• Soyudulma zamanı məhsulun temperaturu hansı həddə qədər aşağı salınır
 • Yeyinti Məhsullarının Soy
  Download 1.62 Mb.
  bet1/9
  Sana22.10.2020
  Hajmi1.62 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Yeyinti Məhsullarının Soyudulma Texnologiyası fənnindən

  imtahan test sualları

  Düzgün cavablar A variantındadır


  1. Soyudulma zamanı məhsulun temperaturu hansı həddə qədər aşağı salınır?

  1. 0-1oC

  2. -3-4oC

  3. -5oC

  4. 0oC

  5. -1oC  1. Temperaturun aşağı düşməsi ilə əlaqədar çox sulu məhsullarda nə baş verir?

  a) suyun donması

  b) bulanıqlaşma

  c) qatılaşma

  d) kristallaşma

  e) kondensləşmə

  1. Aşağı və yüksək temperaturun təsiri ilə konservləşdirmə hansı metoda aiddir?

  a) Fiziki

  b) kimyəvi

  c) bioloji

  d) mikrobioloji

  e) biotexnoloji

  4.Tez xarab olan balıq və balıq məhsullarının alıcılara keyfiyyətli çatdırılması işində ən çox təsadüf edilən nöqsanlardan ən əsası hansıdır?

  a) mal yeridilişinin bir mərhələsində onun soyuqla ilənib,o biri mərhələsində işlənməməsi

  b) ət məhsullarının yüksək temperaturda saxlanması

  c) ət məhsullarının aşağı temperaturda saxlanması

  d) ətin hissələrə ayrılması

  e) ətin duzla işlənməsi

  5.Stasionar, səyyar soyuducuxanalara hansı variant uyğundur?

  a) tədarük soyuducuxanalar, istehsal müəssisələrinin soyuducuxanaları, nəqliyyat soyuducuxanaları, ticarətdə olan bölüşdürücü soyuducuxanaları, soyuducu avadanlıqlar, məişət soyuducuxanaları

  b) istehsal müəssisələrinin soyuducuxanaları, yuyan stansiyalar  c) vitrinlər, piştaxtalar, avtonəqliyyat

  d) köməkçi obyektin indeksi

  e) tədarük soyuducuxanaları  6.İS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  a) istehsalat soyuducuxanasının

  b) soyudulan dəniz nəqliyyatının

  c) soyudulan avtonəqliyyatın

  d) bölüşdürücü soyuducuxanaların

  e) tədarük soyuducuxanalarının  1. SDN - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  a) soyudulan dəmir yolu nəqliyyatının

  b) soyudulan avtonəqliyyatın

  c) istehsalat soyuducuxanasının

  d) bölüşdürücü soyuducuxanaların  e) tədarük soyuducuxanaların

  1. SAN - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. soyudulan avtonəqliyyatın

  2. soyudulan dəniz nəqliyyatının

  3. istehsalat soyuducuxanasının

  4. bölüşdürücü soyuducuxanaların

  5. tədarük soyuducuxanaların  1. SDəN - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. soyudulan dəniz nəqliyyatının

  2. istehsalat soyuducuxanasının

  3. bölüşdürücü soyuducuxanaların

  4. tədarük soyuducuxanaların

  5. soyudulan avtonəqliyyatın  1. BS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. Bölüşdürücü soyuducuxananın

  2. tədarük soyuducuxanaların

  3. soyudulan avtonəqliyyatın

  4. soyudulan dəniz nəqliyyatının

  5. istehsalat soyuducuxanasının  1. TS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. Tədarük soyuducuxanalarının

  2. soyudulan avtonəqliyyatın

  3. soyudulan dəniz nəqliyyatının

  4. istehsalat soyuducuxanasının

  5. bölüşdürücü soyuducuxanaların  1. ÇS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. soyudulan çay nəqliyyatının

  2. Tədarük soyuducuxanalarının

  3. soyudulan avtonəqliyyatın

  4. soyudulan dəniz nəqliyyatının

  5. istehsalat soyuducuxanasının  1. SS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. pərakəndə ticarət və ictimai iaşə soyuducuxanalarının

  2. Bölüşdürücü soyuducuxananın

  3. tədarük soyuducuxanaların

  4. soyudulan avtonəqliyyatın

  5. soyudulan dəniz nəqliyyatının  1. MS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir?

  1. məişət soyuducuxanalarının

  2. pərakəndə ticarət və ictimai iaşə soyuducuxanalarının

  3. Bölüşdürücü soyuducuxananın

  4. tədarük soyuducuxanaların

  5. soyudulan avtonəqliyyatın  1. QSZ – nın hansı aspektləri var?

  1. Texnoloji, istismar, iqtisadi, hüquqi

  2. istismar, iqtisadi

  3. iqtisadi, hüquqi

  4. Texnoloji hüquqi

  5. İstismar hüquqi  1. Dondurulmuş əti və balığı dəniz nəqliyyatında neçə dərəcədə daşımaq tələb olunur?

  1. -18....-200C-də

  2. -10…-220C-də

  3. -28…-410C-də

  4. -33…-350C-də

  5. -28…-550C-də  1. Tezxarabolan qida məhsullarının alıcılara keyfiyyətli çatdırılması işində ən çox təsadüf edilən nöqsanlardan biri hansıdır?

  1. mal yeridilişinin bir mərhələsində onun soyuqla işlənib, o biri mərhələsində işlənməməsi

  2. düzgün saxlanma temperaturunun seçilməməsidir

  3. düzgün qulluq edilməməsidir

  4. düzgün qablaşdırılmamasıdır

  5. düzgün daşınmamasıdır  1. QSZ-nin son halqası aşağıdakılardan hansıdır?

  1. məişət soyuducuxanaları

  2. istehsal soyuduxanaları

  3. nəqliyyat soyuduxanaları

  4. mağaza soyuduxanaları

  5. müəssisə soyuduxanları  1. Soyuducu avadanlıqlar hansı variantda tam verilib?

  1. soyuducu kameralar, şkaflar, piştaxtalar, vitrinlər, tezdonduran cihazlar

  2. vitrinlər tezdonduran cihazlar

  3. piştaxtalar, soyuducu kameralar

  4. şkaflar, piştaxtalar

  5. soyuducu kameralar  1. Nəqliyyat soyuducuxanaları əsasən hansı məhsulların daşınmasında istifadə olunur?

  1. ət və balıq məhsullarının

  2. ət və süd məhsulları

  3. ət və ağartı məhsulları

  4. balıq və süd məhsulları

  5. ağartı məhsulları  1. QSZ-nin sxemi müxtəlifliyi ilə fərqlənib, tezxarabolan qida məhsullarının hansı xassələrindən asılıdır?

  1. növündən, termiki vəziyyətindən, daşınacağı marşrutdan, nəqliyyat növündən

  2. termiki vəziyyətindən, daşınacağı marşrutdan

  3. növündən, daşınacağı marşrutdan

  4. daşınacağı marşrutdan, nəqliyyat növündən

  5. növündən  1. Soyudulmuş və dondurulmuş qida məhsulları QSZ -i bir-birindən hansı əlamətlərə görə fərqlənir?

  1. həm zəncirdəki elementlərin sayına, həm də elementlərin xüsusiyyətinə görə

  2. yalnız zəncirdəki elementlərin sayına görə

  3. elementlərin xüsusiyyətinə görə

  4. zəncirdəki elementlərin sayına görə

  5. elementin növünə görə  1. Soyudulmuş ət və balıq alıcıya çatdırılana qədər ən azı neçə dəfə yüklənib- boşaldılmışdır?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

  5. 1  1. Soyudulmuş ət və balıq alıcıya çatdınlana qədər ən azı neçə dəfə tərəzidə çəkilmişdir?

  1. 8

  2. 7

  3. 6

  4. 5

  5. 4  1. Dondurulmuş məhsulun saxlanılmasının hər bir günü, yüklənib-boşalmasının hər bir dəfəsi məhsulun hansı göstəricilərinə təsir edir?

  1. onun qidalılıq dəyərinə və dad göstəricilərinə

  2. xarici görünüşünə

  3. dadına görə

  4. iyiə görə

  5. qidalılıq dəyərinə görə  1. Əgər dondurulmuş məhsulun daşınması mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılarsa, onda hansı elementlərdən biri çıxır?

  1. BS və SAN

  2. SDN

  3. BS

  4. MS

  5. BS və MS  1. Qırılmayan soyuduculuq zəncirində tezxarabolan qida məhsullarının hər bir növünün təminatlı saxlanılma müddətinə əməl edilməsi aşağıdakılardan hansına əsasən aparılır?

  1. tqsz <t ssh

  2. Pa1j ® Pb1 j® Pcij ® Pa1j

   Gümumi Z1 Zj Ea1j a


  3. ij+Z 1 'Zj'Eb1j 'aie

  4. Rt = (Pt , P9 , Ps , Pb )

  5. Ri = f (Paij , Pbij)  1. Soyuğun heyvan toxumalarına və hüceyrələrinə göstərdiyi təsir bu zaman geden prosesləri hansı elm öyrənir?

  1. Kriobiologiya

  2. Botanika

  3. histologiya

  4. Biologiya

  5. Zoologiya  1. Temperaturun birdən birə aşağı düşməsi canlı hüceyrələrdə maddələr mübadiləsinin kəskin pozulmasına səbəb olur ki, bu hadisə necə adlanır?

  1. temperatur iflici

  2. temperatur düşməsi

  3. temperatur soru

  4. temperatur fərqi

  5. temperatur momenti  1. Soyudulma prosesində fiziki - kimyəvi və avtolitik proseslərin sürəti necə dəyişir?

  1. Yavaşıyır

  2. Artır

  3. Sabit qalır

  4. Azalır

  5. Davam edir  1. Tərkibindəki suyun miqdarı çox olan balıq hansı şəraitdə saxlandıqda kütləsi daha çox azalır?

  1. yüksək rütubət, havası sürətlə cərəyan eden yerde

  2. havası yavaş cərəyan eden

  3. aşağı rütubətdə

  4. yüksək rütubətdə

  5. normal rütubətdə  1. Soyudulma zamanı ayrılan istiliyin miqdarı hansı amillərdən asılıdır?

  1. ətin növündən

  2. ətin vəziyyətindən

  3. ətin dəyərindən

  4. ətin iyindən

  5. ətin rəngindən  1. = q düsturunda q - nəyi ifadə edir?

  1. vahid vaxt ərzində ayrılan istiliyin miqdarı

  2. toxumaların sıxlığı

  3. kütlə

  4. yağlılıq

  5. zülal norması  1. Soyudulma zamanı balıqda baş veren avtolik və bakterial proseslərin sürəti necə dəyişir?

  1. Yavaşıyır

  2. Artır

  3. Dəyişmir

  4. Artır sonra azalır

  5. Azalır sonra artır  1. Balıq dondurularken əsas baş veren dəyişiklik hansıdır?

  1. Histoloji

  2. Bioloji

  3. Dinamiki

  4. Fiziki

  5. Kimyəvi  1. Balıqda baş veren histoloji dəyişikliklər nə ilə şərtlənir?

  1. suyun buza dönməsi ilə

  2. ətin yumşalması

  3. duzun həll olması

  4. duzun çökməsi

  5. buzun əriməsi  1. Yavaş dondurma zamanı əmələ gələn buz kristallarının sayı və ölçüsü hansı varianta uyğundur?

  1. say az, ölçü böyük

  2. say az, ölçü orta

  3. say az, ölçü kiçik

  4. say çox, ölçü böyük

  5. say çox, ölçü böyük  1. Avtoliz mərhələsində dondurulduqda yaranan buz kristalcıqlarının ölçüsü necə olur?

  1. İri

  2. Kiçik

  3. Orta

  4. Böyük

  5. Normal  1. Soyudulma prosesində qida məhsullarında hansı dəyişikliklər baş verir?

  1. fiziki xassəsi dəyişilir, fiziki- kimyəvi və avtolitik proseslərin sürəti yavaşıyır, mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti zəifləyir

  2. mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti zəifləyir

  3. avtolitik proseslərin sürəti yavaşıyır

  4. fiziki xassəsi dəyişilir

  5. kimyəvi xassə dəyişilir  1. Soyutma zamanı buxarlanma əmsalı hansı amillərdən asılıdır?

  1. məhsulun səthinin vəziyyətindən, havanın hərəkət sürətindən

  2. havanın hərəkət sürətindən

  3. məhsulun rəngindən

  4. məhsulun səthinin vəziyyətindən

  5. məhsulun iyindən  1. Soyudulma zamanı məhsulun tərkibindəki hansı maddələrin parçalanması davam edir?

  1. qlikogen, kreatinfosfat, adenozintrifosfat turşusu

  2. qlikogen, kreatinfosfat

  3. adenozintrifosfat turşusu

  4. qlikogen, adenozintrifosfat

  5. kreatinfosfat, adenozintrifosfat  1. Kristallaşma prosesinin sürəti və xüsusiyyəti hansı amillərdən asılıdır?

  1. istiliyin ayrılması şəraitindən

  2. havanın hərəkət sürətindən

  3. xüsusi səthin sahəsi ilə

  4. məhlulun konsentrasiyasından

  5. istiliyin miqdarı ilə  1. İstilik yavaş-yavaş ayrıldıqda buz kristalları necə dəyişir?

  1. Kiçilir

  2. Rombşəkilli olur

  3. Düzbucaqlı olur

  4. Dairəvi olur

  5. Trapes olur  1. Buz kristalcıqları ətrafındakı lifləri sıxaraq nəyə səbəb olur?

  1. şirənin bir hissəsinin ayrılmasına və donaraq ona yapışmasına

  2. səthin sahəsinin böyüməsinə

  3. buz kristallarının rənginin dəyişməsinə

  4. kristalların ölçüsünün böyüməsinə

  5. kristalların ölçüsünün kiçilməsinə  1. Su donan zamanı həcmi təqribən nə qədər artır?

  1. 10%

  2. 9%

  3. 8%

  4. 7%

  5. 6%  1. Liflər arasında yaranan buz kristacıqlarının ölçüsünün getdikcə artması nəyə səbəb olur?

  1. hüceyrələrin deformasıyasına və hüceyrə qlafının cırılmasına

  2. hüceyrələrin deformasıyasına

  3. hüceyrə qlafının cırılmasına

  4. hüceyrənin böyüməsinə

  5. nüvənin byüməsinə  1. Dondurulma şəraiti və qaydası eyni olduqda, məhsulun daxilində yaranan buz kristalcıqların hansı göstəriciləri onların dondurulmazdan əvvəl ilkin keyfiyyətindən asılıdır?

  1. ölçüsü, sayı və harada yerləşməsindən

  2. ölçüsü və sayından

  3. sayı və harada yerləşməsindən

  4. ölçüsü və harada yerləşməsindən

  5. harada yerləşməsindən  1. Avtoliz mərhələsində dondurulduqda yaranan buz kristalcıqlarının ölçüləri necə olur?

  1. Çox

  2. 10%

  3. 15%

  4. 20%

  5. 25%  1. Yavaş dondurma zamanı liflərarası sahədə iri ölçülü buz kristalcıqlarının yaranması ilə nə baş verir?

  1. hüceyrələr deformasiyaya uğrayır və susuzlaşır, protoplazma zədələnir, protoplazma zülalları denaturatlaşır

  2. hüceyrələr deformasiyaya uğrayır və susuzlaşır

  3. protoplazma zülalları denaturallaşır

  4. protoplazma zülalları denaturallaşır və susuzlaşır

  5. protoplazma zülalları denaturallaşır  1. Hüceyrə şirəsində nəyin çox olması dondurulma zamanı əzələlərin zədələnməsini artırır?

  1. Kalsium

  2. Suyun

  3. Azotun

  4. Yağın

  5. Karbohidratın  1. Soyuducu agent nəyə deyilir?

  1. soyudulma tsikli zamanı ətraf mühitdən istiliyi alaraq temperaturun aşağı düşməsini təmin edən işçi maddələrə

  2. havanın qaz tərkini yaradan maddələrə

  3. təzyiqi tənzimləyən maddələrə

  4. temperaturu tənzimləyən maddələrə

  5. rütubəti tənzimləyən maddələrə  1. Termodinamik tələblərə hansılar aiddir?

  1. kondensator və buxarlandırıcıdakı təzyiqi, kütlə, həcm, soyuqvermə məhsuldarlığı, bərkimə temperaturu

  2. soyuqvermə məhsuldarlığı

  3. kütlə

  4. həcm

  5. kondensator və buxarlandırıcıdakı təzyiq  1. Soyuducu agentlərin kritik temperaturu necə olmalıdır?

  1. Yüksək

  2. Aşağı

  3. Normal

  4. Kritik

  5. Sabit  1. Soyuducu agentlərin bərkimə temperaturu necə olmalıdır?

  1. Aşağı

  2. Yükaək

  3. Kritik

  4. Normal

  5. Sabit  1. Soyuducu agentlərin molekul kütləsi necə olmalıdır?

  1. Aşağı

  2. Yüksək

  3. Normal

  4. Sabit

  5. Kritik  1. Saxlanılma qabiliyyətinə görə bütün qida məhsulları neçə əsas qrupa bölünür?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6  1. Saxlanılma zamanı qida məhsullarında baş verən dəyişikliklər hansı variantda tam verilib?

  1. fiziki, kimyəvi, biokimyəvi və mikrobioloji

  2. biokimyəvi və mikrobioloji

  3. fiziki, kimyəvi

  4. kimyəvi, biokimyəvi

  5. kimyəvi, biokimyəvi və mikrobioloji

  1. Katalog: uploads -> Test
   Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
   Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
   Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
   Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
   Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
   Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
   Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
   Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

   Download 1.62 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 1.62 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Yeyinti Məhsullarının Soy

  Download 1.62 Mb.