• Scientific Library of Uzbekistan Academic Research, Uzbekistan 723 www.ares.uz UGLEVODORODLARNING TERMIK PIROLIZI MAHSULOTLARI HOSIL
 • Saidjon Abdusalimovich G’aybullayev Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil-tadqiqotchisi saidxontura@mail.ru ANNOTATSIYA
 • Kalit so’zlar
 • Keywords
 • Mizrobjon Xalim o’g’li Zaripov
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/10
  Sana01.12.2023
  Hajmi0.52 Mb.
  #109219
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  723-731
  2 КУРС АМАЛИЁТ РАҲБАРЛАРИГА, 7. Columns, GRAFIKA ORFOGRAFIYA ORFOEPIYA, REFERAT 1, Ikkilamchi avto, sardor ismailov informatika, 1-Mustaqil ish Mavzu nomi Marketing asoslari (4), Hozirgi zamon psixoanalitikasi bolalarni tarbiyalash va rivojlanish, Marketingni boshqarish oraliq, 08 JURABAYEV J JN Marketing asoslari, Инструкция Samsung UE50AU7500 (Credit Asia) (1), Badiiy tarjima, 1700736458 (1), 1702711860


  Academic Research in Educational Sciences 
  VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 
  ISSN: 2181-1385 
  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
  Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
  DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-723-731 
  Google Scholar 
  Scientific Library of Uzbekistan 
  Academic Research, Uzbekistan 723 www.ares.uz 
  UGLEVODORODLARNING TERMIK PIROLIZI MAHSULOTLARI HOSIL 
  BO’LISHIGA REAKSIYA SHAROITINING TA’SIRI 
   
  Mizrobjon Xalim o’g’li Zaripov  
  Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil-tadqiqotchisi 
   
  Saidjon Abdusalimovich G’aybullayev
  Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil-tadqiqotchisi 
  saidxontura@mail.ru
   
   
  ANNOTATSIYA 
  Maqolada piroliz jarayonida uglevodorodlarning termik o‟zgarishi, erkin 
  radikallarning hosil bo‟lish sharoitlari va ular saosida boradigan asosiy reaksiyalar 
  haqida fikr yuritilgan. 
  Kalit so’zlar: olefinlar, piroliz, pirogaz, pirokondensat, erkin radikallar
  birikish, parchalanish, izomerlanish rekombinatsiya.
  INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF REACTION ON THE 
  FORMATION OF PRODUCTS OF THERMAL PYROLYSIS OF 
  HYDROCARBONS 
   
  ABSTRACT 
  This article discusses the thermal transformation of hydrocarbons in the 
  pyrolysis process, on the conditions for the formation of free radicals and the basic 
  reactions that take place in them. 
  Keywords: Olefins, pyrolysis, pyrolysis gas, pyrocondensate, free radicals
  compound, decomposition, recombined isomerization. 
  KIRISH
  Organik sintez sanoatining xom ashyo bazasi alohida mamlakatlar va 
  mintaqalarning yoqilg‟i-energetika balansi tuzilishi bilan chambarchas bog‟liqdir. 
  Shu 
  sababli, 
  organik 
  sintez 
  sanoatining 
  zamonaviy 
  taraqqiyot 
  darajasi 
  “neftkimyoviy” (yoki, olefin) sanoatining rivojlanganlik ko‟rsatkichiga ko‟ra 
  baholanadi.  Download 0.52 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish