hu du diy ish la b ch iq a rish birligi - bu q ish lo q x jaligi korxonalaridir. U n in g ijtimoiy
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet117/365
Sana15.10.2022
Hajmi4.28 Mb.
#27258
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   365
Bog'liq
Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

hu du diy ish la b ch iq a rish birligi - bu q ish lo q x jaligi korxonalaridir. U n in g ijtimoiy 
rni m a h s u lo tn in g b a h o s i k a p ita ln in g m iq d ori, lek in k  p h o lla rd a p o d a n in g  
k atta- k ich ik lig ig a q a r a b b a h o b erila d i. 2 0 y illarn ing. a s o s iy y o ’n a lish i to v a r  
m u n o s a b a t la r in i k e n g a y t ir m o q v a i s h l a b c h iq a r is h n i k a tta k o r x o n a la r d a  
ja m la sh d ir .
X o ’jalik lam i sta tistik a b  y ich a 3 g u r u h g a b  lish m um kin: kichik, o ’rta v a  
katta. 0 ’rtach a x jalik tu s h u n c h a s i d a v la tg a q a ra b beriladi, chun ki u m a h a lliy  
ijtim oiy-iqtisodiy  z ig a x oslik , tabiiy sh a ro it, tarixiy h a m d a aholi z ic h lig ig a q a r a b  
b elg ila n a d i. S h u n d a y qilib, A v stra liy a d a fe rm a n in g o ’rtach a m a y d o n i 2 ,8 m in g. 
g a , A Q S H v a K a n d a d a 2 0 0 0 g a , Y evrop a e s a fa q a t 1 7 g a , Y a p o n iy a 2 g a d a n  
kam roq m a y d o n n i e g a lla y d i. Katta v a kichik ferm a la r o ila xjaligi turiga m a n s u b  
b  lib , k o r x o n a la r n in g a s o s i y q is m in i ta s h k il q ila d i, s h u b ila n b ir g a t o v a r  
m ah su lotlarin i kichik q ism in i h a m . Ular o r a sid a n iste'm o lch ila r v a yarim to v a r 
ferm alar, y an i ek in m a y d o n i kichik b  lg a n ferm a la r k pchilikni ta sh k il qiladi. 
H in d isto n d a x o ’jaliklar 5 g a d a n kam roq b o ’lib, y a ’ni ferm alar 91 foizini tash k il 
qilib, b a r c h a y e rla rn in g 5 1 f o iz ni e g a lla y d i. L ek in , k a tta fe r m a la r y o lla n m a  
m e h n a tg a a s o s la n g a n b lib y a n g i te x n o lo g iy a m i h a m d a yerlarni katta q ism in i 
e g a ila g a n h o ld a q ish lo q h jaligi m a h su lo tla r in in g katta qism in i y e tk a z ib b erad i.

Download 4.28 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   365
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifahu du diy ish la b ch iq a rish birligi - bu q ish lo q x jaligi korxonalaridir. U n in g ijtimoiy

Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish