• Tayanch so’zlar
 • Nazorat savollari
 • Tavsiya etilgan adabiyotlar ro’yxati
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
 • Iqtisodiyot
  Download 1.1 Mb.
  bet11/11
  Sana10.04.2017
  Hajmi1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Xulosa


  SHunday qilib, turli soha faoliyatida qo’llaniladigan asosiy shartnoma turlari quyidagilardir:

  -ilmiy-texnik maxsulotini qayta ishlash shartnomasi;

  -joylarning ijora shartnomasi;

  -moliyaviy lizing shartnomasi;

  -transport vositasining ijora shartnomasi;

  -ob’ektlarni muhofaza qilish shartnomasi;

  -kredit-xisob shartnomasi;

  -sug’urta shartnomasi;

  -tashqi iqtisodiy faoliyatni amalaga oshirish shartnomasi va boshqalar.
  Tayanch so’zlar

  Agentlik kelishuvi, franshiz shartnomasi, alohida turizm, turli xil jami xizmatlar turistik xizmatlar bozori, transport agentlari, turistik taklif, maqsadli bozor vizasiz kirish, aeroport, tax-free cheque, taks-fri-shoping, SHengen zonasi, hujjatlarni legalizatsiya qilish, turistlarning sug’urta hujjatlari, vaucher, transfer, politsiya nazorati.  Nazorat savollari

  1.Turizm va xalqaro sayoxat yeoxaeidagi xalqaro shartnomalarni aytib bering.

  2.Sayohat va turizmga taalikli xalqaro konventsiyalarni ixchamlash inegutlari va rejalari haqida gaiirib bering.

  3.Turizm va xalqaro yea6xat yeoxaeidagi bitli shakllari. Aeoeiy shartnoma gurlari.

  4. Turistik rasmiyatchiliklarni soddalashtirish uchun qanday mexanizmlar qo’llaniladi?

  5. Mamlakatga kirishda bojxonada qaysi hujjatlar talab qilinadi?

  6. Bojxona tartib-taomillari nima?
  Tavsiya etilgan adabiyotlar ro’yxati

  1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 8-avgust 1998 yildagi №346 «Turistik tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish haqida»gi qarori.

  2. Александров А.Ю. Международный туризм. Уч.пособие для вузов.- М.: Аспект Пресс, 2004.

  3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. С.Пб.: Издателский Торговый Дом «Герда», 2004

  4. Кварталнов В.А. Мировой туризм на пороге 2010 года: прогнозы и реалност. М.: Финансы и статистика.2003.

  5. Международный туризм. Учебник, Александрова А.Ю. 2004 г.

  6. Менеджмент туризма: Основа менеджмента: Учебник Кварталнов В.А. – М.: Финансы и статистика, 2003

  7. Организация международного туризма Учебник 2-е изд перераб и доп, (ГРИФ) Сенин В.С. 2003г.

  8. Kotter. P., Bowen J., Makens J. – Marketing For Hospitality and Tourism. – 2d. edit. – Upper Saddle River: Prentide Hall, 1998-5000s

  9. Прикладной туроперейтинг. Учебное пособие Ушаков Д.С. 2004 г.

  10. "Xalqaro turizm va huquq" - Borisov K.G. ukuv kullaimasi M; iashriyot "NIMP", 1999 y 47-62 bet.

  11. "Turistik faoliyatni tashkil qilish" o’quv qo’llanmasi M; - Gumeev V.G "NOLIDJ" 1996 y. 224-227 bet.

  12. Turistik sohasidagi davlatlarning xalqaro hamkorligi. Barchukova N.S. M., 1986 y.


  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

  1.«O’zbekistonda turizmni rivojlantirishning 2005 yilgacha bo’lgan davlat dasturi», O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimovning 15.04.1999 yildagi PF-№2286 farmoni.

  2. O’zbekiston Respublikasining «Turizm to’g’risidagi qonuni». Xalq so’zi gazetasi 14.09.1999.

  3. «O’zbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash to’g’risida», O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimovning 30 iyun 1999 yilda PF-№2332 farmoni.

  4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №346 от 8 августа 1998 года «О совершенствовании организации деятелности туристических организаций».

  5. Постановление Кабинета Министров Республики Ўзбекистан от 3.06. 1995 г. за №210 «О мерах по созданию современной инфраструктуры международного туризма в Республике Ўзбекистан».

  6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Buyuk Ipak yo’li»ini qayta tiklashda O’zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to’g’risida»gi Farmoni.

  7. Указ Президента Республики Узбекистан «Об образовании Националной компании Узбектуризм» за № УП-447 от 27 июля 1992года.

  8. Закон Республики Узбекистан «О туризме». 1999г.

  9. Narchaev A. «Ispaniyada xalqaro turizmning rivojlanishi» nomzodlik dissertatsiyasi. 2004.

  10. Abdullaeva D. «Restoran faoliyatida kichik va o’rta biznesni rivojlantirish» magistrlik dissertatsiyasi 2004.

  11. Александров А.Ю. Международнўй туризм. Уч.пособие для вузов.- М.: Аспект Пресс, 2004.

  12. Болшой Глосарий терминов международного туризма - Биржаков М.Б., Никифров В.И 2002 год.

  13. Биржаков.Б. Никифороф В.И. Индустрия туризма: 2003 г

  14. Биржаков М.Б. Введение в туризм. С.Пб.: Издателский Торговўй Дом «Герда», 2004

  15. Введиние в гостипремство Учеб пособе - Уокер Д.Р 2002.

  16. География международного туризма: Страну СНГ и Балтики. Учеб пособе Гайдукевич Л.М Хомич С.А., Аношко Я.И. 2004.

  17. География туризм. Романов А.А. Саакянц Р.Г. Романов А.А. 2003 г.

  18. Гостинечное и ресторанное дело туризма: Сборник нормативнўх документов 2004 г.

  19. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Учебное пособие, 2004 г.

  20. Жукова М.А. Индустрия туризма: М.: 2003 г

  21. Зарубежное турисцкое страноведение. Романов А.А., М.: 2001 г.

  22. Зайцева Н.А.Менеджмент в социално-културном сервисе и туризме. 2003

  23. Индустрия туризма: менежмент организации. Жукова М.А., М: Финансў и статистика, 2003 г

  24. История туризма. Ученое пособие Соколова М.В., М.: 2002 г.

  25. Кварталнов В.А. Мировой туризм на пороге 2010 года: прогнозў и реалност. М.: Финансў и статистика.2003.

  26. Лицензирование и сертификацие в туризме. Учебное пособие Дехтяр Г.М.: Финансў и статистика, 2003 г.

  27. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и Международнўй опут. Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. 2003 г.

  28. Маркетинг в туризме Учебное пособие 3-е изд., стереотип, (ГРИФ) Дурович А.П. 2004 г.

  29. Маркетинг в туризме. Учебное пособие 4-е изд., стереотип, (ГРИФ) Дурович А.П. 2004 г.

  30. Менеджмент в социално-културном сервисе и туризме. Учебник Зайцева Н.А. 2003 г.

  31. Менеджмент туризма Учебник 3-е изд., Кабушкин Н.И. 2004 г.

  32. Менеджмент туризма. Учебник (Серия Менеджмент туризма), (ГРИФ) Козурев В.М. Зорин И.В., Сурин А.И. 2004 г.

  33. Менеджмент туризма: Основа менеджмента: Учебник Кварталнов В.А. – М.: Финансў и статистика, 2003

  34. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления. Учебник Волошин Н.И., Исаева Н.В., Илина е.Н. 2004 г.

  35. Организация международного туризма Учебник 2-е изд перераб и доп, (ГРИФ) Сенин В.С. 2003г.

  36. Организация туризма Учебное пособия под ред. Н.И. Кабушкин, А.П.Дуровича.- Мн. Новое знания, 2003.

  37. Прикладной туроперейтинг. Учебное пособие Ушаков Д.С. 2004 г.

  38. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и ресторану). М.: ОАО НПО Издателство “Економика”. 2002,

  39. Реклама в социално-културно сервисе и туризме. Учебник Морозов Н.С. 2003 г.

  40 Реклама в туризме Учебное пособие Дурович А.П. 2003 г.

  41. Tourism, Crime and International Security Issues G’ md. By Abraham Pizam and YOe G’ Mans Fold. CHichester; John Wiley Sons, 1996.

  42. Bonifase, Priseilla. Managing Quality Cultural Tourism – London, 1995.

  43. Tourism Development: Principles and Policies – New YOrk: John Wiley Sons Ine. 1996.

  44.Gee CH. Y., Makens J.C., CHey D. The Travel Industry. 3d. Wdit. - New YOrk John Wiley Sons Ine. 1997.

  45. Setn P.N., Bhat. S. A. An Introduction to Trevel and Tourism.–Delhi: Sterling Publish. Private LTD.,- 1998..

  46. Hospitality, Tourizm and heisure Management: Issues in Streegy and Culture. London, 1997.

  47. Tourizm: 2020 vision, Madrid, 1997

  48.Information and Documentation Resource Centres For Tourism. WTO.2004.

  49. Trevel Guide Uzbekistan – Tashkent: National Company Uzbekturizm 2003.

  50.Tourism and Poverty Alleviation-Recommendations for Action.WTO.2004.

  51. Rural Tourism in europe: experiences, Development and Perpectives.WTO. 2004.  51. Internet saytlari.

  www.peugeotufa.ru – цены услуг

  www.bashexpo.ru – выставки, конференции

  www.interunion.ru – туристские организации

  www.world-tourism.org – Всемирная туристическая организация

  www.wttc.org – Всемирный Совет по путишествиям и туризму

  www.tag-group.com – Консуьтационная группа по вопросам туризма (TAG)

  www.e-tours.ru – деловые туры, выставки, конференции

  www.travel-library.com – Электронная библиотека путишествий


  1 Richter Ch., "Tourisme servicies"., Giarimi O., "The emerging services economy". Pergamon Press., 1987., pp. 216.


  2 Развитие индустрии туризма в СССР. Материалы научной конференции. Новосибирск: 1968. стр 4


  3 Ташмурадов Т. Экономика международного туризма (учебник), Ташкент, ТашГЭУ; 1995, 83 стр.


  4 19 сессия Статкоммиссии ООН, 1978, 27 сессия, 1993 г.

  5 Туристическая деловая газета. ТТG Russia, 1999, №67 р.17

  6 «Россия Федерациясида туризм фаолиятининг асослари тўғрисида»ги қонуни

  7 Ташмурадов Т. Международный туризм: справочник менеджера (учебное пособие). Ташкент, ТашГЭУ, 1993, 84 стр.


  8 Ташмурадов Т. Экономика международного туризма, Т., ТашГЭУ, 1995, 83 стр.

  9 Тaшмурaдoв Т. Xaлқaрo туризм иқтисoди (дaрслик), Т-.: ТoшДИУ, 2000-й. 206-бeт.


  10 Ташмурадов Т. Экономика международного туризма, Т., ТашИНХ. 1987, 189 стр.


  11 Ташмурадов Т. Международный туризм: справочник менеджера (учебное пособие), Ташкент, ТашГЭУ, 1993, 84 стр.

  12 Ташмурадов Т. Туризм как индустрия отдыха, журнала «Экономика и жизнь», № 3, 1992 г.

  13 Tashmuradov T. Perspectives of development of international tourism in Uzbekistan, Т. 1995 UN Madrid 156 стр.

  14Tashmuradov T. Perspectives of development of international tourism in Uzbekistan, Т. 1995 UN Madrid 156 стр.

  15 Ташмурадов Т. Международный туризм: справочник менеджера (учебное по­собие), Ташкент, ТашГЭУ, 1993, 84 стр.

  16 Ташмурадов Т. Организация международного туризма. В книге: «Рыночная экономика Турции». Ташкент, «Укитувчи» 1993, 387 стр

  17 Ташмуродов Т. Халқаро туризм. Ўқув қўлланма Т.: “Турон иқбол”, 2007 й, 15 б.

  18 Ташмурадов Т. Международный туризм: справочник менеджера (учебное пособие), Ташкент, ТашГЭУ, 1993, 84 стр.

  19 Материалы Всемирной конференции по туризму (ВТО). - Мадрид: 1981.-175с.

  20 Жильцов Е.Ж. Экономика сферы платных услуг. - М.: МГУ, 1996.-204 с.


  21 Ташмурадов Т. Что нужно знать бизнесмену (учебное пособие). Ташкент, РФНТИ, 1993.

  22 Журавель В., Шебалина Н. Паломничество и международный туризм. Сборник докладов и тезисов сообщений научно-практической конференции. Туристические приоритеты «Золотого наследия Руси» северо-западное Подмосковье. (Актуальные проблемы туризма). - М.: 1999. - 234 с.  23 Ташмурадов Т. Создание национальной индустрии туризма. В жур: «Эконо­мика и статистика», №5, 1994.


  24 Ташмурадов Т. Турпродукт Узбекистана. В жур: «Экономика и статистика», №1,1995.

  25 Методические рекомендации (Всемирной туристической организации). «Развитие национальных парков и охраняемых природных территорий в туристических целях». Туризм и окружающая среда ВТО, ЮНЕП. IE/РАС, Серия технических докладов, №13. - 61с.

  26 Ташмурадов Т. Международный туризм в XXI веке, Египет. Каирский Университет. 1996, 9 стр.


  27 А.Таксанов. “Экономика большого туризма” китоби. 2003.й

  28


  29 Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Учебное пособие, 2004 г.

  30 Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормотивных документов. М. 2004 год.


  31 Д.Абдуллаева. “Ресторан фаолиятида кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш” магистрлик диссертацияси. 2004.

  32 Балабанов И.Т.,Балабанов А.И. “Экономика туризма”, Учебное пособие, Москва,2003 г


  33 Маркетинг в туризме Учебное пособие 4-е изд., стереотип, (ГРИФ) Дурович А.П. 2004 г.

  34 Маркетинг в туризме Учебное пособие 3-е изд., стереотип, (ГРИФ) Дурович А.П. 2004 г.

  35 Александров А.Ю. Международный туризм. Уч.пособие для вузов.- М.: Аспект Пресс, 2004.

  36 Вопросы финансового обеспечения иностранного туризма, организация расчетов и бухгалтерского учета. М.Инс. туризма, 2003.

  37 Лицензирование и сертификация в туризме. Учебное пособие Дехтярь Г.М.:Финансы и статистика, 2003.


  38 www.travel-library.com – Электронная библиотека путешествий


  39 Страхование в туризме. Учебное пособие. Гвозденко А.А. 2002 г.

  40 А.Начаев. “Испанияда халқаро туризмнинг ривожланиши” номзодлик диссертацияси. 2004.

  41 Прикладной туроперейтинг. Учебное пособие Ушаков Д.С. 2004 г.  Download 1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 1.1 Mb.