• Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak — Témakörök
 • Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra
 • Álláskeresés 4 óra/4 óra
 • Munkanélküliség 4 óra/4 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A
 • Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra*
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek Témakörök
 • Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra
 • Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra
 • Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra
 • Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra/16 óra*
  Download 2.2 Mb.
  bet4/22
  Sana13.11.2020
  Hajmi2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra/16 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
   1. Témakörök

    1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra

  Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).

  Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.

  Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.

  Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
    1. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra

  Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.

  Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok.

  Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.


    1. Álláskeresés 4 óra/4 óra

  Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.

  Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.

  Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.

  Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).

  Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.


    1. Munkanélküliség 4 óra/4 óra

  A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.

  Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.

  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

  Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai

  Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.

  Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások).

  Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.

  A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.
   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

  x

   

   

   

  2.

  megbeszélés

   

  x

   

   

  3.

  vita

   

  x

   

   

  4.

  szemléltetés

   

   

  x

   

  5.

  szerepjáték

   

  x

   

   

  6.

  házi feladat

   

   

  x

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

  x

   

   

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

  x

   

   

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

  x

   

   

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

  x

   

   

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

  x

   

   

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

  x

   

   

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

  x

   

   

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Leírás készítése

   

  x

   

   

  2.2.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

  x

   

   

  2.3

  Tesztfeladat megoldása

   

  x

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
  A

  11498-12 azonosító számú

  Foglalkoztatás I.

  (érettségire épülő képzések esetén)

  megnevezésű

  szakmai követelménymodul

  tantárgyai, témakörei

  A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák   

  Foglalkoztatás I.

  FELADATOK

  Idegen nyelven:

   

  bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)

  x

  alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

  x

  szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

  x

  állásinterjún részt vesz

  x

  munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik

  x

  idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez

  x

  munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata

  x

  SZAKMAI ISMERETEK

  Idegen nyelven:

   

  szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése

  x

  egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

  x

  közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok

  x

  a munkakör alapkifejezései

  x

  SZAKMAI KÉSZSÉGEK

  Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven

  x

  Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban

  x

  SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

  Fejlődőképesség, önfejlesztés

  x

  TÁRSAS KOMPETENCIÁK

  Nyelvi magabiztosság

  x

  Kapcsolatteremtő készség

  x

  MÓDSZERKOMPETENCIÁK

  Információgyűjtés

  x

  Analitikus gondolkodás

  x

  Deduktív gondolkodás

  x
  1. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.

  Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.

  Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Idegen nyelvek


   1. Témakörök

    1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra

  A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.

  Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
    1. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra

  A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.


    1. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra

  (Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
  A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.

  Az elsajátítandó témakörök:

  - személyes bemutatkozás

  - a munka világa

  - napi tevékenységek, aktivitás

  - lakás, ház

  - utazás,

  - étkezés  Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.


    1. Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra

  A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.


   1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakkepzesi kerettantervek 2016
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi kerettantervek 2016 -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 2.2 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra/16 óra*

  Download 2.2 Mb.