• 1. Pedagogik texnika haqida ma’lumot
 • 2. Pedagogik texnika xususiyatlari
 • 3. Pedagogik texnikani namoyon etishda o‘qituvchining tashqi ko‘rinishi
 • 4. Pedagogik texnikani egallash mahorati
 • Reja: Pedagogik texnika haqida ma’lumot
  Download 97.5 Kb.
  bet1/2
  Sana14.05.2023
  Hajmi97.5 Kb.
  #59454
    1   2
  Bog'liq
  PM 5-2-Ma\'ruza (2)
  TITUL 2 (3), Uzb coders qollanma

  2-MAVZU: O’QITUVCHI KASBIY FAOLIYATIDA PEDAGOGIK TEXNIKANING AHAMIYATI VA UNI SHAKLLANTIRISH USLUBLARI


  REJA:

  1. Pedagogik texnika haqida ma’lumot


  2. Pedagogik texnika xususiyatlari.
  3. Pedagogik texnikani namoyon etishda o‘qituvchining tashqi ko‘rinishi.
  4. Pedagogik texnikani egallash mahorati.


  Tayanch tushunchalar:
  Pedagogik texnika; imo–ishora; ma’noli qarash; istehzoli tabas­sum; tarbiyalanuvchi obyekt; aktyorlik san’ati; integratsion usullar; ilg‘or va novator o‘qituvchilar; ma’naviy va estetik qiyofa; “Mehnat profes­siogrammasi”; kommunikativ malakalar; gnostik malakalar; peda­gogik ijodkorlik; “Murabbiylik shartlari”; mimika; pantomimika; hissiy holat; o‘qituvchining anatomik–fiziologik xususiyati; ijobiy tarbiyaviy ta’sir; nutq tempi; ovoz diapazoni; relaksatsiya usullari; integratsion bilimlar; o‘qitish samaradorligi.

  1. Pedagogik texnika haqida ma’lumot


  Pedagogik texnika – o‘qituvchining nafaqat ta’lim–tarbiya jarayo­nida, balki butun kasbiy faoliyatida zarur bo‘lgan umumiy pedagogik bilim va malakalari majmuidir. Pedagogik texnikaning muhim jihatlari – bu avvalo o‘qituvchining mahoratini belgilovchi kasbiy ko‘nikmalari hisoblanadi, ya’ni uning savodli va ifodali so‘zlay olishi, o‘z fikr-mulo­hazasini va bilimini tushunarli tilda ta’sirchan bayon qilishi, his-tuy­g‘u­sini jilovlay olishi, o‘zining shaxsiy xususiyatlariga xos mimik va panto­mimik qobiliyatlarga ega bo‘lishi, aniq imo-ishora, ma’noli qarash, rag‘batlantiruvchi yoki istehzoli tabassum, so‘zning cheksiz qudrati orqa­li o‘quvchilar ongiga va tafakkuriga ta’sir o‘tkazishi, hozirjavoblik, psixologik bilimlarga ega bo‘lishi kabilardir.
  O‘qituvchining pedagogik texnikasi qanday ko‘nikma va malaka­lardan iborat ekanligi, pedagogik texnika vositasida o‘qituvchi ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiyaviy faoliyatni zamonaviy talablar asosida qanday tashkil qilishi, o‘quvchilarga tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishida qan­day ahamiyatga ega ekanligi kabi muammolar hozirgi kungacha dunyo olimlarining diqqatini o‘ziga jalb etib kelmoqda.
  Hozirgi kunda pedagogik texnika tushunchasi ikkita guruhga bo‘lib o‘rganiladi. Birinchi guruh komponentlari o‘qituvchining shaxsiy axloqiy fazilatlari va xulqi bilan bog‘liq bo‘lib, ta’lim–tarbiya jarayonida o‘z–o‘zini boshqarish malakalarida ( refleksiya) namoyon bo‘ladi:

  • ta’lim-tarbiya jarayonida o‘z xatti-harakatlarini boshqarishi, (mi­mi­­ka, pantomimika);

  • ta’lim-tarbiya jarayonida o‘z hissiyotini va kayfiyatini jilovlay oli­shi va turli nojo‘ya ta’sirlarga berilmaslik;

  • mukammal ijtimoiy perseptiv qobiliyatlarga (diqqat, kuzatuv­chan­lik, xayol) egaligi;

  • nutq texnikasini (nafas olish, ovozni boshqarish, nutq tempi) bili­shi va o‘z o‘rnida qo‘llay olishi.

  Pedagogik texnikaning ikkinchi guruh komponentlari o‘qituvchining shaxs va jamoaga ta’sir ko‘rsatish malakalari bilan bog‘liq bo‘lib, bu guruh ta’lim-tarbiya jarayonining texnologik tomonini qamrab oladi:

  • o‘qituvchining didaktik, tashkilotchilik, konstruktiv, kommu­nika­tiv qobiliyatlari;

  • ma’lum bir reja asosida o‘z oldiga qo‘yilgan talablarning baja­rilishini nazorat qilishi;

  • ta’lim muassasasida va o‘quvchilar jamoasida ta’lim-tarbiya bilan bog‘liq bo‘lgan ijodiy faoliyatni tashkil eta olishi;

  • o‘quvchilar bilan pedagogik muloqot jarayonini bir muvozanatda saqlab boshqara olishi.

  O‘qituvchining tarbiyalanuvchi obyektlar oldida o‘z harakatlarini boshqarishida aktyorlik san’atiga xos bo‘lgan xususiyatlari, ya’ni mimik va pantomimik qobiliyatlari muhim rol o‘ynaydi. Aktyor bir obrazni ma’lum bir muddatda tayyorlab, bir yoki bir necha marotaba bir xil ko‘ri­nishda sahnada namoyish etsa, o‘qituvchi butun o‘quv yili davo­mida, har bir darsda yangi mavzuni o‘tilgan mavzular bilan bog‘lab, zamonaviy innovatsion usullar vositasida o‘quvchilar ongiga etkazish uchun chuqur tayyorgarlik ko‘radi, sinf jamoasidagi o‘ziga xos pedagogik va psixo­logik muhitni, har bir o‘quvchining shaxsiy xususiyatlarini e’tibor­ga olib pedagogik faoliyat ko‘rsatishga majbur. Bunday ulkan mas’uliyatni yuqori saviyada bajarish uchun o‘qituvchidan yuksak pedagogik texnik tayyorgarlikka ega bo‘lish talab etiladi.
  Hozirgi zamon o‘qituvchisi pedagogik mahorat tizimida pedagogik texnikaning rolini beqiyos deb biladi. Chunki u o‘qituvchiga o‘z gavda­sini tuta bilishi (mimika, pantomimika), his-tuyg‘ularini (emotsiyasini) boshqara olishi, ishtiyoq, qobiliyatlar, nutq texnikasini egallashi va ularni o‘quv faoliyatida, o‘qishdan tashqari ta’lim va tarbiyaviy faoliyatlar jarayonida qo‘llash yo‘llarini tushuntiradi.
  Demak, pedagogik texnika o‘qituvchi kasbiy faoliyatida shunday kasbiy va shaxsiy malakalar yig‘indisiki, u o‘qituvchining pedagogik faoli­yatiga ta’sir ko‘rsatishi, ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish va bosh­qarish ishlarida asosiy yo‘l ko‘rsatuvchi bo‘lib xizmat qiladi.
  Ilg‘or va novator o‘qituvchilarning texnik mahorati pedagogik faoli­yat olib borishlarida, mimik va pantomimik harakatlarida, ovozini idora qila olish xususiyatlarida kuzatiladi. Bu shundan dalolat beradiki, o‘qi­tuvchilar pedagogik texnika san’atini mukammal egallaganlar, uning ko‘nikma va malakalarini o‘zlarida aniq shakllantirishgan va turli pedagogik vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatlariga egadirlar.
  Pedagogikada o‘qituvchi chuqur hissiyotga berilishini, shaxsiy hayotidagi turli ruhiy vaziyatlar tufayli kayfiyatining o‘zgarib turishini o‘zi qattiq nazorat qilish talab qilinadi. Ushbu nazoratni o‘qituvchining o‘zi boshqarishi lozim. Bu jarayonning ijobiy natijalari o‘qituvchining refleksiv qobiliyatlarida namoyon bo‘ladi.
  Pedagogik texnikaning yana bir muhim xususiyati pedagogik ta’sir ko‘rsatishdagi o‘qituvchining ma’naviy va estetik qiyofasi. Bu tarbiyala­nuvchilarga yaqqol namoyon bo‘ladigan xususiyatdir. Agar o‘qituvchi ma’naviy qashshoq bo‘lsa, nutqi tartibsiz va muloqotda no‘noq bo‘ladi, didi past, o‘z hissiyotlarini jilovlay olmaydigan qo‘pol bo‘lsa, uning ta’lim-tarbiya berishi haqida gap bo‘lishi mumkin emas.
  Pedagogik texnikaning sirlarini egallash yo‘llari o‘qituvchi rahbar­ligida olib boriladigan mashg‘ulotlar va mustaqil pedagogik faoliyat jara­yonida shakllanib boradi. Pedagogik texnika sirlarini mukammal egal­lashda va uni takomillashtirishda kasbiy jihatdan o‘qituvchi o‘z – o‘zini doimiy shakllantirib borishi, ya’ni o‘z oldiga qo‘yilgan talablar nuqtai nazaridan mohir o‘quvchi shaxsiy fazilatlarini va kasbiy malakalarini shakllantirishga qaratilgan faoliyati muhim rol o‘ynaydi.


   1. 2. Pedagogik texnika xususiyatlari


  Pedagogik texnikaning muhim xususiyatlaridan biri o‘qituvchining o‘quvchilar bilan bevosita muloqoti jarayonida shakllanadigan kasbiy texnik ko‘nikma va malakalaridir. Bunda pedagogik texnikaning ko‘nik­ma va malakalari o‘qituvchining pedagogik mahorati bilan aloqadorlikda shakllanib boradi.
  Rivojlangan pedagogik texnika xususiyatlari o‘qituvchiga o‘quv­chilar bilan muloqot jarayonida zarur so‘z va gap ohangi, qarash, imo-ishorani tez va aniq topish, kutilmagan pedagogik vaziyatlarda bosiqlik va osoyishtalik, aniq fikr yuritish, vaziyatni fikran va tez tahlil qilish kabi qobiliyatlarini namoyish etish bilan ifodalanadi. Pedagogik texnikaning ushbu xususiyatlari o‘qituvchi kasbiy mahoratida aniq ifodalangan indi­vidual shaxsiy shakl oladi, ya’ni o‘qituvchining psixologik–fiziologik xu­su­siyatlari asosida uning shaxsiy pedagogik texnikasini tarkib toptiradi.
  Individual pedagogik texnikaning shakllanishi o‘qituvchining yoshi, jinsi, mijozi, fe’l–atvori, salomatligi, anatomik–fiziologik xususiyatlariga bog‘liq. O‘qituvchilarda individual shaxsiy pedagogik texnika mala­kalarini shakllantirish muammolari ayniqsa psixolog olimlarning tadqiqot markazidan o‘rin olgan. Psixolog olimlar R.Z.Gaynutdinov, M.G.Dav­letshin, S.Jalilova, M.Abdullajonova kabilar o‘qituvchilarning individual kasbiy faoliyatini batafsil o‘rganishib, o‘qituvchining shaxsiy “Mehnat professiogrammasi”ni ishlab chiqdilar. Olimlarning fikrlariga ko‘ra o‘qi­tuvchi professiogrammasi o‘qituvchilarga qo‘yiladigan maxsus talab­larni o‘z ichiga oladi hamda har bir fan o‘qituvchisining alohida ixtisoslashgan xarakteristikasini belgilab beradi. Jumladan, ular ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat olib boradigan “O‘qituvchi-murabbiy professiog­rammasi”da quyidagi hislatlar, ya’ni “Pedagogik texnika” malakalari mujassamlashgan bo‘lishini ta’kidlaydilar:

  1. O‘qituvchining shaxsiy hislatlari: bolalarni sevishi, kamtarligi, dilkashligi, mehnatsevarligi.

  2. Kasbiga xos bilimlari: ta’lim va tarbiya jarayoni mohiyatini bili­shi, pedagogik va psixologik bilim asoslarini egallashi, o‘quvchi­larning yosh xususiyatlariga asosan psixologik imkoniyatlarini anglashi, tarbi­yaviy ta’sir etishning samarali usullaridan oqilona foydalana olishi, ota-onalar va jamoatchilik bilan olib boriladigan faoliyat mazmunini puxta bilishi.

  3. Kasbiga xos hislatlari: milliy mafkura, umuminsoniy qadriyatlar, milliy an’ana va urf-odatlarning asl mohiyatini tushunishi, kuzatuv­chanligi, pedagogik qobiliyatga egaligi,o‘zini qo‘lga ola bilishi, o‘zini anglay olishi, pedagogik takt, nutq madaniyati.

  4. Shaxsiy pedagogik uddaburonligi: dars mashg‘ulotlarida zarur materiallarni tanlay olishi, o‘quvchilarning bilish faoliyatini boshqa­rishi, ta’lim-tarbiya jarayonini istiqbolli rejalashtirishi, o‘quvchilar ja­moa­sini boshqara olishi.

  5. Tashkilotchilik malakalari: o‘quvchilar jamoasini uyushtira bili­shi, turli ziddiyatli vaziyatlarda ham o‘quvchilar jamoasini boshqa­rishi, amaliy muammolarni hal etishda uddaburonligini namoyish eta olishi.

  6. Kommunikativ malakalari: o‘quvchilarni o‘ziga jalb etishni bilishi, o‘quvchilar va ota-onalar bilan maqsadga muvofiq pedagogik mulo­­qotlarni tashkil qilishi, o‘quvchilarning jamoada o‘zaro munosa­batlarida bir xil muvozanatni tartibga solishi.

  7. Gnostik malakalari: o‘quvchilarning asab psixik holati darajasini aniqlay olishi, o‘z pedagogik faoliyati natijalarini tanqidiy tahlil qila olishi, ustoz o‘qituvchilar mahoratini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganib borishi, psixologik va pedagogik adabiyotlardan to‘g‘ri foyda­lana bilishi, o‘quvchilar xulq-atvorini mukammal o‘rganishi.

  8. Ijodiy hislatlari: o‘z pedagogik mahoratini doimiy takomi­l­lash­tirib borishi, o‘quvchilarni tarbiyalashda o‘z dasturini ishlab chiqishi va uni muvaffaqiyatli amalga oshirishi, o‘quvchilar nazari bilan voqelikni tahlil qilish qobiliyati, o‘quvchilarga pedagogik ta’siri natijalarini oldindan ko‘ra olishga intilishi.

  Psixolog olimlarning fikricha, ushbu professiogramma yosh o‘qituv­chilarga o‘zlarining kelgusida o‘qituvchilik kasbini to‘g‘ri va ongli ravishda tanlab, kasbiy mahoratlarini takomillashtirib borishlariga yor­dam beradi. Demak, o‘qituvchi professiogrammasi ham pedagogik texni­kani egallashning muhim xususiyatlaridan biri bo‘lib, o‘qituvchilarning o‘z kasbiy texnikasini mukammal egallab, rivojlantirib borishiga va o‘z kasbiy faoliyatidan qanoatlanishni his etishga olib keladi. Bularning barchasi o‘qituvchilarning tinimsiz pedagogik mehnati tufayli yuzaga keladi. O‘qituvchining pedagogik texnikasi – pedagogik faoliyatining tash­kiliy shakli bo‘lib, qo‘l bilan tutib bo‘lmaydigan, behad uzoq ijodiy izla­nishlar va azob-uqubatli kechinmalar, tinimsiz pedagogik faoliyat, o‘qituvchining fahm-farosati, bilimi va mahorati bilan amalga oshiri­ladigan qizg‘in ijodiy mehnatining mahsulidir.
  Bir maromda olib boriladigan tizimli ijodiy mashg‘ulot tufayli aktyor yuksak cho‘qqilarni egallaydi. O‘zgalar obrazini mujassam­lash­tirishda u ma’lum bir qolipdan aslo chiqib keta olmaydi. Demak har qan­day ijodkorlik, hatto pedagogik ijodkorlik ham ma’lum bir belgilangan qolipda shakllanishi kerak. U o‘qituvchining ichki kechin­malari, tuyg‘u­lari va hissiy reaksiyalari asosida qurilishi aslo mumkin emas. Chunki, tarbiyalash san’atida o‘qituvchining pedagogik texnikasi, ya’ni “bir qolipda”gi mehnat madaniyati borki, u boshqa biror kasbiy faoliyatga aslo o‘xshamaydi. Shuning uchun, respublikamizda tarbiyaviy texnolo­giyalarni muntazam bilishga intilish, o‘qituvchi kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini uzluksiz oshirib borish o‘qituvchining bir qolipdagi mehnat madaniyatini shakllantirishga, pedagogik texnika malakalarini doimiy oshirib borishiga qaratilgan. Ta’kidlash joizki, hali biror o‘qituv­chi oliy ta’lim muassasasini tugatib, yoki malaka oshirish kurs­larida bilim olib birdaniga pedagogik texnika sirlarini mukammal biladigan taj­ri­bali o‘qituvchi bo‘lib qolgani yo‘q. O‘qituvchida pedagogik texnika ta’­lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatish jarayonida, o‘quvchilar bilan yak­ka­ma-yakka muloqot jarayonida, pedagogik amaliyotda shakllanib boradi.
  Hozirgi davr talablari nuqtai nazaridan, o‘qituvchiga qo‘yilayotgan javobgarlik hissi kengayib murakkablashib bormoqda. Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlarning yuksak natijalari bevosita o‘qituvchilarning qizg‘in mehnati samarasiga bog‘liq. Vatani­miz­ning porloq kelajagi uchun yosh avlodni har tomonlama yetuk, barka­mol inson qilib voyaga etkazishda o‘qituvchining kasbiy bilimi, faoliyat texnikasi mutlaqo yangilanib, hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan darajada bo‘lishi kerak. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablariga muvofiq o‘qituvchi o‘zi­ning ta’lim-tarbiyaviy faoliyatida milliy-madaniy va umuminsoniy qadri­yatlar ustuvorligiga doimo e’tibor berib kelishi lozim. O‘qituv­chining pedagogik texnikasi ham vatanparvarlikka, xalqimizning ma’na­viy mero­sini mustahkamlashga, o‘quvchilarning o‘z imkoniyatlarini erkin namo­yon qilishiga asoslangan bo‘lishi shart. Shu ma’noda taniqli adib Tursu­noy Sodiqova asarlarida hozirgi kun o‘qituvchisiga qo‘yi­ladigan “Murab­biylikning shartlari” oqilona berilgan: “...Siz insonlar­ning hech bir yo‘q joydan “shoxini ko‘kartirish”, qulfi dilini ochish, dunyosini kengaytirish, kechagi holatidan bugunini yuksakroq qilish uchun bu ishga qo‘l urdin­giz. Ammo oldin biling: umringizni sarflab olib borayotgan hara­katla­rin­giz ro‘parangizdagi o‘quvchiga yoqayaptimi, yo‘qmi? Bor gap shunda!
  Murabbiylikni xohlagan, shu kasbga o‘qigan odam murabbiy bo‘lib qolmaydi. Ustozlikning o‘ziga xos parhezlari, bosib o‘tilmaydigan chega­ra chiziqlari bordir! Birinchidan, dilingizda ustoz─murabbiyning yozilganu yozilmagan qonun-qoidalariga bo‘ysunaman, degan Allohga qasamingiz bo‘lsin! Ikkinchidan, niyatingiz sof bo‘lsin! Men insonlarni faqat yaxshilikka o‘rgataman deng, orqamda o‘z qo‘lim bilan yaratilgan fayzli bog‘lar qoladi, deb tilak tilang! Toki shogirdlaringiz sizning sharofatingiz bilan faqat savob ishlarga dahldor bo‘lsinlar. Uchin­chidan, haqiqiy murabbiy bo‘laman desangiz, birovga biror narsa o‘rga­tishni astoydil xohlang va siz ilm oluvchiga nisbatan muhabbat qo‘ying! Har bir ishingizga fidoyilik bilan kirishing. Buning otini ixlos deydilar! Shu ishtiyoq sizda qanchalik kuchli bo‘lsa, Tangri sizga shuncha ko‘p uquv beradi, ep beradi, mushkullaringizni O‘zi osonlashtiradi. Murab­biylikda ta’tilga chiqish, sog‘ligi, kayfiyatiga qarab faoliyatini to‘xtatish, degan gap yo‘q. Yo‘lda ham, cho‘lda ham, hamma fasl, hamma manzilda, qo‘yingchi, umringizning oxirgi nuqtasigacha siz faoliyat ustidasiz. Bu degani, sizning borlig‘ingiz, har bir so‘z, har bir ishorangiz odamlar uchun nur, madad va xaloskorlikdir.
  Nazardan qolgan, qarg‘ish olgan, loqayd murabbiylar tarbiya maskanlariga qadam bosmasliklari kerak. Ular ishlayveradilar, ammo o‘qituvchilikning noni yuqmaydi, ro‘shnolik ko‘rmaydilar, falokatlari arimaydi, niyatlariga etmaydilar. Chunki muqaddas kitoblarda “neki bersak, egallab turgan kasb koringizdan berurmiz” deb yozilgan. Kasb­ga halollik buyuk ibodatdir”1. Adiba o‘qituvchidan o‘z kasbiga sado­qatli bo‘lishni, fidoyilikni, yuksak ma’naviyatni, tinimsiz mehnatni, o‘quv­chilarga nisbatan mehr va muhabbatni, halol va pokiza bo‘lishni talab qiladi. Bu aynan o‘qituvchi pedagogik texnikasining ham muhim xususiyatlaridan biridir.


  3. Pedagogik texnikani namoyon etishda o‘qituvchining tashqi ko‘rinishi


  O‘qituvchining tashqi ko‘rinishi pedagogik texnikasini namoyon etuv­chi muhim xususiyatlaridan biridir. Har qanday insonning tashqi ko‘rinishi atrofdagilarga estetik ma’no va zavq kasb etib, doimiy e’ti­borda bo‘lishini unutmaslik kerak. O‘qituvchining tashqi ko‘rinishini aso­san namoyish etuvchi muhim hususiyatlari uning chehrasidagi meh­ribonlik, jiddiylik, yurishida bosiqlik, tabiiylikdir. O‘qituvchi sinfga kiri­­shi bilan so‘zsiz o‘quvchilar e’tiborida bo‘ladi, ular bilan muloqotga kirishadi.
  Sinf sahnasida bajarilayotgan uning xoh ijobiy, xoh salbiy xatti-harakatlari o‘quvchilarga ta’sir o‘tkaza boshlaydi. Ayniqsa, yosh o‘qituv­chilar ilk bor darsga kirishlaridan oldin his-hayajonini, qo‘rquvini engish­lari, o‘zlarini erkin tutishlari, birinchi dars paytida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan har qanday muvaffaqiyatsizlikdan o‘zlarini yo‘qot­masliklari lozim.
  O‘qituvchining tashqi ko‘rinishida, pedagogik texnikasi tizimidagi mimik, pantomimik holatlar muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchining hatti-harakatini bevosita namoyish etuvchi mimik va pantomimik ifodasi, o‘qituvchining imo-ishorasida, ma’noli qarashlarida, rag‘bat­lantiruvchi yoki istehzoli tabassumida namoyon bo‘ladi va ular o‘qi­tuvchi-tarbi­yachining pedagogik ta’sir ko‘rsatishida, mashg‘ulotlarni samarali va mazmunli o‘tishida puxta zamin tayyorlab beradi.
  MIMIKA - bu o‘z fikrlarini, kayfiyatini, holatini, hissiyotini qosh, ko‘z va chehra muskullarining harakati bilan bayon qilish san’atidir. Ba’zan o‘qituvchi chehrasining va nigohining ifodasi o‘quvchilarga katta ta’sir ko‘rsatadi.
  Mimik harakatlar, ifodalar ma’lumotlarning hissiy ahamiyatini ku­chay­tirib, ularni chuqur o‘zlashtirish imkoniyatini beradi. O‘quvchilar o‘qi­tuvchining muomalasi va xatti-harakatiga qarab kayfiyatini, muno­sabatini tezda «uqib» oladilar. Shuning uchun oiladagi ba’zi noxush­liklar, hissiyotga berilish, g‘am va tashvishning o‘qituvchi chehrasida va mimik belgilarida ifodalanishi mumkin emas. Chunki ushbu noxushliklar o‘qituvchining pedagogik faoliyatiga dars mashg‘ulotlarini mukammal bajarishida o‘zining salbiy ta’sirini ko‘rsatadi. O‘qituvchining chehra­sida, mimik belgilarida faqat dars mashg‘ulotlariga xos bo‘lgan, o‘quv­chilarga ta’lim va tarbiyaviy topshiriqlarni yechishga yordam bera ola­digan ko‘rinishlarni ifodalash lozim.
  O‘qituvchining chehrasidagi ifoda, nutqi, o‘quvchilar bilan o‘zaro munosabati uning individual xarakteriga mos bo‘lishi kerak. O‘qituvchi chehra ko‘rinishidagi mimik ifoda, ta’lim-tarbiya qonuniyatlariga mos ishonch, ma’qullash, ta’qiqlash, norozilik, quvonch, faxrlanish, qiziquv­chanlik, befarqlik, ikkilanish kabi xususiyatlarni ifodalashi mumkin. Bun­da ovozdagi turli o‘zgarishlar, nutqning tushunarli bayon etilishi mu­him ahamiyatga ega. Mimik ifodaning asosiy belgilarini namoyish etish­da qosh, ko‘z, chehra ko‘rinishi ishtirok etadi.
  Qosh, ko‘z, chehra o‘quvchilar javobidan qoniqish, xursand bo‘lish, faxrlanish yoki e’tirof, norozilik, qoniqmaslik, xafa bo‘lish va boshqa belgilarni ifodalash bilan birga, o‘quvchilar diqqatini bo‘lmasdan, bosh­qalarga xalaqit bermasdan ta’lim-tarbiya ishlarini samarali olib borishga ham yordam beradi. Shuni alohida qayd qilib o‘tish joizki, mimik ifodalar o‘qituvchining xarakterini, ichki dunyosini, ma’naviyatini, peda­gogik faoliyatining individual xususiyatlarini bekamu ko‘st namoyish etadi. O‘qituvchining mimikasi ifodalangan nigohi o‘quvchilarga, yoki ayrim o‘quvchiga qaratilgan bo‘ladi. Doskaga, eshikka, derazaga, ko‘r­gazmali qurollarga yoki devorga nigoh tashlab mimik ifodalarni namo­yish qilish aslo mumkin emas.
  PANTOMIMIKA – bu o‘qituvchining gavdasi, qo‘l, oyoq haraka­tini tartibga soluvchi uslubdir. O‘qituvchilarning ta’lim-tarbiyaviy faoli­yatida o‘quvchilar bilan muloqoti muhim ahamiyat kasb etishi barchaga ma’lum. Biroq o‘quvchilar bilan muloqotda o‘qituvchining pantomi­mikasi, ya’ni, gavda, qo‘l, oyoq harakati to‘g‘ri ifodalanmasa, ta’lim-tarbiyaga asoslangan muloqot natija bermasligi mumkin. O‘qituvchi o‘z gavdasi, qo‘li, oyoq harakatlarining holati orqali har qanday pedagogik ma’­lu­motlarning obrazini “chiza” olsa, o‘quvchilar bundan zavq­lana­dilar, ular ichki his-tuyg‘ulari, tashqi hissiyotlari bilan qo‘shilib butun ongini o‘quv materiallari mazmunini o‘zlashtirishga qaratadilar. Panto­mi­mika gavdani rost tutib yura bilish, qo‘l va oyoq harakatlarining bir-biriga mosligi, fikrlarini aniq va to‘liq bayon qilib qo‘lini, boshini turli hara­katlarda ifodalash o‘qituvchining o‘z bilimiga, kuchiga ishonchini bildiradi. Shuning uchun o‘qituvchining o‘quvchilar oldida o‘zini tuta bi­lish holatini tarbiyalashi lozim. (oyoqlari 12-15 sm. kenglikda, bir oyoq sal oldinga surilgan holda turish). O‘qituvchining yurishi, qo‘l va oyoq or­qali imo-ishoralari ortiqcha harakatlardan holi bo‘lishi kerak. Masalan: audi­toriyada orqaga oldinga tez-tez yurish, qo‘llari bilan turli imo-isho­ralar qilish, boshini har tomonga tashlash va hokazo. Bunday holatlar dars davomida o‘quvchilarning e’tiborini bo‘lib, g‘ashini keltiradi va o‘r­ga­nilayotgan fanga, o‘qituvchiga nisbatan hurmatsizlik kayfiyatini uyg‘otadi.
  O‘qituvchi mashg‘ulot o‘tish jarayonida faqat oldinga yurishi tavsiya qilinadi. U yondan, bu yonga yurish talabalar fikrini bo‘ladi. Old tomonga yurayotganida o‘qituvchi muhim voqealarni bayon qilishi mumkin, chunki bunda talabalar o‘qituvchini butun diqqatlari bilan eshitayotgan bo‘ladilar.
  O‘qituvchining pantomimik harakatlari tizimida o‘z hissiy holatini boshqara olishi muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quvchilar bilan muloqot jarayonida qizg‘in kuzatuv ostida bo‘ladi. Uning kayfiyatidagi o‘zgarishlar pantomimik harakatlarida namoyon bo‘ladi. Shu tufayli o‘quvchilarga ta’lim-tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish jarayonida (darsda, darsdan tashqari mashg‘ulotlar paytida, tarbiyaviy ishlar jarayonida) o‘z hissiyotini boshqara olishi, jiddiy bo‘lishi, umidbaxshlik, xayrixohlik kayfiyatida bo‘la olish qobiliyatlariga ega bo‘lishi zarur. Pantomimik harakatlar tizimi o‘qituvchiga birdaniga paydo bo‘ladigan ko‘nikma emas. Buning uchun o‘qituvchi o‘z ustida tinimsiz ishlashi, ilk pedagogik faoliyati davrida kamchiliklarini tezda topib bartaraf eta olishi darkor. Chunki, yillar davomida o‘qituvchi o‘zining har bir harakatiga moslashib uni odat qilib olishi mumkin. Mukammal pantomimik malakalarga ega bo‘lgan o‘qituvchi o‘z-o‘zini nazorat qila oladi, ko‘p yillik faoliyati davo­mida sog‘lom asab tizimini o‘zida tarbiyalab asabiylashishdan, his­siy va aqliy zo‘riqishlardan o‘zini saqlay oladi.
  O‘qitish samaradorligini oshirish va ijobiy tarbiyaviy ta’sir ko‘rsa­tish uchun o‘qituvchining harakatlarida aktyorlik va rejissyorlik mala­kalari ham mujassamlashgan bo‘lishi lozim. Xususan, gumanitar fanlar o‘qi­tuvchilari aktyorlik qobiliyatiga ega bo‘lishlari lozim. Ma’lum mav­zular, obrazlar, tarixiy qahramonlar haqida so‘zlaganda aktyorlik, rejis­syorlik malakalari zarur. Ular o‘qituvchiga o‘quvchilarning his-tuyg‘u­lari­ga ta’sir ko‘rsatishda, mavzu qahramonlariga nisbatan hissiy-qadri­ya­tli munosabatda bo‘lish tajribasini o‘zlashtirishiga yordamlashadi.
  Pedagogik texnika malakalari o‘qituvchining maxsus fanlar bo‘yi­cha bilimlarni egallash, pedagogik mahoratini takomillashtirishga inti­lish, o‘z kasbiga qiziqish, burch hamda mas’uliyatni his qilish asosida oshi­riladi. Ular yoshlarni o‘qitish, tarbiyalash, tashkil qilish, targ‘ibot qilish, mustaqil bilim olish ishlariga yordam beradi.
  O‘qituvchining tashqi ko‘rinishida nutq texnikasi, his-tuyg‘ularini boshqara olish, mimik va pantomimik malakalar bir qolipda mukammal olib borilganda ko‘zlangan maqsadga albatta erishiladi. Bunda so‘z, gap ohangi, qarash, imo-ishoralar, kutilmagan pedagogik vaziyatlarda udda­buronlik, osoyishtalik bilan ziddiyatdan chiqish, voqelikni oldindan ko‘ra olish va adolatli tahlil qilishga asoslanish maqsadga muvofiqdir. Bu xu­su­­siyatlar o‘qituvchining shaxsiy, individual psixik, fiziologik fazi­latlari asosida tarkib topadi. Pantomimik harakatlarni boshqarishda ham o‘qi­tuv­chining individual pedagogik texnikasi, yoshi, jinsi, mijozi, fe’l-at­vori, sihat-salomatligi va anatomik-fiziologik xususiyatlari muhim aha­miyatga ega.
  O‘qituvchi avvalo tarbiyachi sifatida o‘zida yuqoridagi malakalarni shakllantirishi, ularning mazmunini chuqur o‘zlashtirib, pedagogik texni­ka­ni egallashning imkoniyatlaridan foydalanishi kerak. Shunda u o‘qituv­chini pedagogik mahorat sari etaklaydi. Shunday qilib, o‘qituvchining tashqi ko‘rinishi ham pedagogik texnikaning muhim xususiyatlaridan biri bo‘lib – tarbiyalanuvchilarga ko‘rib, eshitib turgan narsalarini erkin fikrlash orqali, o‘z mulohazalarini mustaqil, cho‘chimasdan o‘qituvchiga etkazish imkoniyatini beradi. “Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazil­la­shishni, quvnoq yoki jahldor bo‘lishni bilishi lozim, u o‘zini shunday tutishi kerakki, uning har bir harakati, yurish-turishi, kiyinishi bolalarni tarbiyalasin” – deb yozgan edi taniqli pedagog A.S. Makarenko.


   1. 4. Pedagogik texnikani egallash mahorati


  O‘qituvchi pedagogik faoliyatida pedagogik texnikaning ko‘nikma va malakalarini mukammal takomillashtirgan holda o‘z mahoratini oshi­rish uchun quyidagi jarayonlarni bilishi lozim:
  1. O‘qituvchi o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan pedagogik texnikaning mu­him tarkibiy qismlaridan biri uning nutq texnikasidir (nutq tempi, dik­si­yasi, tovush ohangini baland, o‘rta, past qila olishi va hokazo).
  Dars jarayonida o‘quv materiallarini idrok qilishda o‘qituvchining nutqi muhim rol o‘ynaydi. Olimlarning fikricha, o‘quvchilar tomonidan 1/2 foiz o‘quv materialini tafakkur orqali idrok qilish va o‘zlashtirish o‘qi­tuvchilarning nutqiga va uning so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishiga bog‘­liq. O‘quvchilar o‘qituvchining nutqini nihoyatda kuzatuvchanlik va qiziqish bilan tinglaydilar. Past ohangda gapiradigan o‘qituvchining darsi o‘quvchilar uchun zerikarli bo‘ladi, nihoyatda baland gapirish, oddiy suhbat chog‘ida ovozni baland qilib so‘zlashish o‘quvchilarni darsdan bez­di­radi va charchatadi. O‘quvchilarning bunday o‘qituvchi ta’limidan ko‘ngillari soviydi. Shuning uchun o‘qituvchi savodli gapirishi, o‘z nut­qini chiroyli va tushunarli, ta’sirchan qilib bayon qilishi, o‘z fikr va his-tuyg‘ularini so‘zda aniq ifodalash malakalariga ega bo‘lishi lozim.
  Chiroyli, savodli, ta’sirchan gapiruvchi o‘qituvchilarning nutqlari o‘quvchilar ongiga tez ta’sir etadi, o‘quv materiallarini oson o‘zlashtirib olishiga katta imkoniyat yaratadi, o‘quvchilar bunday o‘qituvchilarning darslarini toqatsizlik bilan kutadilar. O‘qituvchilar o‘z nutqlari ustida tinimsiz ishlashlari, so‘zlarning chiroyli, ma’noli, ta’sirchan bo‘lishi uchun mashq qilishlari, ovoz diapazonlarining kuchi, nutq tembrining ha­rakat­chanligi va diksiyasini doimo mashq qilib borishlari lozim.
  Ovoz diapazoni chegarasi baland yoki past gapirish toni bilan belgi­lanadi. Diapazonning qisqarishi tovushning past tonligiga olib keladi. Past ohangda so‘zlashish o‘qituvchining idrokini bo‘shashtiradi va susay­tiradi.
  O‘qituvchi tovush diapazonini, uning tembri bilan bog‘lab ishlatsa, gaplari chiroyli, mayin, jozibali chiqib, tinglovchilarni o‘ziga jalb etadi va o‘quv materiallari mazmuni yanada yaxshi idrok qilinadi.
  O‘qituvchining notiqlik texnikasi so‘zlarni aniq, to‘g‘ri, tiniq eshiti­larli va tushunarli bayon qilishida namoyon bo‘ladi. To‘g‘ri va mukam­mal ovoz diksiyasiga ega bo‘lgan o‘qituvchi so‘zlarni ifodali bayon qiladi. Ifodali gapirishda til, lab, kichik tilcha, pastki jag‘ ishtirok etadi. O‘qituvchi ifodali gapirishi, so‘zlarni talaffuz qilishi uchun yuqoridagi organlarni doimo mashq qildirishi lozim. Shunday qilib, pedagogik texnikada nutq malakalari muhim ahamiyat kashf etar ekan, o‘qituvchi doimo gapirish tempi, ritmi, diksiyasi, ovoz kuchi, diapazoni, harakat­chan­ligi ustida mashq qilishi zarur, ushbu jarayon alohida bir faslda ko‘rib chiqiladi.
  2. Pedagogik texnika malakalarini mukammal egallash uchun avva­lo, o‘qituvchi o‘z fanini, o‘qitadigan predmetining boshqa fanlar bilan o‘zaro aloqadorlikda bilishi, pedagogik va axborot texno­logi­yalarini, pe­da­­gogika va psixologiya fanlari asoslarini davr taraqqiyoti darajasida bilishi, kasbiy jihatdan o‘z-o‘zini tarbiyalay oladigan bo‘lishi zarur. Chun­ki pedagogik texnika o‘qituvchilarning individual shaxsiy xusu­siyatlariga ham bog‘liq. Har bir o‘qituvchi o‘z tafakkuriga, fikrlash qo­bili­yatiga, o‘zining kasbiy yo‘nalishi, kasbiy laboratoriyasiga ega bo‘lishi kerak. Bu yo‘nalish va laboratoriyani o‘qituvchilarning o‘zlari mustaqil fikr yuritishlari, mustaqil bilim olishlari, pedagogik mahoratini oshirib borishlari orqali qo‘lga kiritadilar va mohir o‘qituvchiga xos fazilatlarni tarbiyalaydilar hamda kasbiy ideal sari harakat qiladilar.
  3. Pedagogik texnika sirlarini mukammal bilish o‘qituvchining tashkiliy - metodik malakalarni egallashiga ham bog‘liq. Bu malakalar zarur bilimlar bo‘yicha ma’ruzalarni tinglash, maxsus adabiyotlarni o‘qish orqali qo‘lga kiritiladi. Tashkiliy-metodik malakalar aytilgan yo‘l-yo‘riqlar, ko‘rsatmalarni o‘zining individual kasbiy tajribasida sinab, ko‘nikma hosil qilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.
  Tashkiliy-metodik malakalarning individual xususiyatlari, jamoa va guruh bo‘lib ishlash, o‘qish, faoliyat ko‘rsatish asosida qurilgani ma’qul. Chunki guruh yoki jamoa bo‘lib o‘qish, ishlash har bir o‘qituvchiga ref­leksiv qobiliyatlari asosida, o‘zini boshqalar ko‘zi bilan ko‘rishni va baho berishni, faoliyatidagi nuqsonlarni seza bilishni, muomala va xulq-atvorning yangi shakllarini izlab topish va sinash imkoniyatini beradi. Bu esa o‘z-o‘zini bilish, o‘z-o‘zini tarbiyalash uchun asos bo‘ladi va peda­gogik vazifalarning yangi usullarini tekshirib ko‘rish, nazariy masa­la­larini hal qilish uchun tajriba maydonini tashkil qilishga zamin yaratadi. Demak, tashkiliy - metodik malakalarni egallashda guruh, jamoa fao­liyati, mashg‘ulotlar pedagogik texnika asoslarini egallash imkoniyatini beradi.
  4. Pedagogik texnikani bir maromda egallashda, har bir o‘qituv­chining o‘z individual dasturini ishlab chiqishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday dasturni tuzishdan oldin o‘qituvchi o‘zida pedagogik tex­nika malakalarini shakllanganligining boshlang‘ich darajasini aniqlab olish zarur. Ya’ni, o‘qituvchining dastlabki o‘quv-tarbiya ishlaridagi na­ti­ja­larida, nutq madaniyatining to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri qo‘yilishida, hara­katidagi mimik va pantomimik holatlarda ro‘y beradigan nuqsonlar e’ti­rof etiladi. Bunda natija yaxshi bo‘lsa, kelajakda pedagogik texnikani egallash ancha oson bo‘ladi.
  Ushbu faoliyat natijasida ko‘nikma va malakalar yanada rivojlan­tiriladi. Individual dastur pedagogik texnika malakalarining yetishmay­di­gan jihatlarini to‘ldirish uchun xizmat qiladi. Bu dastur ma’lum mashqlar yoki mashqlar majmuini o‘z ichiga oladi.
  5. Shuni ham unutmaslik lozimki, pedagogik texnikani namoyish etishda o‘qituvchining umumiy madaniyati, ma’naviy va estetik dunyo­qarashi muhim o‘rin tutadi. Agar o‘qituvchining tashqi ko‘rinishi qash­shoq, so‘zlarni talaffuz qilish qobiliyati past, estetik jihatdan omi, bo‘lar-bo‘lmas voqealarga nisbatan o‘z hissiyotiga erk beradigan bo‘lsa, tarbi­ya­lanuvchilarning e’tiqodiga, aql-idrokiga, bilish va anglash tafak­kuriga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Demak, o‘qituvchi o‘zidagi ana shu nuq­son­larni qayta tarbiyalashi lozim.
  Ta’kidlash joizki, pedagogik texnikaning ko‘nikma va malakalarini egallash yo‘llari to‘g‘risida bildirilgan fikrlarga e’tibor bermaslik, peda­gogik faoliyat jarayonida ularning beqiyos ahamiyatiga yetarlicha baho bermaslik, shuningdek, pedagogik texnika malakalarini tanqidiy, har bir o‘qituvchining individual xususiyatlarini hisobga olmay ish yuritish pe­da­gogik mahoratni egallashga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va o‘quv-tarbi­yaviy jarayonda o‘qituvchilarning ta’lim-tarbiyaviy faoliyatida nuqson­larning ko‘payishiga olib keladi.
  Pedagogik texnikani egallashning asosiy yo‘llari o‘qituvchining ma­la­ka oshirish kurslariga ishtiroki, ustoz murabbiylar rahbarligidagi mash­g‘ulotlar (ulardan pedagogik texnika sirlarini o‘rganish) va mustaqil (kasbiy jihatdan o‘z-o‘zini tarbiyalash) ishlashdir. Pedagogik texnika ko‘nikma va malakalarini egallash individual-shaxsiy salohiyat ekanli­gini hisobga olib, pedagogik texnikani egallashda va uni takomil­lash­tirishda kasbiy jihatdan o‘z-o‘zini tarbiyalash, ya’ni talabalik yillarida o‘zida tajribali o‘qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini va kasbiy mala­kalarini shakllantirishga qaratilgan faoliyat yetakchi rol o‘ynaydi, deb ay­tish mumkin. Kasbiy ideal sari intilishda bu harakat pedagogik texni­kani egallashda muhim rol o‘ynaydi.
  Tashkiliy-metodik jihatdan pedagogik texnika mashg‘ulotlari indi­vidual, guruh yoki ketma-ketlikda o‘tkaziladi. Masalan, zarur bilimlar ma’ruzalarda yoki tegishli adabiyotlarni mustaqil o‘qish asosida, integ­ratsion bilimlarni egallash, portal, kompyuter texnologiyalari yordamida egallanishi mumkin. Avtomatlashtirishga doir ayrim oddiy harakatlar (turli artikulyatsiya, fonatsion nafas olish usullari, relaksatsiya usullari va shu kabilar) o‘qituvchi tomonidan muntazam mashg‘ulotlar asosida egal­lanadi. Tegishli ko‘nikmalarni ishlab chiqish, individual ishlashni dastlab o‘qituvchining nazorati va rahbarligida, keyin esa mustaqil ish­lash talab qiladi.
  Pedagogik texnika malakalarini shakllantirishda o‘qituvchining ja­mo­ada faoliyat olib borishi va mashg‘ulotlarda o‘z-o‘zini nazorat qili­shi alohida rol o‘ynaydi. Pedagogik texnika mashg‘ulotlarining bu shak­lini ancha batafsilroq ochib berish maqsadga muvofiqdir, chunki u hozirga qadar o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan o‘quv va metodik adabiyotlarda ma’lum darajada ko‘rsatib berilmagan.
  Har qanday jamoada, xoh o‘qituvchilar, xoh o‘quvchilar jamoasi bo‘lsin, o‘qituvchi ular oldida o‘zini boshqa kishilar ko‘zi bilan ko‘rishi, hulq-atvor va muomalaning yangi shakllarini izlab topishi va sinab ko‘ri­shi, o‘zining jamoa bilan birga bajaradigan ishi xususiyatlarini anglashi lozim. Shundagina pedagogik faoliyatning individual uslublarini ongli ravishda shakllantirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Jamoa shaxsning o‘z-o‘zini bilishi va o‘z-o‘zini tarbiyalash laboratoriyasi, pedagogik vazi­fa­lar­ni hal qilishning yangi usullarini tekshirib ko‘radigan, nazariy va amaliy masalalar, turli muammolar muhokama qilinadigan tajriba may­doni bo‘lib qolishi mumkin.
  Psixologlar pedagogik texnikaning keng imkoniyatlarini jamoa bo‘­lib o‘rganishni, o‘qituvchilar orasida bunday jamoalarning eng qulay miq­­dorini 10–14 kishidan iborat etib belgilashni ta’kidlab o‘tadilar. Qat­nashchilarning xuddi shunday miqdori ulardan har birining boshqa o‘qi­tuvchilar bilan birga faoliyat olib borishda individual psixologik muam­molarini juda to‘liq ravishda aniqlab hal etish, refleksiv va empatik dara­jasini jiddiy oshirish, kasbiy pedagogik fahm-farosatini rivojlantirish, bosh­qalarga ta’sir etish vositalarining kengaytirish imkoniyatlarini ochib beradi.
  Shu narsa muhimki, guruh qatnashchilari, bo‘lajak o‘qituvchilar kas­biy hamkorlik jihatidan birga ishlash malakalarini egallashga faol inti­lishlari, o‘z-o‘zini bilish va kasbiy jihatdan o‘z-o‘zini tarbiyalash bo‘yi­cha muvaffaqiyatli faoliyat olib borishga psixologik jihatdan tayyor bo‘­lishlari kerak.
  Barcha hollarda ham individual, ham guruhiy mashg‘ulotlar boshla­nishidan oldin pedagogik texnikani egallashning individual dasturi tuzib chiqilishi lozim. Bunday dasturni tuzish uchun avvalo pedagogik texnika malakalarini shakllantirishning boshlang‘ich daraja­sini aniqlab olish za­rur. Biroq, tajribalarning ko‘rsatishicha, odatda, mazkur bosqichda faqat malakalar haqidagina emas, shu bilan birga dastlab avtomat­lash­tirilgan (ta’limni boshlash vaqtiga kelib) ko‘nikmalar haqida ham mulo­hazalar olib borish mumkin. Masalan, nafas olish va ovozning tabiiy bir holatga qo‘yilishi, so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, bundan oldingi tarbi­yaviy metodlarning natijasi bo‘lgan savodli, ifodali nutq, mimik va pan­tomimik harakatlar bo‘lishi mumkin.
  Bunday ko‘nikma va malakalarning mavjudligi pedagogik texnika imkoniyatlarini mukammal shakllantirishni ancha osonlashtiradi. Shunga qaramasdan barcha hollarda ana shu ko‘nikmalarni tegishli malakalar tarkibiga kiritish yuzasidan muayyan faoliyat olib borilishi zarur. Peda­gogik texnika malakalarini shakllantirishning boshlang‘ich darajasiga qarab uni egallashning individual dasturi yetishmaydigan malakalarni shakllantirishga qaratilgan ayrim mashqlarni yoki ularning to‘liq majmuasini ishlab chiqish lozim.
  Pedagog va psixolog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot­lar­ning ko‘rsatishicha, o‘z faoliyatini endigina boshlayotgan o‘qituv­chilar duch keladigan qiyinchiliklarning asosiy sababi aynan pedagogik tex­nikaga oid ma’lumotlarni bilmasligi oqibatida sodir bo‘lmoqda. Peda­gogik texnika to‘g‘risida yuqorida aytib o‘tilgan fikr va mulohazalarga e’tibor qilmaslik, pedagogik faoliyatda nazariy va amaliy tajribalarning yo‘qligi, o‘z faoliyatiga tanqidiy nazar bilan baho berolmaslik oqibatida hamda o‘qituvchida individual pedagogik texnikani rivojlantirish, tahlil qilish va uni takomillashtirish yuzasidan aniq maqsadga qaratilgan peda­gogik faoliyatning yo‘qligi mazkur qiyinchiliklarning asosiy sabablaridan biri ekanligini unutmaslik kerak.
  Pedagogika oliy ta’lim muassasalaridagi kasbiy tayyorgarlik jarayo­nida pedagogik texnikani egallash bo‘lajak o‘qituvchiga o‘zining kasbiy yo‘nalishining boshlanishidayoq ko‘pgina xatolardan holi bo‘lishda, talabalarga ta’lim-tarbiya berishning yuksak samaradorligiga erishishda yordam beradi.  Download 97.5 Kb.
    1   2
  Download 97.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Reja: Pedagogik texnika haqida ma’lumot

  Download 97.5 Kb.