• Y U N E P (A trof-m uh it b  y ic h a BM T d a stu r i) a to m e n e r g e t ik a s i b  y ic h a
 • 0 ’rmonlarning yo’qolishi R iv o jla n g a n m a m la k a tla r 2 - 3  n yilliklar o ld in  r m o n la r n in g y o ’q o lis h
 • ta la b etm o q d a la r . B a ’zi m a m lak atlar a to m e n e r g e tik a sin i rivojlantirish b  y ich a
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet41/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  ta la b etm o q d a la r . B a ’zi m a m lak atlar a to m e n e r g e tik a sin i rivojlantirish b  y ich a  
  o ’z dastu rlarin i t o ’xtatdilar. Y a p on iya e s a , a k s in c h a , 2 0 1 0 y ilg a c h a A E S d a 2 0  
  b lo k d a n ortiq qu rish m a q sa d la ri borligini e ’lon qildi.
  Y U N E P (A trof-m uh it b  y ic h a BM T d a stu r i) a to m e n e r g e t ik a s i b  y ic h a  
  X a lq a ro a g e n tlig i (MAGATE) va J a h o n s o g ’likni s a q la s h ta sh k ilo ti (VOZ) bilan 
  b a r c h a turli m u ra k k a b s a n o a t q u rish la rin i b o s h q a r is h v a ta v a k k a l b a h o s ig a  
  taallu qli loyih alarni a m a lg a o s h ir is h d a ishtirok e tm o q d a la r.
  A t o m e n e r g i y a s i d a n f o y d a l a n i s h m u a m m o s i u s t i d a o l im l a r b o s h  
  q o tir m o q d a la r v a MAGATE a y tis h ic h a , e k o lo g iy a , xa v fsizlik v a iq tiso d n u q tai 
  n a z a r id a n s h u n d a y e n e r g iy a topiladiki, k ela ja k d a butun d u n y o kerakli d a ra ja d a  
  e n e r g iy a bilan t a ’m in lan ad i.
  0 ’rmonlarning yo’qolishi
  R iv o jla n g a n m a m la k a tla r 2 - 3  n yilliklar o ld in  r m o n la r n in g y o ’q o lis h  
  havfini tu s h u n ib yetdilar. S h u n in g u c h u n  rta k en g lik d a g i  rm o n la r m a y d o n i 
  h o zirg i p a y td a k a m a y m a y turibdi, a k s in c h a , k  p h o lla rd a o Y m o n la rn i q a y ta  
  tik la s h ish la r i n a t ij a s id a  s ib b o r y a p ti. 0 ’r m o n la r n in g y o ’q o lis h i v a sifa ti 
  p a s a y is h in in g s a b a b i iq tisod iy riv o jla n g a n m a m la k a tla rd a ohirgi  n yilliklarda 
  kislotali y o m g ’irlar y o g ’ishi 3 0 m ln. g a y a q in h u d u d zararlan gan ligid ad ir.
  R iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla m in g k  p ch ilig id a  rm on lar y  q o lish i d a v o m  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ta la b etm o q d a la r . B a ’zi m a m lak atlar a to m e n e r g e tik a sin i rivojlantirish b  y ich a

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish