Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Download 18.97 Mb.
bet1/20
Sana06.11.2020
Hajmi18.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Fənn: Elektrik qida qurğuları
Qrup: 4217a
Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
DÜZGÜN CAVABLAR
1---------90 A

91------190 B

191----290 C

291----360 D

361----442 E


 1. EQQ-nin əsas funksiyaları hansılardır?

 1. Rabitə sistemlərinin əsas və əlavə avadanlıqlarını fasiləsiz enerji ilə təmin etmək, normal iş şəraiti və iş rejimi yaratmaq.

 2. Rabitə müəssisəsinin normal işıqlanmasını təmin etmək.

 3. Akkumlyator batareyalarını doldurmaq.

 4. Dizel generatorunu qidalandırmaq.

 5. Yuxarıda göstərilənlərin heç biri.

 1. Müasir telekommunikasiya sistemləri müəssisələri hansı müəssisələr hesab edilir?

 1. Fasiləsiz işləyən dövlət strateji əhəmiyyətli obyektlər.

 2. Adi dövlət müəssisələri.

 3. Dövlət strateji əhəmiyyətli kiçik müəssisələr.

 4. Yuxarıdakıların hamısını aid etmək olar.

 5. Yuxarıda göstərilənlərin hamısı yanlışdır.

 1. EQQ sistemi necə kompleksdir?

 1. Çevirici, tənzimləyici, paylayıcı və kommutasiyaedici qurğular kompleksidir.

 2. Çevirici avadanlıqlar kompleksidir.

 3. Çevirici və kommutasiyaedici kompleksdir.

 4. Çevirici, tənzimləyici, paylayıcı, kommutasiyaedici və çapedici qurğular kompleksidir.

 5. Yuxarıdakıların hamısı ola bilər.

 1. Müasir rabitə müəssisələrinin qida qurğuları hansı standart gərginlikləri emal edir?

 1. 48V, 60V əsas qida, 5V, 10V, 12V əlavə qidalar.

 2. 48V, 60V, 50Hs qidalar.

 3. 48V, 50Hs qidalar.

 4. 48V, 60V, 5V, 12V və 50Hs qidalar.

 5. 48V, 10kVt, 50Hs qidalar.

 1. Müasir EQQ-lər hansı prinsiplə qurulur?

 1. Modul prinsipi ilə.

 2. Mərkəzləşdirilmiş prinsiplə.

 3. Qeyri-mərkəzləşdirilmiş prinsiplə.

 4. Modul-struktur prinsiplə.

 5. Müntəzəm prinsiplə.

 1. Transformator nədir?

 1. İnduktiv əlaqədə olan, iki və daha çox dolağa malik olan statik EM qurğusudur.

 2. İnduktiv əlaqədə olan bir dolaqlı statik EM qurğusudur.

 3. Gücləndirici qurğudur.

 4. Alçaldıcı qurğudur.

 5. Kulon qanununa əsaslanmış elektrik avadanlığıdır.

 1. Transformatorun iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır?

 1. EM induksiya qanununa.

 2. Elektrik-dissosasiya qanunlarına.

 3. Faradey qanunlarına.

 4. Om və Amper qanunlarına.

 5. Mendeleyev qanunlarına.

 1. Transformatorun nüvəsi hansı materiallardan hazırlanır?

 1. Elektrotexniki polad, dəmir-nikel ərintili material, ferrit və maqnitodielektriklərdən.

 2. Elektrotexniki polad və dəmirdən.

 3. Tekstolit və ferritdən.

 4. Polad və çuqundan.

 5. Aliminium və misdən.

 1. Poladın markalanması zamanı 2-ci rəqəm nəyi ifadə edir?

 1. Silisiumun %-lə miqdarını.

 2. Germaniumun %-lə miqdarını.

 3. Onun hansı sinifə aid olduğunu.

 4. Onun keyfiyyət dərəcəsini.

 5. Onun konstruktiv xarakteristikasını.

 1. Poladın markasında yazılan “H “ hərfi nəyi göstərir?

 1. Tərkibində nikel olduğunu.

 2. Normal quruluşa malik olduğunu.

 3. Normativ sənədlərin olduğunu.

 4. Nazik təbəqə olduğunu.

 5. Bunların hamısı yanlışdır.

 1. Transformator hansı iş rejimində işləyə bilər?

 1. Yüklü və yüksüz iş rejimi, qısa qapanma iş rejimi.

 2. Yalnız yüklü iş rejimində.

 3. Yüklü və yüksüz iş rejimlərinin hər ikisində.

 4. Bunlardan başqa da iş rejimləri mövcuddur.

 5. Qısa qapanma iş rejimində.

 1. Transformatorun 2-ci dolaq e.h.q –nin təsiredici qiyməti hansı düsturla hesablana bilər?

 1. E2 = 4,44 W2 f Ф0

 2. E2 = √2 W2 f Ф0

 3. E2 = 4,44 W1 f Ф0

 4. E2 = E cos φ

 5. E2 = 4,44 √2 W2 f Ф0

 1. Transformatorun transformasiya əmsalı k=1 olarsa, o necə adlanır?

 1. Qalvanik ayırıcı transformator.

 2. Yüksəldici transformator.

 3. Alçaldıcı transformator.

 4. Tənzimləyici transformator.

 5. Birləşdirici transformator.

 1. Transformasiya əmsalı necə ifadə olunur?

 1. k = W1 / W2 = I2 / I1 = U2 / U1.

 2. k = W2 / W1 = I2 / I1 = U2 / U1.

 3. k = W1 / W2 = I1 / I2 = U1 / U2.

 4. k = W1∙W2

 5. k = W1∙ I1∙ U1 = W2∙ I2∙ U2

 1. EM induksiya qanunu necə ifadə olunur?

 1. e = - Ф΄(t).

 2. e = - √2 Ф΄(t).

 3. e = - 4,44 Ф΄(t).

 4. e = - √2 cos(ωt + φ) Ф΄(t).

 5. e = - 0,2∙ T∙ ω ∙ Ф΄(t).

 1. EM induksiya qanunu kim tərəfindən və neçənci ildə kəşf edilib?

 1. Faradey, 1831-ci il.

 2. Faradey, 1931-ci il.

 3. Amper, 1831-ci il.

 4. Amper, 1931-ci il.

 5. Om, 1931-ci il.

 1. Transformatorun pasport verilən parametrləri hansılardır?

 1. Tam güc, xətti gərginlik və cərəyan, tezlik, faza sayı və qrup birləşməsi.

 2. Tam güc, tezlik və dolaq sayı.

 3. Tam güc, faza sayı və dolaq sayı.

 4. Xətti cərəyan və faza gərginliyi, güc.

 5. Deyilənlərdən başqa əlavə parametrlər də var.

 1. Transformatorun 1-ci tərəf dolağı necə dolaq hesab edilir?

 1. Aktiv xarakterli.

 2. Passiv xarakterli.

 3. İnduktiv xarakterli.

 4. Tutum xarakterli.

 5. Aktiv-induktiv xarakterli.

 1. Transformatorun 2-ci tərəf dolağından axan cərəyan düsturla hesablanır?

 1. I0 = Iy + Iμ

 2. I0 = Iy + j ∙ Iμ

 3. I0 = Iy - Iμ

 4. I0 = E0∙ R0

 5. I0 = n∙Iy + m∙Iμ

 1. Transformatorun qısa qapanma iş rejimində tarazlıq şərti hansıdır?

 1. İ1W1 + I2 W2 = 0

 2. İ1 + I2 = 0

 3. İ1W1 - I2 W2 = 0

 4. İ1W1 - E2 = 0

 5. İ1K1 + I2 K2 = 0

 1. η = β∙Pyük cosφ / β∙Pyük cosφ + P0 + β2Pyük düsturu nəyi ifadə edir və bu kəmiyyət maksimum nə qədər ola bilər?

 1. Transformatorun faydalı iş əmsalı və maksimium 1.

 2. Transformatorun transformasiya əmsalı və maksimium 0,95.

 3. Transformatorun alçaltma əmsalı və maksimium 1.

 4. Transformatorun yüksəltmə əmsalı və maksimium √2.

 5. Transformatorun güclənmə əmsalı və maksimium π.

 1. Transformator ilk dəfə neçənci ildə və kim tərəfdən kəşf edilib?

 1. 1876-cı il, Yablaçkov.

 2. 1831-ci il, Faradey.

 3. 1847-ci il, Petrov.

 4. 1894-cü il, Popov.

 5. 1895-ci il, Popov və Yablaçkov.

 1. Transformatorun hesabatı üçün ilkin parametrlər hansılardır?

 1. U1, U2, İ2, f, P2, T0C.

 2. U1, U2, İ1, İ2, P2, T0C.

 3. U1, U2, η, İ2, P2, T0C.

 4. U1, U2, S2, İ2, P2, T0C.

 5. U1, U2, İ1, İ2, B və Kf

 1. Transformatorun 2-ci dolağının qabarit gücünün maksimal qiyməti necə hesablanır?

 1. S2 = 2U2∙İ2

 2. S2 = U2∙İ2

 3. S2 = √2 U2∙İ2

 4. S2 = P2∙√2

 5. S2 = √2 U2∙İ2∙P2

 1. Dəyişən cərəyanın amplitud və forma əmsalı neçədir?

 1. kf = 1,11 və ka = 1,41

 2. kf = 1,41 və ka = 1,11

 3. kf = 1,09 və ka = 1,41

 4. kf = 1 və ka = 1,07

 5. kf = 0,77 və ka = 1,11

 1. η = β∙Pyük cosφ / β∙Pyük cosφ + P0 + β2Pyük düsturu ilə hansı kəmiyyət hesablanır və onun maksimum qiyməti nə qədər olar?

 1. Faydalı iş əmsalı və ≤1

 2. Faydalı iş əmsalı və maksimum 1,41

 3. Faydalı iş əmsalı və √2

 4. Forma əmsalı və √2

 5. Amplitud əmsalı və √2.

 1. cosφ – güc əmsalı necə artırılır?

 1. İnduktivlik olan dövrəyə kondensator, kondensator olan dövrəyə induktivlik qoşmaqla.

 2. Bu əmsalı dəyişmək olmaz.

 3. Bu əmsalın artması qısa qapanmaya gətirib çıxarır.

 4. Bu əmsalı artırmaq üçün iş rejimi dəyişməlidir.

 5. Bu üsulların heç biri doğru deyil.

 1. Üçfazalı transformatorlar adətən hansı yük dövrələrində tətbiq olunur?

 1. 60 000 kVA qədər.

 2. 45 000 kVA qədər.

 3. 10 000 kVA qədər.

 4. 100 000 kVA qədər.

 5. 100 MVA qədər.

 1. Üçfazalı transformatorun dolaqlarında yaranan maqnit selləri arasında hansı bucaq olur?

 1. 1200

 2. 1050

 3. 1800

 4. 1600

 5. π

 1. Üçfazalı transformatorun dolaqları hansı sxem üzrə birləşdirilir?

 1. Y, Y0, ∆ və sıfır çıxışlı ziqzaq.

 2. Y, ∆ və sıfır çıxışlı ziqzaq.

 3. ∆, Y və paralel birləşmə.

 4. ∆, Y və ardıcıl birləşmə.

 5. Paralel, ardıcıl və ∆ birləşmə.

 1. Ulduz birləşmədə xətti və faza gərginlikləri arasında hansı münasibət doğrudur?

 1. Ux = √3 Uf

 2. Ux = Uf

 3. Ux = √2 Uf

 4. Ux = 1,41 Uf

 5. Uf = √3 Ux

 1. Üçbucaq birləşmiş dolaqlar üçün hansı münasibət doğru olur?

 1. Ux = Uf

 2. Ux = √3 Uf

 3. Uf = √3 Ux

 4. Uf = √2 Ux

 5. Ux = √2 Uf

 1. Üçfazalı transformatorun dolaqlarında maksimum neçə qrup birləşmə mümkündür?

 1. 12

 2. 10

 3. 16

 4. 8

 5. sonsuz.

 1. 12-ci qrup birləşmə üçün üçfazalı transformatorun dolaqları hansı variantda birləşdirilir?

 1. Y/Y

 2. Y/∆

 3. ∆/Y

 4. ∆/∆

 5. Y/Y/∆

 1. Düzləndirici qurğunun əsas vəzifəsi nədir?

 1. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmək.

 2. Sabit cərəyanı döyünən cərəyana çevirmək.

 3. Sabit cərəyanı dəyişən cərəyana çevirmək.

 4. Dəyişən cərəyanı döyünən cərəyana çevirmək.

 5. Döyünən cərəyanı dəyişən cərəyana çevirmək.

 1. Düzləndirici qurğunun əsas parametrləri hansılardır?

 1. Çıxış parametrləri, döyünmə əmsalı, xarici xarakteristikası.

 2. Giriş parametrləri və çıxış parametrləri.

 3. Giriş parametrləri və döyünmə əmsalı.

 4. U1, U2 və P2

 5. İ2, İ1 və f. i. ə.

 1. Ventil hansı məqsədlə tətbiq edilir?

 1. Dəyişən elektrik cərəyanını düzləndirmək üçün.

 2. Sabit cərəyanı düzləndirmək üçün.

 3. Döyünən cərəyanı düzləndirmək üçün.

 4. Tezliyi artırmaq üçün.

 5. Gücü artırmaq üçün.

 1. Ventilin əsas xarakteristikası necə adlanır?

 1. Volt-amper xarakteristikası (VAX).

 2. Faza-tezlik xarakteristikası (FTX).

 3. Amplitud-tezlik xarakteristikası (ATX).

 4. Faza-amplitud xarakteristikası (FAX).

 5. Volt-tezlik xarakteristikası (VTX).

 1. İdarə olunan ventillərə hansı aiddir?

 1. Tiristor.

 2. Diod.

 3. Stablitron.

 4. Varikap.

 5. Kondensator.

 1. Ventillərin əsas parametrlərinə hansılar aiddir?

 1. Udüz, Uəks, İəks, İdüz, Rdif

 2. Udüz, Uəks, İəks, Pçıx

 3. Udüz, İdüz, Rdif, Pçıx

 4. Uəks, İəks, Rdif, Pçıx

 5. Pçıx, Rdif, F, Pgir

 1. Tiristorlar hansı gərginliyə qədər tətbiq oluna bilər?

 1. 1000 V-a qədər.

 2. 750 V-a qədər.

 3. 1200 V-a qədər.

 4. 1,5 kV-a qədər.

 5. Gərginliyin heç bir sərhədi yoxdur.

 1. Bir yarımperiodlu cərəyan düzləndiricisinin sxemi əsasən neçə vatt gücə qədər tətbiq oluna bilər?

 1. 10Vt

 2. 40Vt

 3. 75Vt

 4. 100Vt

 5. İstənilən gücdə tətbiq oluna bilər.

 1. İki yarımperiodlu cərəyan düzləndiricisinin sxemi neçə vatt gücdə tətbiq oluna bilər?

 1. 100Vt

 2. 250Vt

 3. 1kVt

 4. 10Vt

 5. 2,5kVt

 1. İki yarımperiodlu cərəyan düzləndiricisinin sxemi hansı yük rejimində işləyə bilər?

 1. İstənilən yük rejimində.

 2. İnduktiv xarakterli yük rejimində.

 3. Tutum xarakterli yük rejimində.

 4. Aktiv müqavimətli rejimdə.

 5. Yalnız akti-tutum xarakterli yük rejimində.

 1. Gərginliyin 2 və 4-ə vurulma sxemi necə adlanır və hansı elementin hesabına həyata keçirilir?

 1. Latur sxemi və kondensator.

 2. Laplas sxemi və induktivlik.

 3. Latur sxemi və induktivlik.

 4. Loranj sxemi və müqavimət.

 5. Loman sxemi və tranzistor.

 1. Ventilin düz və əks istiqamətdə müqaviməti necədir?

 1. Düz istiqamətdə sıfır, əks istiqamətdə sonsuz böyük.

 2. Düz istiqamətdə sonsuz böyük, əks istiqamətdə kiçik.

 3. Həm düz, həm də əks istiqamətlərdə sonsuz böyük.

 4. Həm düz, həm də əks istiqamətlərdə sonsuz kiçik.

 5. Həm düz, həm də əks istiqamətlərdə müqavimətlər bərabərdir.

 1. Hamarlayıcı süzgəclər hansı məqsədlə tətbiq olunur?

 1. Düzləndirilmiş gərginliyin döyünmələrini azaltmaq üçün, yəni dəyişən harmonikaları yox etmək üçün.

 2. Sabit cərəyanı dəyişən cərəyana çevirmək üçün.

 3. Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün.

 4. Gərginliklə cərəyan arasındakı bucağı sıfıra endirmək üçün.

 5. Elektrik cərəyanını elektrik gərginliyinə çevirmək üçün.

 1. Hamarlama əmsalı nədir?

 1. Süzgəcin girişindəki döyünmə əmsalının çıxışındakı döyünmə əmsalına nisbətidir,

q = kgir / kçıx

 1. q = kçıx ∙ kgir

 2. q = kçıx ∙√2

 3. q = P2 / kçıx

 1. Süzgəcin çıxışındakı döyünmə əmsalı nədir?

 1. kçıx = U01m1 / U01

 2. kçıx = kgir ∙Pçıx

 3. kçıx = U01m1 ∙U01

 4. kçıx = U01 / U01m1

 5. kçıx = U01 + U01m1

 1. Г – şəkilli süzgəcin hamarlama əmsalı hansı düsturla hesablanır?

 1. q = (ωm)2 L1 C1 – 1

 2. q = ω2m L1 C1 – 1

 3. q = ωm2 L1 C1 – 1

 4. q = ωm L1 C1 + 1

 5. q = ωL1 C1 + 1

 1. Г – şəkilli süzgəclərdə rezonans hadisəsinin şərti hansıdır?

 1. ω0 = 2πf0

ω = 2πf

 1. ω0 < 2πf0

ω < 2πf0

 1. ω0 > 2πf0

ω > 2πf

 1. ω0 < 2πf0

ω > 2πf

 1. ω0 > ω

 1. Süzgəclərin manqalarının sayının optimallığı hansı düsturla hesablanır?

 1. nopt = 1,15 lgq

 2. nopt = 2,85 lg(q+1)

 3. nopt = 4 lgq

 4. nopt = π lgq

 5. nopt = (π+1) lg(q-1)

 1. RC süzgəclərinin hamarlama əmsalı hansıdır?

 1. q = mωC1R1Ry / (Ry + R1).

 2. q = m ωC1R1

 3. q = mR1C1

 4. q = mR1Ry

 5. q = m(Ry + R1 + C1)

 1. Elektrik süzgəclərin hamarlama əmsalı əsasən nədən asılıdır?

 1. Sxemin növündən və tranzistorun gərginliyə görə güclənmə əmsalından.

 2. Tranzistorun tipindən.

 3. Tranzistorun bazasına qoşulan R müqavimətindən.

 4. Tranzistorun cərəyana görə güclənmə əmsalından.

 5. Cərəyanın statik ötürmə əmsalından.

 1. Stabilizator qurğusunun vəzifəsi nədir?

 1. Cərəyan və ya gərginliyi avtomatik olaraq dəqiqliklə tənzimləyən qida qurğusudur.

 2. Cərəyan və gərginliyi sabit saxlayan qurğudur.

 3. Tezliyi tənzimləyən qurğudur.

 4. Güclənmə əmsalını və f.i.ə. yüksəldən qurğudur.

 5. Hamısı yanlışdır.

 1. Stabilizatorun hansı əsas növləri vardır?

 1. Parametrik və kompensasiyaedici stabilizatorlar.

 2. Xətti və qeyr-xətti stabilizatorlar.

 3. Diodlu və tranzistorlu stabilizatorlar.

 4. Sabit və dəyişən cərəyan stabilizatorları.

 5. Sabit və dəyişən gərginlik stabilizatorları.

 1. Parametrik stabilizatorun əsas elementi nədir?

 1. Stablitron.

 2. İnduktivlik.

 3. Tutum.

 4. Transformator.

 5. Elektron süzgəc.

 1. Ən çox istifadə olunan stabilizator funksiyalı hansı elementlərdən istifadə olunur?

 1. K142EH seriyalı inteqral mikrosxemlərdən.

 2. K140YD seriyalı inteqral mikrosxemlərdən.

 3. KT969A seriyalı inteqral mikrosxemlərdən.

 4. KS203 seriyalı inteqral mikrosxemlərdən.

 5. KP1040H seriyalı inteqral mikrosxemlərdən.

 1. Mühafizə torpaqlanması nəyə xidmət edir?

 1. Qurğunun elektrik təhlükəsizliyinə.

 2. İnsanların təhlükəsizliyinə.

 3. Operatorun təhlükəsizliyinə.

 4. Xidmətçi heyətin təhlükəsizliyinə.

 5. Bunların hamısına.

 1. İşçi torpaqlama nəyə xidmət edir?

 1. Qurğunun normal işləməsinə və heyətin tam təhlükəsizliyinə.

 2. Təkcə heyətin təhlükəsizliyinə.

 3. Avadanlığın təhlükəsizliyinə.

 4. Avadanlığın normal iş rejimini tənzimləyir.

 5. Bunların hamısına.

 1. Katalog: uploads -> Test
  Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
  Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
  Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
  Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
  Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
  Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
  Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
  Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib
  Test -> FİZİka-2 fənninin test sualları Qr. 2129a1,2129a2,2129a3,2119a,2139a,4219a,4119a

  Download 18.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Download 18.97 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A

Download 18.97 Mb.