• Şəkil 2 . Ampermetr-voltmetr metodu ilə yerləbirləşmə müqavimətinin (R y -nın) ölçülməsinin prinspial sxemi
 • Sual 40
 • Sual 41
 • İldırım cərəyanının təsirinin təsnifatı
 • Birbaşa ildırım zərbələrindən mühafizə vasitələrinin normallaşdırılması üçün ildırım cərəyanının təklif olunan parametrləri
 • Sual 42
 • İldırımın elektromaqnit təsirindən mühafizə vasitələrini normalaşdırmaq üçün ildırım cərəyanının təklif olunan parametrləri
 • Sual 43
 • Sual 44
 • Sual 45
 • Sual 1 Terminlər və təyinlər. Cavab
  Download 0.93 Mb.
  bet7/8
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  Şəkil 1. YS-in yerləbirləşmə konturunun müqavimətinin ölçülməsinin prinsipial sxemi

  Yerləbirləşmə konturunun müqavimətinin həqiqi qiymətini ölçmək üçün 1-ci YS-da aşağıda göstərilən əməliyyatlar yerinə yetirilməlidir:

  1. Elektrik verilişi xətlərinin təmirə çıxarılma qaydasına müvafiq olaraq HEVX dövrədən açılır.

  2. Yarımstansiyadan ≥5D məsafədə HEVX-nin iki fazasında (məsələn, A və B fazalarında) səyyar (gəzdirilən) yerləbirləşdirijilər quraşdırılaraq yerlə birləşdirilirlər. burada, D- yarımstansiyanın konturunun kənarlarını birləşdirən dairəvi əyrinin ən böyük diametridir.

  3. 1 saylı YS tərəfində xəttin A və B fazalarına MJ-08 meqoometri qoşulur. Jihazın (MJ-08-in) İ2 çıxışı xəttin A1 fazasına,E2 çıxışı isə B1 fazasına, İ1 və E1 çıxışları isə öz aralarında birləşdirilərək konturun U1, U2, U3, yerləbirləşdiriji endirmələrindən birinə birləşdirilir.

  4. 1 saylı YS-da yerləbirləşdirijilər fazalardan çıxarılırlar.

  5. Jihazı yoxlayıb yerləbirləşmə müqavimətini ölçürlər.

  6. Yerləbirləşmə konturuna jihazın (MJ-08-in) birləşdirilmə yeri dəyişdirilərək 4 və 5 bəndləri ardıjıl olaraq təkrarlanır.

  7. Yerləbirləşmə müqavimətinin qiyməti ölçülmüş qiymətlərin orta qiyməti kimi məyin olunur. Ayrı–ayrı qiymətlər bir-birindən kəskin fərqləndikdə müvafiq yerləbirləşdiriji endirimin üstünü qruntdan təmizləməklə fərqlənmənin səbəbi müəyyənləşdirilir.

  8. 1 saylı YS-ın hava elektrik veriliş xətti yerlə birləşdirilir.

  Dayaqların yerləbirləşdirilməsinin təklif olunan birləşdirilmə qaydası, ölçməni 2 saylı YS-da da yerinə yetirməyə imkan verir. Bu zaman 2-6 bəndlərini, sonra isə 8-ci bəndi yerinə yetirmək lazımdır.

  Bu ölçmələri yerinə yetirən zaman elektrik verilişi xəttinə aşağıda göstərilən tələblər irəli sürülür:

  a) elektrik verilişi xətti hər hansı başqa EVX ilə kəsişməməlidir;

  b) seçilmiş xəttin trassasının yaxınlığında ona paralel hava elektrik veriliş xətti keçməməlidir, o jümlədən ikidövrəli xətdən birinin istsfadə olunması yol verilməzdir.

  Göstərilən tələblərin yerinə yetirilməməsi nəinki xətdə ölçmənin nətijələrini təhrif edəjək, həm də işçi heyətin həyatı üçün təhlükə yarada biləjək gərginliyin induksiya oluna bilməsi ilə izah olunur.

  Təklif olunan metodun dəqiqliyi 35 kV-luq xəttin son dayağında yerləbirləşmə müqavimətinin MJ-08 jihazı ilə və təklif olunan metodla ölçülmüş qiymətlərinin müqayisə olunması ilə yoxlanmışdır. Əgər yarımstansiyanın yerləbirləşmə konturu korroziya nətijəsində dağılmaya məruz qalmışdırsa və yerləbirləşmə endirimi ilə konturun əlaqəsinin etibarlılığını və oksidləşmənin Ry-nin qiymətinə təsirini qiymətləndirmək tələb olunursa, şəkil 2-də göstərilən sxem üzrə, ampermetr-voltmetr metodundan istifadə tövsiyyə olunur.  z8

  Şəkil 2. Ampermetr-voltmetr metodu ilə yerləbirləşmə müqavimətinin (Ry-nın) ölçülməsinin prinspial sxemi

  Ölçmə zamanı dəyişən jərəyan mənbəyi qismində qaynaq transformatorundan, YS-ın xüsusi sərfiyyat transformatorundan və xüsusi generasiya aqreqatından istifadə oluna bilər.

  Burada da sxemin elektrodlarla əlaqə naqili qismində HEVX-nin məftilləri, elektrodlar qismində isə dayaqların yerləbirləşdirijisi istifadə olunur. Amma ölçmənin nətijəsini təhrif edə biləjək potensialın mümkün olması səbəbindən burada iki EVX-dən istifadə olunmalıdır. Bu zaman xətlərin gərginlik sinfinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Burada əsas, xəttin uzunluğunun 5D-dən çox olmasıdır. Göstərilən ölçmə nəinki Ry-ni və onun tələb olunan normaya uyğun olmasını qiymətləndirməyə imkan verir, həm də normaları analiz etməyə, yerləbirləşmə konturunun üstünün torpağının təmizlənməsinə sərf olunan əməyi azaltmağa, zədələnmə yerinin axtarışını məqsədəuyğun aparmağa imkan verir.

  Sual 40

  HEVX dayaqlarının yerləbirləşmə müqavimətinin ölçülməsi.  Cavab

  İldırımdan mühafizə trosu olmayan yaxud ildırımdan mühafizə trosu birləşdirilməmiş HEVX dayaqlarının yerləbirləşmə müqavimətinin ölçülmə metodu yarımstansiyanın yerləbirləşmə müqavimətinin ölçülmə metodundan praktiki olaraq çox az fərqlənir.

  HEVX-nin dayaqlarında böyük ölçülü yerləbirləşdiriji qurğu nadir hallarda istifadə olunduğuna görə çox hallarda ikişüalı çxem üzrə elektrodları yerləşdirməklə kifayətləndiriji nətijəni almaq olar. Bu zaman elektrodlar arasında olan məsafə

  ryp=ryj=1,5D; rpj=D

  nisbətini təmin etməlidir. Bu halda ryp məsafəsi yerləbirləşdiriji qurğunun kənarından (qırağından) ölçülməlidir və bütün hallarda dayaqla potensial elektrodu arasındakı bu məsafə 30 m-dən çox olmalıdır.

  burada, D-2 şüalı sxemdə yerləbirləşdiriji qurğunun konturunun böyük dioqanalıdır.

  Dayağa birləşdirilmiş ildırımötürən trosu dayaqdan aralamaq mümkün olmadıqda yaxud onun aralanması məqsədəuyğun olmadıqda dayağın yerləbirləşdirmə müqavimətini, bunun üçün xüsusi işlənmiş və hazırlanmış jihazlarla (impuluslu və s.), jərəyanölçən kəlbətinlərindən istifadə olunmaqla, həmçinin Rusiyanın Sibir elmi-tədqiqat enrgetika institutunda (Sib ETEİ-SibNİİG) işlənmiş metodla ölçmək olar.

  Sibir - RF Osiyo hududining katta qismidagi tabiiy oʻlka. Gʻarbda Ural togʻlari, sharqsa Tinch okean suvayirgʻichi togʻ tizmalarigacha va shim.da Shim. Muz okeani qirgʻoqlaridan, jan. da Qozogʻistonning sertepa dashtlari hamda Mongoliya va Xitoy chegarasigacha davom etadi.

  Jərəyanölçən kəlbətinlə ölçmə metodu dayağın bütün yerləbirləşdiriji hissələrindən: endirimlərindən, ayaqlıqlarından yaxud kənar birləşdirijilərindən axan jərəyanlar jəminin və sıfır potensialı zonasında yerləşən köməkçi elektroda nəzərən yerləbirləşdiriji endirimin patensialının ölçülməsinə əsaslanır. Bu zaman yerləbirləşdirmə müqaviməti potensialın ümumi jərəyana nisbəti kimi təyin edilir. Yüklənmiş 110 kV-luq HEVX-də dayaqdan yerə axan jərəyan yüzlərlə milliamperdən bir neçə amperə qədər olur. Sibir elmi-tədqiqat enrgetika institutunun metodu iki potensial P1 və P2 və iki ədəd jərəyan elektrodlarından (müqayisəli–MÜ və köməkçi jərəyan-KJ) istifadə olunmağa əsaslanır.

  Göstərilən elektrodların və nəzarət olunan YQ-nin qarşılıqlı yerləşməsi şəkil 1-də verilmişdir.

  z3

  Şəkil 1. SibETEİ-nin metodu üzrə dayaqlardan trosu aralamadan dayağın yerləbirləşmə qurğusunun müqavimətinin ölçülməsi zamanı elektrodların qarşılıqlı yerləşməsinin sxemi

  Bu metodun həyata keçirilməsi zamanı ölçmə jihazı qismində yerləbirləşməni ölçən, seriya ilə istehsal olunan jihazlardan, həmçinin geofiziki komplektlərin jihazlarından istifadə oluna bilər. Ölçülən kəmiyyətlərin qiymətinin çox kiçik olduğunu nəzərə alaraq ola bilər ki, bu jihazların əlavə güjləndiriji ilə təjhiz olunması lazım olsun.

  Ölçmə avtonom jərəyan mənbəyinin və ölçmə jihazlarının qoşulması ilə şəkil 2-də göstərilən sxemlər üzrə üç dəfə təkrarlanır. Bu zaman şəkil 2. a, b, j-də verilmiş sxemlərə müvafiq, ardıjıl olaraq R1, R2, R3-ün qiymətləri təyin olunur.

  Dayağın yerləbirləşdiriji qurğusunun axtarılan Rx müqaviməti (siqnal güjləndiriji artırması olmayan jthazdan istifadə olunduqda) aşağıda verilmiş formula ilə təyin olunur:  z4

  Şəkil 2. SibETEİ-nin metodu üzrə ölçmə zamanı ölçmə jihazlarının qoşulmasında istifadə olunan üç ardıjıl variantın sxemləri  Sual 41

  Ildırım cərəyanının parametrləri.  Cavab

  İldırım cərəyanının parametrləri onun mexaniki və termiki təsirlərini hesablamaq, həmçinin elektromaqnit təsirindən mühafizə vasitələrini normallaşdırmaq üçün lazımdır.  İldırım cərəyanının təsirinin təsnifatı

  İldırımdan mühafizənin hər bir səviyyəsi üçün ildırım cərəyanı parametirlərinin verilən hədd qiymətləri təyin edilir. Bu təlimatda verilən məlumatlar ildırımlı buluddan yerə və yerdən ildırımlı buluda doğru inkişaf edən ildırım boşalmalarına aiddir.

  İldırım boşalmalarının qütblüyü (mənfi yaxud müsbət) coğrafi məkandan asılıdır.Yerli məlumatlar olmadığı halda boşalmaların 10%-nin müsbət cərəyanlı, 90%-nin isə mənfi cərəyanlı boşalma olmasını qəbul etmək olar.

  İldırımın mexaniki və termiki təsiri cərəyanın pik qiyməti (I), tam elektriki yükü (Qtam), impulsun elektrik yükü (Qimp) və xüsusi enerjisi (W/R) ilə əlaqədardır. Bu parametrlərin ən böyük qiymətləri müsbət qütblü ildırım boşalmalarında müşahidə olunur. İndiksiyalanmış ifrat gərginlik təsirindən baş verən zədələnmələr ildırım cərəyanı impulsu cəbhəsinin dikliyi ilə əlaqədardır. Cəbhənin dikliyi cərəyan impulsunun ən böyük qiymətinin 30% və 90% hədd səviyyələri ilə qiymətləndirilir. Bu parametriin ən böyük qiyməti mənfi qütlü ildırım boşalmalarının sonrakı (1-cidən sonra gələnlərdə) impulslarında müşahidə olunur.  Birbaşa ildırım zərbələrindən mühafizə vasitələrinin normallaşdırılması üçün ildırım cərəyanının təklif olunan parametrləri

  Cədvəl 1-də qəbul olunmuş mühafizə olunma səviyyələri üçün ldırım cərəya-nının hesablama qiymətləri (ildırım boşalmalarının 10%-nin müsbət, 90%-nin isə mənfi qütblülük olma nisbəti zamanı) cədvəl 2-də verilmişdir.

  Cədvəl 1

  Adi obyektlər üçün birbaşa ildırım zərbəsindən mühafizənin səviyyəsi  Mühafizənin səviyyəsi

  BİZ-dən mühafizənin etibarlılığı

  I

  0,98

  II

  0,95

  III

  0,90

  IV

  0,80

  İldırımın parametrləri

  Mühafizə səviyyəsi

  I

  II

  III , IV

  Cərəyanın pik qiyməti I, kA

  Tam elektrik yükü Qtam , K

  İmpulsda elektrik yükü Qimp, K

  Xüsusi enerji W/R, kC/Om

  İmpuls cəbhəsinin orta dikliyi di/dt30/90% , kA/mks


  200

  300


  100

  10.000
  200  150

  225


  75

  5600
  150  100

  150


  50

  2500
  100  Cədvəl 2

  Sual 42

  Ildırımın elektromaqnit təsirindən ildırım cərəyanının təklif olunan parametrləri.  Cavab

  Yerə olan ildırım zərbələrinin sıxlığı

  Yer səthinin 1km2-nə il ərzində olan ildırım zərbələrinin sayı vasitəsilə ifadə olunan, yerə olan ildırım zərbələrinin sıxlığı, obyektin yerləşdiyi yerdə hidro-meteoroloji müşahidələrin məlumatı üzrə təyin olunur.

  Əgər yerə olan ildırım zərbələrinin sıxlığı Ng məlum deyilsə onu aşağıdakı formula ilə hesablamaq olar:

  Ng= 6,7 x Td/100, 1/(km2.il) (1)

  burada Td – il ərzində ildırımlı günün saatla orta davamiyyət müddətidir və ildırımın intensivliyi üzrə regional xəritədən təyin edilir.

  İldırımın elektromaqnit təsirindən mühafizə vasitələrini normalaşdırmaq üçün ildırım cərəyanının təklif olunan parametrləri

  Mexaniki və texniki təsirlərdən başqa ildırım cərəyanı güclü impuls elektromaqnit şüalanması yaradır ki, o, rabitə, idarəetmə, avtomatika, hesablama və informasiya qurğuları və s. avadanlıqlar sisteminin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bu mürəkkəb və bahalı sistemlər bir çox istehsal və biznes sahələrində istifadə olunur. Bunların ildırım zərbəsi nəticəsində zədələnməsi həm təhlükəsizlik baxımından, həm də iqtisadi baxımdan olduqca arzu olunmazdır.

  İldırım zərbəsi vahid bir cərəyan impulsundan, yaxud bir-birindən müəyyən zaman vahidi qədər aralı olan və ardıcıl gələn bir neçə cərəyan impulsundan ibarət ola bilər ki, bu impulslararası müddətdə ildırım kanalından zəif müşayətedici cərəyan axır.

  Birinci komponentin impuls cərəyanının parametrləri ardıcıl gələn növbəti komponentlərin impulsunun xarakteristikalarından kifayət qədər fərqlənirlər. Aşağıda adi obyektlərin müxtəlif səviyyəli mühafizəsi üçün birinci və sonrakı (növbəti) komponentlərin impuls cərəyanını xarakterizə edən hesablama para-metrləri (cədvəl 1 və 2), həmçinin impulslar (komponentlər) arası fasilədə ildırım kanalından axan uzunmüddətli cərəyanı xarakterizə edən hesablama parametrləri (cədvəl 3) verilmişdir.


  Cədvəl 1

  İldırım cərəyanının birinci impulsunun parametrləri  Cərəyanın parametri

  Mühafizə səviyyəsi

  I

  II

  III , IV

  Maksimum cərəyanı I, kA

  Cəbhənin davamiyyət müddəti T1, mks

  Yarıya enmə müddəti T2, mks

  İmpulsda elektrik yükü Qcəm*, K

  İmpulsda xüsusi enerji W/R**, MC/Om


  200

  10
  350

  1000

  10


  150

  10
  350

  75

  5,6


  100

  10
  350

  50

  2,5


  * Ümumi elektrik yükünün (Qcəm) çox hissəsi birinci impulsa aid olduğundan güman edilir ki, bütün qısa impulsların ümumi elektrik yükünün cəmi göstərilən qiymətə bərabərdir.

  ** Xüsusi enerjinin (W/R) ümumi qiymətinin çox hissəsi birinci impulsa aid olduğundan güman edilir ki, bütün qısa impulsların xüsusi elektrik enerjisinin cəmi göstərilən qiymətə bərabərdir.

  Cədvəl 2


  Cərəyanın parametri

  Mühafizə səviyyəsi

  I

  II

  III , IV

  Maksimum cərəyanı I, kA

  Cəbhənin davamiyyət müddəti T1, mks

  Yarıya enmə müddəti T2, mks

  İmpuls cəbhəsinin orta dikliyi, kA/mks  50

  0,25


  100

  200


  37,5

  0,25


  100

  150


  25

  0,25


  100

  100


  İldırımın sonrakı (növbəti) impuls cərəyanlarının

  parametrləri


  Cədvəl 3


  Cərəyanın parametri

  Mühafizə səviyyəsi

  I

  II

  III , IV

  Elektrik yükü Quz*, K

  Davamiyyət müddəti T, san  200

  0,5


  150

  0,5


  100

  0,5


  İmpulslar açarı fasilədə kanaldan axan uzunmüddətli ildırım cərəyanının parametrləri

  *Quz – ildırımın iki cərəyan impulsu açarı fasilədə kanaldan axan uzunmüddətli cərəyanla əlaqədar olan elektrik yüküdür.


  Cərəyanın orta qiyməti təxminən Q/T-ə bərabərdir. İmpuls cərəyanın forması aşağıda verilmiş ifadə ilə təyin olunur.

  (t)=[I·(t/ τ1)10 · exp(-t/ τ2)] /h · [1 (t/ τ1)10], (2)

  burada I- maksimum cərəyan; h-maksimum cərəyanın qiymətini korreksiya edən əmsal; t- zaman; τ1- impulsun cəbəsinin zaman sabiti; τ2 – impulsun enməsinin zaman sabitidir. (2) formulasına daxil olan parametrlərin qiyməti cədvəl 4-də verilmişdir. Bu parametrlər ildırım cərəyanının zamandan asılı dəyişməsini xarakterizə edir.

  Uzunmüddətli impuls düzbucaqlı qəbul oluna bilər. Bu zaman cərəyanın orta qiyməti I və davamiyyət müddəti T cədvəl 3-də verilmiş məlumatlara uyğun götürülür.
  Cədvəl 4

  İldırım impuls cərəyanının formasını hesablamaq üçün  Parametrlər

  Birinci impuls

  Sonrakı impulslar

  Mühafizə səviyyəsi

  Mühafizə səviyyəsi

  I

  II

  III, IV

  I

  II

  III, IV

  I, kA

  h

  τ1, mks  τ2, mks

  200

  0,93


  19,0

  485


  150

  0,93


  19,0

  485


  100

  0,93


  19,0

  485


  50

  0,993


  0,454

  143


  37,5

  0,993


  0,454

  143


  25

  0,993


  0,454

  143  Sual 43

  Ildırım boşalması təsirindən mühafizə zonası.  Cavab

  Elektrik və elektron sistemlərinin yerləşdiyi sahə (yer) mühafizə dərəcəsinə görə zonalara ayrılmalıdır. Zonalar sərhəd hissədə elektromaqnit parametrlərinin xeyli dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Ümumi halda, zonanın nömrəsi nə qədər böyük olarsa zonanın sahəsində elektromaqnit sahəsinin parametrləri, cərəyanın və gərginliyin qiymətləri bir o qədər kiçik olur.

  Zona 0-da yerləşən hər bir obyekt birbaşa ildırım zərbəsinə məruz qalır, ona görə də ondan ildırımın cərəyanının hamısı yəni bütün komponentlərin cərəyanı axa bilər. Bu sahədə elektromaqnit sahəsinin qiymıəti maksimum olur.

  Zona 0E-də yerləşən obyektlər birbaşa ildırım zərbəsinə məruz qalmırlar, amma elektromaqnit sahəsi zəifləməyib və sahənin qiyməti maksimumdur.

  Zona 1-də yerləşən obyektlər birbaşa ildırım zərbəsinə məruz qalmırlar və bütün keçirici elementlərdə cərəyan 0E zonasında olduğundan kişikdir(azdır); bu zonada elektromaqnit sahəsi ekranlama ilə zəiflədilə bilər.

  Digər (yerdə qalan) zonalar - əgər cərəyanın azaldılması yaxud elektromaqnit sahəsinin zəiflədilməsi tələb olunursa bu zonalar müəyyən olunur; zonalara qoyulan tələblər obyektin müxtəlif zonalarının mühafizəsinə qoyulan tələblərlə müəyyən olunur.

  Mühafizə olunacaq sahənin ildırımdan mühafizə zonalarına bölünməsinin ümumi prinsipi şəkil 1-də göstərilib. Zonaların sərhəddində ekranlama üzrə tədbirlər və bütün kəsişən sərhədlərin metal elementləri və kommunikasiya xətləri bir-biri ilə və yerlə birləşdirilir. Zona 1-in ekranlama ilə bölünmüş iki sahəsi ümumi zonanı təşkil edə bilər.

  Şəkil 1. İldırım boşalması təsirindən mühafizə zonaları  Sual 44

  Ekranlama.  Cavab

  Ekranlama elektromaqnit maneələrin təsirlərini azaltmağın əsas üsuludur. Tikinti qurğusunun metal konstruksiyası ekran kimi (qismində) istifadə olunur yaxud istifadə oluna bilər. Oxşar ekran strukturu, məsələn, binanın damının, divarının, döşəməsinin polad armaturları, həmçinin damın, fasadın metal elementləri, polad karkas, qəfəs (barmaqlıq) ilə təşkil olunur. Bu ekranlayıcı strukturlar (pəncərələr, qapılar, havalandırıcı deşiklər, armaturlarda setkanın addımı, metal fasadda aralıqlar, elektrik təchizatı üçün deşiklər və s.) deşiklərlə birlikdə elektromaqnit ekranını təşkil edir. Elektromaqnit sahəsinin təsirini azaltmaq üçün obyektin bütün metal elementləri elektiki ümumiləşdirilərək bir-biri ilə və ildırımdan mühafizə sistemi ilə birləşdirilir (şəkil 1).  Şəkil1. İki zonanın birləşdirilməsi (ümumiləşdirilməsi)

  Əgər kabellər qonşu obyektlər arasında çəkilirsə, obyektlərin yerləbirləşdiriciləri bir-biri ilə birləşdiririlir ki, paralel birləşən keçiricilərin sayı çox olsun və bunun hesabına kabellərin səthi ilə axan cərəyanlar azalsın. Bu tələb setka (şəbəkə) şəkilində olan yerləbirləşdiricilərdə yaxşı təmin olunur. İnduksiyalanmış maneəni azaltmaq üçün aşağıdakılardan istifadə etmək olar:


  1. xarici ekranlama;

  2. kabel xətlərinin səmərəli döşənməsi;

  3. qidalandırma və rabitə xətlərinin ekranla təchiz olunması.

  Bütün bu tədbirlər eyni vaxtda yerinə yetirilə bilər. Əgər mühafizə olunacaq sahənin daxilində ekranlı kabellər olarsa onların ekranı kabelin hər iki başında və zonaların sərhəddində ildırımdan mühafizə sistemi ilə birləşdirilir.

  Bir obyektdən digərinə gedən kabellər metal boruların, setkalı qutuların yaxud armatur setkalı dəmir-beton qutuların içərisi ilə çəkilir. Boruların, qutuların metal elementləri və kabellərin metal ekranı obyektin ümumi yerləbirləşdirici şini ilə birləşdirilir. Əgər kabellərin ekranı ildırım cərəyanının nəzərdə tutulan qiymətinə davam gətirə bilərsə, o zaman metal boru, qutu və s.-dən istifadə olunmaya bilər.  Şəkil 2.Polad armaturdan ibarət geniş sahəli ekran  Sual 45

  Birləşmələrə qoyulan tələblər. Zonaların sərhəddində olan birləşdirmələr.  Cavab

  Metal elementlərin birləşdirilməsi mühafizə olunan obyektin daxilində onlar arasında potensiallar fərqini azaltmaq üçün lazımdır. Mühafizə olunan sahənin daxilində olan birləşmələr və metal elementlərin və sistemlərin ildırımdan mühafizə zonalarının kəsişmə sərhədlərində olan birləşmələr zonaların sərhədlərində yerinə yetirilir. Birləşdirməni xüsusi keçirici yaxud sıxac vasitəsilə yerinə yetirmək lazımdır. Vacib olduqda bu birləşdirmə ifrat gərginlikdən mühafizə qurğusu vasitəsilə yerinə yetirilir.
  Download 0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 0.93 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sual 1 Terminlər və təyinlər. Cavab

  Download 0.93 Mb.