• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök A hangszerek kialakulása és osztályozása 1 óra/1 óra
 • Az orgona története, szerkezeti egységei. A magyar orgonaépítő ipar története 1 óra/1 óra
 • Az orgonaházak stílusa. A hangzás változása az orgona története folyamán 1 óra/1 óra
 • Az orgona szerkezete. Az orgonabelső elrendezése. A traktúrák és szélládák fajtái, lehetséges kombinációi, összehasonlítása 4 1 óra/1 óra
 • Az orgonasípok fajtái, felépítése. Felhangok, lábszámozás, menzúra, intonálás, hangolás 1 óra/1 óra
 • A csúszkaláda felépítése és működése 2 óra/2 óra
 • A kúpláda, táskaláda felépítése és működése 7 3 óra/3 óra
 • Az orgona fúvóműve, a fúvók fajtái és működése 8 3 óra/3 óra
 • A játékasztal történeti fejlődése. A mai játékasztal felépítése.. A diszpozíció 3 óra/3 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja
  Download 1.81 Mb.
  bet15/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Szakmai ismeret orgonaépítő tantárgy 16 óra/16 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A szakmai ismeret tanításának célja, hogy a tanulók részére korszerű elméleti szakmai tudást, általános szakmai tájékozottságot és alapfokú hangszeres ismereteket adjon, amely alkalmassá teszi őket a mai szakmai követelmények teljesítésére.

  Ismertesse meg a tanulóval

  - a hangszerek kialakulását, osztályozását, a hangszercsoportok általános tudnivalóit,

  - az orgonafélék fejlődéstörténetét a magyar sajátságokkal,

  - a magyar orgonaépítő ipar kiemelkedő egyéniségeit, fontosabb alkotásait, a mai hazai és fontosabb külföldi orgonaműhelyek munkáit,

  - az orgonafélék történelmileg meghatározott építészeti formáit, módozatait,

  - az orgonafélék alkatrészeit, az építési és javítási technológiákat,

  - az orgonafélék restaurálását,

  - az orgonafélék átépítését, alakítását,a különböző temperatúrafajtákat, az intonálási és a hangolási módozatokat,

  - tanulmányi anyagon keresztül az orgonaház stílus változatait és a hangzás sajátságait,

  - a harmónium felépítését, fajtáit, javításának lényeges mozzanatait.

  Tegye fogékonnyá a tanulót az új technikai lehetőségek megismerésére és használatára.

  Alapozza meg az egyéni stílus kialakítását, bontakoztassa ki a tanuló alkotó fantáziáját, adjon teret kreatív megnyilatkozásának.

  Vezesse a tanulót a szerkezet és a forma összefüggéseinek felismeréséhez, megértéséhez.

  Fejlessze módszeresen és sokoldalúan a tanuló

  - logikai és technikai képességeit,

  - gondolkodásmódját, ízlését, stílusérzékét,

  - hallását, érzékenységét a dinamika és a hangszín különbségeire,

  - zenei műveltségét, hangszeres tudását.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók

  Biológia: növénytan

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem

  Irodalom: magyar- és világirodalom

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  A szakmai ismeretek oktatása összefoglaló jelleggel épül a többi tantárgyak ismeretére. Ezért az akusztika, esztétika, anyagismeret, szakrajz, zenei és művészettörténeti ismeretek folyamatosan építendők be az időszerű téma feldolgozásánál. Különösen fontos a szakmai gyakorlattal a folyamatos kapcsolat, ezért a tantárgy elméleti oktatásánál, az alternatív vagy az elmélettől eltérő megoldások különös jelentőséget nyernek. A fenti tantárgyak mellett kitérhetünk a zeneirodalom, a művészettörténet, az építészet, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet, ismeretanyagára is, amellyel még teljesebb képet adhatunk a tanulóknak.

   1. Témakörök

    1. A hangszerek kialakulása és osztályozása 1 óra/1 óra

  A hangutánzást és jeladást szolgáló eszközök

  A hangeszközök hangszerré válása

  A társadalmi és a technikai fejlődés hatása

  A népi hangszerek

  Hangszergyűjtemények

  A zenekultúra és a hangszergyártás

  A hangszerek rendszerezésének kísérletei

  A hangszerek mai rendszere    1. Az orgona története, szerkezeti egységei. A magyar orgonaépítő ipar története 1 óra/1 óra

  A víziorgona szerkezete

  Az Aquincumi orgona működése

  Az orgona fejlődéstörténete

  Német, osztrák, morva, cseh hatások

  A magyar orgonagyártás a múlt században

  A mai orgona szerkezeti egységei

  A 20. századi magyar orgonaépítő ipar története

  Jelentősebb mai orgonakészítők és orgonáik
    1. Az orgonaházak stílusa. A hangzás változása az orgona története folyamán 1 óra/1 óra

  Az orgonaház, orgonaszekrény tagoltsága

  A templomépítészet és az orgona

  Az Aquincumi orgona

  A középkor orgonái (Blockwerk)

  A reneszánsz, barokk klasszicista, romantikus stílusjegyek

  A modern, mai orgonaházak

  Az orgonahangzás és a térakusztika

  A felhangok arányának változásai

  Az orgonahangzás a barokktól napjainkig


    1. Az orgona szerkezete. Az orgonabelső elrendezése. A traktúrák és szélládák fajtái, lehetséges kombinációi, összehasonlítása 4 1 óra/1 óra

  Az orgona szerkezetének felépítése:

  Orgonaház, fúvómű, sípmű, szélláda, játékasztal, traktúra

  Az orgonabelső elrendezése

  Traktúrák: mechanikus, pneumatikus, elektromos

  Szélládák és traktúrák változatai

  A billentyű- és a regiszterrekeszes szélláda működésének és hangzásának összehasonlítása
    1. Az orgonasípok fajtái, felépítése. Felhangok, lábszámozás, menzúra, intonálás, hangolás 1 óra/1 óra

  A sípok megszólalásának elve

  A sípok részei, hangszíne

  Sípok osztályozása: szerkezet, forma, anyag szerint

  Az orgona felhangjai

  A lábszámozás menzúra,

  Intonálás és hangolás kapcsolata
    1. A csúszkaláda felépítése és működése 2 óra/2 óra

  Az Aquincumi orgona szerkezete

  A szélláda részei: billentyűrekesz, szelepszekrény,

  Billentyűszelep, csúszka, síptőke

  A szél útja a csúszkaládában

  A hangrekesz, és a szelep méretezése

  A jó szélellátás próbája

  A hangzás sajátsága


    1. A kúpláda, táskaláda felépítése és működése 7 3 óra/3 óra

  A kúpszelep bemutatása

  A kúpláda részei

  Regiszterrekesz (regiszterkancella) kúpszelep, síptőke

  Regisztergép, relé, kondukt (membránléc)

  A szél útja a kúpládában

  A regiszterrekesz, és a kúpszelep méretezése

  A jó szélellátás próbája

  A táskaláda felépítése:

  Regiszterrekesz (regiszterkancella)

  Táskaszelep, síptőke, regisztergép, relé

  Kondukt (membránléc)

  A szél útja a táskaládában

  A két rendszer működésének összeghasonlítása

  A hangzás sajátságai
    1. Az orgona fúvóműve, a fúvók fajtái és működése 8 3 óra/3 óra

  Az orgonaszél fogalma

  A szélnyomás mérése

  A szélnyomás változása az orgona története folyamán

  Fúvótípusok: ék, páhó, szekrény leveles, merítő, úszólemezes láda, Tartály

  A fúvók szeleprendszere

  A régi orgonák szíjhúzása

  Az emberi erővel (kéz, láb) történő fújtatás

  Az orgonamotorok elterjedése
    1. A játékasztal történeti fejlődése. A mai játékasztal felépítése.. A diszpozíció 3 óra/3 óra

  Az Aquincumi orgona játékasztala

  A középkori orgonák "billentyűi"

  A kromatikus billentyűzet kialakulása

  A régi mélyoktávok hangjai (rövid, tört oktáv)

  A pedálbillentyűzet megjelenése

  A játszószekrény a hátuljátszós orgona

  A különálló játékasztal, helye, mozgathatósága

  A hangterjedelem változásai

  A regiszterkapcsolók változatai

  A billentyűk és a regiszterek elrendezése

  Redőnytalp, henger lábkapcsolók, kollektív kacsolók

  Nyomógombok, kombinációk

  A játékasztal állandó részei

  A játékasztal felépítése a traktúrák szerint  A diszpozíció és alapelvei


   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, műhely


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  Magyarázat  x

   

  2.

  Elbeszélés  x

   

  3.

  Kiselőadás  x

   

  4.

  Megbeszélés  x

   

  5.

  Vita  x

   

  6.

  Szemléltetés  x

   

  7.

  Házi feladat  x

   

  8.

  egyéb: órai dolgozat  x

   
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.3.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.5.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

   

  x

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

   

  x

   

  3.3.

  rajz elemzés, hibakeresés

   

   

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

   

   

  x

   

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  4.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

   

   

  x

   

  4.4.

  Utólagos szóbeli beszámoló

   

   

  x

   

  5.

  Csoportos munkaformák körében

  5.1.

  Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás

   

   

  x

   

  6.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  6.1.

  Műveletek gyakorlása

   

   

  x

   

  6.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  7.

  Üzemeltetési tevékenységek körében

  7.1.

  Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  7.2.

  Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése

   

   

  x

   

  8.

  Vizsgálati tevékenységek körében

  8.1.

  Technológiai próbák végzése

   

   

  x

   

  8.2.

  Technológiai minták elemzése

   

   

  x

   

  8.3.

  Geometriai mérési gyakorlat

   

   

  x

   

  8.4.

  Vegyészeti laboratóriumi alapmérések

   

   

  x

   

  8.5.

  Anyagminták azonosítása

   

   

  x

   

  8.6.

  Tárgyminták azonosítása

   

   

  x

   

  9.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  9.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

   

   

  x

   

  9.2.

  Szolgáltatási napló vezetése

   

   

  x

   

  9.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

   

  x

   

  9.4.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

   

  x

   

   1. Download 1.81 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy értékelésének módja

  Download 1.81 Mb.