Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet2/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 • 130 0C, 10-12 san.  1. Pomidorun qabığını qaz alovunda və ya qaynar havada 6-8 san.müddətində emal etməklə soyduqda temperatur hansı həddə olmalıdır (0C-lə)

  1. 400

  2. 200

  3. 300

  4. 450

  5. 350  1. Bəzən pörtməyə qədər gül kələmi 0,2 %-li kükürd turşusu məhlulunda növbəti yumaqla 30 dəq.ərzində saxlayırlar. Səbəbini göstərin

  1. Kələmi tündləşmədən qorumaq

  2. Mikrofloranı məhv etmək

  3. Kələmdən kənar iyləri ayırmaq

  4. Kələmin rəng maddələrini dağıtmaq

  5. Göy və sarı rəng çalarını yox etmək  1. Aşağıdakılardan hansı cavab gül kələmin pörtülməsi məqsədini düzgün ifadə edir

  1. Rəng maddələrini dağıtmaq, uçucu kükürdlü birləşmələri ayırmaq

  2. Rəng maddələrini dağıtmaq, kükürd turşusunu ayırmaq

  3. Rəng maddələrini parçalamaq, zülalları pıxtalaşdırmaq

  4. Uçucu kükürd birləşmələrini və kükürd turşusunu ayırmaq

  5. Kələmin rəngini ağartmaq və elastikliyini artırmaq  1. 0,015 % limon turşusu əlavə etməklə 1 %-li xörək duzu məhlulunda gül kələm hansı temperaturda və hansı müddətdə pörtürlər

  1. 97 0C-də 2 dəq.

  2. 95 0C-də 2 dəq.

  3. 97 0C-də 4 dəq.

  4. 100 0C-də 3 dəq.

  5. 90 0C-də 4 dəq.  1. Pörtmədən sonra doldurmaya qədər gül kələmi 30 dəq. gec olmayaraq necə saxlamaq olar

  1. 0,05%-li limon turşusu məhlulunda

  2. 0,05 %-li alma turşusu məhlulunda

  3. 0,2 %-li CaCl2 məhlulunda

  4. 0,05 %-li qələvi məhlulunda

  5. 0,03 %-li soda məhlulunda  1. Bəzən pörtmədən sonra kələmin səthində tündləşmə müşahidə olunur. Onu hansı maddə yaradır

  1. Dəmirin kükürdlü birləşmələrinin əmələ gəlməsi

  2. Uçucu kükürdlü birləşmələrin tam ayrılması

  3. Kələmdəki şəkərlərin melonidinləşməsi

  4. Əlavə edilən duzda maqnezium duzlarının olması

  5. İstifadə edilən suda müxtəlif metal duzlarının olması  1. Gül kələm konservlərində qalıq SO2-nin %-lə miqdarı ən çoxu nə qədər olmağa icazə verilir

  1. 0,001

  2. 0,0015

  3. 0,002

  4. 0,015

  5. 0,01  1. Pörtmə zamanı kələmin səthində tündləşməni aradan qaldırmaq üçün nəyə diqqət verilməlidir

  1. Su və duzda dəmir duzlarının olmamasına

  2. Su və duzda maqnezium duzlarının olmamasına

  3. Su və duzda kalium duzlarının olmamasına

  4. Duz və limon turşusunun qatılığına

  5. Pörtmə temperaturunun yüksək olmamasına  1. Xammallar hansı yetişkənlik dərəcəsində konservləşdirilmək üçün yararlı sayılır

  1. Texniki

  2. Fizioloji

  3. Bioloji

  4. Istehlak

  5. Texnoloji  1. Saxlanma zamanı meyvə və tərəvəzin yetişib ölməsini necə ləngitmək olar

  1. Karbon qazı köməyilə

  2. Yelləndirmə köməyilə

  3. Etilen qazı köməyilə

  4. Kükürd anhidridi köməyilə

  5. Nisbi nəmliyi artırmaqla  1. Göy noxud hansı xüsusiyyətinə görə çeşidlənir (sortlaşdırılır)

  1. Fiziki

  2. Fizioloji

  3. Kimyəvi

  4. Bioloji

  5. Texnoloji  1. Kartofu saxlayanda nişasta şəkərə qədər parçalanır. Bu proses necə prosesdir

  1. Fermentativ

  2. Kimyəvi

  3. Fizioloji

  4. Histoloji

  5. Anabioza  1. Kartofun saxlanmasında nə vaxt şəkərin nişastaya resintezi baş verir

  1. Mühitin istiləşməsində

  2. Saxlamanın sonunda

  3. Saxlamanın əvvəlində

  4. Mühitdə qazlar nisbəti dəyişəndə

  5. Mühitdə nisbi nəmlik azalanda  1. Temperaturun aşağı salınması zamanı kartofda şirinləşmə nə ilə əlaqədardır

  1. Nişastanın kəskin resintezi

  2. Tənəffüsün zəifləməsi

  3. Tənəffüsün intensivləşməsi

  4. Şəkər sərfinin azalması

  5. Nişastanın dekstrinləşməsi  1. Təbii bibər konservi istehsalında bibəri pörtürlər. Pörtmə hansı şəraitdə və hansı müddətdə həyata keçirilir

  1. Buxarda 1 – 3 dəq.

  2. Kəskin buxarda ani

  3. Qaynar suda 3 – 5 dəq.

  4. Kaustik soda məhlulunda 1 – 2 dəq.

  5. Qaynar duz məhlulunda 1 – 2 dəq.  1. Bibər konservi istehsalında bibəri hansı məqsədlə pörtürlər

  1. Elastiklik vermək

  2. Zülalları pıxtalaşdırmaq

  3. Acı qlikozidi yox etmək

  4. Bankaya daha çox yığmaq

  5. Havanı kənarlaşdırmaq  1. Şirin bibərdən püre və pasta istehsalında süzgəcləmə əməliyyatı buxar iştirakı ilə aparılır. Buxarın rolu nədən ibarətdir

  1. “C” vitamininin itkisinə yol verməmək

  2. Rəngin tündləşməsinin qarşısını almaq

  3. Sürtgəcləməni səmərəli etmək

  4. Tullantının miqdarını azaltmaq

  5. Protopektinin hidrolizini təmin etmək  1. Macarıstanda şirin bibərdən hazırlanan pasta hansı adla məşhurdur

  1. Pritamin

  2. Biotamin

  3. Privitamin

  4. Persatamin

  5. Persatiamin  1. Şirin bibərdən pasta hazırlayarkən doğrama CO2 mühitində, sürtgəcləmə qapalı sürtgəcdə, qatılaşdırma isə vakuum aparatda həyata keçirilir. Məqsədini göstərin

  1. “C” vitamini və orqanoleptik göstəriciləri maksimum saxlamaq

  2. Melanoidlərin yaranmasına mane olmaq və rəngin yaxşı saxlamaq

  3. Melanoidlərin yaranmasına mane olmaq və ətri yaxşı saxlamaq

  4. Yüksək temperaturu aradan qaldırmaq və dadı yaxşı saxlamaq

  5. Oksidləşmə prosesinin qarşısını almaq, vitaminləri saxlamaq  1. İspanaq və quzuqulağını pörtəndə 15-20 % itki müşahidə olunur. Bu itkilər hansılardır

  1. Ekstraktiv və mineral maddələr

  2. Ekstraktiv maddələr və vitaminlər

  3. Ekstraktiv və zülali maddələr

  4. Ekstraktiv maddələr və üzvi turşular

  5. Ekstraktiv və yağabənzər maddələr  1. İspanaq və quzuqulağı suda pörtüləndə 15-20 % itkilər olur. Bunun qarşısını necə almaq olar

  1. Buxarda pörtməklə

  2. Doğrama tətbiqi ilə

  3. CaCl2 əlavə etməklə

  4. Müddəti azaltmaqla

  5. Pörtməni şüa ilə əvəzləməklə  1. Bibərə kəskin dad verən hansı maddədir

  1. Kapsaisin

  2. Karotin

  3. Kipoksin

  4. Ksantofil

  5. Salonin  1. Qiymə doldurulmuş bibər konservi istehsalında bibəri pörtürlər. məqsəd nədir

  1. Elastikliyi və həcmin azalmasını təmin etmət

  2. Hüceyrəarası havanı kənarlaşdırmaq

  3. Oksidləşmə prosesini dayandırmaq

  4. Kəskin tamı aradan qaldırmaq

  5. Doldurmada bütövlüyü saxlamaq  1. Qızartma prosesində xammaldan nəmlik ayrılır, zülallar koaqulyasiya olunur, hüceyrələrarası hava kənarlaşır. Bu məhsula necə təsir edir

  1. Məhsulu sıxlaşdırır

  2. Məhsulu möhkəmləndirir

  3. Məhsulu kövrəkləşdirir

  4. Çəkini azaldır

  5. Yarımkeçiriciliyi artırır  1. Qızartma prosesində tərəvəzlərin daxili və xarici qatlarında həll olan maddələrin qatılıqları arasında fərq yaranır. Bu nə ilə əlaqədardır

  1. Nəmliyin ayrılması

  2. Hüceyrəarası havanın ayrılması

  3. Yağın udulması

  4. Zülalların koaqulyasiyası

  5. Ekstraktiv maddələrin itməsi  1. Qızartmada səthdən buxarlanan nəmliyin daxildən xarici səthə gələn nəmliyi bir qədər üstələməsi üçün hansı parametrin tənzimlənməsi vacib sayılır

  1. Temperatur

  2. Yağın səviyyəsi

  3. Davamiyyət

  4. Təzyiq

  5. Yağın turşuluq ədədi  1. Tərəvəzin qızardılmasında nəmlik daxili qatlardan xarici qata necə diffuziya edir

  1. Kapilyar qüvvə hesabına

  2. Yağ-su mübadiləsi hesabına

  3. Qatlıqlar fərqi hesabına

  4. Osmotik qüvvə hesabına

  5. Desorbsiya qüvvəsi hesabına  1. Qızartma prosesində temperatur tələb olunandan aşağı olarsa son məhsul necə olar

  1. Yumşaq və qazmaqsız olur

  2. Qızılı rəng çaları olmur

  3. Boş və yağlı olur

  4. Alaçiy və yumşaq olur

  5. Hopan yağ az olur  1. Qızartma zamanı nə vaxt karamelizasiya prosesi güclənir, məhsulun içi çiy qalır

  1. Qızartma temperaturu artanda

  2. Nəmliyin buxarlanması artanda

  3. Yağın xarabolması sürətlənəndə

  4. Qızartma temperaturu enəndə

  5. Nəmliyin buxarlanması azalanda  1. Normal qızartma prosesində tərəvəzlərin səthində əmələ gələn qazmağın qalınlığı hansı ölçüdə olur (mm-lə)

  1. 0,1 – 0,2

  2. 0,05 – 0,26

  3. 0,08 – 0,09

  4. 0,2 – 0,3

  5. 0,3 – 0,4  1. Qızardılan tərəvəzin növü və ölçüləri, ayrılan nəmliyin miqdarı, yağın temperaturu, qızartma səthi hansı göstəriciyə təsir edir

  1. Davamiyyətə

  2. Yağln parçalanmasına

  3. Məhsuldarlığa

  4. Qızartma dərəcəsinə

  5. Qazmaq əmələ gətirməyə  1. Tərəvəzlərinqızartma davamiyyəti neçə dəqiqə çəkir

  1. 5 20

  2. 15 30

  3. 10 15

  4. 20 25

  5. 15 25  1. Aşağıdakı sıralamadan hansı qızartma davamiyyətini düzgün tərənnüm edir

  1. Tərəvəzin növü və ölçüsü, ayrılan nəmliyin miqdarı, yağın temperaturu, qızartma səthi

  2. Tərəvəzin növü və ölçüsü, ayrılan nəmliyin miqdarı, yağın turşuluq ədədi, qızartma dərinliyi

  3. Tərəvəzin doğranma ölçüsü, ayrılan nəmliyin miqdarı, yağın temperaturu, xammalın yetişkənliyi

  4. Tərəvəzin doğranma ölçüsü, yağın temperaturu, yağın turşuluq ədədi, qızartma sahəsi  1. Qızartma prosesində bitki protoplazmasında nə baş verir

  1. Zülallar koaqulyasiya olur, dönməz plazmoliz başlayır

  2. Zülallar inaktivləşir, lipidlər oksidləşir

  3. Zülallar denaturasiya olur, həcm kiçilir

  4. Susuzlaşma və plazmoliz baş verir

  5. Zülallar konfiqurasiyasını dəyişir  1. Hansı tərəvəzi qızardanda yağda narıncı çalarlar əmələ gəlir

  1. Soğan

  2. Yerkökü

  3. Badımcan

  4. Bibər

  5. Kələm  1. Qızartma prosesində yağa narıncı çalar verən hansı maddədir

  1. Karotin

  2. Ksantofil

  3. Xlorofil

  4. Kapsiasin

  5. Plastidlər  1. Qızartmada yağın tərəvəzə hopması əsasən nə ilə əlaqədardır

  1. Kapilyar təzyiqlə

  2. Məsamələrin genişlənməsi ilə

  3. Tərəvəzin yumşalması ilə

  4. Hüceyrəarası havanın kənarlaşması ilə

  5. Adsorbsiya prosesi il  1. Qızartma prosesində tərəvəzlərin həcmi nə qədər azalır

  1. 2 – 3 dəfə

  2. 3 – 3,5 dəfə

  3. 0,5 – 1,0 dəfə

  4. 1 – 2 dəfə

  5. 0,5 – 1,5 dəfə  1. Qızardılmış tərəvəzlərdə 100 bərabərliyi nəyi göstərir

  1. Zahiri qızartma faizini

  2. Ayrılan nəmliyin miqdarını

  3. Həqiqi qızartma faizini

  4. Hopan yağın miqdarını

  5. Su ilə yağın yerdəyişmə əmsalını  1. Tərəvəzlərin qızardılmasında =By/A bərabərliyi nəyə dəlalət edir

  1. Məhsula hopan yağın miqdarına

  2. Məhsulda zahiri azalmaya

  3. Məhsuldan ayrılan suyun miqdarına

  4. Məhsulda həqiqi azalmaya

  5. Qızartma prosesinin tamlığına  1. Tərəvəzlərin qızdırılmasında bərabərliyi nəyi göstərir

  1. Həqiqi azalma faizi

  2. Nəmliyin ayrılma faizi

  3. Zahiri azalma faizi

  4. Yağın hopma faizi

  5. Yağın istifadə faizi  1. Tərəvəzin növündən və təyinatından asılı olaraq zahiri qızartma faizi hansı həddə olur

  1. 30-50

  2. 40-55

  3. 25-40

  4. 20-30

  5. 35-45  1. Tərəvəzin növündən və təyinatından asılı olaraq həqiqi qızartma faizi hansı hədd daxilində dəyişir

  1. 39-64

  2. 40-70

  3. 35-60

  4. 40-65

  5. 45-75  1. Əksəriyyət növ tərəvəzlərdə yağın hopmasının (qızardılmış məhsulun çəkisinə görə faizlə) minimum və maksimum həddini göstərin

  1. 4-13 %

  2. 4-10 %

  3. 6-13 %

  4. 8-15 %

  5. 8-20 %  1. Hansı tərəvəzə yağ 4-13 % həddində hopur

  1. Əksəriyyət tərəvəzlərə

  2. Kökümeyvəlilərə

  3. Köküyumrulara

  4. Göy qabağa

  5. Badımcana  1. Hansı tərəvəzə, hansı formada doğrama zamanı 22% yağ hopur

  1. Dairəvi doğranmış badımcana

  2. Dairəvi doğranmış göy qabağa

  3. Dairəvi doğranmış kökə

  4. Həlqəvi doğranmış soğana

  5. Həlqəvi doğranmış patisona  1. Doğranma forması və təyinatı nəzərə alınmaqla hansı tərəvəzə maksimum dərəcədə yağ hopa bilər

  1. Soğana

  2. Kökə

  3. Badımcana

  4. Ağ köklərə

  5. Göy qabağa  1. Soğana maksimum nə qədər yağ hopa bilər (qazardılan məhsula görə %-lə)

  1. 27

  2. 29

  3. 24

  4. 25

  5. 20  1. Tərəvəzləri qızartmaq üçün su yastıqlı buxar-yağ sobasından istifadə edilir. Su yastığı nəyə xidmət edir

  1. Tərəvəz qırıntılarını, yanıqları tutmağa

  2. Sobada təzyiqin normal saxlanmasına

  3. Yağ yanmasında temperaturu sabit saxlamağa

  4. Yağın metalla təmasda olmamasına

  5. Sobaya normal texniki xidmətə  1. Buxar-yağ sobasında su yastığı rolunu oynayan su hansı temperatur həddini aşmamalıdır (0C-lə)

  1. 60

  2. 45

  3. 50

  4. 70

  5. 75  1. Klassik buxar-yağ sobaları ilə müasir sobalar nə ilə fərqlənir

  1. Su yastığına ilanvari su borularının (soyuducunun) olması

  2. Suyun səviyyəsinin avtomatik tənzimlənməsi ilə

  3. Sobada yaranan təzyiqin aşağı olması ilə

  4. Su yastığının hündürlüyünün aşağı olması ilə

  5. Təhlükəsizlik tədbirlərinin yüksək olması ilə  1. Təzə rafinasiya edilmiş bitki yağında nəmlik nə qədər olur (%-lə)

  1. 0,15

  2. 0,25

  3. 0,10

  4. 0,20

  5. 0,30  1. Məhsulu sobadakı yağa yükləməzdən əvvəl nəmlik kənarlaşdırılır. Məqsəd nədir

  1. Qızartmada yağın köpüklənməsinin qarşısını almaq

  2. Yağın kənara sıçramasının qarşısını almaq

  3. Yağ plyonkasının dayanaqlığını təmin etmək

  4. Su buxarlarının atmosferə ayrılmasına kömək etmək

  5. Yağın keyfiyyətinin pisləşməsini aradan qaldırmaq  1. Nəmliyi yağdan necə ayırırlar

  1. Sobada yağı dağ etməklə

  2. Sobada yağı qızdırmaqla

  3. Sobada suyu dondurmaqla

  4. Adsorbent tətbiq etməklə

  5. Kimyəvi uducuların köməyilə  1. Bitki yağı hansı temperaturda dağ olunur

  1. 160-170

  2. 150-160

  3. 130-140

  4. 180-185

  5. 120-130  1. Sobadakı yağ təbəqəsinin su ilə təmasda olan hissəsində su-yağ emulsiya sistemi yaranır, hansı ki, onun temperaturu 40-60 0C olur. Bu nəyə şərait yaradır

  1. Termofil mikroorqanizmlərin inkişafına

  2. Psixrofil mikroorqanizmlərin inkişafına

  3. Mezofil mikroorqanizmlərin inkişafına

  4. Patogen mikroorqanizmlərin inkişafına

  5. Maya mikroorqanizmlərin inkişafına  1. Tərəvəzlərin qızardılması zamanı yağda bir neçə proses eyni zamanda gedir. Aşağıdakı hansı sıralama bunu düzgün əks etdirir

  1. Polimerləşmə, hidroliz və oksidləşmə

  2. Polimerləşmə, parçalanma və əvəzləmə

  3. Polimerləşmə, hidroliz və reduksiya etmə

  4. Birləşmə, hidroliz və oksidləşmə  1. Bitki yağı parçalananda hansı məhsullar əmələ gəlir

  1. Qliserin və yağ turşusu

  2. Aldehid və nuklein turşusu

  3. Aldehid və yağ turşuları

  4. Qliserin və nuklein turşuları

  5. Spirt və turşular  1. Qızartma prosesində akrolein necə əmələ gəlir

  1. Qliserinin parçalanmasından

  2. Nuklein turşusunun parçalanmasından

  3. Yağ turşularının parçalanmasından

  4. Aldehidlərin parçalanmasından

  5. Qliserinlə suyun birləşməsindən
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


  Download 1.41 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

  Download 1.41 Mb.