##Fakultənin adı Kimya ##Kafedra Analitik və fiziki kimya
Download 295.18 Kb.
bet1/8
Sana31.12.2019
Hajmi295.18 Kb.
#7079
  1   2   3   4   5   6   7   8


##Fakultənin adı Kimya

##Kafedra Analitik və fiziki kimya

##Fənnin adı Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi

##İxtisas Kimya

##Qrup №-si 401-403

##Tərtib edib: dos. Ə.Z.Zalov

##Kafedra müdiri: prof. N.A.Verdizadə

##İşçi qrup: dos. Ə.Z. Zalov

##dos. S. M. Şirəliyeva

##dos. K. Ə. QuliyevT E S T L Ə R

##num=1//level=1//sumtest=20naem=//1.Analitik kimyada tətbiq olunan kompleks birləşmələr və onların mühüm analitik xassələri//1. Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Təsirsiz qazlarlaizoelektron ionlar?

II- d- və f- orbitalı qismən dolmuşionlar?

III- d- orbitalları dolmuşionlar?

1- Nа+, К+,Li+, Th(IV), Cs+

2-Ba2+, Мg2+, Cа2+, B3+, Аl3+,

3- Тi(IV), V(V), Nb(V), Та(V)

4- Мо(VI), Ni(II),W(VI), Cо(II)

5- Cu(I), Аg(I), Аu(I)

6- Zn(II), Cd(II), Hg(II), Cu(II)

A) I-1,2; II-3,4; III- 5,6

B)I-1,2; II-3; III-4,5,6

C)I-2,3; II-1,4; III-5,6

D)I-3,5; II-2,4; III-1,6

E) I-1,5; II-3,4; III- 2,6

2. Fenol, amin və aminturşusunu ardıcıl olaraq seçin.

1-pirokatexin

2-etilendiamin

3-qlisin


A) 1; 2; 3

B) 2; 1; 3

C) 2; 3; 1

D) 1; 3; 2

E) 3; 2; 1

3.İkivalentli metal komplekslərinin liqandın təbiətindən asılı olmadan davamlılıq sabitinin artması ardıcıllığı necədir?

1- Mn


2-Fe

3-Co


4-Ni

A) 2,3,1,4

B) 1,2,3,4

C) 4,3,2,1

D) 2,4,1,3

E) 3,1,4,2


4. Doğru variantı seçin.Hansı ionların təyinində

I-turş mühitdə morin tətbiq edilir

II-tionalid suda həllolmayan kompleks əmələ gətirir

III- qələvi mühitdə xinalizarin tətbiq edilir.

1-Sc, Al

2-Zr, Th

3-Аu(I), Hg(I), Sn(II)

4-Cu(I), Аg(I), Pt, Pd

5- B, Al

6- Be, Mg

A)I-1,5; II-3,4; III- 2,6

B)I-3,5; II-2,4; III-1,6

C)I-1,2; II-3,4; III- 5,6

D) I-1,2; II-3; III-4,5,6

E) I-2,3; II-1,4; III-5,65.Əgər element məhlulda öz valent halını asan dəyişməyə qabil deyil... Fikirlərdən hansı doğrudur?

1 - Xromofor deyil;

2 - Xromofordur;

3 - Kompleks əmələ gətirə bilməz.

A) 1

B) 2


C) 2,3

D)1,2


E) 1,3

6. İonların deformasiyası haqqında hansı fikir doğrudur?

A) Polyarlaşma əmsalı deformasiyanın miqdar ölçüsü deyil;

B) Böyük radiusa malik anionlar çətin deformasiya edir;

C) Kiçik radiuslu çoxvalentli kationlar asan deformasiya edir;

D) Kiçik yükə malik kationlar asan deformasiya edir;

E) İonun yükü artdıqca onun polyarlaşdırıcı təsiri azalır.7. Xelatlar su ilə qarışan üzvi həlledicidə və ya su-üzvi həlledici qarışığında həll olarsa, homogen məhluldan çökməni necə aparmaq olar?

A) qələvi əlavə etməklə

B) Üzvi həlledici əlavə etməklə;

C)Ammonyak əlavə etməklə;

D) Turşu əlavə etməklə;

E)Üzvi həlledicini buxarlandırmaqla;8. Qeyri-üzvi ionlarda komplekslərin quruluşunun xüsusiyyətləri müəyyən qədər hansı nəzəriyyə ilə izah oluna bilər?

A) Fayansın polyarlaşma nəzəriyyəsilə;

B) Pauli prinsipilə;

C) Kleçkovski qaydası ilə;

D) Mendeleyevin dövri qanunu ilə;

E) Soddi və Fayans qanunu ilə.

9. Tiomoçevina Ru(III) ion ilə birləşməsi nə rəngdədir?

A) Göy


B)Ağ

C) Sarı


D) Yaşıl

E) Qırmızı10.Metal ionunun liqandla birləşmə nöqtəsi nə qədər çox olarsa, alınan birləşmənin davamlılığıda bir o qədər yüksək olacaqdır. Bu qanunvuyğunluq necə adlanır?

A) Davamlılıq sabiti

B)Xelat effekti

C) Davamsızlıq sabiti

D) Koordinasiya ədədi

E) Tarazlıq sabiti11.Kompleksindavamlılığı az olduqda komponentlərin molyar nisbəti təyin edilir?

1- Asmusun düz xətt üsulu

2-Tarazlığın yerdəyişməsi

3- Xətlərin kəsişməsi

4- İzomolyar seriya

5- Nisbi çıxım

A) 1,5

B)1,3,4


C)1

D) 2,5


E)3,4,5

12. İzomolyar seriya üsulununeçənci ildə kim yaratmış və digər adı necədir?

1-1910-cu il

2-Ostromislinski

3- fasiləsiz dəyişmə;

4-1920-ci il

5-Asmus


6- 1948-ci il

7- Kulberq

8- dəyişmə;

9- 1960-cı il

10-Job

11-ixtiyari dəyişmə;

12- 1920-ci il

13- Ostromislinski

A) 10,11,12

B) 4,5,6


C) 7,8,9,

D) 1,2,3


E) 9,13,8

13.Azota nisbətən oksigenə daha həris metallar hansıdır?

1- Mg, Te, Sn, Nb(V), Ta(V)

2-Ca, Mo(V), U(VI), Co(II)

3- Sr, V(IV), V(V), Fe(III)

4- Rh, Ru, Cr(III), Os, Pt

5- Os, Cu(II), Cd, Co(III)

A)2,4,5

B) 3,4,5

C) 2,3,4

D) 1,3,5

E)1,2,3

14. Qoşaçökmə zamanı məhluldan qarışığı özünə birləşdirən maddələrdən istifadə olunur. Belə maddələr necə adlanır?

A) Kollektor

B) Xromofor

C) Antixromofor

D) Auksoxrom

E) Antikollektor15. Verilənlərdən hansılar doğrudur?

1 - Zr4+, Hf4+, Th4+ ionlarında xromoforluq yoxdur;

2 – Vanadiumda(V) xromoforluq titandan (IV) yüksəkdir;

3 - V, Nb, Ta, Cr, Mo, Ru sırasında xromoforluq artır;

4 - Cr, Mo, W, Fe, Ru, Os sırasında xromoforluq artır;

A)2,3


B)1,2

C) 1,4


D)3,4

E)2,3.4


16. İri ölçülü kristallar almaq üçün verilən tələblərə nə aid deyil?

1 - Temperaturu aşağı salmaq

2- Temperaturu qaldırmaq

3 - Reagent tədricən əlavə olunmalı

4 - Əvvəlcə nümunəyə reagentin mümkün qədər az miqdarını əlavə etmək lazımdır

A)2,3


B) yalnız 2

C)yalnız 1

D) yalnız 3

E)2,3,4


17. 1950 – 1975 –ci illərdə üzvi analitik reagentlər sahəsində dünyada böyük məktəblət yaradıldı. Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Moskva

II- Perm

III- Kiyev

IV- Odessa

1- Alimarin

2- Kuznetsov

3- Jivopisev

4- Qusev

5- Babko


6- Plipenko

7- Nazarenko

8- Poluektov

A)I-1,5; II-3,4; III- 2,6; IV-7,8

B) I-2,8; II-1,4; III-5,6; IV-7,3

C) I-1,2; II-3; III-4,5,6; IV-7,8

D)I-1,2; II-3,4; III- 5,6; IV-7,8

E) I-3,8; II-2,4; III-1,6; IV-7,518. Kationlar N, P, O, S, F və Cl ilə davamlı kompleks birləşmə əmələ gətirmələrinə görə neçə qrupa bölünür?

A)6


B) 4

C) 3


D) 5

E) 2


19. Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Elektron quruluşları təsirsiz qazların elektron quruluşuna uyğun olan metal ionları hansllardır?

II- d- və f- orbitalları qismən dolmuş metal ionları hansılardır?

III- d- dolmuş metal ionları hansılardır?

1- Li+, Nа+, К+, Th(IV), La(III)

2- Мg2+, Cа2+, B3+, Аl3+, Zr(IV)

3- Тi(IV), V(V), Nb(V), Та(V), Co(II), Ni(II),

4- Мо(VI), W(VI), Cо(II), Ni(II)

5- Cu(I), Аg(I), Аu(I), Zn(II)

6- Zn(II), Cd(II), Hg(II),

A)I-2,3; II-1,4; III-5,6

B)I-1,2; II-3,4; III- 5,6

C) I-1,2; II-3; III-4,5,6

D) I-1,5; II-3,4; III- 2,6

E) I-3,5; II-2,4; III-1,6

20. Birinci keçid dövrünün ikivalentli metallarının davamlılıq sabitlərinin liqandın təbiətindən asılı olmadan artması ardıcıllığı hansı sıraya uyğun gəlir?

1- Co


2-Ni

3-Cu;


A)1,3,2

B)3,2,1


C)1,2,3

D) 2,3,1

E) 3,1,2

##num=2//level=2//sumtest=20//naem=//2.XELATLARIN OPTIKI XASSƏLƏRI. XROMOFOR VƏ AUKSOXROM NƏZƏRIYYƏLƏR. İONLARIN ÜZVI REAGENTLƏRLƏ REAKSIYA QABILIYYƏTININ DÖVRI SISTEMDƏN ASILILIĞI//21. İon radiusu nəzərə alınarsa verilmiş reagentlər hansı ionlarla reaksiyaya daxil olur?Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Na+

II- K+

III- Rb+

IV- Cs+

V- Li+

1- Dipikrilamin

2- Uranilasetat

A)I-2;II-2;III-1;IV-1;V-2

B)I-2;II-1;III-1;IV-1;V-2

C)I-2;II-1;III-1;IV-2;V-2

D)I-2;II-1;III-2;IV-1;V-2

E)I-1;II-1;III-1;IV-1;V-2

22. Liqand kimi piridin (N) olduqda kompleksin davamlılıq sabiti necə dəyişilir?

A)Zn(II) >Mg(II) >Fe(II)>Cu(II) > Ni(II)

B) Fe(II) >Mg(II) >Zn(II) >Cu(II) > Ni(II)

C) Cu(II) > Ni(II) > Fe(II) > Zn(II) >Mg(II)

D) Zn (II) >Fe(II) >Mg(II)>Cu(II) > Ni(II)

E)Ni(II) > Cu(II) >Mg(II) >Fe(II) >Zn(II)23. İon radiusu, yük və deformasiya etmək qabiliyyəti arasında asılılığı müəyyən edin.

I- Böyük radiusa malik anionlar

II- Kiçik yükə malik kationlar

III- Təsirsiz qaz elektron quruluşuna malik kiçik radiuslu çoxvalentli kationlar

1- nisbətən asan deformasiya edirlər

2- çətin deformasiya edirlər

A) I-2; II-2;III-1

B) I-1; II-2;III-2

C) I-2; II-1;III-2

D) I-1; II-1;III-2

E) I-1; II-2;III-1

24. Liqand kimi nitrosirkə turşusu olduqda kompleksin davamlılıq sabiti necə dəyişilir?

A)Cd(II)>Pb(II)>Ni(II)>Zn(II)>Cu(II)>Be(II)> Ca(II)>Ba(II) >Co(II) >Mg(II)

B) Zn(II)>Co(II)>>Mg(II)>Ca(II)>Ba(II)>Cu(II)>Be(II)>Cd(II)>Pb(II)>Ni(II)

C) Mg(II)>Ca(II)>Ba(II)>Cu(II)>Be(II)>Cd(II)>Pb(II)>Ni(II)>Zn(II)>Co(II)

D) Pb(II)>Ni(II)>Zn(II)>Co(II)> Mg(II)>Ca(II)>Ba(II)>Cu(II)>Be(II)>Cd(II)

E) Cu(II)>Be(II)>Cd(II)>Pb(II)>Ni(II)>Zn(II)>Co(II)>>Mg(II)>Ca(II)>Ba(II)25. Uyğunluğu müəyyən edin. Birləşmələri rənginə görə seçin

I- К2О

II- CаО

III - Sb2О3

IV- ТiО2

V - V2О5

VI- CrО3

VII- Мn2О7

1- rəngsiz

2- narıncı

3-tünd qırmızı

4- yaşılımtıl qara

A) I-1; II-1; III-1; IV-1; V-2; VI-3; VII-4

B) I-2; II-1; III-3; IV-4; V-4;VI-2;VII-4

C) I-5; II-2; III-3; IV-4; V-1;VI-2;VII-1

D) I-1; II-4; III-3; IV-2; V-5;VI-2;VII-4

E) I-1; II-3; III-2; IV-4; V-5;VI-2;VII-3

26. Piridin kompleksin davamlılıq sabitinin artma sırası necədir?

1-Fe

2-Zn


3-Mg

A)2,1,3


B) 1,2,3
C) 3,2,1

D) 1,3,2

E) 3,1,2

27.Fe(III) ionunun göstərilən analitik reagentlərlə uyğun analitik xarakteristikasını seçin.

I- Xromotrop turşusu

II- 2,7-dixlor xromotrop turşusu

1- pH 3-4

2- λ=725 nm

3- λ=760 nm

4- yaşıl rəng

5- yaşılımtıl – mavi

A) I- 3,4; II- 1,5

B) I-1,3,5; II-1,2,4

C) I-1,2,4; II-1,3,5

D) I- 2,5; II- 3,4

E) I- 3,2; II- 1,4

28. Liqand kimi salisil aldehidi(O-O) olduqda komplekslərin davamlılıq sabitinin azalma ardıcıllığını göstərin

1-Pd(II)

2-Cu(II)


3-Ni(II)

4-Pb(II)


5-Co(II)

A)1,2,3,4,5

B) 3,1,2,4,5

C) 2,5,1,4,3

D)5,4,3,2,1

E) 1,3,2,5,429. Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Xromofor qruplar

II- Auksoxrom qruplar

III- Antiauksoxrom qruplar

1 -F,-CH3,-Cl

2 –Br, -ОH,-ОCH3

3 -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2

4- NHC6H5, -О-

5- NH3+, -SО2NH2, CHO

6-CОО-, -CN, COOCH3

7 –COOH, COCH3

8=C=C=, -N=N-

9=C=S, -N=O

A) I-3,4,8,9; II-1,2; III-5,6,7

B) I-7,8,9; II-1,2,3,4; III-5,6,

C) I-5,6,7; II-1,2,3,4; III-8,9

D) I-1,2,3,4; II-8,9; III-5,6,7

E) I-8,9; II-1,2,3,4; III-5,6,730. Auksoxrom qruplar ardıcıllığı hansılardır?

1- NHC6H5, -О-

2- NH3+, -SО2NH2

3-CОО-, -CN

4 -F,-CH3,-Cl

5 –Br, -ОH,-ОCH3

6 -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2

A)2,3,4,6

B)2,3,4,5

C)3,4,5,6


D)1,2,3,4
E)4,5,6,1

31.+M-effekti (elektrodonor təsir) göstərən qruplar hansılardır?

1 -F,-CH3,-Cl

2 –Br, -ОH,-ОCH3

3 -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2

4- NHC6H5, -О-

5 NH3+, -SО2NH2

6-CОО-, -CN

A)2,4,6


B)3,4,5

C)1,2,4,5

D) 1,2,3,4

E) 4,5,6


32.+M-effekti (elektrodonor )və -M-effekti(elektroakseptor) təsirgöstərən qruplar hansılardır?

I- Elektrodonor qruplarII- Elektroakseptor qruplar

1 -F,-CH3,-Cl

2 –Br, -ОH,-ОCH3

3 -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2

4- NHC6H5, -О-

5-NH3+, -SО2NH2, CHO

6-CОО-, -CN, COCH3

7–COOH, -COOCH3

8- =C=C=, =C=N-

9- =C=S, -N=N-

A) I-5,6,7; II-1,2,3,4

B) I-7,8,9; II-1,2,3,4

C) I-1,2,3,4; II-5,6,7

D) I-1,2,3,4,8,9; II-5,6,7

A) I-3,4,8,9; II-1,2,5,6,733.Piridin kompleksinin davamlılıq sabitinin azalma sırasını göstərin

1- Fe

2-Zn


3-Mg

4-Cu


5-Ni

A)2,1,3,4,5

B) 3,2,1,5,4
C) 5,1,2,3,4

D) 4,5,1,3,2

E) 3,5,1,4,2

34. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Xromofor qruplar

II- Auksoxrom qruplar

III- Antiauksoxrom qruplar

IV- Gipsoxrom sürüşmə

V- Batoxrom sürüşmə

1- Rəng əmələ gətirir

2- Rəngin intensivliyini artırır

3- Rəngin intensivliyini azaldır

4- Qısadalğalı sahəyə sürüşmə

5- Uzundalğalı sahəyə sürüşmə

A) I-1; II-2; III-3; IV-4; V-5

B) I-2; II-1; III-3; IV-4; V-5

C) I-5; II-2; III-3; IV-4; V-1

D) I-1; II-4; III-3; IV-2; V-5

E) I-1; II-3; III-2; IV-4; V-535.Asetilaseton (-O-O-) kompleksinin davamlılıq sabiti necə dəyişir?

A)Sc(III) >İn(III)>Ce(III)>Fe(III) >Al(III) > La(III)

B) Cu(II)>Be>Cd>Pb(II)>Ni(II)>Zn>Co(II) >Ca(II)>Ba(II)

C) Pb(II)>Ni(II)>Zn(II)>Cu(II)>Be(II)>Cd(II)> Co(II)>Mg(II)

D) Ce(III)>La(III) > Fe(III)>Al(III)>Sc(III)>İn(III)

E)Fe(III) >Al(III) >Sc(III) >İn(III)>Ce(III)>La(III)36. Rəng və formullar arasında harada uyğunluq vardır?

I- rəngsiz

II- narıncı

III-tünd qırmızı

IV- yaşılımtıl qara

1- К2О

2- CаО

3- Sb2О3

4- ТiО2

5- V2О5

6- CrО3

7- Мn2О7

A) I-1,5,7; II-4; III-3,6; IV-2

B) I-2; II-1,5,6,7; III-3; IV-4

C) I-5; II-2; III-3; IV-1,4,6,7

D) I-1,2,3,4; II-5; III-6; IV-7

E) I-1; II-3; III-2,5; IV-4,6,7

37. Etilendiamin kompleksinin davamlılıq sabiti necə dəyişir?

A) Pd(II)>Cu(II)>Ni(II)>Co(II)>Zn(II)>Cd(II)>>Fe(II)>Mn(II)>Mg(II)

B) Fe(III) >Al(III) >Sc(III) >İn(III)>Ce(III)>La(III)

C) Cu(II)>Be>Cd>Pb(II)>Ni(II)>Zn>Co(II)>>Mg(II)>Ca(II)>Ba(II)

D) Fe(II)>Mn(II)>Mg(II)>Pd(II)>Cu(II)>Ni(II)>Co(II) >Zn(II)>Cd (II)

E) Fe(III) >Al(III) >Sc(III) >İn(III)>Ce(III)>La(III)>Cu(II) > Ni(II)38. İon radiusuna görə reagentlər hansı ionlarla reaksiyaya daxil olur?

I- Dipikrilamin

II- Uranilasetat

1- Na+

2- K+

3- Rb+

4- Cs+

5- Li+

A) I-2,3,4; II-1,5

B) I-1,3; II-2,4,5

C) I-2,5; II-1,3,4

D) I-2,5; II-1,3

E) I-1; II-2,3

39. Salisilat komplekslərinin davamlılıq sabitinin artma ardıcıllığını göstərin

1- Pd

2- Cu


3- Ni

A) 1,2,3

B) 3,1,2

C) 2,1,3


D) 3,2,1

E) 1,3,2


40. Aşağıdakı üzvi reagentlərlə hansı kationları təyin etmək olar?

I- Difenilkarbazid

II- Difeniltiokarbazid

III- Difeniltiokarbazon

1-Аg(I), Fe(III), Hg(II)

2- Cd(II), Cо(II), Cu(II),

3 - Мg(II), Ni(II), Pb(II), Pd(II), Zn(II)

4- Аu(I), Cd(II), Co(II),

5- Cu(II), Hg(II), Мn(II), Pb(II), Zn(II)

A)I-1; II- 2,3; III- 4,5

B)I-4; II- 2,3; III- 1,5

C)I-3; II- 1,2; III- 4,5

D)I-1; II- 2,5; III- 3,4

E)I-5; II- 2,3; III-1,4


##num=3//level=3//sumtest=20//naem=//3.RƏNGIN ƏMƏLƏ GƏLMƏSI. RƏNGLƏ MADDƏNIN QURULUŞU ARASINDA ƏLAQƏ//

41. Yalnız antiauksoxrom qruplar verilən sıranı göstərin

A) -NH3+< -SO2NH2< -COO-- COCH3< - CHO < - NO2-

B) -N(CH3)2<-NHC6H5<-O-<- CH3< - Cl < -Br

C) -Br< - OH < - OCH3<-N(CH3)2<-NHC6H5<-O-

D) -F < - CH3< - Cl < - COO-<-CN<-COOH

E) -OCH3< - NH2< - NHCH3< - Br<-OH<-OCH342. Hansı elektron keçidi200-1000 nm dalğa uzunluğuna uyğundur?

A)  – * və n *

B) * -  və n *

C)  - * və * n

D) * n və p ↔τ

E) * 


43.Elektronoakseptor təsiri göstərirlər, ikincidərəcəli əvəzləyicilər olub, adətən ikiqat rabitəyə malik olurlar, elektron buludunu m-vəziyyətə istiqamətləndirirlər. Deyilənlər hansı qrupa aiddir?

1 - Auksoxrom;

2 - Antiauksoxrom;

3 - Karboksil;

4-inteqrasiya

A) 2


B) 1, 2

C) 3,4


D) 1, 3

E) 2, 3


44. Donor atomu azot olan üzvi reagentlərin molekul kütləsinin artma ardıcıllığını göstərin?

1 - Batofenantrolin.

2 - , -dipridil

3 - Morin

A) 1, 2

B) 2, 1,3C) 2,3,1

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 2

45. Trivial adları oksin, tiooksin, ditizon olanları ardıcıl olaraq göstərin.

1- 8-oksixinolinin

2- 8-merkatroxinolin

3- difeniltiokarbazon

A) 1,2, 3

B) 3,2,1


C) 2,1,3

D) 3,1,2


E) 1,3,2

46. Hansı keçidin ehtimalı çox az və udma əmsalı nadir halda 100-dən böyük olur?

A) n*


B) *;*;.

C) *;

D) n ;*; .

E) ; *; p↔47. Oksigentərkibli xromoforlar N, S, Se-tərkibli xromoforlara nisbətən spektrin hansı hissəsində udmaya malik olurlar?

1 - Ultrabənövşəyi

2 – Qısadalğa

3 – Uzundalğa

4-İnfraqırmızı

A) 2


B) 1, 3

C) 2, 3


D) 1,4

E) 3


48. Həlledicinin polyarlığı artdıqca hansı keçid baş verir?

I. spektrin uzundalğa sahəsinə yerini dəyişir

II. qısa dalğa sahəsinə yerini dəyişir.

1. *

2. n*

3.* 

4. * n

5. *

A) I-1; II-2

B) I-1,2; II- 3,4

C) I-4,5; II- 2,3

D) I- 1,2,3; II- 4,5

E) I- 3,4,5; II- 1,249. İonların deformasiya etmək qabiliyyətinin artma sırasını ardıcıl olaraq göstərin

1- O2–, F, Ne,

2-Na+, Mg2+,

3-Al3+, Si4+

A)3,2,1

B) 2,1,3


C) 2,3,1

D) 1,3,2


E) 3,1,2

50. EDTA4–> piridin NH3> en den tren >,-dipidil rəngsiz liqandların sırası necə adlanır?

A) Spektrokimyəvi

B) Rezonans

C) İzomerlik

D) Müntəzəmlik

E) Qeyri müntəzəmlik51. İonların deformasiya etmək qabiliyyətinin azalmasını ardıcıl olaraq göstərin.

1- O2–, F, Ne,

2-Na+, Mg2+,

3-Al3+, Si4+

A)1,2,3

B) 3,2,1


C) 2,3,1

D) 1,3,2


E) 3,1,2

52. Donor atomu N, S, Se olan xromoforlar oksigentərkibli xromoforlara nisbətən spektrin hansı hissəsində udmaya malik olurlar:

1 - Ultrabənövşəyi

2 - Qısadalğa

3 – Uzundalğa

4- Uzaqultrabənövşəyi

A) 3


B) 1, 3

C) 1,4


D) 2, 3

E) 2


53. Hansı keçidin ehtimalı çox, udma əmsalı 103 – 105 bərabərdir?

A) *


B) n *; rτ

C)  – ; εδ

D) n;μα

E) ; νβ54. =C = N – qrupu müstəsna olmaqla izoləolunmuş xromofor qruplar spektrin hansı hissəsində udmaya malik olurlar?

1 - Ultrabənövşəyi

2 - İnfraqırmızı

3 - Görünən

4- Uzaqinfraqırmız

5-Uzaqgörünən

A) 1

B) 1, 2;4C) 2; 5

D) 2, 3


E) 3, 4

55. Verilmiş reagentlərin qısa adları oksin, tiooksin, ditizon və DFQ olanları ardıcıl olaraq göstərin.

1- 8-oksixinolinin

2- 8-merkatroxinolin

3- difeniltiokarbazon

4- difenilquanidin

A) 1,2, 3,4

B) 4,3,2,1

C) 2,4,1,3

D) 3,1,2,4

E) 1,3,4,256. Elektrodonor kimi təsir göstərirlər, birinci dərəcəli əvəzləyicilər olub, adətən ikiqat rabitəyə malik olmurlar və elektronu o- və p- vəziyyəti istiqamətləndirirlər. Deyilənlər hansı qrupa aiddir?

1 - Auksoxrom

2 - Antiauksoxrom

3 - Karboksil

A) 1

B) 1, 2


C) 2

D) 3


E) 2, 3

57. Verilən üzvi reagentlər haqqında doğru fikirhansıdır?

1 - Çoxvalentli metallarla kompleks əmələ gətirirlər.

2 - pH indikatorlarıdır.

3 - Həssas deyil, seçicilikləri yüksəkdir.

A) 1, 2

B) 3


C) 1, 3

D) 2, 3


E) 1, 2, 3.

58. Yalnız auksoxrom qruplar verilən sıra

A) – F < - CH3< - Cl < -OCH3< - N(CH3)2<-NHC6H5<-O-

B) –COCH3< - CHO < - NO2< - Br<-OH<-OCH3

C) - CO< - CN < COOH< - Cl < -OCH3< - N(CH3)2

D) - NH<-N(CH3)2<-NHC6H5<-O-< - SO2NH2< - CO

E) COOH < -Br<-OH<-OCH3< - COOCH3< - COCH3Katalog: images -> PORTAL -> KREDİT -> FK103%20Kimya
images -> Online Marketing Campaign Proposal
images -> Abhishek Malviya
images -> Pretraživanje interneta strategije pretraživanja Odabir pravih ključnih riječi
images -> Нбдз руз — Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида
images -> Samarqand o’quv observatoriyasining ap10 kamerasini boshqarish dasturi bo’yicha yo’riqlar
KREDİT -> ##Fakültə : Kimya və Biologiya ##İxtisas : Biologiya müəllimi
PORTAL -> ##Fakultənin adı: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: Riyaziyyat müəllimliyi ##Bölmə: Azərbaycan

Download 295.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Download 295.18 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa##Fakultənin adı Kimya ##Kafedra Analitik və fiziki kimya

Download 295.18 Kb.