• Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri : prof. Ramazanov.M.Ə
 • Molekulyar fizika” ixtisasından fəlsəfə doktaranturasına qəbul imtahanı sualları
  Download 19.87 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi19.87 Kb.

  Nanomaterialların kimyəvi fizikası” Kafedrası

  Molekulyar fizika” ixtisasından fəlsəfə doktaranturasına qəbul imtahanı sualları  (mexanika, molekulyar fizika, optika və ixtisas fənni)

  1. İrəliləmə və fırlanma hərəkətinin kinematikası. Müstəvi-paralel hərəkət.

  2. Nyuton qanunları

  3. Qalileyin nisbilik prinsipi. Qaliley çevrilmələri

  4. Bərk cismin hərəkəti

  5. İmpulsun və hərəkət miqdarının saxlanması qanunları

  6. Kinetik və potensial enerji. Enerjinin saxlanma qanunu

  7. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti. Meşerski tənliyi

  8. Kürələrin elastiki və qeyri elastiki toqquşması

  9. Qüvvə momenti və ətalət momenti. Firlanma hərəkətinin əsas tənliyi.

  10. İş və güc. Konservativ və qeyri-konservativ qüvvələrin işi.

  11. Ümümdünya cazibə qanunu.Kepler qanunları

  12. Cazibə sahəsində potensial enerji. Kosmik sürətlər

  13. Düzxətli hərəkət edən qeyri-inersial hesablama sistemi. Ətalət qüvvəsi

  14. Bərk cismin deformasiyasi. Yunq modulu. Huk qanunu

  15. Maye axını üçün impuls və enerjinin saxlanma qanununun nəticələri

  16. Harmonik rəqs. Riyazi və fiziki rəqqas. Gətirilmiş uzunluq

  17. Mexaniki rəqslərin toplanması

  18. Relyativistik mexanikanın elementləri: enerji və impuls

  19. Mexaniki dalğalar və səs

  20. Məcburi rəqslər. Rezonans

  21. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi. İdeal qazın hal tənliyi

  22. Barometrik düstur. Bolsman paylanması

  23. Molekulların sürətinin təcrübi təyini. Ştern təcrübəsi. Lammert-Eldric təcrübəsi

  24. Molekulların sürətlərin qiymətlərinə görə paylanması.Maksvel paylanması

  25. Termodinamikada iş, istilik miqdarı və daxili enerji

  26. Termodinamikanın I qanunu. Termodinamikanın I qanununun müxtəlif proseslərə tətbiqi

  27. İstilik tutumu. Sabit təzyiq və sabit həcmdə istilik tutumu

  28. İdeal qazın daxili enerjisi. İdeal qazın istilik tutumu. Mayer düsturu.

  29. Enerjinin sərbəstlik dərəcələrinə görə bərabər paylanma qanunu

  30. Adiabatik proses. Adiabat tənliyi

  31. Karno tsikili və onun faydalı iş əmsalı (FİƏ)

  32. Gətirilmiş istilik. Klauzis bərabərsizliyi

  33. Entropiya. Dönən və dönməyən proseslərdə entropiyanın dəyişməsi

  34. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu

  35. Real qazın hal tənliyi. Van-der-Vaals tənliyi

  36. Mayelərdə səthi gərilmə

  37. Molekulun sərbəst yolu. Sərbəst yolun orta uzunluğu. Toqquşmaların orta sayı

  38. Qazlarda istilikkeçirmə. Qərarlaşmış istilikkeçirmə

  39. Qazlarda diffuziya. Stasionar diffuziya

  40. Qazlarda daxili sürtünmə. Özlülük.

  41. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğaların enerjisi. Poytinq vektoru

  42. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti

  43. Frenel düsturları və onlardan alınan nəticələr

  44. Tam daxili qayıtma və onun tətbiqləri

  45. Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası

  46. İnterferensiya zolaqlarının eni . İnterferensiya mənzərəsinin kontrastlığı

  47. İşığın difraksiyası. Hüygens- Frenel prinsipi. Yekun amplitudun hesablanması

  48. Paralel şüaların difraksiyası. Bir yarıqdan difraksiya

  49. İşığın iki və çox yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi

  50. İşığın sferik səthdən sınması

  51. Linzalar. Nazik linza düsturu

  52. Qoşaşüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar

  53. Xətti polyarlaşmış işiq. Malyus qanunu

  54. Elliptik və dairəvi polyarlaşmış işiq

  55. İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi

  56. Kvadratik elektrooptik effekt( Kerr effekti)

  57. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi

  58. İstilik şüalanması qanunları

  59. Fotoelektrik hadisəsi. Fotoeffekt qanunları

  60. Optik kvant generatorları (lazerlər) və onların iş prinsipi

  61. Hidrogenəbənzər sistemlərin Şredinger tənliyi və onun dəyişənlərə ayrılması

  62. Hidrogenəbənzər sistemlərin atom orbitalları

  63. Çoxelektronlu atomlar üçün mərkəzi sahə yaxınlaşması. Atomun elektron təbəqələri və elektron layları

  64. Eyni zərrəciklərin seçilməzliyi prinsipi. Çoxelekronlu atomun determinant dalğa funlsiyası

  65. Atomların dipol şüalanması üçün seçmə qaydaları

  66. Molekullar üçün Şredinger tənliyi. Adiabatik yaxınlaşma

  67. Hidrogen molekulu üçün Şredinger tənliyinin həlli

  68. Kovalent rabitə. Hidrogen molekulunun rabitə əmələgətirən və gətirməyən molekulyar orbitalları. Elektronların spinlərinin nəzərə alınması

  69. İkiatomlu molekullarda elektronların halları

  70. İkiatomlu molekulların elektron konfiqurasiyası, determinant dalğa funksiyası və termləri

  71. Öz-özünə qərarlaşmış sahə nəzəriyyəsi. Xartri- Fok tənlikləri

  72. Kupmans teoremi. Molekulların ionlaşma enerjisi və elektrona hərisliyi

  73. Variasiya prinsipi

  74. Xartri-Fok-Rutan tənlikləri

  75. Sleyter və Qauss tipli atom orbitalları

  76. Molekulların tam elektron enerjisi

  77. Hükkel metodu

  78. Etilen və butadien molekullarının sadə MO LCAO (Hükkel) metodu ilə hesablanması. Enerji səviyyələr və molekulyar orbitallar

  79. Yarimempirik kvantkimyəvi metodlar

  80. Molekullarda simmetriya. Nöqtəvi qruplar.

  Nanomaterialların kimyəvi fizikası”  kafedrasının müdiri : prof. Ramazanov.M.Ə

  Download 19.87 Kb.
  Download 19.87 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Molekulyar fizika” ixtisasından fəlsəfə doktaranturasına qəbul imtahanı sualları

  Download 19.87 Kb.