• I-Sana_________ II- Sinf-_____________ 2 Tekshirdim __________ III-Darsning mavzusi: M asshtab. IV-Darsning maqsadi
 • Rivojlantiruvchi maqsad
 • VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar
 • XI-Yangi mavzu bayoni: M asshtab.
 • Tasdiqla yman
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak
  9453, dalolatnoma voleybol, Respublika bo`yicha yong`inlar sodir bo`lishi va ularda ko`rilad, ARIZA BLANKA
  Xll-Mustahkamlash:
  L Hozirgi zam on geograflari nim alarni o ‘rganishadi?
  2

  Hozirgi vaqtda geograflar o ‘zlarining tad q iq o t ishlarida qanday 
  texnik vositalardan foydalanishadi?


  I-Sana_________
  II- Sinf-_____________ 

  Tekshirdim __________
  III-Darsning mavzusi: 
  M asshtab.
  IV-Darsning maqsadi:
  Ta'lim iy m aqsad 
  - M asshtab haqida 
  ilm iy 
  tu sh u n ch alar berish 
  Tarbiyaviy maqsad - O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash. Bir-
  birlariga o'zaro hurmat, jamoa bo'lib ishlash, o'zaro yordam va berilgan vazifani
  bajarishda mahsuliyat sezish ko'nikmalarini tarkib toptirish.
  Rivojlantiruvchi maqsad - O'quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 
  ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 
  ifodalashga o'rgatish, til madaniyatini o'stirish.
  V-Dars turi: 
  Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi dars.
  VI-Darsda foydalaniladigan metodlar: Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy hujum" ,
  VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar: ko'rgazmalar
  VIII-Tashkiliy qism:
  a)salomlashilsh 
  b)navbatchi axboroti
  c)davomatni aniqlash 
  d)uyga vazifani tekshirish
  IX-Darsning rejasi:
  a)o'tilgan mavzuni takrorlash 
  b) yangi mavzu bayoni 
  c)mustaxkamlash. 
  d) O'quvchilarni 
  baxolash
  X-O'tilganlami takrorlash:
  1. Hozirgi zamon geograflari nimatarni o‘rganishadi?
  2. Hozirgi vaqtda geograflar o ‘ziarining tadqiqot ishlarida qanday 
  texnik vositalardan fovdalanishadi?
  XI-Yangi mavzu bayoni:
  M asshtab. Siz, o ‘rtog‘ingizga avtobus bekatidan uyingizgacha 
  bo‘lgan yo‘lni qog‘ozga chizib ko‘rsatmoqchisiz. A lbatta, bu yoM 
  uncha uzoq b o ‘lmasa ham qog‘ozga sig‘maydi. Demak, yo‘lni kich- 
  raytirib chizishga to ‘g‘ri keladi. Bunda Sizga masshtab yordam be- 
  radi. M asshtab joydagi masofaning chizm ada, plan va xaritada tas- 
  virlaganda necha m arta kichraytirilganligini ko‘rsatuvchi kasr sondir. 
  Avtobus bekatidan Sizning uyingizgacha b o lg a n masofa 550 m. 
  U ni qisqartirib chizm ada 5,5 sm qilib chizdingiz. Siz, masofani 
  10 000 m arta qisqartirdingiz. Shunda m asshtab 1: J 0 000 bo‘ladi. 
  H ar qanday xarita va joy planida uning m asshtabi, ya’ni maso- 
  falar necha m arta qisqartirilgani yozib q o ‘yiladi.
  M asshtab uch xil ko^rinishda b o ‘ladi: sonii masshtab, nomli

  Download 3,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish