Oʻzbekiston respublikasi oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi urganch davlat universiteti
Download 1.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet39/99
Sana20.02.2023
Hajmi1.94 Mb.
#42897
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   99
Bog'liq
Istedod ziyosi 2022 (2)
10 Informatika Savollar UZB, 2 sinf 2 chorak matem, 3- 4 - MAVZU (1), 88888888888
 
FUNKSIYALAR SINFIDA OPERATOR
M.X.Xusainova (UrDU Matematik tahlil kafedrasi magistranti) 
 
 
( )
{
}
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
u z
a z
a z
a z
sh
=
+
+
∈ −
 
(
)(
)(
)
1
2
2
3
1
3
a
a
a
a
a
a
ℵ =
+
+
+
( )
{
}
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
u z
a z
a z
a z
sh
=
+
+
∈ −
funksiyalar sinfini kiritishdan 
oldin 
3

kompleks fazoda 
2
sh

funksiyalarni aniqlab olamiz. Buning 
uchun zarur bo‘lgan ayrim tushunchalarni keltirib o‘tamiz. 


98 
Dastlab, 

 
‒ tashqi ko‘paytma belgisini kiritamiz: 
a)
( )
( )
( )
j
j
j
a x
dx
dx
a x
a x dx

=

=

b)
,
0
k
j
j
k
j
j
dx
dx
dx
dx
dx
dx

= −=
Ta’rif. Ushbu
1 2
1
2
1
2
...
0
...
...
p
p
p
j j
j
j
j
j
j
j
j
n
a
dx
dx
dx
ω
≤ < < < ≤
=

∧ ∧

ko‘rinishdagi ifodaga 
p
-darajali differensial forma deyiladi va 
deg
p
ω
=
kabi belgilanadi. 
p
‒darajali differensial formalar to‘plami 
( )
p
F
G
orqali 
belgilanadi. Bunda 
1 2
...
p
j j
j
a
‒ 
G
sohada aniqlangan funksiya 
Ta’rif. Ushbu
1
2
p
j
j
j
i
dl
d l
ω
=
= ∧

Ko‘rinishdagi differensial forma 
(
)
,
p p
bidarajali bosh kuchli musbat 
differensial forma deyiladi, bu yerda 
1
1
...
n
j
j
j
n
l
a dz
a dz
=
+ +

,
1, 2,..., ,
1, 2,...,
jk
a
j
p k
n

=
=

bazis bo‘yicha 
(
)
1
,...,
n
dz
dz
ning chiziqli 
kombinatsiya
Bunday formalarning ixtiyoriy chiziqli kombinatsiyasi kuchli mus-
bat differensial forma deb ataladi, ya’ni kuchli musbat differensial forma 
bu
( )
1
2
k
s
p
j
s
j
j
s
i
z
dl
d l
ω
λ
=
=ko‘rinishdagi formadir, bu yerda 
( )
s
z
λ
‒ qaralayotgan 
n
G
⊂ 
sohadagi 
manfiy bo‘lmagan funksiya. 
Tayinlangan 
n
G
⊂ 
soha uchun asosiy diffferensial formalar fazosi 
qaraymiz: 
( )
( )
( )
{
}
: supp
p
p
p
F
F
G
F
G
C
G
G
ω
ω

=
=

⊂⊂

Ta’rif
p
F
fazodagi uzluksiz chiziqli (kompleks qiymatli) 
T
funk-
sional 
n
p
q
− =
darajali oqim deyiladi. 
2-marta silliq 
2
( )
u
C
D

funksiya uchun uning ikkinchi tartibli dif-
ferensiali
2
,
2
c
j
k
j k
j k
j
k
j k
i
u
dd u
u dz
d z
bunda u
z
z=

=
∂ ∂(1) 
(tayinlangan 
0
z
D

nuqtada) Ermit kvadratik formasidan iborat bo‘ladi. 
(
)
n
c
dd u
operator Monje-Ampere operatori deyiladi. Bunda


99 
d
= ∂ + ∂
(
)
1
4
c
d
i
=
∂ −∂
1
1
1
1
1
.
4
n
n
k
k
k
k
k
k
n
n
c
k
k
k
k
k
k
u
u
du
u
u
dz
d z
z
z
u
u
d u
dz
d z
i
z
z
=
=
=
=


= ∂ + ∂ =
+


=

(2) 
 
 
Endi 
3

fazoda 
2
sh

funksiya ta’rifini keltiramiz. 
Ta’rif. 
3
D
⊂ 
sohada 
( )
1
( )
loc
u z
L
D

funksiya berilgan bo‘lsin. Agar 
u quyidagi shartlarni qanoatlantirsa, 
( )
u z
funksiya 
D
da yuqoridan ya-
rim uzluksiz, ya’ni 
0
0
0
0
(
, )
lim ( )
lim sup
( )
( )
z
z
B z
u z
u z
u z
ε
ε


=


2) 
0
c
dd u
β
∧ ≥
(
( )
2
c
dd
z
β
=
) oqim 
D
da musbat aniqlangan, ya’ni
(
)
( )
(
)
2
2
0
c
c
c
c
dd u
dd z
u dd z
dd
ω
ω

=,

( )
1,1
,
0
F
ω
ω


,
u holda berilgan finksiya 
D
sohada 
2
sh

funksiya deyiladi.
D
sohada 
2
sh

bo‘lgan funksiyalar sinfi
2
( )
sh D

kabi belgilana-
di. Qulaylik uchun 
u
≡ −∞
funksiya ham 
2
( )
sh D

sinfga tegishli deb 
qaraymiz. 
2
sh

funksiyalarning xossalarini ko‘rib chiqamiz:
1)
( )
2
( ),
(
1, 2,...,
)
j
j
u z
sh D
a
R
j
N
+
∈ −

=

1 1
2 2
( )
( ) ...
( )
2
( )
N
N
a u z
a u z
a u
z
sh D
+
+ +
∈ −

2)
( )
2
( ),
j
u z
sh D
∈ −
( )
( )
1
j
j
u
z
u
z
+

,
(
)
1, 2,...
j
=

lim
( )
2
( )
j
j
u z
sh D
→∞
∈ −

3) Agar 
( )
2
( ), (
1, 2,...)
j
u z
sh D
j
∈ −
=
,
( )
j
u z

( )
u z
bo‘lsa, u holda
( )
( )
2
u z
sh D
∈ −

4) agar
( ) 2
( )
u z
sh D
∈ −
va 
0
z
D

nuqta uchun 
0
( ) sup ( )
z D
u z
u z

=
bo‘l-sa, 
u holda 
( )
u z
const


5) agar 
( )
( )
2
u z
sh D
∈ −
bo‘lsa, u holda 
( )
(
)
1/
j
j
u
z
u K
z
w
= ∗

o‘rama 
ham 
( )
2
sh D

sinfga tegishli bo‘ladi, bundan tashqari 
j
→ ∞
da 
( ) ( )
j
u
z
u z

bo‘ladi;


100 
6) 
n
D
⊂ 
sohada yuqoridan yarim uzluksiz 
u
funksiya
2
sh

bo‘li-
shi uchun ixtiyoriy
, dim
n
m
∏ ⊂
Π =


uchun
(
)
u
sh
D


∏
 bo‘lishi za-
rur va yetarli. 
Misol. 
( )
2
2
2
1
2
3
3
2
4
u z
z
z
z
=

+
funksiyani 
2
sh

bo‘lishga tekshi-
ring. 
Yechish. Berilgan funksiyani ta’rifga ko‘ra, 
2
sh

likka tekshira-
miz.
2
3
,
1
2
c
j
k
j k
j
k
i
u
dd u
dz
d z
z
z
=

=

∂ ∂

(
)
1
1
2
2
3
3
2
i
dz
d z
dz
d z
dz
d z
β
=

+

+


(
) (
)
1
1
1
1
1
1
6
6
3
,
2
u
x
y
x
y
z

=

=


(
)
(
)
2
2
2
2
2
1
4
4
2
,
2
u
x
y
x
y
z

=

+
= −


(
) (
)
3
3
3
3
3
1
8
8
4
,
2
u
x
y
x
y
z

=

=


(
)
2
1
1
1
3 3
3,
2
u
z z

=
+
=
∂ ∂
(
)
2
2
2
1
2 2
2,
2
u
z
z

=
− −
= −
∂ ∂
(
)
2
3
3
1
4
4
4,
2
u
z z

=
+
=
∂ ∂
2
0, ,
1, 2,3.
j
k
u
j k
z z

=
=
∂ ∂
 
(
)
1
1
2
2
3
3
3
2
4
2
c
i
dd u
dz
d z
dz
d z
dz
d z
=+

(
)
(
)
2
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
3
2
4
4
1
(3
4
2
4
3
2
4
3
2
c
i
dd u
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
β
∧ =+
+

+

= −
++
++
++3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
3
3
1
1
3
3
4
)
1
[
2
4
7
]
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z
dz
d z

+=
= −++
+,
,
1, 2,3.
j
j
j
j
j
j
z
x
iy
z
x
iy
j
=
+
=


ekanligan foydalanamiz. 
(
) (
) (
) (
)
2
,
1, 2,3.
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
dz
d z
d x
iy
d x
iy
dx
idy
dx
dy
idx
dy
idy
dx
idx
dy
j

=
+


=
+


=
= −

+

= −

=


101 
1
1
2
2
2
2
3
3
1
1
3
3
2
7
c
dd u
dx
dy
dx
dy
dx
dy
dx
dy
dx
dy
dx
dy
β
∧ =++
+Yuqoridagi tenglikdan 
0
c
dd u
β
∧ ≥
ekanligini topamiz. 
Demak, berilgan funksiya 
2
sh

funksiya ekan. 

Download 1.94 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   99
Download 1.94 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaOʻzbekiston respublikasi oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi urganch davlat universiteti

Download 1.94 Mb.
Pdf ko'rish