• Pogoji za priznanje usposobljenosti
 • Splošna bolnišnica novo mesto
  Download 0.85 Mb.
  bet3/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Merila


  Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

  Ponder 1:

  Najnižja skupna ponudbena cena za posamezni sklop.
  V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

  Pogoji za priznanje usposobljenosti


  Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

  Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).  Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.
  Razlogi za izključitev

  POGOJ 1
  Nekaznovanost


  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. 

  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

  DOKAZILO

  Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

  Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.

  V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

  NAVODILO / OPOMBA

  Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

  Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in ESPD.

  Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

  Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.  POGOJ 2
  Plačani davki in prispevki


  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

  DOKAZILO

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

  V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.

  NAVODILO / OPOMBA

  Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

  Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD.

  Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.   POGOJ 3
  Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil


  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

  DOKAZILO

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

  POGOJ 4
  Prekršek v zvezi s plačilom za delo


  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,  če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

  DOKAZILO

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

  V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam.

  NAVODILO / OPOMBA

  Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

  Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD.

  Poslovna in finančna sposobnost

  POGOJ 1
  Poslovna in finančna sposobnost


  Da je finančno sposoben izvesti premet naročila.

  DOKAZILO

  Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava in ESPD.

  NAVODILO / OPOMBA

  Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

  Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovna izjava in ESPD, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  POGOJ 2
  Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti


  Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

  Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

  DOKAZILO

  Izpolnjen in podpisan Krovna izjava in ESPD.

  Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

  NAVODILO / OPOMBA

  Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

  Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovna izjava in ESPD, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  POGOJ 3
  Dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili / medicinskimi pripomočki


  Da imadovoljenje za opravljanje prometa z zdravili oz. medicinskimi pripomočki oz. je vpisan v ustrezen register.

  DOKAZILO

  Izpolnjen in podpisan Obrazec  Krovna izjava in ESPD.

  Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovna izjava in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Tehnična sposobnost

  POGOJ 1
  Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov


  Da nudi opremo, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v Specifikaciji zahtev naročnika in v ostalih delih te dokumentacije o javnem naročilu.

  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika:

  • opisi blaga v slovenskem jeziku,

  • prospektni material /katalogi proizvajalca/ tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku,

  • navodila za uporabo,
  iz  katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev. 

  Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija,navodila...), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške.

  Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila).

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

   

  Podizvajalci

  KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

   

  POGOJ 2
  CE certifikat in izjava o skladnosti


  Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami  direktive 93/42/EEC ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity, pri čemer se zavezuje, da bo v primeru izbire, ob vsaki spremembi razvrstitve ponujenega blaga v razrede, v času trajanja pogodbe o te obvestil naročnika in mu posredoval ustrezno dokumentacijo.

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Ponudnik bo dokazila dostavil naročniku naknadno, v kolikor bi ga naročnik k temu pozval. 

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovna izjava in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 3
  Možnost ogleda delujočega ponujenega aparata


  Ponudnik bo moral na svoje stroške omogočiti ogled že delujočega aparata (enak model kot ga ponuja v svoji ponudbi) v enem izmed zdravstvenih centrov v RS Sloveniji ali EU, v kolikor naročnik ponujene aparature ne bi poznal in bi to zahteval. 

  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

   

  Podizvajalci

  NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

     POGOJ 4
  Dobavni rok


  Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavil in montiral opremo ter izvedel šolanje naročnikovega osebja v roku 60 dni po podpisu pogodbe


  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

   

  Podizvajalci

  KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

     POGOJ 5
  Dostava in montaža


  Ponudnik mora zagotoviti dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo in montirano v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene.

  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 6
  Šolanje uporabnikov naročnika


  Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročniku zagotovil ob dobavi in montaži tudi izvedbo šolanja naročnikovega osebja za delo s ponujeno opremo, v skladu z zahtevami naročnika (Priloga 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika za predmet javnega naročila), v sklopu ponudbene cene.

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPDs podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 7
  Garancijski rok


  Ponudnik mora zagotavljati, najmanj 12 mesečno garancijo šteto od podpisa primopredajnega zapisnika, za brezhibno delovanje celotne ponujene opreme, pri čemer mora garancija vključevati vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme. 

  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA. Izbrani ponudnik bo moral garancijsko izjavo oz. garancijski list naročniku izročiti ob primopredaji opreme.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 8
  Pooblaščeni servis


  Da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis v Republiki Sloveniji (pooblaščen s strani proizvajalca opreme).

  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in kopija dokazila - pooblastilo proizvajalca opreme za izvajanje servisnih storitev na opremi.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 9
  Rezervni deli


  Ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj devet (9) let po izteku garancijskega roka za opremo.

  DOKAZILO

  ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA 

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 10
  Odzivni čas, čas odprave napake


  Da zagotavlja odzivni čas max. 24. urah po prejemu obvestila o okvari, napaki s strani pooblaščene osebe naročnika, v rednem delavnem času servisa, po potrebi tudi izven delovnega časa (popoldne, ponoči, ob vikendih in praznikih) ter čas odprave max. 48 ur  po prejemu obvestila o okvari, napaki s strani pooblaščene osebe naročnika oz. izjemoma več, po dogovoru z naročnikom. V tem primeru mora naročnika sproti obveščati o stanju opreme, predvidenih aktivnostih in predvidenem roku odprave napake.

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 11
  Kader in kapacitete


  Da zagotavlja, da ima na razpolago ustrezen strokovni kader in kapacitete za izvedbo javnega naročila - da zagotavlja strokovno usposobljene serviserje z licenco za servisiranje ponujene opreme.in kapacitete

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 12
  Skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen


  Da v primeru izbire zagotavlja ob dobavah potrošnega materiala skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na  dobavnici ter računu, pri čemer mora:

  -     v primeru, da bo popust v Predračunu potr.material prikazal ločeno – enako prikazati tudi vsakokrat ob dobavi na dobavnici in pozneje na računu;

  -    v primeru, da bo cena v Predračunu podana na štiri decimalke natančno, mora biti enako tudi na dobavnici in računu.

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  POGOJ 13
  Podatki na računu


  Da bo v primeru izbire na vsakem izstavljenem računu (za opremo, servis in potr.mat.) zagotovil  podatke o: 

  • št. pogodbe,

  • št. posamezne naročilnice/odjavnice

  • št. dobavnice.  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  POGOJ 14
  Elektronska dobavnica


  Da ob dobavah potrošnega materiala zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, določeni s strani naročnika razvidnimi v Prilogi 2 (pdf datoteka: Format zapisa elektronske dobavnice - Struktura za prenos RACUNOV – DOBAVNIC). 

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  Podizvajalci

  MORAJO izpolnjevati pogoj

  Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

  POGOJ 15
  Reference


  Da je bila ponujena oprema, kot jo ponuja ponudnikv okviru posameznega sklopa v tem javnem naročilu v zadnjih 3 letih (avg 2016 – avg 2019) uspešno dobavljena in montirana v vsaj 3 zdravstvenih ustanovah v RS ali EU, kjer se oprema redno uporablja  in so naročniki - investitorji z njenim delovanjem zadovoljni.

  DOKAZILO

  Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj poleg pa predložiti dokazila:

  • seznam referenc (referenčna lista)  in

  • referenčne izjave naročnika (investitorja)
  NAVODILO / OPOMBA

   

  /

  Partnerji v skupni ponudbi

  KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja


  Podizvajalci

  KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

   


  Download 0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Splošna bolnišnica novo mesto

  Download 0.85 Mb.