rangli m eta llu rg iy a , neftni q a y ta is h la s h , k o k so k im y o , s e m e n t ish la b ch iq a rish
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/365
Sana15.10.2022
Hajmi4.28 Mb.
#27258
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   365
Bog'liq
Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
betlik3
rangli m eta llu rg iy a , neftni q a y ta is h la s h , k o k so k im y o , s e m e n t ish la b ch iq a rish  
v a b o sh q a la rd ir. Birinchi n a v b a td a su v n i ifloslan tiru vch i s o h a la r g a s e llu lo z a - 
q o g ’o z v a g o ’s h t - s u t is h la b c h iq a r is h s a n o a ti, neftn i q a z ib c h iq a r is h s a n o a ti 
h a m kiradi. Y er r e s u r s la r in in g h a m m a is h la b c h iq a r is h s o h a la r i, q u rilis h  
m ateriallari s a n o a t i v a b o s h q a la r  z t a ’sirini k  r sa tm o q d a . B a ’zi s a n o a t so h a la r i 
tabiiy m u h itga b a r c h a y  n a lish la r d a sa lb iy t a ’sir e tm o q d a va su v, h a v o , tuproq 
q a t la m in i i f lo s la n t ir m o q d a . B u la r g a a s o s a n k im y o , q o r a m e t a l l u r g i y a , 
p la s t m a s s a v a sin tetik to la ish la b c h iq a rish , o z iq -o v q a t s a n o a ti (a y n iq s a kraxm al 
v a sh a k a r is h la b c h iq a r is h ) v a b o s h q a la r kiradi. Bu ro’yxatn i d a v o m ettirish 
m u m k in . S a n o a t n i n g b a r c h a s o h a la r i v a q is h lo q x o ’ja lig i turli d a r a j a d a  
atrofim izd agi tabiatni ifloslan tiruvchi b o ’lib, ah o lin in g sa lo m a tlig ig a sa lb iy ta ’sir 
q ilm o q d a .
Bir n e c h a m is o lla r k eltir a m iz. 1 to n n a c h  y a n e r itis h d a a t m o s f e r a g a  
k o’tarilad igan qattiq za rr a ch a la r (c h a n g ) 4 ,5 kg, s e r a g a z i - 2 ,7 kg, m a r g a n e s -
0 ,5 kgni tash k il e ta d i. S h u la r ich id a m ish y a k , fosfor, su rm a , q o ’rg’o s h in , sim o b  
parlari, sm o la li m o d d a la r bor. A g lo m e r a tsio n fabrika trubalarid an “tulki dum lari”
- to ’q sariq rangli (s e r a n in g k u yish m a h su li) o s m o n to m o n c h o ’zilib turibdi. 1 
to n n a alyum iniy o lis h u c h u n (te x n o lo g ik bog'liq) 3 8 k g d a n 4 7 k g g a c h a ftor sa r f 

Download 4.28 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   365
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifarangli m eta llu rg iy a , neftni q a y ta is h la s h , k o k so k im y o , s e m e n t ish la b ch iq a rish

Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish