• 4. M utlaq balandlik nim aga aytiladi XI-Yangi mavzu bayoni: Quyosh
 • Tasdiqla yman
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet7/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak
  9453, dalolatnoma voleybol, Respublika bo`yicha yong`inlar sodir bo`lishi va ularda ko`rilad, ARIZA BLANKA
  IX-Darsning rejasi:
  a)o'tilgan mavzuni takrorlash 
  b) yangi mavzu bayoni 
  cjmustaxkamlash. 
  d) O'quvchilarni 
  baxolash
  X-O'tilganlarni takrorlash:
  1, Joy plan! qutbiy usulda qanday qilib chizilad i?
  2. Joy p lan in i ch izish n in g azim ut u sulin i gapirib bering.
  3, N isb iy balandlik nim a?
  4. M utlaq balandlik nim aga aytiladi?
  XI-Yangi mavzu bayoni:
  Quyosh — Yerga eng yaqin bo‘lgan qizib yotgan yulduz — olov 
  shardir. U Quyosh sistemasining o ‘rtasida joylashgan. Quyosh — 
  Yerdagi yorug‘lik va issiqlik manbai. Uning atroflda 8 ta sayyora 
  aylanib turadi. Bular: Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Sa­
  turn, Uran, Neptun sayyoralaridir (16- rasm). Sayyoralarning yul- 
  duzlardan farqi shuki, ular nur sochmaydi, Quyoshdan tushgan num i 
  qaytaradi xolos. Olimlar murakkab asboblar, har xil teleskoplar yor- 
  damida sayyoralar va ularning yo‘ldoshlari asosan bir xi] moddalar- 
  dan tuzilganini aniqlashgan. Ular ham Yerda uchraydigan moddalar- 
  dan tuzilgan ekan. Sayyoralarning yulduzlardan yana bir farqi shu­
  ki, ular koinotdagi o ‘z о‘пп1апш ancha tez o‘zgartirib turadi.
  Oy — Yerning tabiiy yo‘ldoshi. Oy o£zidan nur sochmaydi, Qu­
  yoshdan tushgan nurni qaytaradi. Oy Yer atrofini deyarli bir oyda 
  bir marta aylanib chiqadi. Yer, Quyosh va Oyning osmonda bir-biriga 
  nisbatan joylashgan o‘rniga qarab u bizga har xil kocrinadi. Bizga


  Oyning Quyosh nuri bilan yoritilgan qismigina ko£rinadi. Agar diq- 
  qat Bilan qarasangiz yangi Oy, o ‘roq shaklida bo‘ladi. Endi- eslab 
  qoling: yangi Oy kechqurun Q uyosh botganda g‘arb tom o n d a 
  kocrinadi, eski, tugayotgan Oy esa erta tongda Quyosh chiqmasdan 
  sharq tomonda ko'zga tashlanadi (17- rasm). Agar Oy doira shaklida 
  bo‘lsa, to ‘lin Oy deyiladi. Oyning 1 4 -1 5 - kunlari to ‘lin Oy bo‘ladi. 
  Oy tutilishi to ‘lin Oy kunlariga to ‘g‘ri keladi. Oy, Yer, Quyosh os- 
  monda bir chiziqqa to ‘g‘ri kelib qolganda Oy tutiladi.
  Quyosh va Oyning Yemi tortishi natijasida dengiz ham da okean- 
  larda davriy ravishda suv qalqishi, ya’ni suvning ko‘tarilib, pasa- 
  yishi rocy beradi. Suvning ko‘tarilib qaytishi Quyosh tortishiga nis- 
  batan Oy tortganda ikki baravar kuchli b o cladi. O dam lar osm on 
  jismlarini kuzatish natijasida Oy va Quyosh taqvimlarini tuzishgan, 
  quruqlik va okeanlarda turgan joylarini aniqlashgan.
  Yulduzlar. Tunda osmonga qarasangiz, juda ko‘plab yulduzlar 
  tartibsiz sochilib yotganga o ‘xshaydi. Aslida ular osmonda tartibsiz 
  sochilib yotmaydi. Hozirgi vaqtda olimlar rasadxona (observatoriya)- 
  larda yulduzlarning kattaligi, harorati, kimyoviy tarkibi va harakat- 
  larini shuningdek, o ‘zaro joylashgan o‘rinlarini ham o‘rganishmoqda.
  Yulduzlar nihoyatda qizib yotgan, Yerdan juda uzoqda joylash­
  gan osmon yoritgichlaridir. Ularni odam lar qadim dan guruhlarga 
  ajratishgan va har bir guruhga nom berishgan. Bular yulduz turkum- 
  lari deb ataladi. M asalan, Torozu, Chayon, Qavs va boshqalar.
  Bolalar, sizlar Katta Ayiq yulduzlar turkum ini bilsangiz kerak. 
  Ularni xayolan chiziq bilan tutashtirsangiz shakli cho‘michga o'xshay- 
  di. Cho‘mich bandidagi ikkinchi yulduz yonida kichik yulduzcha bor.

  Download 3,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish