• IZVAJALEC ___________________________________________________
 • II. PREDMET POGODBE 3. člen
 • III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI 6. člen
 • IV. NAROČANJE, DOBAVA IN PREVZEM BLAGA 8. člen
 • V. KAKOVOST BLAGA 12. člen
 • VI. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI 15. člen
 • VII. SKRBNIK POGODBE 16. člen
 • VIII. ODSTOP OD POGODBE 17. člen
 • 18. člen IX. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ
 • IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 19. člen
 • X. KONČNE DOLOČBE 20. člen
 • Vzorec pogodbe za dobavo medicinskega potrošnega materiala
  Download 0.85 Mb.
  bet14/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Vzorec pogodbe za dobavo medicinskega potrošnega materiala  NAROČNIK

  SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc.dr. Milena Kramar Zupan

  ID številka: SI82657106

  Matična številka: 5054621
  in

  IZVAJALEC

  ___________________________________________________, ki ga/jo zastopa direktor/ica

  __________________________


  ID številka: _______________

  Matična številka: _______________


  sta sklenila naslednjo

  POGODBA ZA DOBAVO MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA

  I. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen
  Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS. št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) ter na podlagi javnega naročila po odprtem postopku: Endoskopski stolpi (v nadaljevanju oprema), objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ………………, številka objave ……………… in v TED številka objave ……………… izbral izvajalca za dobavo in montažo opreme, ki je vključeval tudi sukcesivno dobavo potrošnega materiala za dobo 5 let.


  2. člen
  S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe predmetnega javnega naročila. Sestavni del te pogodbe sta ponudba izvajalca št._________ z dne ______________________ in specifikacija zahtev naročnika za predmet javnega naročila.

  Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila, in sicer razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija.

  Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih. Ponudbena dokumentacija  in razpisna dokumentacija so sestavni del te pogodbe.  II. PREDMET POGODBE

  3. člen

  Predmet pogodbe so stalne nabave blaga, in sicer:

  Potrošni material, vezan na endoskopski stolp ___________________________, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

  Naročnik in izvajalec te pogodbe se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu. Količine in vrste blaga, navedene v predračunu, so okvirne za dobo 5 let.
  4. člen

  Naročnik in izvajalec te pogodbe se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja pogodbe, v primeru potrebe, od izvajalca na osnovi ponudbe kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi.

  5. člen

  Ta pogodba se sklepa za obdobje 5 let od oddaje naročila. 

  Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa strank te pogodbe, uporablja pa se od ____________ do ________________.  III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

  6. člen

  Skupna okvirna petletna pogodbena vrednost blaga znaša _______________ EUR brez DDV,  _______________________ EUR z DDV.

  Cene iz Predračuna so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo.

  V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

  Cena blaga po predračunu je fiksna za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Ur.l. RS, št.1/04).

  Izvajalec se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.


  7. člen

  Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

  V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

  Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

  Naročnik se zaveže plačati račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca, v skladu z 9. in 20. členom Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17). V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

  Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.


  IV. NAROČANJE, DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

  8. člen

  Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval, kupoval od izbranega izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu ali e-mailu. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga. 

  9. člen

  Izvajalec se zavezuje zagotavljati:

  • da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

  • dostavo blaga ddp skladišče lekarne Splošne bolnišnice Novo mesto - razloženo v skladišče naročnika;

  • dobavni rok max. 5 dni od prejema pisnega naročila, v nujnih primerih v 24 urah oz. po dogovoru z naročnikom;

  • da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku, o tem pisno obvestil naročnika, in sicer na e-mail: adm.lekarna@sb-nm.si; 

  • da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal izvajalcu;

  • načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca in/ali črtna koda, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.


  10. člen

  Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

  11. člen

  Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

  Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži  prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil izvajalca o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

  O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.


  V. KAKOVOST BLAGA

  12. člen

  Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam, opisom in karakteristikam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. 

  13. člen

  Izvajalec naročniku  zagotavlja:

  • da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere ima  priznano sposobnost (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….) pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla;

  • da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga.
  14. člen

  Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago, za katerega ob dobavah ugotovi, da  ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo predmetnega blaga.  

  V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.  VI. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

  15. člen

  Izbrani izvajalec bo v petih dneh od podpisa te pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:

  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti.

  Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:  • ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

  • ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici.
  VII. SKRBNIK POGODBE

  16. člen

  Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je Katja Vernig, vodja oddelka bolnišnične lekarne.

  Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanislava Majerle, vodja oddelka za investicije, nabavo in tehnično vzdrževanje.

  Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je___________________________.


  VIII. ODSTOP OD POGODBE

  17. člen

  Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

  Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

  Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

  pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;


  izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
  izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

  Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

  • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec  v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

  • zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

  Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

  Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena.

  Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

  Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe.  

  Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči  z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

  V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

  Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

  Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


  18. člen

  IX. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

  Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

  - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:  • plačilom za delo,

  • delovnim časom,

  • počitki,

  • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

  in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

  in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

  V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

  Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.  IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  19. člen

  Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  -pridobitev posla ali

  -sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  -za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  -za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

  je nična.  X. KONČNE DOLOČBE

  20. člen

  Pogoji te  pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe.

  Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta pogodbeni stranki.   21. člen

  Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in  ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

  22. člen

  Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

  23. člen

  Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

  Priloge:  • PONUDBA PONUDNIKA ŠT.____________

  • SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA PREDMET JN

  • Priloga: Sruktura e-dobavnice

  Številka: Številka: 16-20/19 KPP_P.MAT.

  Datum: Datum:

  IZVAJALEC: NAROČNIK:
  SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

  Direktorica:

  Doc.dr. Milena Kramar Zupan  Download 0.85 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Vzorec pogodbe za dobavo medicinskega potrošnega materiala

  Download 0.85 Mb.