Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti strojírenství laserová technologie
Download 1.83 Mb.
bet1/13
Sana01.01.2020
Hajmi1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta


Ústav slavistiky
Překladatelství ruského jazyka

Kristýna FialováLingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti strojírenství

laserová technologie
Magisterská diplomová práce

Vedoucí práce: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

2015
Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala

samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

……………………………………

Podpis autora práce

Zde bych chtěla poděkovat vedoucí práce PhDr. Taťáně Juříčkové, Ph.D. za její vstřícný přístup a poskytnutí cenných rad při vedení mé diplomové práce. Poděkování patří taktéž studentům Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Bc. Zbyňku Hortovi a Bc. Antonu Chuvashevovi, kteří mi umožnili konzultace v oblasti odborné terminologie.


OBSAH


Úvod 6

I. TEORETICKÁ ČÁST 7

1 Úvod do problematiky laserových technologií 8

1.1 Historie vzniku laseru 9

1.2 Základní princip činnosti laseru 10

1.3 Základní členění laserů 11

1.4 Využití laserů v průmyslu 13

1.5 Využití laserů v ostatních odvětvích 16

2 Charakteristika odborného stylu 19

2.1 Stylová vrstva odborná 19

2.2 Stylové normy odborného vyjadřování 22

2.3 Kompozice odborného textu 23

2.4 Kvantitativní charakteristika odborného stylu 23

2.5 Termíny 25

2.5.1 Druhy termínů 26

2.5.2 Vznik a tvoření termínů 27

2.5.3 Statistický přehled o termínech 29

3 Překladatelský proces 31

3.1 Základní jednotka překladu 32

3.2 Překladové transformace 34

II. PRAKTICKÁ ČÁST 39

1 Překlad odborného textu 40

2 Lingvistická analýza termínů z hlediska tematického 83

2.1 Terminologie z oblasti techniky a technologie strojírenství 84

2.2 Terminologie z oblasti fyziky 85

2.3 Terminologie z oblasti chemie 86

2.4 Terminologie z oblasti ekonomie 87

2.5 Terminologie z oblasti geografie 87

2.6 Terminologie z oblasti mineralogie 87

3 Lingvistická analýza termínů z hlediska slovnědruhového 88

3.1 Substantiva 88

3.1.1 Substantiva z hlediska gramatické kategorie rodu 88

3.1.2 Substantiva z hlediska gramatické kategorie čísla 90

3.2 Adjektiva 91

3.2.1 Přídavná jména slovesná 93

3.3 Verba 95

3.3.1 Slovesa v pasivních větných konstrukcích 95

3.3.2 Slovesa v aktivních větných konstrukcích 96

3.3.3 Přechodníky 96

3.4 Předložkové vazby 96

4 Lingvistická analýza termínů z hlediska slovotvorného 99

4.1 Morfologické tvoření termínů 99

4.1.1 Derivace 99

4.1.2 Kompozice 100

4.1.3 Abreviace 101

5 Lingvistická analýza termínů z hlediska provenienčního 101

6 Translatologická analýza překládaného textu 104

6.1 Lexikální transformace 104

6.1.1 Transkripce 104

6.1.2 Konkretizace 105

6.1.3 Generalizace 105

6.1.4 Transplantace 106

6.2 Gramatické transformace 106

6.2.1 Rozčlenění větných celků 106

6.2.2 Spojení větných celků 107

6.2.3 Syntaktická kondenzace 107

6.2.4 Záměna slovního tvaru 109

6.2.5 Slovnědruhová záměna 110

6.2.6 Větněčlenská záměna 110

6.2.7 Multiverbizace 110

6.2.8 Univerbizace 111

6.2.9 Záměna víceslovného pojmenování jednoslovným 111

6.2.10 Záměna jednoslovného pojmenování víceslovným 111

6.2.11 Záměna gramatického statusu větné konstrukce 112

6.2.12 Slovosledná záměna 112

6.3 Lexikálně-gramatické transformace 112

6.3.1 Opisný překlad 112

Závěr 113

Резюме 117

Seznam použité literatury 123


Úvod


Tato magisterská diplomová práce pojednává o problematice laserových technologií využívaných ve strojírenství. Pro překlad z oblasti strojírenství jsem se nerozhodovala dlouho, jelikož problematika nekonvenčních technologií všeobecně mě samotnou velmi zajímá. V současné době jsem rovněž studentkou oboru Finance a řízení se specializací na Řízení průmyslové výroby, také z tohoto důvodu jsem považovala za velmi přínosné rozšířit své znalosti právě v oblasti laserových technologií. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla právě pro téma laserových technologií, je aktuálnost problematiky. Laserové technologie patří v současné době k nejrozšířenějším druhům technologií, využívaných při obrábění kovů.

Problematika laserových technologií je velmi obsáhlé téma a provedení adekvátního překladu by nebylo možné bez odborných konzultací se studenty Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Bc. Zbyňkem Hortem a Bc. Antonem Chuvashevem. Ačkoliv existuje velké množství technických slovníků vydaných různými autory, tak v souvislosti s laserovými technologiemi je většina těchto slovníků z hlediska aktuálnosti prakticky nepoužitelná. Technologie jsou bohužel krok napřed před překladateli, a z tohoto důvodu jsem musela prostudovat velké množství odborné literatury. Informace jsem čerpala především z odborného periodika MM Průmyslové spektrum, kde se problematice laserových technologií věnují především odborníci z Českého učení technického v Praze, Ing. Jaroslav Řasa, CSc. a Ing. Zuzana Kerečaninová. Velkým přínosem pro mě byly také kladně hodnocené diplomové práce studentů Vysokého učení technického v Brně pod vedením odborníka v oblasti laserových technologií Ing. Karla Osičky, Ph.D.

Překládaný text se skládá celkem ze 3 celků. První kapitola s názvem Obrábění kovů řeznými nástroji je z publikace Обработка металлов резанием, autorem této publikace je А. М. Минаев. Druhá a zároveň nejobsáhlejší kapitola s názvem Laserové technologie využívané ve strojírenství je převzata z publikace Электрофизические и электрохимические методы обработки, autory této publikace jsou З. И. Поляков, В. М. Исаков, Д. В. Исаков a В. Ю. Шамин. Třetí kapitola s názvem Impulzní CO2 laser je součástí publikace Импульсно-периодический СО2 лазер, jejímž autorem je В. И. Невмержицкий.

Práce je rozčleněna do dvou základních celků na teoretickou a praktickou část.Download 1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Download 1.83 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaLingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti strojírenství laserová technologie

Download 1.83 Mb.