• L igh tB lu e= 9; {,tin iq -k o ‘k} 48 L ig h tG reen = 1 0 ; {tin iq -ya sh ilj
 • W hite=15; {oq}
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet48/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  B lu e = l; { k o ‘k } 
  G reen = 2; {yash il} C yan = 3; {zangori}  
  R ed = 4 ; {q izil} 
  M agen ta= 5; {bika} B ro w n = 6 ; {jig a r ra n g } 
  L igh tG ray= 7; {oclt- 
  s a r iq f 
  D a rk G ra \= 8 ; {to ‘q -sa riq } 
  L igh tB lu e= 9; {,tin iq -k o ‘k}
  48


  L ig h tG reen = 1 0 ; {tin iq -ya sh ilj 
  L ig h tC y a n = ll; {tiniq-bika} 
  L ig litR ed = 1 2 ; j t 'm iq-qizil} 
  L igh tM agen ta= 13; {tiniq-bika} 
  Y e Ilo w = l4; {.sariq} 
  W hite=15; {oq}
  S a v o lla r:
  1. A lo ritm deb nim aga aytiladi?
  2. A lg o ritm n i ifodalashning qanday usullari m avjud?
  3. A lg o ritm n in g qanday turlari m avjud?
  4. P ask al tili alfaviti nim adan iborat?
  5. P ask al tilidagi standart funksiyalarni ayting.
  6
  . P ask al tili tuzilishi qanday?
  7. M a ’lum otlarni kiritish- chiqazish operatorlari qanday yoziladi?
  8
  . S h artsiz v a shartli o ‘tish o peratorlarining qanday tu rlari m avjud?
  9. T ak ro rlan ish operatorlarining qan d ay turlari m avjud?
  10. M a ssiv n im a v a u Paskal d astu rid a qanday ifodalanadi?

  l.Q is m d astu r turlari va u larning yozilishini tushuntiring.
  12.Paskal tilid a yozuv deb nim aga aytiladi?
  1 3.P askol tilida fayllarning qanday turlari m avjud?
  14.E k ran n i grafik rejim ga o 'tk azu v ch i protsedura qanday k o ‘rin ish g a ega?
  1. 
  Q uyidagi m asalaga blok- sx em a va d astu r tuzing:
  _
  a”

  tg(ox

  b)
  log, (ял1 +6)  
  p
  = sin J 
  (ax
  + .v: ) + 
  e 'x 
  bu y erd a a = l .2, v=3.2, x=3.4
  2. 
  Q uyidagi m asalaga blok- sx em a va d astur tuzing: 
  a x

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish