• Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
 • Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
 • Splošna bolnišnica novo mesto
  Download 0.85 Mb.
  bet9/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

  ESPD


  Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

  Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

  Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

  Obrazec št: 4


  Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence


  Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

  • gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

  • lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

  • bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

  POOBLASTILO

  Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.  Polno ime družbe:

   

  Sedež družbe:

   

  Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

   

  Matična številka družbe:

   

  Davčna številka družbe:

   

   

  Kraj in datum:

  Ime in priimek: _____________________

   


  (žig in podpis)

   

   

     Obrazec št: 5

  Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence


  Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

  • lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

  • bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

  POOBLASTILO

  Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:  Ime in priimek:

   

  Funkcija v gospodarskem subjektu:

   

  EMŠO:

   

  Kraj in država rojstva:

   

  Naslov stalnega prebivališča:

   

  Naslov začasnega prebivališča:

   

  Državljanstvo:

   

  Moj prejšnji priimek se glasi:

   

   

  Kraj in datum:

  Ime in priimek: _____________________

   

  (podpis)

   

  Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​ V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.

   

  Obrazec št: 6
  Download 0.85 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Splošna bolnišnica novo mesto

  Download 0.85 Mb.