• Przeprowadzenie pomiarów 1
 • UWAGA! PO ZAKOŃCZENIU POMIARU DLA ODNOŚNIKA NIE WYJMOWAĆ KUWETY ZE SPEKTROFOTOMETRU.
 • Wykonanie sprawozdania i opracowanie wyników
 • Środki ostrożności
 • S2 - SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE CHROMU (III) i CHROMU (VI) W PRÓBKACH WODY – ANALIZA SPECJACYJNA
 • Aparatura i sprzęt laboratoryjny
 • Sporządzenie prostej wzorcowej do oznaczania chromu
 • V K 2 Cr 2 O 7 o stężeniu 0.02 g/l [ml]
 • Przygotowanie spektrofotometru do pracy i sposób przeprowadzenia pomiaru absorbancji
 • Oznaczanie chromu całkowitego
 • UWAGA: PRACOWAĆ POD WYCIĄGIEM!!!
 • UWAGA: ROZTWORY Z CHROMEM (VI) WYLEWAMY DO PRZYGOTOWANEGO DO TEGO CELU POJEMNIKA – NIE WYLEWAMY ICH DO ZLEWU! Wykonanie sprawozdania i opracowanie wyników
 •  Włączyć spektrofotometr przyciskiem 0/I
  Download 205.83 Kb.
  bet3/3
  Sana24.03.2017
  Hajmi205.83 Kb.
  1   2   3

  1. Włączyć spektrofotometr przyciskiem 0/I umieszczonym n a prawym boku obudowy. Na ekranie wyświetla się ekran startowy:  2. Na panelu sterowania nacisnąć przycisk prostokąt zaokrąglony 17 w celu uruchomienia autodiagnostyki.

  Po zakończeniu autodiagnostyki na ekranie wyświetli się menu główne (Main Menu).

  3. Na panelu sterowania nacisnąć przycisk prostokąt zaokrąglony 1 aby przejść do pomiarów kinetycznych. Na ekranie wyświetla się menu pomiarów kinetycznych:  Przeprowadzenie pomiarów

  1. Przed przygotowaniem każdego roztworu badanego spektrofotometr należy wyzerować względem odnośnika.

  Nprostokąt 12a panelu sterowania nacisnąć przycisk prostokąt zaokrąglony 3. W prawym górnym rogu ekranu wyświetla się Ref. in?.  Jedną z kuwet uzupełnić w ok. ¾ objętości wodą destylowaną (odnośnik), ścianki dobrze wytrzeć ligniną w celu usunięcia kropli roztworu i zanieczyszczeń, a następnie umieścić ją w celce numer 1 spektrofotometru. Sprawdzić czy gałka przesuwająca wózek z kuwetami jest dosunięta do końca (pozycja 1).  UWAGA! PO ZAKOŃCZENIU POMIARU DLA ODNOŚNIKA NIE WYJMOWAĆ KUWETY
  ZE SPEKTROFOTOMETRU.

  Nprostokąt 13acisnąć przycisk prostokąt zaokrąglony 4 aby rozpocząć pomiar. W prawym górnym rogu ekranu wyświetla się Measuring.  Po zakończeniu pomiaru dla odnośnika w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się Sample in?.  prostokąt 14

  Gałkę przesuwającą wózek z kuwetami wysunąć do pozycji 2 odpowiadającej celce numer 2, w której zostanie umieszczona kuweta z roztworem badanym.  2. Do kolbki miarowej o pojemności 10 ml wlać ok. 5 ml wody destylowanej, a następnie wprowadzić 0.5 ml roztworu KI, 0.5 ml roztworu H2SO4 oraz 0.5 ml roztworu skrobi. Za pomocą mikropipety odmierzyć 0.5 ml roztworu H2O2. i wprowadzić do kolbki, jednocześnie włączając stoper w celu mierzenia czasu reakcji (1 minuta). Kolbkę uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dobrze wymieszać.

  Kuwetę przepłukać porcją roztworu, uzupełnić ją tym roztworem w ok. ¾ objętości, ścianki dobrze wytrzeć ligniną w celu usunięcia kropli roztworu i zanieczyszczeń, a następnie umieścić ją w celce numer 2 spektrofotometru.

  W momencie, gdy stoper wskaże 1 minutę rozpocząć pomiar absorbancji naciskając przycisk prostokąt zaokrąglony 5. Następuje pomiar, w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się Measuring.

  prostokąt 15prostokąt 16

  Na dole ekranu wyświetlają się wartości absorbancji (rysunek powyżej), które należy zapisać w tabeli:  v Mo(VI) [µl]

  czas [min]

  0

  50

  100

  150

  próbka

  1.0
  1.5
  2.0
  2.5
  3.0
  3. Po zakończeniu pomiaru dla próbki gałkę przesuwającą wózek z kuwetami wysunąć do pozycji 1 odpowiadającej celce z odnośnikiem (numer 1).

  4. Na panelu sterowania nacisnąć przycisk prostokąt zaokrąglony 20. W prawym górnym rogu ekranu wyświetla się Ref. in?. Nacisnąć przycisk prostokąt zaokrąglony 7 w celu zmierzenia absorbancji odnośnika.

  5. Do kolbki miarowej o pojemności 10 ml wlać ok. 5 ml wody destylowanej, a następnie wprowadzić 0.5 ml roztworu KI, 0.5 ml roztworu H2SO4, 0.5 ml roztworu skrobi oraz 50 µl roztworu molibdenu(VI). Za pomocą mikropipety odmierzyć 0.5 ml roztworu H2O2.
  i wprowadzić do kolbki, jednocześnie włączając stoper w celu mierzenia czasu reakcji
  (1 minuta). Kolbkę uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dobrze wymieszać. Kuwetę przepłukać porcją roztworu, uzupełnić ją tym roztworem w ok. ¾ objętości, ścianki dobrze wytrzeć ligniną w celu usunięcia kropli roztworu i zanieczyszczeń, a następnie umieścić ją w celce numer 2 spektrofotometru.

  W momencie, gdy stoper wskaże 1 minutę rozpocząć pomiar absorbancji naciskając przycisk prostokąt zaokrąglony 18.  6. Postępując analogicznie jak opisano w punktach 3-5 przeprowadzić pomiary absorbancji dla roztworów zawierających 100 µl i 150 µl roztworu molibdenu(VI) oraz nieznaną ilość molibdenu(VI) otrzymaną od prowadzącego zajęcia.

  Wykonanie sprawozdania i opracowanie wyników

  1. Dla każdej ilości wzorca molibdenu(VI) i próbki badanej wyznaczyć krzywe zależności


  A = f(t).

  2. Dla każdej krzywej wyznaczyć tangens nachylenia kąta - tg  (współczynnik a w równaniu prostej A = a·t b).

  3. Sporządzić wykres zależności tangensa nachylenia kąta od liczby moli wzorca molibdenu(VI) (tg  = nMo).

  4. Na podstawie wartości tangensa nachylenia kąta dla próbki badanej wyznaczyć zawartą


  w niej liczbę moli molibdenu(VI).

  Środki ostrożności

  1. W trakcie wykonywania ćwiczenia student powinien nosić odzież ochronną.  2. Roztworów nie należy wdychać i pipetować ustami.

  3. Identyfikacja zagrożeń:

  - roztwory kwasu siarkowego(VI) oraz nadtlenku wodoru działają drażniąco na skórę
  i oczy

  - pozostałe roztwory wykorzystywane w ćwiczeniu nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne.

  4. Pierwsza pomoc:

  - w razie kontaktu ze skórą: spłukać dużą ilością wody.

  - w razie kontaktu z oczami: przepłukać dużą ilością wody, przy szeroko otwartej powiece, usunąć soczewki kontaktowe jeśli są.

  - w razie spożycia: przepłukać usta wodą, podać do wypicia niewielką ilość wody i skontaktować się z lekarzem.

  - w przypadku wystąpienia podrażnień skontaktować się z lekarzem.


  S2 - SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE CHROMU (III) i CHROMU (VI)
  W PRÓBKACH WODY – ANALIZA SPECJACYJNA

  Chrom w przyrodzie występuje głównie w postaci chromu (III) i chromu (VI). Źródłem chromu w przyrodzie są minerały oraz materiały antropogeniczne (odpady przemysłowe: metalurgiczne, garbarskie, farbiarskie, nawozy sztuczne). W zależności od pH środowiska (woda, gleba) dominują różne związki tego pierwiastka: pH<5 – jon CrOH2 i CrO42-, pH 5-7 – Cr(OH)2 , pH>7 – CrO42- i Cr(OH)4-.

  Chrom (III) jest jednym z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin, zwierząt, a także człowieka. Chrom (VI) jest natomiast silnie toksyczny (uszkodzenia przewodu pokarmowego, zmiany skórne) i kancerogenny. Z tych powodów niezwykle ważne jest kontrolowanie zawartości chromu w wodzie czy glebie, a w szczególności określenie zawartości chromu (III) i chromu (VI) czyli analiza specjacyjna. Dopuszczalna zawartość chromu ogólnego w wodach wszystkich klas wynosi 0.05 mg·l-1, a chromu (VI) 0.02 mg·l-1.  Chrom (VI) w niskich stężeniach najczęściej oznacza się spektrofotometrycznie, metodą prostej wzorowej z użyciem 1,5-difenylokarbazydu. Związek ten w środowisku kwaśnym reaguje z chromem (VI), dając produkt o różowofioletowym zabarwieniu. Maksimum absorpcji produktu występuje przy długości fali =540 nm (=4.3·104 l·mol-1·cm-1). Reakcja jest charakterystyczna dla jonów Cr (VI), dlatego też oznaczenie zawartości chromu (III) możliwe jest po jego wcześniejszym utlenieniu za pomocą nadsiarczanu amonu. Oznaczenie przebiega więc w dwóch etapach. W pierwszym oznacza się zawartość chromu (VI), a w drugim całkowitą zawartość chromu po utlenieniu chromu (III). Zawartość chromu (III) określa się z różnicy zawartości chromu uzyskanych z obu pomiarów.

  Odczynniki

  roztwór 1,5-difenylokarbazydu o stężeniu c = 0.5%  roztwór H2SO4 (1:1)

  roztwór podstawowy dichromianu potasu K2Cr2O7 o stężeniu c(K2Cr2O7) = 2 g/l

  próbka wody

  roztwór nadsiarczanu amonu (NH4)2S2O8 o stężeniu c = 1%

  Aparatura i sprzęt laboratoryjny

  kolby miarowe pojemności 25 ml

  7 szt.

  kolba miarowa o pojemności 100 ml

  1 szt.

  pipeta jednomiarowa o pojemności 20 ml

  1 szt.

  pipety wielomiarowe pojemności 5 ml z podziałką co 0.1 ml

  3 szt.

  pipeta wielomiarowa pojemności 1 ml z podziałką co 0.1 ml

  3 szt.

  cylinder miarowy pojemności 25 ml

  1 szt.

  zlewki pojemności 100 ml

  2 szt.

  szkiełko zegarkowe (do przykrycia zlewek 100 ml)

  2 szt.

  zlewka o pojemności 25 lub 50 ml

  1 szt.

  pipetka z tworzywa

  1 szt.

  spektrofotometr UV/VIS SPECOL 11 z kuwetami o szerokości 1 cm
  Sporządzenie prostej wzorcowej do oznaczania chromu

  1. Przygotowanie roztworu wzorcowego K2Cr2O7 o stężeniu c(K2Cr2O7) = 2 g/l.

  Do kolby o pojemności 100 ml wprowadzić 1 ml podstawowego roztworu K2Cr2O7 o stężeniu 2 g/l. Kolbę dopełnić wodą destylowaną do kreski i całość dobrze wymieszać

  2. Przygotowanie roztworów wzorcowych.

  a) do 6 kolbek o pojemności 25 ml odmierzyć odpowiednio:


  numer kolbki

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  V K2Cr2O7 o stężeniu 0.02 g/l [ml]

  0

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  4.0

  b) do każdej kolbki dodać 0.5 ml roztworu H2SO4 (1:1) oraz 1 ml roztworu difenylokarbazydu. Kolbki uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dobrze wymieszać.

  c) zmierzyć absorbancję roztworów stosując jako odnośnik roztwór nr 1.  Przygotowanie spektrofotometru do pracy i sposób przeprowadzenia pomiaru absorbancji

  1. Włączyć spektrofotometr wciskając przycisk .

  2. Aby przejść w tryb pomiaru absorbancji wcisnąć klawisz , a następnie klawisz
  i odczekać, aż wyświetlacz będzie wskazywać wartość 0.000.

  3. Ustawić długość fali  = 540 nm za pomocą pokrętła zmiany długości fali.

  4. Pomiary absorbancji.

  a) kuwetę przepłukać badanym roztworem, a następnie napełnić ją tym roztworem w ¾ objętości. Analogicznie postąpić w przypadku odnośnika.

  UWAGA: KUWETY CHWYTAĆ ZA OSZLIFOWANE ŚCIANKI.

  c) ścianki obu kuwet dobrze wytrzeć ligniną w celu usunięcia kropli roztworu i zanieczyszczeń, a następnie umieścić w celkach spektrofotometru.

  d) kuwetę z odnośnikiem przesunąć w pozycję pomiarową, wcisnąć klawisz i odczekać, aż wyświetlacz będzie wskazywać wartość 0.000 – zerowanie spektofotometru.

  e) w pozycję pomiarową przesunąć celkę z badanym roztworem, odczytać wartość absorbancji, a następnie wylać ten roztwór z kuwety.  Oznaczanie chromu całkowitego

  1. Do jednej zlewki o pojemności 100 ml wprowadzić 20 ml próbki wody (próbka badana – A1), a do drugiej 20 ml wody destylowanej (odnośnik – A2).

  2. Do zlewek dodać po 0.5 ml roztworu H2SO4 (1:1) oraz 5 ml roztworu (NH4)2S2O8. Zlewki przykryć szkiełkiem zegarkowym, ogrzać ich zawartość do wrzenia i utrzymywać je w tym stanie przez 20-25 min.

  UWAGA: PRACOWAĆ POD WYCIĄGIEM!!!

  NIE DOPUŚCIĆ DO WYGOTOWANIA SIĘ OGRZEWANYCH ROZTWORÓW.

  3. Zawartość zlewek ostudzić do temperatury pokojowej, przenieść ilościowo do kolbek miarowych o objętości 25 ml, a następnie dodać 1 ml roztworu difenylokarbazydu. Kolbki uzupełnić do kreski wodą destylowaną i dobrze wymieszać.

  4. Zmierzyć absorbancję roztworu A1 zawierającego próbkę badaną, stosując jako odnośnik roztwór A2.  Oznaczanie chromu (VI)

  1. Do jednej kolbki o pojemności 25 ml wprowadzić 20 ml próbki wody (próbka badana – B1).

  2. Do kolbki z próbką i pustej kolbki (odnośnik – B2) dodać po 0.5 ml roztworu H2SO4 (1:1) oraz 1 ml roztworu difenylokarbazydu. Kolbki uzupełnić do kreski wodą destylowaną i dobrze wymieszać.

  3. Zmierzyć absorbancję roztworu zawierającego próbkę badaną B1, stosując jako odnośnik roztwór B2.  UWAGA: ROZTWORY Z CHROMEM (VI) WYLEWAMY DO PRZYGOTOWANEGO DO TEGO CELU POJEMNIKA – NIE WYLEWAMY ICH DO ZLEWU!

  Wykonanie sprawozdania i opracowanie wyników

  1.  Wykonać wykres zależności absorbancji od stężenia K2Cr2O7.

  2. Obliczyć zawartość chromu (III) i chromu (VI) w próbce wody. Podać wyniki w mg·l-1. Czy badana próbka wody spełnia normy?

  3. Napisać równanie reakcji utleniania jonów Cr3 do jonów Cr2O72-.  Środki ostrożności

  1. W trakcie wykonywania ćwiczenia student powinien nosić odzież ochronną.  2. Roztworów nie należy wdychać i pipetować ustami.

  3. Identyfikacja zagrożeń:

  - roztwór kwasu siarkowego(VI) (1:1) działa drażniąco na skórę i oczy,

  - roztwór dichromianu potasu działa szkodliwie po połknięciu,

  - roztwór nadsiarczanu amonu działa szkodliwie po połknięciu oraz drażniąco na skórę i oczy,

  - pozostałe roztwory wykorzystywane w ćwiczeniu nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne.

  4. Pierwsza pomoc:

  - w razie kontaktu ze skórą: spłukać dużą ilością wody.

  - w razie kontaktu z oczami: przepłukać dużą ilością wody (ok. 15 min.), przy szeroko otwartej powiece, usunąć soczewki kontaktowe jeśli są, natychmiast skontaktować się z okulistą.

  - w przypadku wystąpienia podrażnień skontaktować się z lekarzem.

  - w razie spożycia: przepłukać usta wodą, podać niewielką ilość wody do wypicia i wezwać lekarza.

  - przy wdychaniu: zapewnić dostęp świeżego powietrza.


  Download 205.83 Kb.
  1   2   3
  Download 205.83 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   Włączyć spektrofotometr przyciskiem 0/I

  Download 205.83 Kb.