• 3. TK3-o`zini-o`zi rivojlantirish kompetensiyasi
 • II. FK – fanga oid kompetensiyalar
 • Kommunikativ kompetensiya: O‘z fikrini og’zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, ijtimoiy moslashuvchanlik, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;
 • Axborot bilan ishlash kompetensiyasi
 • 1990-yillar boshlarida xalqaro munosabatlar tizim ida tub burilish yuz berdi. AQSH va Rossiya o‘rtasida vujudga kelgan hamkorlik holati 2014-yilgacha davom etdi.
 • I. TK – tayanch kompetensiya
 • 5. TK5-milliy va umuminsoniy kompetensiya
 • 2. FK2- Mafkuraviy immunitetga ega bo‘lish kompetensiyasi B1 O‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarning quyidagi elementlari shakllanadi
 • O‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish; muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o’z pozitsiyasini himoya qila bilish.
 • Xalqaro munosabatlar
  Download 432.27 Kb.
  bet1/2
  Sana01.04.2020
  Hajmi432.27 Kb.
  #9596
    1   2

  Maktabim.Uz

  Sana ___ ______”_________-yil JAHON TARIXI fani Sinf: 11_______
  Mavzu: 1-MAVZU. X X ASR OXIRI XXI ASR BOSHLARIDA

  XALQARO MUNOSABATLAR  I. TK – tayanch kompetensiya

  1. TK1-kommunikativ kompetensiya  2. TK2-axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

  3. TK3-o`zini-o`zi rivojlantirish kompetensiyasi

  4. TK4-ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

  5. TK5-milliy va umuminsoniy kompetensiya

  6. TK6-matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetensiyasi

  II. FK – fanga oid kompetensiyalar

  1. FK1- Ma’naviy axloqiy madaniyatlilik kompetensiyasi

  2. FK2- Mafkuraviy immunitetga ega bo‘lish kompetensiyasi

  B1

  O‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarning quyidagi elementlari shakllanadi:

  Kommunikativ kompetensiya:

  O‘z fikrini og’zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, ijtimoiy moslashuvchanlik, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;

  O‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish;

  muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o’z pozitsiyasini himoya qila bilish.

  Axborot bilan ishlash kompetensiyasi:

  mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, gazeta-jurnal, radio (audio-video yozuv), telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish;

  media vositalardan zarur bo’lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish.

  O’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyasi:

  shaxs sifatida doimiy ravishda o’z-o’zini rivojlantirish, hayot davomida o’qib-o’rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish;

  ma’naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish;

  I. Darsning maqsadi:

  a) Ta’limiy: O`quvchilarga – fanning maqsad va vazifalari, nimalarni o`rganishi haqida, uning yo`nalishlari haqida ma`lumot berish.

  b) Tarbiyaviy: O`quvchilarga mustaqil fikr yuritishni, olgan bilimlarini hayot bilan bog`lay olishni, ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, estetik did axloqiy sifatlarini kasb-hunarga bo`lgan qiziqishlarini tashkil toptirish

  v) Rivojlantiruvchi: Mustaqil ishlash va fikrlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlashga o`rgatish, fanga qiziqishini ortirish.  II. Darsning turi: Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy.

  III. Darsning usuli: Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash.

  IV. Darsning jihozi: Darslik ,ko’rgazmali qurollar, globus, xarita.

  V. Didaktik jihoz: Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar.

  VI. Texnik jihoz: Kadoskop, kompyuter, diaproyektor ekran.

  VII. Dars uchun talab etiladigan vaqt: 45 daqiqa:

  Darsning texnik chizmasi:

  Dars bosqichlari

  Vaqt

  Tashkiliy qism.

  daqiqa

  Yangi mavzuni boshlashga hozirlik

  daqiqa

  Yangi mavzuni yoritish

  daqiqa

  Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish

  daqiqa

  Darsni yakunlash

  daqiqa

  Uyga beriladigan topshiriqlar

  daqiqa

  VIII. Darsning borishi (reja):

  1.Tashkiliy qism: a)salomlashish, b)tozalikni aniqlash, d)davomatni aniqlash

  c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi.

  2. Uyga vazifani so`rab baholash: a) og`zaki so`rov b)daftarni tekshirish

  v) tarqatma materiallar orqali g) misollar yechish e) amaliy.

  IX. O’tilgan mavzuni takrorlash

  X. Yangi mavzu bayonining qisqacha mazmuni:

  Jahon tarixi eng yangi davrining uchinchi bosqichi 1991-yildan boshlanib, hozirgi kungacha bo‘lgan voqealarni o‘rganadi.Bu davrda sotsialistik tizimning barbod bo‘lishi, SSSRning tarqalib ketishi jahon miqyosida kuchlar nisbatiga, qudratli davlatlar o‘rtasida shakllangan muvozanatga katta ta’sir ko‘rsatdi.

  Bu davrda iqtisodiy va madaniy hayotning globallashuvi, ekologiya muammolarining keskinlashuvi, jahonning juda katta qismida modernizatsiya jarayonlarining tugallanmaganligi bilan bog‘liq ziddiyatlarning kuchayishi xalqaro barqarorlikka jiddiy xavf sola boshladi, ko‘plab mamlakatlardagi murakkab muammolarning manbayiga aylandi.

  X X asrning 90-yillari oxirida xalqaro munosabatlar. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng jahondagi kuchlar nisbatini belgilab kelgan kapitalistik va sotsialistik harbiy-siyosiy bloklar o‘rtasidagi qarama- qarshilik 1990-yillarda barham topdi. Ammo, ayni paytda, mintaqaviy mojarolar va «kichik urushlar» xavfi kuchayib, shaxs hamda xalqlarning huquq va xavfsizligini himoya qilish, gumanitar-huquqiy, madaniy aloqalarni ta’minlash, obyektiv axborot tarqatish masalalari jahon siyosatining dolzarb muammolariga aylandi.

  1990-yillar boshlarida xalqaro munosabatlar tizimida tub burilish yuz berdi. Avval Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida sotsializmning barbod boiishi, keyin esa SSSRning tarqalib ketishi va «ikki qutbli dunyo» modelining barham topishi natijasida dunyoda bitta qutb, ya’ni AQSH boshchiligida G ‘arb davlatlarining hukmronligi o‘rnatildi. Sobiq sotsialistik lager mamlakatlaridagi qiyinchiliklar, Germaniyaning birlashishi va G ‘arb davlatlaridagi integratsiyalashuv jarayonlari X X asr oxiri — X X I asr boshlaridagi xalqaro munosabatlarning muhim omiliga aylandi.

  X X I asr boshlaridagi xalqaro munosabatlar. X X I asr boshlariga kelib jahonda yangi qudratli davlatlarning paydo bo‘lishi va ularning muqobil markazlarga aylanish jarayoni ko‘zga tashlanib qoldi. Bu davlatlar ta’sirining oshishida ularning iqtisodiy imkoniyatlarini o‘sishi asosiy omil bo‘ldi. Hindiston, Pokiston va Shimoliy Koreyaning yadro quroliga ega bo‘lishi bu davlatlarning xalqaro munosabatlarda mustaqilligini oshirdi. Eron ham o‘z rolini oshirishga intilib, boshlagan yadroviy dasturi jahon jamoatchiligini qattiq tashvishga soldi.  O`zbekiston Respublikasi Prczidcnti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabrda BMTning 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi ko`p qutbli dunyo shakllanishi va globallashuv jarayonida O ‘zbekistonning o‘rnini belgilab berishga qaratildi. Uning Markaziy Osiyoni tinch va gullab-yashnayotgan hududga aylantirish, Orol muammosini hal qilishda umumjahon ishtiroki, Afg‘onistonda tinchlik o‘rnatish va butun dunyo yoshlarini terrorchilik xavfidan asrab qolish zarurligi haqidagi takliflari jahon jamoatchiligi tomonidan qiziqish bilan kutib olindi.

  Dunyo shiddat bilan o‘zgarib bormoqda. Jahonda yangi paydo bo`lgan qudratli mamlakatlar 2008 — 2009-yillardagi jahon moliyaviy inqirozi YI va AQSHga jiddiy ta’sir ko‘rsatganidan foydalanib, jahon iqtisodiyotida kuchlar nisbatini o‘zgartirishga intilmoqdalar. Ayni paytda jahon iqtisodiyotining boshqaruvchanligini oshirish maqsadida G`arb davlatlarining rivojlanayotgan mamlakatlar bilan yaqinlashuvi yuz bermoqda. Shu maqsadda jahonning 20 ta iqtisodiy eng yirik mamlakatlari vakillarini birlashtirgan «Katta yigirmalik» — G-20 klubi tashkil qilindi. G-20 mamlakatlari jahon iqtisodiyotiga jiddiy ta’sir kocrsatish imkoniyatiga ega. Zero, jahon YIM ining 80%i shu mamlakatlar hissasiga to‘g‘ri keladi, Yer yuzi aholisining 2/3 qismi shu mamlakatlarda istiqomat qiladi.

  1990-yillar boshlarida xalqaro munosabatlar tizim ida tub burilish yuz berdi.

  AQSH va Rossiya o‘rtasida vujudga kelgan hamkorlik holati 2014-yilgacha davom etdi.

  XXI asrga kirib kelgan insoniyat nafaqat global da’vatlarga, balki geosiyosiy holatning o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolarga ham duch kclmoqda. Yagona buyuk davlat boMib qolgan AQSH o‘zining yetakchilik rolini jahon hamjamiyatining xohish-irodasi sifatida taqdim etib keldi. Iroq va sobiq Yugoslaviya, Afg‘oniston va Suriyada harbiy kuchning qo‘llanilishi, Shimoliy Atlantika ittifoqining kengayishi, sayyoramizning boshqa mintaqalarida ham kuchdan keng foydalanish AQSHning jahonda mutlaq gegemonligini namoyish qildi. Ammo bugun xalqaro munosabatlarda tobora katta rol o‘ynayotgan Xitoy, Rossiya, Hindiston kabi davlatlarning bunga rozi bo4ishi qiyin. Vujudga kelgan sharoitda insoniyatning haqiqiy xavfsizligi mamlakatlar va xalqlar o‘rtasidagi qarama-qarshilikning chuqurlashuvi bilan emas, sivilizatsiyani saqlab qolish va uning gullab-yashnashini ta’minlashga qodir boigan o‘zaro hamkorlik bilan bogcliq boiib qolmoqda.
  XI.Yangi mavzuni mustahkamlash:

  1. Fanning metodologik poydevori, nima tashkil etadi?

  2. Fanning maqsadini ta’riflab bering.

  XII.Uyga vazifa: Mavzuni o`qib o`rganib kelish.

  XIII.Foydalanilgan adabiyotlar: JAHON TARIXI 11-sinf darsligi, qo`shimcha adabiyotlar.

  O’quv tarbiya ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari: _____ __________.

  Sana ___ ______”_________-yil JAHON TARIXI fani Sinf: 11_______
  Mavzu: 2-MAVZU. SHARQIY YEVROPA MAMLAKATLARIDA DEMOKRATIK INQILOBLAR VA SOTSIALISTIK LAGERNING PARCHALANISHI

  I. TK – tayanch kompetensiya

  1. TK1-kommunikativ kompetensiya

  2. TK2-axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

  3. TK3-o`zini-o`zi rivojlantirish kompetensiyasi

  4. TK4-ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

  5. TK5-milliy va umuminsoniy kompetensiya

  6. TK6-matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetensiyasi

  II. FK – fanga oid kompetensiyalar

  1. FK1- Ma’naviy axloqiy madaniyatlilik kompetensiyasi

  2. FK2- Mafkuraviy immunitetga ega bo‘lish kompetensiyasi

  B1

  O‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarning quyidagi elementlari shakllanadi:

  Kommunikativ kompetensiya:

  O‘z fikrini og’zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, ijtimoiy moslashuvchanlik, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;

  O‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish;

  muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o’z pozitsiyasini himoya qila bilish.

  Axborot bilan ishlash kompetensiyasi:

  mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, gazeta-jurnal, radio (audio-video yozuv), telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish;

  media vositalardan zarur bo’lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish.

  O’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyasi:

  shaxs sifatida doimiy ravishda o’z-o’zini rivojlantirish, hayot davomida o’qib-o’rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish;

  ma’naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish;

  I. Darsning maqsadi:

  a) Ta’limiy: O`quvchilarga – fanning maqsad va vazifalari, nimalarni o`rganishi haqida, uning yo`nalishlari haqida ma`lumot berish.

  b) Tarbiyaviy: O`quvchilarga mustaqil fikr yuritishni, olgan bilimlarini hayot bilan bog`lay olishni, ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, estetik did axloqiy sifatlarini kasb-hunarga bo`lgan qiziqishlarini tashkil toptirish

  v) Rivojlantiruvchi: Mustaqil ishlash va fikrlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlashga o`rgatish, fanga qiziqishini ortirish.  II. Darsning turi: Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy.

  III. Darsning usuli: Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash.

  IV. Darsning jihozi: Darslik ,ko’rgazmali qurollar, globus, xarita.

  V. Didaktik jihoz: Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar.

  VI. Texnik jihoz: Kadoskop, kompyuter, diaproyektor ekran.

  VII. Dars uchun talab etiladigan vaqt: 45 daqiqa:


  Darsning texnik chizmasi:

  Dars bosqichlari

  Vaqt

  Tashkiliy qism.

  daqiqa

  Yangi mavzuni boshlashga hozirlik

  daqiqa

  Yangi mavzuni yoritish

  daqiqa

  Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish

  daqiqa

  Darsni yakunlash

  daqiqa

  Uyga beriladigan topshiriqlar

  daqiqa

  VIII. Darsning borishi (reja):

  1.Tashkiliy qism: a)salomlashish, b)tozalikni aniqlash, d)davomatni aniqlash

  c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi.

  2. Uyga vazifani so`rab baholash: a) og`zaki so`rov b)daftarni tekshirish

  v) tarqatma materiallar orqali g) misollar yechish e) amaliy.

  IX. O’tilgan mavzuni takrorlash

  X. Yangi mavzu bayonining qisqacha mazmuni:

  Sotsialistik tuzum ning parchalanishi. Sharqiy Yevropa mamlakatlarida sotsialistik tuzumning ag‘darilishi turlicha ko‘rinishda amalga oshirildi. Qayta qurish davrida faol islohotlar olib borgan, mafkuraviy plyuralizmni o‘rnata olgan va rahbarlari o‘zgarishlarning muqarrarligini his qilgan mamlakatlarda sotsializmning qulashi ancha silliq kechdi.

  Polshada aholining mamlakatdagi sotsialistik tuzumdan norozilik namoyishlari 1988-yildan boshlab kuchayib bordi va ular siyosiy islohotlarni, Lex Valensa boshchiligidagi «Birdamlik» kasaba uyushmasining erkin faoliyat yuritish huquqini talab qildi.

  1989-yili bo‘lib o‘tgan saylovlar hukmron Polsha birlashgan ishchi partiyasining (PBIP) obro‘yi tushib ketganligi, ayni paytda, muxolifatdagi «Birdamlik» kasaba uyushmasining ommalashib borayotganini ko‘rsatdi. Yangi tarkibdagi parlament konstitutsiyaga o‘zgarish kiritib, Polshani demokratik huquqiy davlat deb e’lon qildi. PBIP o‘z faoliyatini to‘xtatdi. 1990-yili navbatdan tashqari prezidentlik saylovlarida Lex Valensa g‘alaba qozondi.
  Download 432.27 Kb.
    1   2
  Download 432.27 Kb.