• Y er y u z i r e s u r s la r i t u g a m a y d i, d e g a n p a y tla r o ’tib k e td i. A lb a tta , b a r c h a
 • K elajagim izga oid ju d a k o ’p taxm inlar m avjud. A lbatta, biz ularga h a m m uhim
 • m arta k o ’p s u v ishlatilad i. B ir to n n a s u n ’iy tola h o sil qilish u ch u n , b ir to n n a p axta
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet52/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  m arta k o ’p s u v ishlatilad i. B ir to n n a s u n ’iy tola h o sil qilish u ch u n , b ir to n n a p axta 
  ipidan q ilin a d ig a n to la g a q a r a g a n d a 1 0 0 m artalab k o ’p s u v ish latilad i. N eft v a  
  g a z a s o s iy e n e r g iy a m a n b a i b lish i bilan bir q a to rd a k im yo sa n o a tin in g a s o s iy  
  x o m a s h y o r e s u r s ig a aylan d i. Bu n eft v a g a z k o n lard an q a z ib o lin ish in in g ortishi 
  b ila n b o g ’liq. Z a m o n a v iy s a n o a t d a у е г y u z id a g i b a r c h a m a v ju d k im y o v iy  
  e le m e n t la r ish la tila d i.
  In so n iy a t o ld id a s h u n d a y s a v o l turibdi: Tabiiy resu r sla r k o ’p g a y e t a d im i-  
  Y er y u z i r e s u r s la r i t u g a m a y d i, d e g a n p a y tla r o ’tib k e td i. A lb a tta , b a r c h a  
  r es u r s la m in g b a ta m o m tu g a s h i h a q id a gapirish hali erta, lekin bu o ’zim izni o ’zim iz 
  ovun tirish x o lo s . H ozirgi k u n d a ja h o n d a kichikroq, qorli rayonlard a j o y la s h g a n  
  k o n la rg a o ’tilishi y e r b o y lik la rin in g ta n n a rx i o s h is h i g a olib k e lm o q d a . Tabiiy 
  r esu rsla rn in g tu g a y d ig a n v a tu g a m a y d ig a n la r g a boTmishi shartli blib q o lm o q d a . 
  H ozirda a tm o sfe ra kislorodining tu g a s h i to ’g ’risida olim lar  ylam oq dalar, bu bilan 
  bir qatord a Q u y o sh e n e r g iy a sin in g tu g a s h i h a m bir o ’rinda turibdi. Lekin h o zirc h a  
  bu en e r g iy a la rn in g o q im i a m a ld a tu g a lla n m a y d ig a n g a o ’x sh a y a p ti.
  K elajagim izga oid ju d a k o ’p taxm inlar m avjud. A lbatta, biz ularga h a m m uhim  
  e ’tibor b e r is h im iz lo zim . B u n d a y ta x m in la rn i ish la b c h iq is h d a bir to m o n d a n  
  a h o lin in g v a a h oli ehtiyojlarin in g ortishi, ikkinchi to m o n d a n , har bir r e s u r sn in g  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  m arta k o ’p s u v ishlatilad i. B ir to n n a s u n ’iy tola h o sil qilish u ch u n , b ir to n n a p axta

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish