• UDK 338.48(075.8)
 • 13.1.Turizmni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish bosqichlari
 • 13.3.Turizm industriyasining rivojlanishini rejalashtirish mexanizmlari…………………………...………………
 • Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
  Download 1.8 Mb.
  bet1/24
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.8 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
  «Xalqaro turizm va turizm servisi» kafedrasi

  I.S.Tuxliyev

  «T U R I Z M A S O S L A R I»

  fanidan o‘quv qo‘llanma


  O‘quv qo‘llanma Davlat granti OT-7F-130 «Turizm xizmatlar bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmini modernizatsiyalash» nomli fundamental loyihaning ish rejasi asosida qayta ishlangan va to‘ldirilgan, uchinchi nashri.

  SAMARQAND – 2010

  UDK 338.48(075.8)
  I.S. Tuxliyev, R.Hayitboyev, N.E.Ibodullayev, R.S.Amriddinova

  Turizm asoslari: O‘quv qo‘llanma – S.: SamISI, 2010- 247 b.


  O‘quv qo‘llanmada turizmga oid fanlarni o‘qitishda va amaliyotda zarur bo‘lgan tushuncha va atamalar hamda turizmning iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy va ijtimoiy ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek o‘quv qo‘llanmada turizm xizmatlarining tasniflanishi, turlari, turizm industriyasi va resurslari, turizm xizmatlari va mahsulotlari hamda O‘zbekistonda turizm to‘g‘risidagi Davlat siyosati, xalqaro turizmning rivojlanishi va turizm sohasini rejalashtirish kabi murakkab mavzular ravon tilda ifodalangan.

  O‘quv qo‘llanma Institut o‘quv-uslubiy kengashda tasdiqlangan bo‘lib, oliy o‘quv yurtlarining turizm operatorlik xizmatini tashkillashtirish, turizm menejmenti, marketingi, va turizm servis sohasi yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga va magistr, aspirantlarga mo‘ljallangan. Undan turizm kasb-hunar kollejlari o‘qituvchilari va turizm sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislar ham foydalanishi mumkin.
  Taqrizchilar: i.f.d., professor M.Q. Pardayev

  i.f.n., dotsent O.X. Hamidov  Kompyuterda sahifalovchi Abdunazarova N.  MUNDARIJA

  Kirish ……………………………………………………..........

  7


  I. BOB. «Turizm asoslari» kursining maqsad va vazifalari..................

  8
  1.1. «Turizm asoslari» kursining maqsad va vazifalari…………

  8
  1.2.O‘zbekistonda turizmning mohiyati…………………….......

  9
  1.3. Kursning boshqa bilimlar tizimida tutgan o‘rni……………

  15


  II. BOB Sayohat va sayohatchi, turist haqidagi tushunchalar………….

  20
  2.1.Ilk sayohatchilar va sayohatlar tarixi……………….............

  20
  2.2. Markaziy Osiyo mintaqasi sayohatchilari …………………

  22
  2.3.Turizm tushunchasi va uning shakllanish tarixi…................

  24
  2.4.Sayohatlarning moddiy ta’minlash jihatlari………………...

  25


  III. BOB Turizm xizmatlarining tasniflanishi va xususiyatlari…………

  29
  3.1. Turizm sohasining tasniflanishi…………………................

  29
  3.2. Turistlik xizmatlarning xususiyatlari………………………

  35
  3.3. Turistlik xizmatlarning «To‘rtta S» bilan ifodalanishi …….

  35


  IV. BOB Turizm industriyasi…………………………………….............

  39
  4.1.Turizmni industriyasini tashkil qilish ………………………

  39
  4.2 Turoperator va turagentliklar……………………………….

  40
  4.3 Transport va mehmonxona xo‘jaligi………………………..

  41
  4.4 Ovqatlanish xo‘jaligi………………………………………..

  45


  V.BOB Turizm turlari va asosiy ko‘rinishlari………..........................

  50
  5.1.Aktiv va passiv turizm turlarining xususiyatlari....................

  50
  5.2. Harakatlarning turlariga nisbatan turizm marshrutlarning tasnifi……………………………….....................................

  51
  5.3. Turizm turlarining ko‘rinishlari…………………................

  53
  5.4. Qishloq turizmining rivojlanishi…………………………..

  56
  5.5. Klubli dam olishni egallash tizimi va uning turlari………...

  59


  VI.BOB Turizmni rivojlantirishda turlarni shakllantirish texnologi-yasi …………………………………………….……………….

  62
   1. Turistlik xizmatlarni loyihalashtirish…………....................

  62
   1. Xizmat ko‘rsatish dasturini yaratish……………………….

  64
  6.3. Turmahsulotni hisoblash jarayoni…………………………

  65
  6.4. Turistlik marshrutini ishlab chiqish bosqichlari……………

  68
  6.5. Turistlik sayohatning yo‘llanmasi va texnologik haritasini tuzish……………………………………………………....

  69
  6.6. Turistlik korxonaning yuklama grafigi va marshrutini tuzish ………………………………………........................

  71

  VII. BOB Turizm resurslari……………………………………….…...

  74
  7.1. Turizm resurslari tushunchasi……………………………...

  74
  7.2. Tabiiy turistlik resurslar……………………….………..….

  75
  7.3. Madaniy – tarixiy resurslar……………………...................

  76
  7.4. Ijtimoiy – iqtisodiy resurslar……………………………….

  77
  7.5. Turistlik axborot resurslari…………………………………

  78
  7.6. Turistlik hududlar va turistlik akvatoriya…………..............

  79


  VIII. BOB Turizm xizmatlari va mahsulotlari……………………........

  84
  8.1. Turistlik xizmatlar haqida tushuncha………………............

  84
  8.2. Turistlik mahsulotlar haqida tushuncha……………………

  86
  8.3. Jozibador turistlik mahsulot yaratish……………….............

  88
  8.4. Xizmat ko‘rsatish klasslari va paketi…………………........

  90


  IX.BOB O‘zbekiston Respublikasining turizm to‘g‘risidagi Davlat siyosati……………………………………………..................

  98
  9.1. Davlatning turizm sohasidagi siyosati…………………...…

  98
  9.2. Davlatning turizm siyosatini amalga oshirish mexanizmi…

  99
  9.3. Turizm faolliyatining davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadlari…………………………………………..

  101
  9.4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Respublika Vazirlar Mahkamasining turizm sohasiga oid farmon va qarorlari….

  103


  X BOB O‘zbekistonning tarixiy shaharlari turistlik ob’ektlar sifa-tidagi xususiyatlari ………………………………………….

  118
  10.1. O‘zbekiston turizmini rivojlatirishda tarixiy shaharlar-ning o‘rni………………..................……………………..

  118
  10.2. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari «Sharqning qadimiy obidalari» ……………………………………...................

  120
  10.3. Shahrisabz, Termez, Farg‘ona va boshqa shaharlarning asosiy tarixiy va arxitektura yodgorliklari………..............

  125


  XI.BOB O‘zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanishi...........……….

  129
  11.1. Xalqaro turizm rivojlanishining O‘zbekiston iqtisodiyo-tiga ta’siri………………........................…………………

  129
  11.2. O‘zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanish dinamikasi

  131
  11.3. Xalqaro turizm xizmat bozorida o‘tkazilayotgan islohotlar

  132


  XII.BOB Ekologiya va turizm……………………………………………..

  138
  12.1. Ekologik turizm……………………………………...........

  138
  12.2. Xorijiy ekoturizm bozori………………………………….

  139
  12.3. O‘zbekistonda ekologik turizmni rviojlantirish..................

  140
  12.4. O‘zbekiston geografiyasining turistlik jozibadorligi…….

  141
  12.5. O‘zbekistonning turistlar e’tiboriga molik asosiy tabiiy boyliklari………………………………...………………..

  146

  XIII.BOB Turizm sohasini rejalashtirishning tashkiliy mexanizmlari

  151  13.1.Turizmni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish bosqichlari


  151  13.2.Turizmni rivojlantirish rejalari va dasturlarini ishlab chiqish, ularning bajarilishini ta’minlash..............................


  153  13.3.Turizm industriyasining rivojlanishini rejalashtirish mexanizmlari…………………………...………………


  155
  13.4. O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va xususiyatlari...................................

  158


  XIV.BOB Turizm xizmatini litsenziyalashtirish……………………....

  163
  14.1. Turistlik faoliyatni litsenziyalashtirish rasmiyatchiligi…..

  163
  14.2. Litsenziya olish uchun davlat tomonidan o‘rnatilgan talablar ..……………………………...…………………..

  165
  14.3. Turistlik faoliyatga litsenziya berish uchun tegishli hujjatlarni tayyorlash…………………......………………

  166
  14.4. O‘zbekturizm Milliy kompaniyasining litsenziyalarni tek-shirish jarayonidagi huquqlari…………………………..

  170


  XV.BOB Turistlarni sug‘urtalash……………………...………..……

  173
  15.1. Sug‘urtalash turizm faoliyatidagi zaruriy element sifatida

  173
  15.2. Turizmda sug‘urtalashning turlari…………………..…….

  174
  15.3. Turizmda sug‘urtalashni rasmiylashtirish………………...

  175


  XVI.BOB Turizm infratuzilmasi……………………………........……….

  179
  16.1. Turizm infratuzilmasi haqida tushuncha…………………

  179
  16.2. Turizm infratuzilmasida transport tuzilmasining hissasi…

  181
  16.3. Turizm infratuzilmasidagi mehmonxonalar tasnifi……….

  183
  16.4. O‘zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini rivoj-lantirish chora-tadbirlari ………………............................

  184


  XVIII. BOB Turizm xizmatlarini sertifikatlashtirish va standartlash-tirish…………………………………………………………

  187
  17.1. Turizmda sertifikatlashtirishning turlari………………......

  187
  17.2. Turizm va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlash bo‘yi-cha ishlarning kalkulyatsiyasi.............................................

  189
  17.3. Sertifikatlashtirishda Davlat standartlaridan foydalanish

  190
  17.4. Turizmda standartlashtirish jarayonining mazmuni va mohiyati ………………………………………….………

  192
  17.5. Turizmni standartlashtirish jarayonidagi rasmiyatchiliklar

  193


  XVIII. BOB Turistlik xizmat bozorining xususiyatlari………………...

  200
  18.1. Turistlik xizmat bozorning funksiyalari va tarkibi ………

  200
  18.2. Turistlik xizmat bozorni segmentlashtirish……………..

  2004
  18.3. Turizm xizmat bozoriga ta’sir qiluvchi asosiy omillar…..

  210


  XIX.BOB Turistlik tashkilotlarda marketing strategiyasini aniqlash

  215
  19.1. Marketing strategiyasi rejasining bosqichlari…………….

  215
  19.2. Korxona maqsadini rejalashtirish…………………………

  215
  19.3. Muqobil strategiyalar ishlab chiqish……………………...

  216
  19.4. Boston konsalting guruhining matritsasi (BKG)…………

  217
  19.5. Marketing dasturini ishlab chiqish……………………….

  218


  XX BOB Turizmga oid rasmiyatchilik va hujjatlar…………………..

  219
  20.1. Turizmga oid rasmiyatchilik tushunchasi va uning mazmuni ………………………………………………...

  219
  20.2. Bojxonaga oid turizm rasmiyatchiliklari………………….

  222
  20.3. O‘zbekiston bojxonasi qoidalari………………………….

  224
  20.4. Turizmga oid hujjatlar…………………………………….

  226
  20.5. Turist uchun tibbiy rasmiyatchiliklar tartibi………………

  230


  XXI BOB

  Turizm sohasida xavfsizlikning huquqiy asoslari……….…..

  232
   1. Turizmda xavfsizlik tushunchasi…………………….......

  232
   1. Xalqaro turizmda turistlarining hayoti xavfsizligini ta’minlashning huquqiy me’yorlari…………………...….

  235
   1. O‘zbekiston Respublikasining qonun va qarorlarida turistlarning hayoti xavsizligining ta’minlanganligi…...…

  239
   1. Turistlarning hayoti xavsizligiga ta’sir qiluvchi omillar va turistlarning hayoti xavfsizligini ta’minlash tadbirlari..

  240


  ILOVALAR………………………………………………………………..

  246  ADABIYOTLAR……………………………………………………………

  250


  Download 1.8 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Download 1.8 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

  Download 1.8 Mb.