«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Download 434.34 Kb.
bet36/73
Sana18.06.2021
Hajmi434.34 Kb.
#15104
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   73
TERMALAR

Xalq baxshilari tinglovchilar o‘rtasida yirik hajmdagi

dostonlarning ijrosini boshlashdan oldin o‘ziga xos mashq

qilib oladilar. Bunday mashqlar, odatda, ikki yo‘nalishda

amalga oshiriladi. Birinchidan, baxshi qo‘l barmoqlarini

do‘mbira dastasi bo‘ylab erkin harakat qilishi uchun kuy

ijro qiladi. Kuylar hazin ohangda bo‘lib, tinglovchilar ularni

tinglash jarayonida butun hayotlarini, quvonch va tashvishlarini

xayoldan o‘tkazadilar. Agar tinglovchi baxshini tanimasa,

kuy baxshi va tinglovchi ko‘ngli o‘rtasida ko‘prik

vazifasini o‘taydi. Ikkinchidan, baxshi ovozini charxlash

uchun she’riy parchalardan tuzilgan qo‘shiq aytadi.

Qo‘shiqlarda shoirning hayoti, turmushda ro‘y berayotgan

voqealar, ba’zan kulgili hodisalar, dostonlarning eng qiziq

o‘rnidan lavhalar va baxshining tinglovchilarga murojaati

aks etadi. Bunday ijrolarning muddati cheklanmagan

bo‘ladi. Ba’zan qisqa, ba’zan esa uzoqroq vaqt davomida

baxshi ≪nima aytay?≫ mazmunidagi savol bilan atrofdagi

yurtdoshlarining e’tiborini o‘ziga tortadi. Folklor shu -

noslikda ana shunday she’riy parchalar termalar atamasi

bilan yuritiladi. Termalar ta’rifi quyidagicha: ≪Pand-nasihat,

odob-axloq, soz va so‘z haqida yaratilgan ijtimoiy ha -

yotdagi turli hodisalar, shaxs va jonivorlarning ta’rifi yoki

tanqidiga bag‘ishlangan baxshilar tomonidan kuylanadigan

10—12 satrdan, 150—200, ba’zan undan ham ortiq misralargacha

bo‘lgan lirik, liroepik she’rlarga terma deyiladi≫.1

99

1 Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek xalqog‘zaki poetik ijodi. T., ≪O‘qituvchi≫. 1990. 169-bet.

Terma atamasi o‘zining nomi bilan izohlanadi. Ular

asosan baxshilar tomonidan aytiladi va ijrochi-ijodkor

bisotidagi dostonlardan, hayoti haqida o‘ylab qo‘ygan

gaplardan teriladi. Ba’zan bunday parchalar ≪Doston te -

rish≫ deb ham yuritiladi. Baxshi — mezbonning uni kutib

olishi, tinglovchilarning dastlabki muomalalari va muno -

sabatlaridan ilhomlanib, vaziyat taqozosi bilan yo‘lyo‘

lakay terma to‘qib ketishi ham mumkin. Masalan, 2000

yilning qish kunlaridan birida O‘zbekiston Milliy

Universiteti magistrlari bilan Bo‘kada yashovchi Chori

baxshi Xo‘jamberdiev huzuriga mehmonga borilganda,

baxshi qo‘shni qishloqqa to‘yga ketgan ekan. Ertalab soat

10 dan 2 gacha uni kutishga to‘g‘ri keldi. Baxshi uyga qaytganidan

so‘ng magistrlar ≪Alpomish≫ dostonidan parcha

aytib berishni iltimos qilishdi.

Chori og‘a dostonni boshlashdan avval yaqin yarim soat

vaqt mobaynida mehmonlardan kechga qolgani uchun uzr

so‘rash mazmunida terma aytdi. Termada kecha o‘tgan to‘y

tafsiloti, Toshkentdan kelgan mehmonlarning ta’rifi, yurtimizdagi

o‘zgarishlar o‘z ifodasini topdi. Keyinchalik

ma’lum bo‘ldiki, baxshi terma aytish davomida ≪Alpomish≫

dostonini maroqli kuylash rejasini tuzish bilan band bo‘lgan

ekan. Chunki termada aytiladigan parchalarni kuylash

mohir baxshi uchun hech qanday qiyinchilik tug‘dirmaydi.

≪Alpomish≫ esa har qanday iste’dodli ijrochini ham

doston aytishdan oldin, obrazli qilib aytsak, safardan oldin

aniq maqsadni belgilashga, rejani asoslab olishga majbur

qiladi.

Baxshilarning va folklorshunos olimlarning ta’kidlashlaricha,

termalarning eng ko‘p tarqalgan ko‘rinishi ≪nima

aytay?≫ hisoblanadi. Bu jarayon asosan tinglovchi va baxshi

o‘rtasida ruhiy ishonch tug‘dirish va aloqa bog‘lash maqsadida

amalga oshiriladi. Unda xalq dostonlaridagi o‘ta qiziq

lavhalar, qahramonlarning sarguzasht va taqdirlari esga olinadi:

O‘n beshida oydan to‘lgan,

Olmosini belga solgan.

Go‘ro‘g‘liga xizmat qilgan,

Qirq yigitni girdga olgan,

So‘rab o‘tdi Avaz polvon,

Avazxondan aytaymi.

Yuqorida qayd qilganimizdek, termalarda ijodkorning

hayotidan olingan lavhalarga ham keng o‘rin beriladi.

100


Bunday termalar ijrosida baxshi ko‘pincha tinglovchilarga

murojaat qilib, o‘zini ular bilan bir yurtdan ekanligini,

taqdiri xalqning qismati bilan uyg‘un ekanini ta’kidlaydi.

Yo‘l-yo‘lakay do‘mbirasiga do‘stidek munosabatdaligini

aytib o‘tadi. Tinglovchilarni kuldirish maqsadida do‘mbirasini

qaysarlikda ayblaydi, ba’zan tarasha qilib yoqib

yubormoqchi bo‘ladi:

Nomard yigit bu majlisga bo‘ylamas,

Avji kelsa Nurmon gapni o‘ylamas,

Yorib yoqsam biror choydish qaynamas,

Senday yog‘och o‘tin bo‘lgan do‘mbiram

Xalqimizning asil farzandlari, yurti uchun fidoyilarcha

xizmat qilgan taniqli ustozlarimiz Abubakir Divaev, Hodi

Zarifov, Buyuk Karimov, G‘ozi olim Yunusov, Mansur

Afzalov kabi ziyolilar harakati bilan yozib olingan o‘nlab

termalar orqali biz o‘tmishda ijod etgan baxshilarning tarjimai

hollari haqida ma’lumot olamiz. Chunki baxshilar

ko‘pincha aynan termalarda o‘zlarining boshlaridan kechgan

voqealarni bayon qilganlar. Jumladan, Ergash shoir o‘z

otasiga bag‘ishlangan termalardan birida shunday deydi:

Har kim ko‘rsa, qoyil bo‘ldi o‘ziga,

Ham ishqivoz bo‘ldi aytgan so‘ziga,

Bir aytganin kim eshitsa, havas qip,

So‘zi yoqib elning o‘g‘il-qiziga,

Shuytib o‘tgan u zamoni Bulbulning

Goh shodlikman umri o‘tgan, goh g‘amda,

Goh el blian birga yig‘lab, har yerda,

Doston aytib elning ko‘nglin yupatgan,

Bulbul oti ma’lum bo‘lgan har yurtda,

Shuytib o‘tgan u zamoni Bulbulning.

Ba’zan termalarda shoir hayotiga oid juda nozik

lavhalar muhrlanib qolganiga amin bo‘lamiz. Professor

Hodi Zarif bergan ma’lumotlarga qaraganda, Jumanbulbul

o‘g‘li Ergashni maktabdor O‘tamurodning qizi Ziynatoyga

uylantirgan. Ammo baxshi yashaydigan hudud an’anasiga

ko‘ra kelin to‘ydan keyin ikkinchi to‘y o‘tgandan keyingina

kuyovnikiga kelar ekan. Afsuski, birinchi to‘ydan keyin

Jumanbulbul vafot etadi. Ergashning keyingi to‘yga

mablag‘i yetmaydi. Chunki otasidan qolgan arzimas boryo‘

q narsalarni ham qarz evaziga olib ketishadi:

Bo‘lib-bo‘lib olib ketdi haqini,

Biz bilmaymiz haqi bor yo yo‘g‘ini,

101

Zoti yo olismi, bizga yaqini,Bariga haq berib turgan kunlarim.

Ergash hayotida juda murakkab holat ro‘y beradi:

Xotin qoldi otasining uyida,

Men bilmayman ne gaplar bor o‘yida,

Ko‘p va’dalar bo‘lgan edi to‘yida,

Uyalib, borolmay yurgan kunlarim.

Ma’lum bo‘ladiki, termalar baxshilar hayotining o‘ziga

xos badiiy solnomasi sifatida yaratiladi. Bu xususiyat faqat

Ergash shoirga emas, umuman, baxshilar ijodiga xosdir.

Jumladan, Fozil shoir o‘zi haqida shunday deydi:

Olti yoshda qo‘msab-qo‘msab otamni,

Og‘ir mehnat ezdi sho‘rli enamni,

Ena-bola topolmadik bir nonni,

Parcha non yeb, yig‘lab o‘tgan kunlarim.

Bu to‘rtlikdan biz Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lining otasidan

juda yosh yetim qolganini, turmushi og‘ir o‘tganini bilamiz.

Yoshlik qiyinchiliklari keyinchalik ≪Kunlarim≫ termasida

aks etgan.

Baxshi o‘z yurtining tashvish alamlarini, xursandchiliklarini

kuylovchi xalq arbobi hisoblanadi. Uning do‘mbirasi

el qon tomirining urushiga hamohangdir. Shuning uchun

ayrim termalarda O‘zbekistonimiz tarixiga oid ma’lumotlar

ham saqlanib qolgan. Professor Hodi Zarifovning qayd qi -

lishicha, 1898—1908 yillarda O‘rta Osiyo hududini chigirtka

bosgan. Xalq nochor ahvolda qolgan. 1908 yilda Fozil

shoir ≪Chigirtka≫ sarlavhali qo‘shiq yaratib kuylab yurgan.

Unda quyidagi misralar bor edi:

Bozorchidan shayton qaytib,

Biriga uch baho aytib,

O‘ttiz olib, to‘qson sotib,

Davlatmandlar qabon bo‘ldi.

Kambag‘alning aqli shoshib,

O‘g‘il-qizman kengashib,

Kecha-kunduz zor yig‘lashib,

Do‘stlar qaddi kamon bo‘ldi.

Bu qo‘shiq-termada yurtimiz boshidan kechgan musibatli

kunlar badiiy aksini topgan. Ular vositasida bugungi

kun kishisi o‘ziga xos tushunchalarga ega bo‘ladi.

Baxshilar tomonidan kuylab kelingan ≪Do‘mbiram≫,

≪Kunlarim≫, ≪Nima aytay?≫, ≪Go‘ro‘g‘li≫, ≪Bormi jahonda

≫ kabi termalarning hammasida ham ma’lum darajada

real tarixiy voqealar, xalqning kechinmalari ifodalangan.

102

Ularni yaratishda Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, Ergash Juman -bulbul o‘g‘li, Po‘lkan shoir, Islom shoir, Umir Safarov,

Bola baxshi (Qurbonnazar Abdullaev), Rahmatilla Yusuf

o‘g‘li, Qodir baxshi, keyinchalik Shoberdi baxshi, Chori

baxshi Xo‘jamberdiev, Qahhor baxshi ijodi muhim ahami -

yatga egadir.

Shunday qilib, termalarni xalqimiz og‘zaki ijodidagi

mustaqil janr sifatida baholash mumkin. Ular xalq hayoti -

ning badiiy ifodasi sifatida yaratiladi. Baxshilar termalar

orqali ayrim hududda yashagan yurtdoshlarimiz hayoti

haqida bizga ma’lumot beradilar. Termalarning xalq-dostonlari

va haqqoniy hayot o‘rtasidagi aloqa bog‘lovchi vositailik

ahamiyati alohida muhimdir.

Download 434.34 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   73
Download 434.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

Download 434.34 Kb.