O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet42/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
Ь2+ЬЗ+Ь4+Ь5+Ь6)/6;
F o r k : = l to 2 0 do With TBL/kJ do W riteln(F A M : 15, ’
‘,Sb:7:4)
End.
Paskal algoritm ik tilid a fayl o ‘z g a ru v c h ila rd a n ham fo y d alan ilad i. Fayl 
o 'zg aru v ch ilarn in g uch xil tipi m avjud: tip lash tirilgan , tip lash tirilm agan va 
m atn. T iplashtirilgan fayl o 'z g a ru v c h ila r b ir xil tipdagi elem en tlard an tashkil to p ­
gan fayllardir. Bu kabi fayl o 'z g a ru v c h ila rn i belgilash uchun f i l e o f  tayanch 
s o 'z la ri v a undan keyin fayl elem en tlarin in g tip lari k o 'rsatilad i. M isol:
f a : f i l e o f strin g /2 5 /;f a  elem en tlarin in g uzunligi 25 g a ten g b o 'lg a n fayl 
o 'zg aru v ch i; y : f i le o f ch ar; - у elem en tlari belgidan iborat fayl o 'z g a ru v c h i; z,k,g: 
f i l e o f real; - z,k ,g  lar e sa elem en tlar haqiqiy sonlardan tash k il to p g an fayl 
o 'zg aru v ch i.
A g ar fayl qato r uzluksiz berilgan axborotlar k o 'rin ish id a b o 'lsa , u 
tiplashtirilm agan fayl o 'z g a ru v c h i sifatida ifodalanadi. T ip lash tirilm ag an fayl 
o 'zg aru v ch ilar f i le  tay an ch s o 'z i y o rd am id a yozib q o 'yiladi. M isol: 
san a: file ; f i l e l j i l e 2 : f ile ;
M atn fayl o 'z g a ru v c h ila r - bu m atnli fayllar y a ’ni aniqm as u zu n lik g a ega 
b o 'lg an satrlardan tuzilgan fayllardir. B u kabi o 'zg aru v ch ilarn i tav siflash uchun 
tex t so 'z id a n foydalaniladi. M isol:
talaba: text; tx tl, txt2, txt3: text;
Fayl o 'zg aru v ch ilard an foydalanish uchun uni diskdagi fayl b ilan b o g 'la s h
lozim b o 'la d i. B uning uchun assign  protsedurasidan foydalaniladi. a ssig n  protse- 
durasiga m urojaat quyidagicha: assign (/, n am e:strin g); bu y erd a /- ix tiy o riy tipdagi 
fayl o 'zg aru v ch i, и а ш е -fayl n o m i(b u y erd a fayl turgan jo y g a aniq y o 'l k o 'rsa tilish i 
ham m um kin. A gar fayl tu rg an jo y g a y o 'l k o 'rsatilm ag an b o 'ls a , bu fayl jo r iy kata- 
lo g d ajo y lash g an b o 'la d i). M isol: 

Download 3.11 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish