• 21. DRUGI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE
 • Naknadne podražitve
 • Možnost, da naročnik ne izbere nobene ponudbe
 • OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA IN SKLENITEV POGODBE
  Download 206.98 Kb.
  bet3/6
  Sana24.03.2017
  Hajmi206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  20. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA IN SKLENITEV POGODBE

  Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu Javnih naročil.


  Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih teh navodil, sklenil pogodbo o dobavi po vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
  Ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 10 dni od prejema pogodbe ter naročniku posredovati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer bo naročnik smatral, da posla ne želi skleniti in bo lahko unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. Pogodbo o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik preloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  21. DRUGI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE
  Opozorilo ponudniku

  Naročnik opozarja ponudnika:  • da v času od objave javnega naročila do izdaje odločitve o javnem naročilu ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,

  • da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

  Naknadne podražitve

  Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.  Možnost, da naročnik ne izbere nobene ponudbe

  Naročnik si ob izpolnjenih pogojih iz 90. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbo, in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.


  22. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO
  V skladu z določilom 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, v nadaljevanju ZPVPJN) ima aktivno legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročila vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda in zagovornik javnega interesa.

  Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.


  Zahtevek za revizijo se vloži v rokih in na način, kot je določen v ZPVPJN.
  Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil.
  Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora plačati z zakonom določeno takso na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

  Obrazec št. 1

  PONUDNIK
  _________________
  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

  Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

  PONUDBA št.________, z dne __________
  Na podlagi javnega naročila za dobavo materiala za sterilizacijo, objavljenega na Portalu javnih naročil RS št.________, dne_________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
  Veljavnost ponudbe do ____________________________________________

  (vpišite datum)


  Podatki o ponudniku:

  Firma oz .ime

  Naslov oz. sedež

  Zakoniti zastopnik


  Ime in priimek:

  Podpis:


  Identifikacijska številka za DDV

  Matična številka

  Številka transakcijskega računa

  Telefonska številka

  Naslov elektronske pošte

  za sporočanje ponudniku
  Številka telefaksa

  Kontaktna oseba


  Ime in priimek:


  Podpis:

  Odgovorna oseba za podpis pogodbe


  Ime in priimek:


  Podpis:  PONUDBENA VREDNOST
  Ponudbena 3-letna vrednost brez DDV

  Vrednost DDV

  Ponudbena 3-letna vrednost z DDV

  Sklop 1: Papir za parno – krep


  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 2: Papir za sterilizacijo – ostali

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 3: Papir za plazma sterilizacijo

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 4: Vpojne podloge za op. sete

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 5: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 6: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 7: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 8: Vrečka za parno sterilizacijo brez preklopa

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 9: Vrečka zaščitna za sterilizacijo

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 11: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 12: Test ta kontrolo tesnenja varilnika za zapiranje sterilizacijske ovojnine

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 13: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

  EUR

  EUR

  EUR

  Sklop 14: Kemični indikatorji

  EUR

  EUR

  EUR

  Sklop 15: Integratorji

  EUR

  EUR

  EUR

  Sklop 16: Trak za avtoklav

  EUR

  EUR

  EUR

  Sklop 17: Test sledljivosti

  EUR

  EUR

  EUR


  Sklop 18: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pare

  EUR

  EUR

  EUR

  SKUPAJ

  EUR

  EUR

  EUR  NAVEDBA PONUDNIKA, NA KAKŠEN NAČIN DAJE PONUDBO:
  Ponudbo dajemo (obkrožite!):

  1. samostojno

  b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: _____________________________

  _____________________________

  _____________________________

  Ta ponudba in vaš pisni sprejem ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.  Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.  ______________________________

  kraj in datum  ______________________________

  ime in naziv zakonitega zastopnika

  ______________________________

  podpis zakonitega zastopnika in žig  Obrazec št. 2
  PODATKI O PODIZVAJALCIH  Download 206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 206.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA IN SKLENITEV POGODBE

  Download 206.98 Kb.