• JA M I: 60 D astu rning inform ats io n-u slu biy ta ’ minoti
 • “ A tom fizikasi” fa nidan talabala r bilimini reyting tizimi
 • M ustaqil t a ’lim topshiriqlari
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet11/15
  Sana18.02.2024
  Hajmi450,52 Kb.
  #158467
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Bog'liq
  Atom fizikasi
  ASOSIY VOSITALAR , Inklyuziv ta’lim adabyotlar, O’zbekiston Respublikasi, МАЬЛУМОТНОМА, 1 боб Қурилиш материалларининг асосий хоссалари, Isroilov Husniddin , Botiraliyev Feruza, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al, kontrakti shartnomasi (3), wepik analiz trexfaznyx elektriceskix cepei teoriia i primenenie, Jurayev Toxir, MS DOS operasio-WPS Office, Bosh-ozlashtiruvchi-hujjatlari, Hujjat (4) (1), Lug\'at 2
  36
  M ustaqil t a ’lim topshiriqlari

  Dars dav omida 
  qaraladigan asosiy 
  masala la r
  Berilgan
  to ps hiriqlar
  Bajrilish
  muddati
  Soa
  t
  5-s em este r (60 soat)
  1
  M ikrodunyo o 'lc h o v
  birliklari
  Y ozm a konspekt va individual 
  v azifalam i bajarish
  R eja
  asosida
  4
  2
  A bsolyut qo ra j ism 
  nurlanishi.
  Y ozm a k o nspekt va individual 
  v azifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  4
  3
  A to m n in g T om son m odeli.
  Y ozm a konspekt va individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  4
  4
  R ezerford tajribasi. A tom
  tu zilish in in g planetar 
  m odeli
  Y ozm a konspekt va individual 
  v azifalam i bajarish
  R eja
  asosida
  4
  5
  K om pton effekti.
  Y ozm a k o nspekt va individual
  R eja
  4
  0 ‘tkazilgan tajrib alar
  v azifalam i bajarish
  asosida
  6
  Fotoeffekt. Fotoeffekt 
  qonunlari.
  Y ozm a k o n sp ek t va individual 
  v azifalam i bajarish
  R eja
  asosida
  4
  7
  D e-B royl to 'lq in lari
  Y o zm a kon sp ek t v a individual
  v azifalam i bajarish
  R eja
  asosida
  4
  11


  8
  Frank va G ers tajribalari.
  Y ozm a konspekt va individual 
  vazifalam i bajarish
  Reja
  asosida
  4
  9
  V odorod atom ining B or 
  nazariyasi.
  Y ozm a konspekt va individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  4
  10
  E lektronni harakat m iqdor 
  m om enti.
  Y ozm a konspekt v a individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  4
  11
  E lektronning m agnit 
  m om enti.
  Y o zm a konspekt va individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  asosida
  4
  12
  S h tem va G erlax tajribasi.
  Y o zm a konspekt va individual 
  v azifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  4
  13
  X arak teristik rentgen 
  n urlanishlari.
  Y ozm a konspekt v a individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  4
  14
  E lektron param agnit 
  rezonans.
  Y o zm a konspekt va individual 
  v azifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  2
  15
  Shtark effekti.
  Y o zm a konspekt v a individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  aso sid a
  4
  16
  V odorod m olekulasi.
  Y ozm a konspekt va individual 
  vazifalam i bajarish
  R eja
  asosida
  2
  JA M I:
  60
  D astu rning inform ats io n-u slu biy ta ’ minoti
  M azkur fanni o 'q itish ja ra y o n id a ta ’lim ning zam onaviy usullari, yangi 
  pedagogik va axborot tex n o lo g iy alari q o 'lla n ilish i nazarda tutilgan. D asturdagi 
  barcha m a ’ruza m avzularini o ‘tish d a ta ’lim ning zam onaviy usullaridan keng 
  foydalanish, o ‘quv ja ra y o n in i yangi p edagogik tex n o lo g iy alar aso sid a tashkil etish 
  sam arali 
  natija 
  beradi. 
  Bu 
  borad a 
  zam onaviy 
  pedag o g ik
  tex n ologiyaning 
  “ B um erang” , “Y elp ig ‘ich” , “ A qliy x u ju m ” , “ M asofaviy t a ’lim ” , “ K laster” ham d a 
  “ M uam m oli ta ’lim ” tex n o lo g iy asin in g “ M unozarali d a rs” kabi usullarini q o ila s h
  o ‘rinlidir. S huningdek, am aliy m a s h g ‘ulotlar ja ra y o n id a fanga tegishli b o 'lg a n
  m axsus qurilm alar, ja d v a lla r, ch izm alar va slaydlardan foydalanish nazarda tutiladi.
  “ A tom fizikasi” fa nidan talabala r bilimini reyting tizimi 

  Download 450,52 Kb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish