• _um um iy orta ta ’Iim maktabi ______________ fani oqituvchisi _____________________ ning „ Yosh geograf
 • Otilladi gan sana Otillgan sana 1
 • III-Darsning mavzusi: Yer yuzini kashf etilishi va organilishi. IV-Darsning m aqsadi: Talimiy maqsad
 • Rivojlantiruvchi maqsad
 • VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar
 • NOSIR HISROV sayohati
 • Tasdiqla yman
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak  TASDIQLA YMAN:
  ____
  -umumiy o'rta ta'Iim
  maktabi direktori:
  Farg 'ona
  __________________
  XTMFMTTEB tasarrufidagi

  S'
  _um um iy o'rta ta ’Iim maktabi 
  ______________
  fani o'qituvchisi
  _____________________
  ning
  „ Yosh geograf' 
  to 'garak hujjatlari.  MAVZULAR
  s o a t
  O'tilladi
  gan
  sana
  O'tillgan
  sana
  1
  Yer yuzini kashf etilishi va o’rganilishi.
  1
  2
  Masshtab.
  1
  3
  Joyning geografik planini tuzish.
  1
  4
  Quyosh oy va yulduzlar.
  1
  5
  Yerning quyosh atrofida aylanishi.
  1
  6
  Dunyo okeani
  1
  7
  Yer osti suvlari.
  1
  8
  Havo harorati va bosim.
  1
  9
  Litosfera va Yer relefi.
  1
  10
  Materiklar va okeanklarning pay do bo’lishi.
  1
  11
  Okean boyliklari, ulardan foydalanish va 
  muhofaza qilish
  1
  12
  Atlantika okeani.
  1
  13
  Hind okeani.
  1
  14
  Afrika geografik o ’rni va o ’rganilish tarihi.
  1
  15
  Antarktida
  1
  16
  Shimoliy Amerika
  1
  17
  Janubiy Amerika
  1
  18
  Yevrosiyo
  1
  19
  Antropogen tabiat komplekslari.
  1
  20
  Xarita andozalari haqida tushuncha.
  1
  21
  Yer yuzasi tuzilishining asosiy xususiyatlari
  1
  22
  Daryolar.
  1
  23
  O ’zbekistonning hayvonot dunyosi.
  1
  24
  O ’zbekistonning geografik o ’mi, chegaralari 
  va maydonlari foydali qazilmalari.
  1
  25
  O’zbekistonning iqlimi
  1
  26
  O ’zbekistonning suv boyliklaridan 
  foydalanish.
  1
  27
  Atrof muhitning ifloslanishi.
  1
  28
  Urbanizatsiya jarayoni va shaharlaming 
  rivojlanishi.
  1
  29
  Jahon xo’jaligi tarmoqlari geografiyasi.
  1
  30
  Jahon transporti.
  1
  31
  Evropadagi eng rivojlangan davlatlar.
  1
  32
  Osiya mamlakatlari aholisi.
  1
  33
  Qozog’iston Respublikasi.
  1
  34
  Xitoy Xalq Respublikasi.
  1  O'quvchilarning familya va ismi
  sinfi
  manzili
  Telefon raqami
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20


  I-Sana_____________
  ll-Sinf-__________________ 

  Tekshirdim_____________
  III-Darsning mavzusi: 
  Yer yuzini kashf etilishi va o'rganilishi.
  IV-Darsning m aqsadi:
  Ta'limiy maqsad 
  - Yer yuzini kashf etilishi va o'rganilishi haqida ilmiy 
  tushunchalar berish
  Tarbiyaviy maqsad - O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash. Bir- 
  birlariga o'zaro hurmat, jamoa bo'lib ishlash, o'zaro yordam va berilgan vazifani 
  bajarishda mahsuliyat sezish ko'nikmalarini tarkib toptirish.
  Rivojlantiruvchi maqsad - O'quvchilarni mustaqi! ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 
  ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 
  ifodalashga o'rgatish, til madaniyatini o'stirish.
  V-Dars
  turi: Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi dars.
  VI-Darsda foydalaniladigan metodlar: Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy hujum" ,
  VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar: ko'rgazmalar
  VIII-Tashkiliy qism:
  a)salomlashilsh 
  b)navbatchi axboroti
  c)davomatni aniqlash 
  d)uyga vazifani tekshirish
  IX-Darsning rejasi:
  a)o'tilgan mavzuni takrorlash 
  b) yangi mavzu bayoni 
  c)mustaxkamlash. 
  d) O'quvchilarni baxolash
  X-O'tilganlarni takrorlash:
  Y erning sh arsim o n ekanligi haqidagi tasavvur qach o n paydo 
  b o ‘lgan? Q adim gi o dam lar Y erni qanday tasavvur qilishgan? 
  2

  Yerning m odeli-globusni birinchi bo‘lib kim yaratgan?
  XI-Yangi mavzu bayoni:
  M a te rik la r va okeanlarning kashf etilishida jasur dengizchi 
  hamda sayyohlarning xizmatlari juda katta bo ‘lgan. O 'rta osiyolik 
  ‘Nosir Xisrov (1004—1088 yy.)' Janubi-G ‘arbiy Osiyo va Shimoli- 
  Sharqiy Afrikaga sayohat qilib, juda ko‘p geografik m a’lum otlar 
  to ‘plagan. Y etti yil davom etgan ikkita 
  sayohatida 15 ming 
  kilometr(km)dan ortiq yo‘lni bosib o ‘tgan (5- rasm).
  1492 yilda X risto for Kolumb- boshchilig idagi ekspeditsiya 
  H indistonga 
  dengiz orqali yo‘l topish m aqsadida Ispaniyadan 
  g‘arbga to in on suzib ketadi. U A tlantika okeanini kesib o ‘tib,
  Amerika qirg‘oqlariga yetib bordi. Pormgallar taxminan shu vaqt- 
  da Afrikani aylanib, Hindistonga borishdi.
  Zahiriddin Muhammad Boburning (1483 — 1530 yy) «Boburno- 
  ma» kitobida Farg‘ona vodiysi, Afg‘oniston, Hindiston tabiati haqida
  з


  rasm. Nosir Hisrov 
  sayohati.
  Buyuk ' 
  sayyoh va 
  olim
  N osir 
  H isrovning 
  mashhur «Safarnoma» asa- 
  rida ko‘plab qiziqarli ma’lu- 
  motlar uchraydi. Bu asar- 
  ni topib o'qish- 
  J
   ga harakat qi- 
  Jing-
  A A m i-
  ■Г*
  NOSIR HISROV 
  sayohati 
  (XI asr)
  4
  MISR
  AS VON*
  ,,) BAYRUT 
  fe
  iS,
  ; QL-DDUS 0AZVI1W4 ^
  RVp QABAD1YON
  \
  b a S r a

  * , 
  * is FA HON 
  •> " x
  4*$** m
  C W
  HUR 
  ■MO'LTON
  МАККА 

  Arabiston
  ‘Vt'V Уао 
  .
  ko‘plab muhim m a’lumotlar to‘plangan.
  1519-1522 yillarda Fernan Magellan boshchiligidagi ispanlar 
  ekspeditsiyasi kemalarda Dunyoni g‘arbdan sharqqa aylanib chiq- 
  di. Tinch okeanni kesib o‘tdi. Natijada Yerning sharsimonligi is- 
  botlandi, Yer yuzining katta qismini suv qoplab yotishi aniqlandi.
  1821 yilda rus dengizchi sayyohlari eng uzoqda joylashgan, muz- 
  lar bilan qoplanib yotgan Antarktida materigini kashf etishdi.
  Yer yiizining ko‘p joylari ana shunday jasur sayohatchilar to- 
  monidan kashf qilindi va o ^ a n ild i. Hozirgi vaqtga kelib Yer yuzi- 
  da aniqlanmagan, xaritaga tushirilmagan joy qolmagan. Biroq Yer 
  yuzi tabiatining barcha xususiyatlarini, ayrim tabiiy hodisalami, ular- 
  ning sabab va oqibatlarini olimlar yetarlicha tushuntirib berganlari 
  yo‘q. Shuning uchun geograf olimlar Yer yuzasini, uning tabiatini 
  yanada mukammal ocrganishni davom ettirishmoqda. Ular quruqlik 
  va okeanlardagi har xil ekspeditsiyalarda qatnashib, muhim kuza- 
  tishlar, tajribalar o‘tkazishmoqda. Geograflarning tadqiqotlari nati- 
  jalaridan xalq 
  xo‘jaligining turli sohalarida keng foydalaniladi, 
  ilgarigi xaritalarga aniqliklar kiritiladi, yangi xaritalar tuziladi.
  Hozirgi vaqtda geograflar o‘zIarining tadqiqotlarida hisoblash texni- 
  kasidan, коmpyи terlard a n, kosmik suratlardan samarali foydalanish- 
  moqda. Endilikda Yer yuzasidagi har bir nuqtaning aniq koordinat- 
  larini Yerning sun’iy yo‘ldoshlari yordamida aniqlash mumkin.

  Download 3,7 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish