• Preventivno vzdrževanje po izteku _________mesečne garancijske dobe, Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar po izteku _______ mesečne garancijske dobe
 • Podizvajalec 1 (firma, naslov)
 • Podizvajalec 2 (firma, naslov)
 • Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi, št. ____________ z dne ___________
 • ______________________________ ______________________________
 • PRILOGA 2 K POGODBI: OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV
 • KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 • IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO
 • Splošna bolnišnica novo mesto
  Download 0.85 Mb.
  bet15/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Vzorec VZDRŽ. pogodbe


  NAROČNIK

  SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc.dr. Milena Kramar Zupan

  ID številka: SI82657106

  Matična številka: 5054621
  in

  IZVAJALEC

  ___________________________________________________, ki ga/jo zastopa direktor/ica

  __________________________


  ID številka: _______________

  Matična številka: _______________


  sta sklenila naslednjo

  VZDRŽEVALNO POGODBO
  1. člen
  Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS. št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) ter na podlagi javnega naročila po odprtem postopku: Endoskopski stolpi (v nadaljevanju oprema), objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ………………, številka objave ……………… in v TED številka objave ……………… izbral dobavitelja za dobavo in montažo opreme, ki je vključeval tudi vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe.

  2. člen
  S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe predmetnega javnega naročila. Sestavni del te pogodbe sta ponudba izvajalca št._________ z dne ______________________ in specifikacija zahtev naročnika za predmet javnega naročila.

  Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila, in sicer razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija.
  3. člen
  Predmet te pogodbe je izvajanje storitev: VZDRŽEVANJE OPREME


  • Sklop 1 Endoskopski stop za potrebe urologije, ginekologije in abdominalne kirurgije

   • (model, proizvajalec, kat.št.___________________________________________),

  • Sklop 2 Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastike

   • 2/1 (model, proizvajalec, kat.št.________________________________________),

   • 2/2 (model, proizvajalec, kat.št.________________________________________),

  in sicer  • Preventivno vzdrževanje po izteku _________mesečne garancijske dobe,

  • Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar po izteku _______ mesečne garancijske dobe,

  v skladu z zahtevami naročnika iz priloge: Specifikacija zahtev naročnika za predmet javnega naročila


  Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega pogodbenih storitev glede na spremenjene naročnikove potrebe v času trajanja pogodbe. Vse tovrstne spremembe pogodbeni stranki določita z aneksom k tej pogodbi.

  4. člen
  Izvajalec mora za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan za storitve Preventivnega vzdrževanja in ga dostaviti pooblaščeni osebi naročnika v potrditev. Obojestransko potrjeni terminski plan za posamezno leto je vsakoletna priloga in sestavni del te pogodbe.


  5. člen
  Mesečni pavšal preventivnega vzdrževanja znaša ______________ EUR brez DDV oz. ___________EUR z DDV.

  Okvirna petletna pogodbena vrednost storitev preventivnega vzdrževanja opreme znaša ______________ EUR brez DDV oz. ___________EUR z DDV.

  V ceni so vključeni vsi stroški izvajalca, popusti in rabati.


  Vrednost storitev : Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar se obračunava po dejansko nastalih stroških (porabljeni material, delo, potni stroški), po cenah navedenih v ponudbi ter ceniku rezervnih delov izvajalca (ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije), ki sta tudi sestavni del te pogodbe.
  Izvajalec se obvezuje naročniku zagotavljati popust na cene rezervnih delov iz cenika proizvajalca, ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije, v višini: …………………%.
  6. člen
  Cene po ponudbi in cene po ceniku rezervnih delov izvajalca (ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije) so fiksne za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS št.1/04).
  Izvajalec se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.
  7. člen
  Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku izvajal storitve skladno s prilogo: Specifikacijo zahtev naročnika za predmet javnega naročila, skladno s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.
  8. člen
  Izvajalec zagotavlja odzivni čas največ 24 ur po prijavi okvare s strani pooblaščene osebe naročnika (po e-pošti, v nujnih primerih tudi po telefonu) oz. izjemoma več po dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe. Odzivni čas je čas, ko izvajalec pristopi k odpravljanju okvare.
  Izvajalec zagotavlja čas odprave napake v roku 48 ur po prijavi okvare s strani pooblaščene osebe naročnika oz. izjemoma več po dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika. Čas odprave napake je lahko tudi daljši, v kolikor izvajalec naročniku dostavi funkcionalno in kakovostno enakovredno delujočo opremo za čas popravila.
  Izvajalec zagotavlja dosegljivost servisne službe (izvajalec servisa_________________________) na:
  telefonski številki _____________________________
  gsm_________________________________________
  fax_________________________________________
  e-mail_______________________________________
  Kontaktna oseba ______________________________

  9. člen
  Izvajalec se obvezuje po vsakokratnem opravljanju storitev na opremi, vpisati vsa opravljena dela v servisno knjigo aparature (dvojnik servisne knjige se mora nahajati ob aparatu) ter izdati poročilo o opravljenih storitvah in pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.


  Izvajalec se obvezuje po vsakokratnem opravljanju storitev: Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar v poročilo o opravljenih storitvah navesti podatke o zamenjanih rezervnih delih, porabljenem potrošnem materialu, število ur dela serviserja, potovalnih urah in podatke o kilometrini.

  10. člen
  Izvajalec se obvezuje servisno dokumentacijo (servisne naloge in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave, poročila,…) po vsakokratnem opravljanju storitev, ki so predmet pogodbe dostaviti naročniku v dveh izvodih (original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.


  11. člen
  Izvajalec se obvezuje za storitve vzdrževanja in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo ……………………. (najmanj 12) mesecev.
  Naročnik izgubi pravico do garancije v primeru da sam ali po tretji osebi brez dovoljenja izvajalca izvaja vzdrževalna dela na opremi navedeni v Prilogi 1: Specifikacija zahtev naročnika.
  12. člen
  Izvajalec se obvezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi izjavo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni de te pogodbe.
  Izvajalec se zaveže spoštovati hišni red naročnika za zunanje izvajalce.
  13. člen
  Naročnik se obvezuje izvajalcu omogočiti nemoten dostop do opreme, ki je predmet servisiranja za namen izvajanja pogodbenih storitev.
  14. člen
  Naročnik se obveže plačevati storitve preventivnega vzdrževanja opreme v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah, na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, storitve Izrednega vzdrževanja – odprave napak, okvar pa se naročnik obvezuje plačati po dejansko nastalih stroških, na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih delih in porabljenem potrošnem materialu, servisnih urah in potovalnih urah v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca št.: ___________________________________, odprt pri ___________________ banki.
  15. člen
  Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru zamude plačila izvajalec lahko naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti.
  17. člen

  Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

  Podizvajalec 1 (firma, naslov):
  VRSTA DEL (predmet, količina):

  Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

  % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

  Podizvajalec 2 (firma, naslov):
  VRSTA DEL (predmet, količina):

  Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

  % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

  Opomba:

  V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

  18. člen

  V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 

  V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:  • glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  • je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

  • glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

  Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. 

  Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

  Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

  Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

  Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.


  19. člen

  Pooblaščena predstavnika naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe je: Božidar PODOBNIK (tel.: 07 39 16 141, gsm: 041 604 339).


  Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanislava Majerle.

  Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ______________________________.

  20. člen
  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost.
  Za izvajalca so vsi podatki, do katerih pride pri naročniku zaradi opravljanja pogodbenih obveznosti, kakor zaradi ostalih intervencij strogo zaupne narave, razen, če naročnik določi drugače. V tem primeru mora naročnik natančno določiti vrsto podatkov (ali katero od drugih oznak) za katere zaupnost ni potrebna.
  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštovali določila zakona, ki ureja osebne podatke in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali pogodbenega obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Izvajalec se hkrati zavezuje upoštevati in spoštovati varnostne zahteve, ki jih določajo varnostne politike naročnika.
  Zaveze iz prejšnjega odstavka mora upoštevati tudi zaposleni pri izvajalcu, ki izvaja pogodbena dela v skladu s to pogodbo, oziroma druga oseba, ki izvaja storitve za izvajalca v skladu s to pogodbo, kar izkaže s podpisom izjave o varovanju podatkov in seznanitvi v varnostnimi zahtevami SB NM, ki je v prilogi 2 te pogodbe.
  Izvajalec je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala v zvezi z izvajalčevo obveznostjo po tej pogodbi, če naročnik dokaže, da je škoda nastala po izvajalčevi krivdi.
  21. člen
  Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

  22. člen
  Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.


  Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
  Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

  • pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

  • izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

  • izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

  Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:  • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

  • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

  • zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

  Odstop od pogodbe v zgoraj navedenih primerih učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.


  Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena.
  Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.
  Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.
  V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.
  Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
  Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, lahko pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  23. člen


  Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

   • plačilom za delo,

   • delovnim časom,

   • počitki,

   • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

  in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalca ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

  V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

  Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  24. člen

  Izbrani izvajalec mora naročniku v petih dneh od podpisa te pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka te pogodbe, in sicer:  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti opreme.

  Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če izvajalec storitev ne bo izvajal v skladu s pogodbenimi določili.

  25. člen
  Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


  Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še: razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija, dokumentacija o izvedenih pogajanjih in obvestilo ponudniku o oddaji javnega naročila.

  26. člen
  Ta pogodba prične veljati z dnem obojestranskega podpisa in ko izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi, uporablja pa se za obdobje 5 (petih) let po poteku garancijskega roka za opremo, to je od_____________ do_____________.


  27. člen
  Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

  Priloge:


  • PONUDBA PONUDNIKA ŠT.____________

  • SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA PREDMET JN

  • Priloga1: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva

  • Priloga 2: OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

  • Priloga 3: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO

  Številka: Številka: 16-20/19 VZDP

  Datum: Datum:

  IZVAJALEC: NAROČNIK:


  SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

  Direktorica:

  Doc.dr. Milena Kramar Zupan

  PRILOGA 1 k vzdrževalni pogodbi  Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi, št. ____________ z dne ___________


  1. člen

  Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice. 


  2. člen
  Izvajalec del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.
  3. člen

   

  S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:  • da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela:

   • ustrezno usposobljeni za izvajanje del,

   • imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu,

   • opravljen zdravniški pregled,

   • seznanjeni z vsebino te Izjave.

  • da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in  podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.
  4. člen 
  Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v skladu s 37. členom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.
  5. člen
  Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov ter podizvajalcev.
  6. člen 
  Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti inšpekcijo dela, kot to določa 41. člen ZVZD-1.
  7. člen
  Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. ____________ in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.
  8. člen 
  Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.

  9. člen
  Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:


  (ime in priimek, tel. )
  Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: ______________________________________________________
  10. člen 
  Za podrobnejše informacije s področja VPD in PV kontaktirati: Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.
  Za podrobnejše informacije s področja higiene dela kontaktirati: Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.

   

     Datum: ____________________________________________   

   

  Podpis odgovorne osebe naročnika

   

  Podpis odgovorne osebe izvajalca  ______________________________ ______________________________

    
  Datum:_______________________________

  Ponudnik s podpisom predmetne izjave potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe potrdil določbe predmetne izjave.

   

   


  Podpis ponudnika:______________________________

   

   


  PRILOGA 2 K POGODBI: OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV


  IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

  VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP

  KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

  DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

  Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije

  Ime in priimek pacienta, datum rojstva, spol, matični indeks pacienta

  Pacienti  • Vpogled in dostop do podatkov (obdelovalec lahko podatke vpogleda in do njih dostopa pri uporabi in vzdrževanju programske opreme)
  • Posredovanje podatkov tretjim osebam

  (obdelovalec ne sme posredovati osebnih podatkov tretjim osebam)


  • Uporaba podatkov v lastne namene

  (obdelovalec nima pooblastila za uporabo podatkov zunaj namena, določenega v pogodbi)

  Priloga 3

  IZJAVA

  O VAROVANJU PODATKOV IN

  SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO

  Podpisani/a________________________________________________________________________________,


  elektronski naslov____________________________, mobilni telefon___________________________________,
  zaposlen/a pri izvajalcu __________________________________________________________, ki je na podlagi

  sklenjene pogodbe med naročnikom Splošno bolnišnico Novo mesto in izvajalcem________________________


  ______________________________________, št.__________________ z dne _______________________,
  zavezan opravljati storitve oziroma dela _________________________________________________________,

  se s podpisom te izjave  Z A V E Z U J E M,


  1. da bom ves čas trajanja pogodbe in po izteku pogodbe kot zaupne varoval vse podatke, zlasti pa posebne osebne podatke, s katerimi se bom seznanil oziroma, ki jih bom izvedel v okviru opravljanja storitev oziroma del pri naročniku, bodisi na lokaciji naročnika bodisi preko drugih oblik, preko katerih bi se seznanil s podatki na nosilcih, kjer so zapisani (npr. vzdrževanje preko oddaljenega dostopa). Hkrati se zavezujem, da ne bom za svojo osebno uporabo oziroma uporabo izvajalca izkoriščal ali izdal tretji osebi podatkov, ki so mi bili zaupani oziroma sem se z njimi seznanil v času opravljanja storitev oziroma del pri naročniku.
  1. da bom navedene podatke obdeloval v skladu z namenom, za katerega je sklenjena pogodba, in v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
  1. da sem seznanjen z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo varnostne politike Splošne bolnišnice Novo mesto (Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank in Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa), in se jih obvežem spoštovati ter upoštevati.

  V _______________________, dne ____________________


  Podpis:
  __________________________________


  Prilogi:

  • Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank,

  • Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa.

  Download 0.85 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Splošna bolnišnica novo mesto

  Download 0.85 Mb.