• S h u b h a siz, atrofdagi m uhitning h olatiga sa n o a t va q ish loq xjaligi (a y n iq sa indus
 • y a s h o v c h i yil d a v o m id a  zin in g o g ’irlikdan 9 m a r ta k  p roq a h la t ta s h la y d i
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet33/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  y a s h o v c h i yil d a v o m id a  zin in g o g ’irlikdan 9 m a r ta k  p roq a h la t ta s h la y d i, 
  Parijlik - 6 m arta, M an ilad a y a s h o v c h ila r - 2 , 5 m arta. S a b a b la r id a n biri sh u k i, 
  yirik s h a h a r la r g a m a h s u lo t y u z -m in g kilom etr n a rid a olib kelin adi, s h u n in g u c h u n  
  m a h s u lo tn in g k rkam ligi v a sifatliligi b  lg a n q a d o q la s h n in g so lish tir m a o g irligi 
  y a n a d a k  p a y a d i. M a h s u lo tn in g n a r x id a b  lis h i o ’n d o lla rn in g bir d o llarin i 
  a m e r ik a lik la r , m a s a l a n , q a d o q l a s h g a t la y d ila r . C h iq in d ila r n i y  q o t i s h


  h a q iq a td a n g lo b a l m u a m m o b o ’lib q o ld i. G ’arb iy G e r m a n iy a d a ch iq in d ila rn i 
  t o ’p la sh v a q a y ta is h la b c h iq ish Yel davlatlari milliy m a h su lo tin i 1 ,5 fo iz g a yaqin 
  b erad i. F a q a t qattiq m a is h iy c h iq in d ilarn in g m iqdori k  p a y ish i y ilig a 3 foizn i 
  tash kil etad i.
  Ko’p v a q td a n beri p la n e ta d a atrofd agi m uh itn ing iflo sla n ish id a n iqtisod iy 
  ziyon ning yillik YalM m iqdoridan a n tro p o g en ta ’siri o stid a k u ch a y m o q d a . S h u n d a  
  tabiatni s a q la s h tadb irlariga o ’rta h iso b d a Y alM ning 2 -3 fo izid a n k  p a y m a y d i. 
  S h u b h a siz, atrofdagi m uhitning h olatiga sa n o a t va q ish loq xjaligi (a y n iq sa indus- 
  trial rivojlangan m am lakatlard a) kuchli v a sezilarli darajada ta ’sir e tm o q d a .
  A n a s h u la r n in g h a m m a s i b ila n b a r c h a , m a s a la n , a tm o s fe r a n i k o ’proq 
  ifloslan tirayotgan s a n o a t so h a la r in i a y tish m um kin. Bu e n e r g e tik a (a y n iq s a T E S ), 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  y a s h o v c h i yil d a v o m id a  zin in g o g ’irlikdan 9 m a r ta k  p roq a h la t ta s h la y d i

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish