Evropa Oslyo Afrika SHimolny
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet363/365
Sana15.10.2022
Hajmi4.28 Mb.
#27258
1   ...   357   358   359   360   361   362   363   364   365
Bog'liq
Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

Evropa Oslyo Afrika SHimolny
Ameiika
Janubiy
Amerika
Avstra-
liya
MDXva
Boltiq
byl
mamla-
katlari
Jami
quruqlik2
Suv balansi 
ellementlari (yiliga 
kub. km. da)
10.5
444
30.3
20.7
17.8
7.7
22.4
Kishilar
7165
32690 20780 13910
29355
3350
10960
11035
Daryo okimi
3110
13190 4225
5960
10380
357
4350
38830
Yer ostida
1065
3410
1465
1740
3740
53
1020
11885
Yer yuzasida
2045
9780
2780
4220
6640
304
3330
26945
Hududning 
yalpi namlanishi
5120
22910 18020 9690
2 2 1 7 5
3046
7630
83380
Buglanish
4055
19500 16555 7950
18975
2993
6610
71475
7-jadval.
D u n y o n in g d o im iy a h o lis i m a y ju d h u d u d r e s u r s i 
v a u n in g ta q s im o ti*
D u n y o b o ’y ic h a
Ming kv.km
SalmogM, foiz
1 3 0 3 0 0
1 0 0
Hududi I Yirik mamlakatlar b o’yicha
1.
R o ssiy a
17 0 6 8
13,1
2
Xitoy
9 3 2 2
7 ,2
3
K anada
9 2 1 7
7.1
4.
AQSH
9 1 6 3
7 ,0
5.
Braziliya
8 4 5 3
6 .5
6.
Avstraliya
7 6 1 5
5 ,8
7.
Hindiston
2 9 7 2
2 ,3
8.
A rgentina
2 7 3 6
2,1
9.
Q o z o g ’iston
2 7 1 6
2,1
10.
Kongo, D.R.
2381
1,8
53.
0 ’zb ek iston
4 4 7
0 ,3


J a h o n a h o l i s i n i n g s o n i v a u n in g yirik m a m la k a tla r  
b o ’y ic h a t a q s i m o t i 1, 2 0 0 1 yil
M am lak atlar no m i
A h o lin in g
s o n i (m ln . k ish i)
s a l m o g ’i (fo iz)
Butun jahon
6 1 3 2 ,8
100
1
Xitoy
1 2 7 1 ,9
2 0 ,7
2
Hindiston
1 0 3 3 ,4
16 ,8
3
AQSH
2 8 4 ,0
4 ,6
4
Indoneziya
2 1 3 ,6
3,5
5
Braziliya
1 7 2 ,6
2 ,8
6
R o ssiy a
1 4 4 ,8
2 ,4
7
Pokiston
1 4 1 ,5
2 ,3
8
B a n g la d esh
1 3 3 ,4
2,2
9
Nigeriya
12 9 ,9
2,1
10
Yaponiya
127,1
2,1
40
 zb ek is to n
2 5 ,4
0,4
Manba: 20 0 3 World Developm ent Indicators- Р.
9 -ja d v a l.
0 ’r ta c h a y illik t u g ’ ilis h s o n i v a u n in g t a q s im o t i
D unyoda dem ograftk 
salohiyati yuqori b lgan 
m am lakatlar b yicha
Tug*ilish
Aholi 
0
’sish i
soni
(ming kishi)
s a lm o g ’i
(foiz)
1 9 9 0 - 2 0 0 0
УУ
2 0 0 0 - 2 0 1 5
УУ-
(B ash orat)
Jam i
1 3 9 4 0 0
100
1
Xitoy
2 6 5 2 3
19,1
2 8 1 ,3
130,1
2
Hindiston
2 1 5 7 3
15,5
3 2 8 ,6
2 1 2 ,0
3
P okiston
5 0 5 8
3 ,6
5 5 ,4
5 4 ,7
4
In don eziya
4781
3 ,4
62,1
40,1
5
Nigeriya
4 3 6 3 8
3,1
5 5 ,8
4 2 ,5
6
B a n q la d esh
4231
3,0
4 5 ,7
3 4 ,9
7
AQ SH
4 0 5 3
2 ,9
5 4 ,4
3 8 ,3
8
Braziliya
3 8 8 2
2 ,8
4 8 ,8
2 9 ,9
9
Efiopiya
2 5 9 2
1,9
26 ,6
2 3 ,9
10
M eksika
2 5 3 9
1,8
30 ,4
23,1
39
 z b e k is to n
6 7 0
0 ,5 , 

. ,


B ir y o s h g a t  lm a y  lg a n b o la la r s o n i v a u n in g m a m la k a tla r  
b  y ic h a t a q s im o t i
D u n y o n in g u s h b u k o ’r sa tk ic h y u q o ri 
d arajad a b o ’lg a n m am lak atlari b o ’y ic h a
0 ’lganlar
Soni (ming kishi)
S a lm o g ’i (foiz)
8 5 9 0
1 0 0
1
Xitoy
1 9 6 3
2 2 ,8
2
Hindiston
9 4 9
1 1 .0
3
Pokiston
4 6 0
5 ,3
4
B a n g la d esh
4 5 7
5 ,3
5
K ongo
312
3 ,7
6
Indoneziya
311
3 ,7
7
Braziliya
2 2 7
3 ,7
8
Efiopiya
2 2 5
2 ,6
9
M eksika
151
1.8
4 7
0 ’zb ek iston
18
0 ,2
11-jadval.
0 ’r tach a k  r sa tk ic h

k v .k m
 g a t o ’g ’ri k elu v ch i ah oli s o n i, 20 0 1 yil.
48
1
M akao (Xit.)
21 ming
2
M onako
1 5 ,8 ming
3
Singapur
6 ,8 ming
4
Vatikan
2 ,2 ming
5
Malta
1 234
б
B an glad esh
1 0 2 4
7
Maldivi
93 4
8
Baxreyn
91 7
9
B arbados
6 2 4
10
Mavrikiy
591
11
Niderlandiya
4 7 3
12
Puerto-Riko
4 3 3
13
0 ’zbekiston
57
Chet el iqtisodiyoti almanaxi, 22- bet.


 rtach a krsatkich
Yil hisobida
1
Y aponiya
81
2
Sh vetsiya Andorra Shvetsariya, Islandiya, G onkong (Xit.)
8 0
3
Avstraliya, Makao (Xit ), Kanada, Norvegiya, Fransiya, Italiya
79
4
Malta, Kipr
7 8
5
Niderlandiya, Isroil, Ispaniya, Belgiya,
77
6
 zb ek isto n
71
Chet el iqtisodiyoti almanaxi, 2 6 - bet.
13-jad val.
_________________________ T a b iiy k o ’p a y is h k o e f f it s ie n t i__________________________
0 ’rta ch a k  r sa tk ic h
A h o lin in g har 1 0 0 t a s ig a n is b a ta n  
t u g ’ilgan lar s o n i, 1980 -2 0 0 1 yillar
1,5
1
BAA
5,0
2
lordaniya
4 ,0
3
Saud. Arabiston, O m an
3,9
4
lem en
3,6
5
G am biya
3,5
6
Niger, Kot-divuar
3,3
7
K ongo D.R.
3,2
8
Angola, Siriya, Turkmaniston
3,1
9
Benin, B otsvan a, S vazilen d
3,0
10
 zb ek isto n
2 ,5
1 4-jad val.
T u g ’ilis h n in g y ig ’in d i k o e f f it s ie n t i1
D u n yo b  y ich a  rtach a k o ’rsatk ich
har bir a y o l t u g ’is h davri d a v o m id a  
tu q q a n b olalar s o n i
3 ,0
1
Yam an
7 ,7
2
Kabo-Verde
7 .4
3
Afg’oniston
6 .9
4
Iroq
6 ,6
5
S e n e g a l
6 ,0
6
Suriya
5 ,9
7
lordaniya
5 ,9
8
Keniya
5 ,9
9
Efiopiya
5,9
10
Nigeriya
5 ,9
11
 zb ek isto n
5,2


D u n y o
b o ’y ic h a o ’rtach a k o ’rsa tk ic h
Ekin m a y d o n i (m ln. gek tar)
1426
1
AQSH
177
2
Hindiston
162
3
ROSSIYA
125
4
XlTOY
124
5
Braziliya
55,2
6
Avstraliya
4 7 ,6
7
Kanada
45 ,6
8
Ukraina
32,7
9
Nigeriya
28,2
10
Argentina
2 5 ,0
11
M eksika
2 4,8
12
Turkiya
24,1
13
Q o z o g isto n
2 4 ,0
14
Pokiston
2 1 ,2
15
Fransiya
18,4
16
Indoneziya
17,9
17
Eron
17,3
18
S u dan
16,7
19
JAR
14,8
20
Tailand
14,7
21
P o lsh a
14,1
22
Ispaniya
13,7
23
Germ aniya
11.8
24
0 ’zbekiston
4,2
1 6-jad val.
A h o li j o n b o s h i g a t o ’g ’ri k e lu v c h i y a lp i ic h k i m a h s u l o t (A Q S H m in g d o lla r i 
s o t i b o l i s h im k o n iy a tin in g p a r ite tin i h i s o b g a o lg a n h o ld a )
Dunyo bo’yicha o’rtacha ko’rsatkich
A Q SH dollari h-da
7 ,5 7
1
L yuksem burg
4 1 ,8
2
S h veytsariya
3 7 ,0
3
Y aponiya
3 6 ,0
4
N orvegiya
3 5 ,5
5
AQSH
3 4 ,9
6
D aniya
31,1
7
Islandiya
2 8 ,9
8
S h v etsiy a
2 5 ,4
9
Singapur
2 4 ,9
10
Buyuk Britaniya
58
0 ’zb ek iston
2 ,4 4


Yirik shoxli qoramol, qo’y. echki, parranda, chchqa va otlarsoni

Yirik shoxli
Qo’y-Echki
Cho'chka
Parranda
Ot
1
Hindiston
218,8
Xitoy
131.1
Xitoy
148,4
Xitoy
436.8
Xitoy
3625
Xitoy
8.9
2
Braziliya
167,5
Avstraliya
116,7
Hindiston
123
AQSH
59,3
AQSH
1720
Mcksika
6.2
3
Xitoy
104,1
Hindiston
57,9
Pokiston
47,4
Braziliya
27,3
Braziliya
1010
Braziliya
5.9
4
AQSH
98.0
Iroq
53,9
Sudan
37,8
Germaniya
27,0
Indoneziya
800
AQSH
5.3
5
Argentina
55,0
Yangi
Zelandiya
45,7
Bangladesh
33,8
Ispaniya
21,9
Mcksika
476
Argentina
3.6
6
Sudan
35,3
Buyuk
Britaniya
4,7
Iroq
26,0
Vyctnam
20,2
Hindiston
402
Mongoliya
2.8
7
Efiopiya
35,1
Sudan
42,8
Nigeriya
24,3
Polsha
18,2
Rossiya
343
Efiopiya
2.7
8
Meksika
30,3
Turkiya
30,2
Efiopiya
16,8
Hindiston
16,5
Yaponiya
298
Kolumbiya
2.5
9
Rossiya
27,1
JAR
28,7

Download 4.28 Mb.
1   ...   357   358   359   360   361   362   363   364   365
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish