• CGA, EGA
 • C G A H i= 4 {640X 200, 4 x il rang}; E G A U M ) {640X 200, 16 x il rang}; E G A H i= l {640X 350, 16 x il rang};
 • V G A M ed = l {64 0 X 3 5 0 , 16 x il rang}; VGA H i=2 {640X 480, 16 x il rang}.
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet45/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  C on st
  D etect= 0; { d ra y v e rn i a v to m a tik r a v is h d a an iq lay d i}
  C G A = 1; 
  M C G A =2; 
  E G A = 3 ; 
  E G A 64= 4; 
  E G A \lo n o = 5 ; IB M 8S 14= 6; 
  H ercM on o= 7; A T T 4 0 0 = 8 ; VG A =9; PC3 2 7 = 10;
  O d atd a G d=0 boMib, u m avjud d rayverlar orasidan ekranga m osini av­
  to m atik rav ish d a aniqlaydi.
  G rafikli rejim ta rtib nom eri (G’/w)ni aniqlash uchun bir qator o 'z g a rm a sla r 
  kiritilgan. M asalan CGA, EGA v a VGA adapterlari uchun bu o ‘zgarm aslar q u y id a­
  g ich a boMadi:
  C on st
  C G A C 0 = 0 {320X 200, 4 x il rang};
  C G A C 1=1 {320X 200, 4 x il rang};
  С G AC2 = 3 {320X 200, 4 x il rang};
  С GAC3 = 3 {320X 200, 4 x il rang};
  C G A H i= 4 {640X 200, 4 x il rang};
  E G A U M ) {640X 200, 16 x il rang};
  E G A H i= l {640X 350, 16 x il rang};
  E G A 64L 0= 0 {640X 200, 1 6 x il rang};
  E G A 6 4 H i= l {64 0 X 3 5 0 , 4 x il rang};
  VG A L0=0 {640X 200, 16 x il rang};
  V G A M ed = l {64 0 X 3 5 0 , 16 x il rang};
  VGA H i=2 {640X 480, 16 x il rang}.
  Bu y erd a k atta qavs ichida ekrandagi n u q talar soni va grafiklam i n ech a xil rangda 
  tasvirlash m um kin ekanligi k o ‘rsatilgan.
  Path y a ’ni, d ray v erg a yoM aniq k o ‘rsatilishi kerak. M asalan: agar ekran 
  adapteri diskning P a sk a l n o m li katalogida jo y lash g an boMsa, ‘c:\P askalV ; agar 
  ekran adapteri jo riy k a talo g d a jo y la sh g a n boMsa, ‘
  E kranni grafik holatidan m atn holatiga oMkazish C loseG raph  protsedurasi 
  y ordam ida am alga oshiriladi.
  Paskal tilida har xil g ra fik la r chizish uchun standart protsedura v a fu n k siy a­
  lar m avjud boMib, ularning a so siy lari q uyidagilar hisoblanadi:

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish