• S h u bilan birga erkin u c h r a y d ig a n oltin o ’rta a sr la rd a C h o tq o l - Q u ram a
 • 0 ’lk a m iz m in e r a l x o m a s h y o r e s u r s la r in i o ’r g a n is h d a j o n la n is h 1 8 8 0
 • C h irch iq -P sk o m v a C h o tq o l daryolari vod iylarid a oltin izlovch ilar korxonalari oltin
 • M a m lak atim iz m in eral x o m a s h y o a n iq la s h v a uni q a z ib olib ta s h ib k e tish
 • O ltin to p g a n , Q o ’rg ’o sh in k o n q o ’rg’o s h in ruh konlari va b o s h q a la r topilib, ular
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet355/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   351   352   353   354   355   356   357   358   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3
  O ltin to p g a n , Q o ’rg ’o sh in k o n q o ’rg’o s h in ruh konlari va b o s h q a la r topilib, ular 
  s a n o a t m iq y o sid a  zlash tirilib, tarm oq sh a k lla n ib m a m la k a tim iz rangli m eta lla r 
  ish la b ch iq a rish b  y ich a ja h o n d a yuq ori  rinlardan birini e g a lla d i.
  Oltin q a z ib o lis h v a u n d a n taq in ch oq lar, zargariik buyum lari, b e z a k la r y a s a s h  
  0 ‘z b e k is t o n d a q a d im d a n m a v ju d lig i a r x e o lo g ik to p ilm a la r d a n m a ’lum . Erkin 
  u c h r a y d ig a n oltin konlari  z la s h tir is h g a q a d a r oltin a s o s a n s o c h m a k on lard a 
  ju d a e s k i u s u lla r d a - q o ’y te risi q o p la n g a n y o g ’o c h to g 'o r a la r d a oltin zarrali 
  q u m la m i yuvib, ajratib o lin g a n . B u n d a y qu m larX -X I a srla rd a C h o tq o l, C hirchiq, 
  Norin, K o so n , S o ’x, D a n /o z , Z a r a fsh o n daryolari vodiylarida b o ’lga n lig i h a q id a  
  m a^ u m otlar bor.
  S h u bilan birga erkin u c h r a y d ig a n oltin o ’rta a sr la rd a C h o tq o l - Q u ram a, 
  N u rota t o g ’larid a, m a rk a ziy Q iz ilq u m d a g i k o n la rd a q a z ib o lin g a n . Bu k o n la r 
  laximlari h ozir h a m bor.
  0 ’lk a m iz m in e r a l x o m a s h y o r e s u r s la r in i o ’r g a n is h d a j o n la n is h 1 8 8 0 -  
  yillarda R o s s iy a im p eriy a si b o s ib o lg a n d avrd a y u z berdi. O k ty a b rto ’n ta r ish ig a c h a  
  C h irch iq -P sk o m v a C h o tq o l daryolari vod iylarid a oltin izlovch ilar korxonalari oltin 
  o lis h b ila n s h u g ’u lla n g a n la r , 1 9 1 3 - 1 7 - y illa r d a O b ira x m a t d a r a s i (T o s h k e n t 
  viloyati) oltin k o n id a n fo y d a la n ilg a n .
  M a m lak atim iz m in eral x o m a s h y o a n iq la s h v a uni q a z ib olib ta s h ib k e tish  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   351   352   353   354   355   356   357   358   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ltin to p g a n , Q o ’rg ’o sh in k o n q o ’rg’o s h in ruh konlari va b o s h q a la r topilib, ular

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish