan və sayı protonların sayına bərabər olan mənfi yüklü elektronlardan ibarət hissəcikdir

 2. nüvəsi müsbət yüklü protonlardan və nüvənin ətrafında fırlanan mənfi yüklü elektronlardan ibarət neytral hissəcikdir

 3. nüvəsi müsbət yüklü protonlardan neytral neytronlardan ibarət hissəcikdir

 4. heç biri

 5. nüvəsi müsbət yüklü protonlardan və mənfi yüklü neytronlardan ibarət hissəcikdir 1. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?

 1. mikrobərklik ölçəndə

 2. presdə

 3. Le-Şatelye cihazında

 4. indikatorla

 5. əl ilə 1. Mikrobərklik ölçənlə mineralların hansi əsas parametri təyin edilir?

 1. möhkəmlikik

 2. səthi gərilmə

 3. xüsusi istilik tutumu

 4. elektrik keçriciliyi

 5. soyuma əmsalı

 1. Kristalloqrafiya nəyi öyrənir?

 1. kristalın əmələ gəlmə prosesini, quruluşunu,formalarını və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini

 2. quruluşunu

 3. kristalın əmələ gəlmə prosesini

 4. heç nəyi öyrənmir

 5. kristalın formalarını

 1. Kristalloqrafiya bir elm kimi neçənci əsrdən formalaşmışdır?

 1. XIV

 2. b.e.ə.

 3. XVIII

 4. V

 5. 1669 1. Kristalloqrafiya kristalın əmələ gəlmə ......... xüsusiyyətlərini öyrənir.

 1. prosesini, quruluşunu,formalarını və fiziki-kimyəvi

 2. quruluşunu və bölünməsini

 3. morfoloji xüsusiyyətini

 4. qramatik təhlilini öyrənir

 5. kimyəvi çevrilmələrini öyrənir

7.Kristalloqrafiya hansı elmlərin köməyi ilə öyrənilir

  1. fizika , kimya və həndəsə

  2. tarix ,iqtisadiyyat və kimya

  3. mikrobiologiya, fizika ,ədəbiyyat

  4. kimya və riyaziyyatın ,fəlsəfə

  5. həndəsə, tarix,biologiya+

8.Anizatrop maddələr hansı materiallara deyilir

 1. fiziki xassələr istiqamətdən asili olmayan

 2. istilik xasəsindən asılı olan

 3. fiziki xassələr istiqamətdən asilı olan

 4. kimyəvi xassələrdən asılı olan

 5. bərklikdən asılı olan

9. “Kristal “ nə deməkdir

 1. buz və ya dağ billuru

 2. ərinti,xəlitə

 3. maye,qaz

 4. dağ billuru,maye

 5. anmorf maddə

10. Atomların uzaq (yüksək) nizamlılıq tipinə hansı maddələr aiddir

  1. kristallar

  2. mayelər

  3. qazlar

  4. plastik kütlələr

  5. amorf maddələr

11. NaCl-da Na koordinasiya ədədi neçədir?

  1. 6

  2. 100

  3. 99

  4. 80

  5. 70

12. NaCl-da 6 hansı elementin koordinasiya ədədidir?

 1. Na

 2. Cl-1

 3. Cl2

 4. Cl+1

 5. Cl+7

13. Maksimum 32 elektron hansı orbitdə olur?

 1. N

 2. S

 3. P 4. d

14. N orbitində maksimum neçə elektron ola bilər?

 1. 32

 2. 370

 3. 250

 4. 300

 5. 1000

15. Kristallokimya nəyi öyrədir?

 1. kristallik maddələrin kimyəvi quruluşunu

 2. kristallik maddələrin sinqopiyalarını

 3. kristallik maddələrin siniflərini

 4. kristallik maddələrin çəkisini

 5. kristallik maddələrin möhkəmliyini

16. Kristallik maddələrin quruluşunu hansı elm öyrənir?

 1. Kristall kimyaı

 2. Kristall fizikası

 3. geologiya

 4. fizika

 5. həndəsə

17. Kristalların xüsusi çəkisini hansı üsulla təyin edirlər?

 1. piknometrik

 2. radiometrik

 3. uzunluğunu ölçməklə

 4. çəkisini tapmaqla

 5. həcmini tapmaqla

18. Kristalların xüsusi çəkisi hansı cihazla təyin edilir?

 1. piknomet

 2. tərəzi

 3. xətkeş

 4. radiometr

 5. qif

19. Kimyəvi rabitənin tipləri hansıdır?

 1. ion, kovalent, metal

 2. element, proton, mineral

 3. neytron, poritron, süxur

 4. molekul, birləşmə, buxar

 5. əvəzetmə, itələmə, su

20. Hansılar kimyəvi rabitədir?

 1. ion, kovalent, metal

 2. əvəzetmə, itələmə, su

 3. element, proton, mineral

 4. neytron, poritron, süxur

 5. molekul, birləşmə, buxar

21. İon radiusu nədir?

 1. ion radiusu o minimal məsafədir ki, verilmiş ionun sfera mərkəzi qonşu ionun səthinə yaxınlaşa bilər

 2. ionların diametrinin yarışı

 3. ionla atom arasında məsafə

 4. ionla molekul arasındakı məsafə

 5. atomla molekul arasındakı məsafə

22. Koordinasiya ədədi nədir?

 1. anionu əhatə edən kationun sayıdır

 2. suyu əhatə edən buxar

 3. nüvəni əhatə edən elektron

 4. protonu əhatə edən elektron

 5. molekuldakı atomların sayı

23. Pirit hansıdır ?

 1. FeS2

 2. Fe2O3

 3. FeSO4

 4. Fe(OH)3

 5. FeO

24. Dəmir yanığı hansıdır ?

 1. Fe3O4

 2. SO3

 3. CaO

 4. FeO

 5. Fe(OH)3

25. Kristalloqrafiya elmi neçə hissədən ibarətdir ?

 1. üç

 2. altı

 3. oksidləşmə

 4. parçalanma

 5. dəyişmə

26. Kristal kimyası nəyi öyrədir?

 1. kristallik maddələrin quruluşu ilə kimyəvi tərkibi arasında əlaqəni

 2. mexaniki parametrləri

 3. kimyəvi tərkib ilə fiziki parametr arası əlaqəni

 4. həndəsi parametrləri

 5. əndazə ölçüləri

27. Bərklik hansı cədvəllə təyin edilir?

 1. Moos cədvəli ilə

 2. Triqonometrik cədvəl ilə

 3. Qaliley cədvəli ilə

 4. Ştat cədvəli ilə

 5. Dərs cədvəli ilə

28. Bərklik şkalası hansıdır?

 1. Moos

 2. temperatur

 3. Qaliley

 4. Triqonometrik

 5. piknometr

29. Moos cədvəlinə görə almazın bərkliyi necədir?

 1. 10

 2. 100

 3. 200

 4. 50

 5. 1

30. Moos cədvəlinə görə ən bərk mineral hansıdır?

 1. almaz

 2. topaz

 3. talk

 4. kvars

 5. korund

31. Moos cədvəlinə görə bərkliyi 1 olan mineral hansıdır?

 1. talk

 2. almaz

 3. gips

 4. topaz

 5. korund

32. Moos cədvəlinə görə ən zəif mineral hansıdır?

 1. talk

 2. gips

 3. almaz

 4. kvars

 5. çöl şpatı

33. Rentgen analizində nümunə necə hazırlanır?

 1. toz halında

 2. maye halında

 3. plastik halda

 4. qaz halda

 5. neftdə

34. Rentgen üçün nümunə hansı hallarda olmalıdır?

 1. plazma halında

 2. maye halında

 3. plastik halda

 4. qaz halda

 5. kristallik parçalar

35. Rentgenspektral üsulla maddələrin hansı tərkibi təyin edilir?

 1. kimyəvi

 2. mineroloji

 3. fiziki

 4. həndəsi

 5. riyazi

36. Rentgenspektral üsulla nəyi təyin etmək olur?

 1. maddənin kimyəvi tərkibini

 2. həndəsi quruluşunu

 3. maddənin riyazi formasını

 4. maddənin rəngini

 5. maddənin möhkəmliyini

37. Rentgen struktur analizin fundamental düsturunda (n=2sin)-da -nın maksimum qiyməti neçə dərəcə ola bilər?

 1. 90

 2. 180

 3. 270

 4. 360

 5. 220

38. Rentgenfaza analiz metodu ilə maddələrin hansı tərkibi təyin etmək olar?

 1. faza tərkibini

 2. kimyəvi tərkibini

 3. bərkliyini

 4. ərimə temperaturunu

 5. maddi tərkibi

39. Maddənin tozla tərkibini hansı üsulla təyin etmək olar?

 1. rentgen

 2. kimyəvi

 3. fiziki

 4. bioloji

 5. mikroskop

40. Fiziki kristalloqrafiya nəyi öyrənir?

 1. kristalların fiziki xassələri ilə daxili quruluşu arasındakı əlaqəni

 2. kimyəvi tərkibi

 3. mexaniki hərəkəti

 4. optik xassələri

 5. kristalların kimyəvi xassələri ilə fiziki xassələri arasındakı əlaqəni

41. Kristalların fiziki xassələri ilə daxili quruluşu arasındakı əlaqəni hansı elm öyrədir?

 1. fiziki kristalloqrafiya

 2. kimya

 3. həndəsi kristalloqrafiya

 4. minerologiya

 5. kibernetika

42. Kristallik maddə (material) nədir?

 1. atomların həm yaxın və həm də uzaq məsafədə nizamlı, dövrü olaraq düzülməsindən əmələ gələn maddədir

 2. elektronların nizamla düzülməsindən əmələ gələn maddədir

 3. bərk maddədir, mayedir

 4. təbii kimyəvi birləşmədir

 5. maye maddədir

43. Amorf maddə nədir?

 1. atomların yaxın məsafədə nizamlı düzülüşündən əmələ gələn maddədir

 2. atomların qeyri periodik yerləşməsindən əmələ gələn maddədir

 3. bərk maddədir

 4. maye halında olan maddədir

 5. bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan maddələr

44. Kristal qəfəslər hansılardır?

 1. ion, atom, molekul, metal

 2. elektron, proton, neytron

 3. qeyri-metal, şüşə, kvars

 4. atom, nüvə, neytron

 5. pozitron, molekul, atom

45. Paralel olmayan istiqamət üzrə qeyri bircins xüsusiyyətə malik olan, bircins cisimlər necə adlanırlar ?

 1. anizotrop

 2. bucaqlı

 3. amorf

 4. bircins

 5. Qeyri bircins

46. Quruluşun motivi nədir?

 1. koordinasiya poliedrlərinin qarşılıqlı əlaqə xarakteri

 2. kürələrin toplanması

 3. şüanın bucaq altında yayılması

 4. ionların kimyəvi əlaqəsi

 5. kürələrin sektorlara ayrılması

47. mineral quruluşlarının necə təsviri var?

 1. üç

 2. iyirmi üç

 3. beş

 4. otuz iki

 5. üç yüz

48. şəbəkə nədir?

 1. paraleloqramın üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

 2. verilmiş paraleloppedin üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

 3. düz xəttin üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

 4. nöqtənin üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

 5. sınaq xətti üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

49. Verilmiş paraleloppedin üç ölçüdə fəzada alınan həndəsi fiquru kristalloqrafiyada necə adlanır?

 1. şəbəkə

 2. düz xətt

 3. üçbucaq

 4. dairəvi

 5. kub

50. Kristalda elementar özək neçə cür parametrlə təyin olunur?

 1. altı

 2. üç

 3. beş

 4. doqquz

 5. iki

51. İzomorfizm nədir?

 1. kristall qəfəsdə atomların və ya ionların bir-birini əvəz etməsi, lakin qəfəsin dağılmaması

 2. kristall qəfəsdə atomların molekulları əvəz etməsi

 3. kristall qəfəsdə ionların bir-birini əvəz etməsi

 4. ionun atomu əvəz etməsi

 5. molekul çevrilməsi

52. Kristalı çoxüzlü forması qəbul etməyə məcbur edən səbəb nədir.

 1. daxili xüsusiyyət

 2. xarici xüsusiyyət

 3. kimyəvi quruluş

 4. ion rabitəsi

 5. həndəsi quruluş

53. hidrotermal proseslər neçə mərhələyə bölünür?

 1. üç

 2. on üç

 3. otuz iki

 4. üç yüz iyirmi

 5. əlli

54. Kvarsın polimorfizmi hansıdır?

 1. kalsit

 2. kristoballit, tridmit

 3. gips

 4. talk

 5. topaz

55. İzomorfizmin tipləri hansılardır?

 1. izovalent, heterovalent, izoquruluş, xüsusi növ izomorfizm

 2. izoyük, izohəcm

 3. izohəcm, izosıxlıq

 4. izokütlə, izohəcm

 5. izokütlə, izoyük

56. Polimorfizm nədir?

 1. eyni kimyəvi təkibli maddələrin müxtəlif strukturlarda kristallizasiyası

 2. həm kimyəvi tərkibi həm də quruluşun eyniliyi

 3. valentliyin eyniliyi

 4. quruluşun eyniliyi

 5. kütlənin müxtəlifliyi

57. Polyarizasiyaya hansı faktorlar təsir edir?

 1. ionun ölçüsü və valentliyi

 2. ionun yükü

 3. ionun kütləsi

 4. ionun həcmi

 5. ionun sıxlığı

58.Hansı cisimlər amorf adlanır?

 1. atom və ya molekulları müəyyən nizamlı vəziyyət tutmayan bərk cisimlər

 2. fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olan cisimlər

 3. fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmayan cisimlər

 4. çoxlu sayda kiçik kristallardan asili olan cisimlər

 5. ionlari nizamsiz olan cisimlər

59.Hansı cisimlər polikristallar adlanırlar?

 1. çoxlu sayda kiçik və müxtəlif istiqamətlərdə yönəlmiş monokristallardan yaranmış bərk cisimlər

 2. çoxlu sayda kiçik cisimlərdən yaranmış

 3. müxtəlif istiqamətlərdə yönəlmiş monokristallardan yaranmış bərk cisimlər

 4. yağışın təsiri ilə yaranmış bərk cisimlər

 5. küləklə gətrilmiş hissəciklər ibarət cisimlər

60. Almazın polimorf birləşməsi hansıdır?

 1. qrafit

 2. topaz

 3. talk

 4. kalsit

 5. korund

61. Qrafit almazın hansı birləşməsidir?

 1. polimorf

 2. ion

 3. kovalent

 4. metallik

 5. maye

62. kristall çoxüzlünün neçə simmetriya növü var ?

 1. 32

 2. 24

 3. 15

 4. 6

 5. 38

63) Simmetriyanın otuz iki növü nəyə aiddir ?

 1. kristal çoxüzlüyə

 2. müstəviyə

 3. plastik kütləyə

 4. Amorf cisimə

E)mayeyə

64.Monokristallar hansı formada olurlar 1. müvafiq həndəsi çoxüzlü

 2. düz xətt

 3. maye formasinda

 4. forma olmur

 5. plastiki

65. Maddənin aqreqat halları,maddəni təşkil edən material hissəcikləri bir-birindən necə fərqlənir

 1. hissəciklərin bir-birinə nəzərən nizamlı yerləşmə dərəcəsinə görə

 2. hissəciklərin bir-birinə nəzərən nizamsız-xaotik yerləşmə dərəcəsinə görə

 3. hissəciklərin bir-birinə nəzərən sürüşmə yerdəyişməsinə görə

 4. Hissəciklər bir-birinə nəzərən yerdəyişmə etməməlidirlər

 5. Hissəciklərin bir-birini əvəz etmə dərəcəsinə görə

66. Aqaqonit kalsitin nəyidir?

 1. polimorf birləşməsi

 2. kalsitin maye halıdır

 3. qaz halıdır

 4. quruluşudur

 5. bərk halıdır

67. Kalsitin polimorf birləşməsi hansıdır?

 1. araqonit

 2. topaz

 3. talk

 4. kaolinit

 5. kvars

68. Polyarizasiya nədir?

 1. qonşu ionların elektrik sahələrinin təsiri ilə ionların formasının dəyişməsidir

 2. qravitasiya sahəsinin təsiri ilə ionlaşmadır

 3. maqnit sahəsinin təsiri ilə maqnitlənmədir

 4. sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə ionların dəyişməsidir

 5. cazibə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkətidir

69.Həndəsi kristalloqrafiya nəyi oyrənir

 1. kristallik maddənin simmetriyasıni və xarici formalarını

 2. kristallik maddənin mikrosimmetriyasıni

 3. kristallik maddənin xarici formalarını

 4. Kristallik maddənin axmasını

 5. kristallik maddənin səthi gərilməsini

70. Qonşu ionların elektrik sahələrinin təsiri ilə ionların formasının dəyişməsi nədir?

 1. polyarizasiya

 2. izomorfizm

 3. polimorfizm

 4. qalvanizasiya

 5. reduksiya

71. Kristalloqrafiya nəyi öyrənir?

 1. kristallik maddələrin əmələ gəlmə prosesini, formalarını ,quruluşunu

 2. kristallik maddələrin əriməsini

 3. kristallik maddələrin möhkəmliyini

 4. amorfla kristallik maddələr arasındakı əlaqəni

 5. kristallik maddələrin həllolmasını

72. kristallik maddələrin quruluşunu hansı elm öyrədir?

 1. kristalloqrafiya

 2. kimya

 3. coğrafiya

 4. təbiət

 5. fizika

73. kristallik maddələr necə olur?

 1. bərk

 2. maye, qaz

 3. qaz, buxar

 4. üzvi, maye

 5. su, neft

74. kristallik maddələr hansı halda olur?

 1. Bərk

 2. qaz

 3. üzvi

 4. su

 5. maye

75. kristallik maddələrin xassələri hansılardır?

 1. anizotropluq, eyniliklik

 2. izotropluq, eynicinslilik

 3. periodik, qeyri-sabit temperaturuna malik olması

 4. yumşalması

E) müəyyən fiziki sabitə malik olmaması, şüşəvariliyi

76. Anizotropluq hansı maddələrə xasdır? 1. kristallik

 2. qaz, kristallik

 3. amorf

 4. şüşə

 5. maye

77. Kristalların simmetriklik qanununu hansı kristalloqrafiya öyrədir?

 1. həndəsi

 2. fiziki

 3. kimyəvi

 4. tarixi

 5. coğrafi

78. Həndəsi kristalloqrafiya nəyi öyrədir?

 1. kristalların simmetriklik qanununu

 2. kristalların əriməsini

 3. kristalların buxarlanmasını

 4. kristalların izotropluğunu

 5. kristalların donmasını

79. Anizotrop maddələr hansılardır?

 1. hər istiqamətdə bir cür dəyişən

 2. bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan

 3. bucaq istiqamətində xassələri dəyişən

 4. pentenfikulya istiqamətində xassələri dəyişən

 5. radikal istiqamətdə xassələri dəyişən

80. İzotrop maddələr hansılardır?

 1. bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan

 2. bucaq istiqamətində xassələri dəyişən

 3. hər istiqamətdə bir cür

 4. perpendikulyar istiqamətdə dəyişən

 5. radikal dəyişən

81. Hansı maddələrin bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olar?

 1. izotrop

 2. kristallik

 3. anizotrop

 4. almaz

 5. korund

82. Kristallar necə sinifə bölünür?

 1. 32

 2. 2

 3. 6

 4. 100

 5. 15

83. Kristallarda fəza qəfəsi ilə nə təsvir edilir?

 1. Kristalın quruluşunu

 2. Mayenin quruluşunu

 3. Atomun quruluşunu

 4. Molekul quruluşu

 5. simmetriya

84. Kristallar neçə sinqoniyaya ayrılır?

 1. 7

 2. 100

 3. 150

 4. 7 5

 5. 55

85. Kristallarda neçə sinqoniya olur?

 1. yeddi

 2. yüz

 3. otuz iki

 4. səksən

 5. iki

86. Kristal qəfəsin enerjisi necə adlanır?

 1. ionların kristal qəfəsə birləşməsi zamanı ayrılan enerji

 2. sürtünmə zamanı ayrılan enerji

 3. toqquşma zamanı udulan enerji

 4. qızdırma zamanı udulan enerji

 5. maqnitlənmə zamanı ayrılan enerji

87. Kristal qəfəsdə hansı enerji olur?

 1. ionların kristal qəfəsə birləşməsi zamanı ayrılan enerji

 2. sürtünmə zamanı ayrılan enerji

 3. toqquşma zamanı udulan enerji

 4. qızdırma zamanı udulan enerji

 5. maqnitlənmə zamanı ayrılan enerji

88. Kristalda xarici formasına görə neçə cür simmetriya elementi olur?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 7

 5. 6

89. 3 cür simmetriya elementi hansı maddələrdə olur?

 1. kristal

 2. amorf

 3. qaz

 4. plazma

 5. buxar

90. Kristalda xarici formasına görə neçə cür simmetriya müstəvisi olur?

 1. 1

 2. 6

 3. 5

 4. 3

 5. 2

91. 1 cür simmetriya müstəvisi hansı maddələrdə olur?

 1. kristal

 2. amorf

 3. qaz

 4. maye

 5. plazma

92. Kristallarda simmetriya nədir?

 1. kristalın bir-birinin eyni olan bərabər hissələrə bölünməsidir

 2. kristalın qeyri-bərabər olan iki hissəyə bölünməsidir

 3. kristallik maddənin həndəsi formaya malik olmasıdır

 4. xarici görünüşünə görə həndəsi forması olmayan bərk cisimlərdir

 5. müxtəlif ölçülü və formada olmalıdır

93. Kristalda xarici formasına görə neçə cür simmetriya oxu olur?

 1. 3

 2. 2

 3. 5

 4. 4

 5. 1

94. Kristalda neçə cür simmetriya oxu və neçə simmetriya mərkəzi var?

 1. 5 və1

 2. 2 və 6

 3. 4 və 8

 4. 6 və 7

 5. 10 və 12

95. Kristalda neçə cür simmetriya müstəvisi və simmetriya oxu var?

 1. 1 və 5

 2. 4 və 3

 3. 10 və 12

 4. 2 və 6

 5. 11 və 12

96. Kristalda neçə simmetriya mərkəzi var?

 1. 1

 2. 2

 3. 5

 4. 4

 5. 7

97. Tetraedrin simmetriya mərkəzi varmı?

 1. yoxdur

 2. 1

 3. 3

 4. iki

 5. 5

98. Tetraedrin neçə simmetriya mərkəzi var?

 1. yoxdur

 2. 4

 3. 10

 4. 15

 5. 7

99. a=b=c = = 900 hansı sinqoniyaya aiddir?

 1. kubik

 2. triklinik

 3. heqsaqonal

 4. tetraqonal

 5. üçbucaq

100. Kristal qəfəslər hansılardır?

 1. ion, atom, molekul, metal

 2. elektron, proton

 3. qeyri-metal, şüşə

 4. atom, nüvə, neytron

 5. pozitron, molekul

101. İon, atom, molekul, metal qəfəsləri necə qəfəslərdir?

 1. kristal

 2. elektrik

 3. nüvə

 4. amorf

 5. proton, neytron

102. Kristallik maddələrin xassələri hansılardır?

 1. anizotropluq, eynicinslilik

 2. izotropluq, eynicinslilik

 3. periodiklik, qeyri-sabit ərimə temperaturuna malik olmaq

 4. yumşalması, donması

 5. müəyyən fiziki sabitə malik olması, şüşəvarilik

103. anizotropluq və eynicinslilik hansı maddələrə xasdır?

 1. kristallik

 2. amorf

 3. xəyali

 4. real

 5. plazma

104. Kristalların piyezoelektrik xassələrindən harada istifadə olunur?

 1. temperaturun qeydiyyatı üçün datçiklərdə

 2. səviyyənin ölçülməsində

 3. gərginliyin ölçülməsində

 4. sürtünmənin ölçülməsində

 5. qüvvənin ölçülməsində

105. piyezoelektrik xassələrindən nə üçün istifadə olunur?

 1. temperaturun qeydiyyatı üçün datçiklərdə

 2. səviyyənin ölçülməsində

 3. gərginliyin ölçülməsində

 4. sürtünmənin ölçülməsində

 5. qüvvənin ölçülməsində

106. Kristalların örtük xassələri necə təyin olunur?

 1. mikroskopla

 2. ruletka ilə

 3. xətkeşlə

 4. loqarifmik xətkeşlə

 5. voltmetrlə

107. Hansı cihazla optik xassələri təyin etmək olur?

 1. mikroskopla

 2. ruletka ilə

 3. xətkeşlə

 4. loqarifmik xətkeşlə

 5. voltmetrlə

108. Moos cədvəlinə görə gipsin bərkliyi necədir?

 1. 2

 2. 100

 3. 2 00

 4. 50

 5. 10

109. a=bc və olarsa Brave şəbəkəsi necə adlanır?

 1. tetraqonal

 2. kub

 3. triklinli

 4. heksoqonal

 5. düzbucaqlı

110. Moos cədvəlinə görə hansı mineralın bərkliyi 9-dir?

 1. korund

 2. talk

 3. almaz

 4. gips

 5. kvars


Download 3.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Download 3.28 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKristalloqrafiya və rentgenoqrafiya” fənninin test sualları 050611- metallurgiya Mühəndisliyi qrup 1126aö Tərtib etdi: dosent N.İ.Əmiraslanova

Download 3.28 Mb.