Povabilo k oddaji ponudbe
Download 214.56 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi214.56 Kb.


I
nstitut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

1001 Ljubljana, p.p. 3000 / Jamova cesta 39 / Tel. n.c. 477 3900, Fax: 423 5400


POVABILO K ODDAJI PONUDBE

št.

05083/2011


Ponudnik:

Ime ali naziv:
Naslov:Vrsta nabave:
Storitev
Material

x

Oprema
Gradnja

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:
Št.

Opis blaga

1

AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV

v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo


Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Objave.


Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si
Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.
Rok za oddajo ponudbe je 8. julij 2011 do 11. ure.


Naslov za oddajo ponudb:

Institut “Jožef Stefan”

VLOŽIŠČE

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v dveh izvodih (povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati) v ovojnici, na kateri je dobro vidno: • Oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA AVTOKLAV«;

 • Točen naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 8. julija 2011 ob 12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.


Ljubljana, dne

21. junija 2011
Institut "Jožef Stefan"Vodja nabavne in prodajne službe:Jože Kašman, prof.mat.

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE
Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 30.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) po postopku oddaje naročil male vrednosti.


Priprava in veljavnost ponudbe:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31. oktobra 2011.JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti: 1. Ponudba – OBRAZEC 1

 2. Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

 3. Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 3

 4. Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 4

 5. Nastop s podizvajalci – OBRAZEC 5

 6. Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja – OBRAZEC 6

 7. Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – OBRAZEC 7

 8. Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – OBRAZEC 8

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.


SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.


Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa pod tč. 1 in tč. 2 – OBRAZEC 4. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.
Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.


Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.


Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.
Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti: • Ponudba – OBRAZEC 1

 • Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

 • Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 3

 • Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 4

 • Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila (v primeru nastopa skupine več pogodbenih partnerjev)

 • Nastop s podizvajalci – OBRAZEC 5

 • Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 5.1

 • Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 5.2

 • Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 5.3

 • Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja – OBRAZEC 6

 • Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – OBRAZEC 7

 • Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – OBRAZEC 8

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.
POSREDOVANJE PODATKOV NAROČNIKU:

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v skladu z dokločbami 13.odstavka 71.člena ZJN v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

 • gospodarskih subjektih, za ketere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zgoraj navedene podatke posredovati naročniku v roku 8 dni od prejema poziva.
Postopek IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

 • Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

 • Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

 • Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

 • V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

 • Variantne ponudbe niso dopustne.


Merila na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril:št.

Merilo

točke

1

Vrednost ponudbe:

A = povprečna vrednost vseh ponudb, ki

ustrezajo pogojem. Vrednosti so ocenjene na osnovi odstopanja od A


A ± 3%

18

več kot 3% do 6%

12

več kot 6% do 9%

6

več kot 9%

0

manj kot -3% do -6%

27

manj kot -6% do -9%

45

manj kot -9%

60

2

Število referenc v zadnjih 3 letih s področja razpisane dejavnosti s priporočili

od 3 do 5

5

več kot 5

10Izbira najugodnejšega ponudnika:

Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.Ponudnik, ki bo dosegel največ od 70 možnih točk, bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri merilu št. 1 – vrednost ponudbe.Ljubljana, dne

21. junija 2011
Institut "Jožef Stefan"Vodja nabavne in prodajne službe:Jože Kašman, prof.mat.

2. TEHNIČNI OPIS IN SPECIFIKACIJA OPREME
Predmet javnega naročila je AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV, ki se uporablja za sintezo magnetnih nanodelcev na osnovi barijevega in stroncijevega heksaferita. Ti delci bodo naknadno uporabljeni v filtracijskem mediju v okviru projekta MNT-ERA.NET z naslovom Novi inovativni filtracijski sistemi. Delci bodo uporabljeni kot zaščita filtrov pred obraščanjem ter za čiščenje le-teh.


Tehnične karakteristike:

 • Velikost tlačne posode: 1000 ml

 • Material tlačne posode: Inconel

 • Drugi sestavni deli: jeklo

 • Maksimalna temperatura: 350°C

 • Mora zagotavljati meritve tlaka v posodi in prenos le-teh na PCDruge zahteve:

  • Sistem mora biti označen kot CE

  • Vključen naj bo prevoz

  • Vključena naj bo dokumentacija in priročniki


OBRAZEC 1

3. PONUDBA
Podatki o ponudniku:

Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Transakcijski račun številka:


Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
podpis pogodbe:INSTITUT "JOŽEF STEFAN"
Jamova cesta 39
PONUDBA

št.kraj:datum:


1000 LjubljanaNa osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 05083/2011 z dne 21.6.2011 vam pošiljamo naslednjo ponudbo:
Vrsta nabave:
Storitev
Material

x

Oprema
GradnjaŠt.

Opis blaga

Količina

Cena

Pop.%

Vrednost

1

AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV

1 Komplet


SKUPAJ

POPUST

OSNOVA

DDV

ZA PLAČILO (EUR)Dobava (število tednov):
Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa):Garancijska doba (najmanj 12 mesecev):Veljavnost ponudbe do:

31.10.2011V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".


OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.

Ponudnik:


Predstavnik ponudnika

(ime in priimek)


OBRAZEC 2
4. PODATKI O PONUDNIKU:

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
Zakoniti zastopnik ponudnika:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Številka telefona:
Številka faxa:
Internetni naslov:
Identifikacijska številka:
Transakcijski račun št. pri banki:
Št. vpisa v sodni register

(št.vložka):


Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)


OBRAZEC 3

4.1 PODATKI O PONUDNIKU

IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:


 a) samostojno

 b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:Zap. št.

Partner v skupni ponudbi

Opis del, ki jih bo izvedel

Vrednost del

Razmerje v %

1.

2.

3.

4.

5.
Priloga: • Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

 • Zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 2, Obrazec 4)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 05083/2011 za AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.
Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 4
4.2 IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Ponudnik:

Ime ali naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Reg. sodišče:
Štev. registracije:Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:1.

Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila.

2.

Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09) ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

3.

Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju.

4.

Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. V skladu z navedbami 6. odstavka 42. člena ZJN-2.

5.

Nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.

6.

Pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

7.

Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

8.

Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

9.

Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje svoje dejavnosti.

10.

V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.

11.

Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

12.

Zagotavljamo tehnično pomoč naših strokovnjakov.

in dajemo


S O G L A S J E
Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)
pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.
Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)


OBRAZEC 5

5. NASTOP S PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:


 a) samostojno, brez podizvajalcev

 b) s podizvajalciZap. Št.

Podizvajalec

Opis del, ki jih bo izvedel

Vrednost del

Razmerje v %

1.

2.

3.

4.

5.
Priloga: zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 5.1 in Obrazec 5.2 – izpolni podizvajalec,

Obrazec 5.3 – izpolni ponudnik)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 05083/2011 za AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)


Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 5.1
5.1 IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

Ime ali naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Reg. sodišče:
Štev. registracije:
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:1.

Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti.

2.

Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

3.

Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji.

4.

Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila.

in dajemoS O G L A S J E
Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)
pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.
Podizvajalec:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.


OBRAZEC 5.2  1. SOGLASJE PODIZVAJALCA

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnikaPodizvajalecSoglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.


Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 05083/2011 za AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.
Podizvajalec:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.


OBRAZEC 5.3  1. POOBLASTILO PONUDNIKAP O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 05083/2011 za AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.
Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6
6. IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE

FINANČNEGA ZAVAROVANJA

­­­­­­­­­­­­­

Podjetje
Naslov:

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naša ponudba sprejeta kot najugodnejša, naročniku predložili: • bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj še en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

 • bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 05083/2011 za AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV.
Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)


OBRAZEC 7
REFERENCE S PODROČJA RAZPISANE DEJAVNOSTI
Potrjujemo, da imamo v obdobju zadnjih treh let sklenjene naslednje pogodbe s področja razpisane dejavnosti (najmanj 3 reference):Tek.

št.


Naročnik

Datum podpisa pogodbe

Predmet pogodbePonudnik:(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)


obrazec 8

VZOREC POGODBE
Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in
...............................................................................................,ki ga zastopa direktor........................

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”


se dogovorita in skleneta naslednjo
P O G O D B O
1.člen

PREDMET POGODBE


Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko NMV......../2011.
S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme
AVTOKLAV ZA HIDROTERMALNO SINTEZO NANODELCEV
podrobneje specificirane v predračunu št. ....... z dne ............, ki sta sestavni del te pogodbe.
2. člen

VREDNOST POGODBE


Vrednost navedene opreme znaša .......................... EUR. Cena ne vsebuje DDV.

3. člen


DOBAVNI ROK
Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz s transportnim zavarovanjem. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.
Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

4. člen


NAČIN PLAČILA
Dobavitelj bo izstavil račun ob dobavi, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v roku 30 dni od izstavitve.
Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.
Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Dobavitelj za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenig del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca – dobavitelja.
Če izvajalca po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

 • izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

 • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

 • soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

5.člen


DOKUMENTACIJA

Dobavitelj bo naročniku predložil naslednje dokumente: • Račun

 • Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

 • Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

 • Navodilo za instalacijo opreme

 • Primopredajni zapisnik

 • Garancijski list


Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. člen


POGODBENA KAZEN
Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi opreme ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlo­gov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen: 3 ‰ dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 9 % pogodbene vrednosti.

7. člen


BANČNE GARANCIJE
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla,
Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.
8. člen

JAMSTVA DOBAVITELJA


Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.
Dobavitelj naročniku jamči:

 • da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

 • da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

 • da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

 • da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.


Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu en delovni dan po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme na sedežu naročnika, ga mora dobavitelj zagotoviti v 5 delovnih dneh po ugotovitvi problema.
Če oprema ni popravljena v 15 delovnih dneh, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.
Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

9. člen


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

 • pridobitev tega posla ali

 • za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

 • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

 • ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.


10. člen


KONČNE DOLOČBE
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.
Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 7.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

NAROČNIK:
DOBAVITELJ:

Institut “Jožef stefan”Direktor:
Direktor:


Prof. Dr. Jadran Lenarčič
Datum:
Datum:

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.Ponudnik:


(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

/
Katalog: ijsw -> Objave

Download 214.56 Kb.
Download 214.56 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPovabilo k oddaji ponudbe

Download 214.56 Kb.